Horts saludables Miguel Hernández de la Universitat d'Alacant

 

 

 CONVOCATÒRIA 2020  CONVOCATÒRIA 2019 CONVOCATÒRIA 2017

 

 

 

 

 

BASES CONVOCATÒRIA HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ 2020 (BOUA 22/02/2020)

RESULTAT DEL SORTEIG Y ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LES PARCEL·LES

FECHA DEL SORTEIG DE PARCEL·LES. El sorteig se celebrarà el pròxim 20 de febrer a les 9.30 h a l'aula GB/1003 de l'edifici Germán Bernácer 

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES (febrero 2020)

 

 

CONVOCATÒRIA PER A la SOL·LICITUD I ÚS DE PARCEL·LES DEL "HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ" DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

(BOUA 23/01/2020)

 

1.    Context de la convocatòria.

L'"Hort Saludable Miguel Hernández" és una iniciativa de la Universitat d'Alacant, promoguda per Universitat Saludable i que se sustenta en els principis de la denominada agricultura ecològica, orgànica o biològica, basada en la utilització òptima dels recursos naturals al llarg de tot el procés de cultiu agrícola. La Universitat d'Alacant posa a la disposició de la comunitat universitària un total de 10 parcel·les, de les 30 existents, per al seu cultiu ecològic amb la finalitat de difondre entre la mateixa no sols els beneficis que aporten per a la salut sinó per al medi ambient en general i, en concret, per al seu context social més immediat.

Els aliments cultivats de manera ecològica tenen un efecte positiu sobre la salut, atès que d'aquesta forma no es veuen afectats per productes químics i es consumeixen acabats de collir, preservant les vitamines i minerals que contenen. Addicionalment, experiències prèvies mostren que l'adquisició d'hàbits saludables en nutrició es facilita amb la comprensió i el control dels processos de cultiu de vegetals ja siguen comestibles o ornamentals.

Per part seua, el cultiu d'aliments ecològics redueix tant la petjada ecològica com l'impacte mediambiental perquè no es recorre a productes químics, sinó que es cuida i es nodreix la terra amb recursos totalment naturals, sense eliminar la vida subterrània. Aquesta forma de cultiu, unit a la pràctica de tècniques senzilles de conreu, contribueix a preservar l'entorn mediambiental.

Des del punt de vista social, s'ha constatat que els horts ecològics es converteixen en espais de socialització on les persones implicades en l'activitat comparteixen experiències i coneixements entorn de l'ecologia, la salut i el medi ambient que després difonen entre la seua xarxa social.

L'"Hort Saludable Miguel Hernández" s'alinea, al seu torn, amb la política de Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant des de la qual es contempla l'impacte positiu que qualsevol acció duta a terme per la mateixa puga ocasionar no sols sobre la comunitat universitària, sinó també en el seu entorn social. En aquest sentit, la present convocatòria persegueix, addicionalment, promoure l'ús social del "Hort Saludable Miguel Hernández" en contemplar el retorn social de la seua producció, a través del lliurament d'una part de la mateixa al projecte de recollida d'aliments que mensualment realitza la Universitat Permanent i que, a través del Centre d'Atenció a Estudiants, es destina a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera, es contribueix a cobrir necessitats alimentàries amb productes frescos, ecològics, de proximitat i saludables.

2.    Objecte de la convocatòria.

Aquesta convocatòria té com a objecte cedir l'ús de 10 de les parcel·les del "Hort Saludable Miguel Hernández" a membres de la comunitat universitària per al seu cultiu mitjançant tècniques ecològiques, produir aliments frescos, de temporada i saludables, així com generar un benefici social entorn d'aquest espai.

Amb la finalitat de desenvolupar aquest objectiu, la present convocatòria regula els termes en els quals podran sol·licitar i usar una de les parcel·les del "Hort Saludable Miguel Hernández" per al seu cultiu ecològic.

3.    Participants.

3.1. La convocatòria està dirigida als tres col·lectius universitaris: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Les persones adjudicatàries de les parcel·les ho seran per un període màxim de 2 anys amb dues temporades de cultiu per any: cultiu d'estiu i cultiu d'hivern.

3.2. La convocatòria no exclou a les persones que sent de la comunitat universitària hagen sigut adjudicatàries d'alguna ocasió de les parcel·les en anteriors convocatòries.

 

4.    Espai utilitzable.

4.1. L'"Hort saludable Miguel Hernández" està situat en la Plaça Miguel Hernández del Campus de la Universitat d'Alacant i està dividit en 30 parcel·les, de les quals salen a concurs 10 d'elles. Cada parcel·la consta de dues zones de cultiu d'aproximadament 1x1,5 m cadascuna d'elles.

4.2.  Se sortejaran les 10 parcel·les, adjudicant a cada persona una única parcel·la i amb la finalitat que es puga realitzar la rotació dels cultius, entre les dues zones de cultiu que componen la parcel·la.

4.3. Les parcel·les seran lliurades amb la parcel·lació preparada del terreny de cultiu, el sistema de reg i en condicions òptimes per a poder ser cultivades des de l'inici de la seua cessió.

4.4. La data de lliurament de les parcel·les pot variar en funció de les condicions meteorològiques o pel calendari de treball i producció de les persones beneficiàries. En tot cas, es notificarà a través de l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud.

 

5.    Procediment de sol·licitud.

La sol·licitud per a l'ús de les parcel·les del 'Hort Saludable Miguel Hernández' s'efectuarà mitjançant el següent procediment:

5.1. Emplenar de manera individual una sol·licitud a través del següent formulari en el següent formulari.

5.2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 7 de febrer de 2020. Les sol·licituds que excedisquen d'aquest termini no seran admeses.

5.3. El llistat provisional de sol·licituds admeses es publicarà el dia 10 de febrer de 2020 en la pàgina web d'Universitat Saludable:

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html

5.4. Les persones sol·licitants podran realitzar al·legacions o notificació de correccions mitjançant instància en l'Oficina Principal del Registre General de la Universitat (Edifici de Rectorat i Serveis Generals del Campus de Sant Vicent o en les Oficines Auxiliars, situades en les Secretaries de Centre i en la Seu d'Alacant). La instància ha d'anar dirigida al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i el termini per a la seua realització serà des del dia 11 de febrer fins al dia 17 de febrer.

5.5. Així mateix, per a la realització de les al·legacions o notificació de correccions es podran emprar els llits establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE: 2/10/15) preferentment a través de les Oficines de Correus, i en aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de Correus puga estampar en ella el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

5.6. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, es publicarà el llistat definitiu de sol·licitants admesos al sorteig, en la pàgina web d'Universitat Saludable:

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html

 

6. Procediment d'adjudicació.

L'adjudicació de les 10 parcel·les que formen part del "Hort Saludable Miguel Hernández" i ixen a concurs en aquesta convocatòria, es realitzarà de la següent manera:

6.1. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà per sorteig públic entre les persones que figuren en el llistat definitiu de sol·licitants.

6.2. El sorteig serà públic i es durà a terme en el dia, hora i lloc que es notifique, amb antelació mínima de 72 hores, a través de la pàgina web d'Universitat Saludable:

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html

6.3. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà fent coincidir el número ordinal del sorteig amb el número ordinal de la parcel·la començant de menor a major. Les parcel·les estan numerades de manera que al primer nom que isca en el sorteig, se li adjudicarà la parcel·la amb el número d'identificació més baix i així successivament fins a adjudicar les 10 parcel·les disponibles.

6.4. Una vegada realitzat el sorteig es procedirà a la publicació en la pàgina web d'Universitat Saludable del llistat provisional de les persones adjudicatàries en el qual seran relacionades per ordre d'extracció dels noms. Així mateix, se'ls notificarà la resolució i el termini per a la realització d'al·legacions a través de l'adreça de correu electrònic que hagen facilitat en les dades de contacte del formulari de sol·licitud.

6.5. Després del sorteig d'adjudicació provisional de les parcel·les, es procedirà al sorteig de la lletra que fixarà l'inici de la llista d'espera, seguint l'ordre alfabètic dels cognoms. La llista d'espera tindrà validesa fins al següent sorteig.

6.6. Per a presentar al·legacions al llistat provisional de persones adjudicatàries es procedirà segons el que es disposa en els punts 5 i 6 del procediment de sol·licitud (apartat 5).

6.7. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, es publicarà la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les del "Hort Saludable Miguel Hernández" en la pàgina web d'Universitat Saludable:

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html

6.8. Durant els dos primers mesos, a comptar des de la publicació de la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les, es podran dur a terme permutes entre els usuaris adjudicataris i les seues parcel·les. Aquest canvi s'haurà de comunicar per correu electrònic a ecocampus@ua.es

Fora d'aquest període, no es podran realitzar intercanvis de parcel·les.

 

7. Formalització de l'adjudicació de les parcel·les.

7.1. Per a la formalització de l'adjudicació de la parcel·la, les persones que resulten com a futures usuàries de les parcel·les hauran d'abonar la quantitat de 60,50 € (50 euros + 21% IVA), com a aportació única, en el número de compte BANKIA ES54 2038 9619 3060 0015 4914, indicant en l'ingrés HORT SALUDABLE +nom i cognoms.

Aquesta quantitat s'abona en concepte de condicionament de la parcel·la, sistema de reg i consum d'aigua per a tot  el període de cessió.

7.2. Una vegada realitzat l'ingrés de l'abonament es notificarà a través de l'adreça de correu electrònic ecocampus@ua.es

7.3. Després de comprovar que aquest ingrés s'ha realitzat de manera correcta, es procedirà a contactar amb les persones beneficiàries per a formalitzar l'adjudicació amb la signatura del document “Compromís Responsable de Bon Ús de les parcel·les” publicat en la web d'Universitat Saludable

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/inicio.html

7.4. També hauran de remetre per correu electrònic a l'Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es), l'imprès de recollida de dades de persones físiques per al fitxer de tercers, així com una còpia per les dues cares del DNI, NIF, NIE o document equivalent. L'imprès de per al fitxer de tercers es troba disponible en l'enllaç:

https://sgeyc.ua.es/es/gestion-economica/documentos/formulario-fichero-terceros-persona-fisica-espanol-valenciano.pdf

7.5. La Universitat d'Alacant, es reserva el dret a la revocació unilateral de les adjudicacions efectuades, atenent raons d'incompliment de les normes d'ús o d'interès públic, sense que això supose cap indemnització per a l'usuari ni comporte la devolució de l'aportació econòmica realitzada.

 

8. Normes d'ús.

Les normes d'obligat compliment per les persones usuàries de les parcel·les que formen part del "Hort Saludable Miguel Hernández" són les següents:

8.1. Els aliments que es cultiven es faran seguint els principis de l'agricultura ecològica utilitzant recursos renovables, evitant l'ús de productes químics no permesos en l'agricultura ecològica i recorrent a tècniques que contribuïsquen a mantenir l'ecosistema.

8.2. Les espècies vegetals que se seleccionen per al seu cultiu seran resistents a les malalties, adaptades a les condicions climatològiques i al dèficit hídric local.

8.3. S'haurà de fer un ús responsable de l'aigua.

8.4. Les parcel·les s'hauran de mantenir en bon estat i netes durant tot el període de gaudi. Si durant un mes s'observara abandó en les parcel·les es procedirà a l'exclusió, immediata i definitiva, de la persona a càrrec de la parcel·la.

8.5. L'agricultura permanent (permacultura) està permesa, llevat que no complisca amb el manteniment del bon estat i neteja de les parcel·les referit en l'apartat anterior.

8.6. En general, les persones usuàries de les parcel·les hauran de respectar l'ús que de les mateixes realitzen el conjunt d'usuàries i usuaris i, en aquest sentit, no podran realitzar pràctiques d'agricultura ecològica que envaïsquen les parcel·les confrontants.

8.7. Una vegada realitzada l'adjudicació i superat el període de permuta habilitat, les parcel·les no es podran intercanviar atès que aquesta funció recau exclusivament en Universitat Saludable.

8.8. En el cas que la persona beneficiària de l'adjudicació d'una parcel·la no desitge o no puga continuar amb el seu ús haurà de notificar-lo a l'Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es). En cap cas comportarà la devolució de la quantitat abonada per a l'ús de la parcel·la adjudicada.

D'acord amb la convocatòria es procedirà a la reassignació atès l'ordre establit en la llista de persones sol·licitants que van quedar en espera.

8.9. L'adjudicació serà individual, si bé la utilització de la parcel·la podrà realitzar-se per part de més persones sempre que la persona adjudicatària ho notifique a l'Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es). Haurà de facilitar les dades d'identificació i contacte per a la seua autorització d'accés i treball en les parcel·les.

8.10. Les persones adjudicatàries d'alguna de les parcel·les no podran modificar el seu traçat original, ni unir-les a parcel·les confrontants i/o tancar-les amb qualsevol mena de clos.

8.11. Per al correcte condicionament del terreny amb vista a la següent convocatòria, les persones usuàries rebran un correu electrònic en el qual se'ls avisarà que han d'efectuar la neteja de la parcel·la adjudicada. Sempre es donaran opcions considerant la situació de guaret i de producció en què es troben les parcel·les.

8.12. En finalitzar el termini d'adjudicació de les parcel·les, les persones que van resultar adjudicatàries de les parcel·les hauran de retornar la clau de l'espai que es facilita per a poder guardar les eines

8.13. Les irregularitats i dèficits s'hauran de notificar a l'Oficina d'Ecocampus (ecocampus@ua.es).

 

9. Ús social del "Hort saludable Miguel Hernández".

Des de la consideració que qualsevol acció comporta un impacte positiu tant sobre la comunitat universitària com en el nostre entorn social, la present convocatòria persegueix, addicionalment, promoure l'ús social del "Hort Saludable Miguel Hernández" en contemplar el retorn social de la seua producció. A aquest efecte:

9.1. Les persones beneficiàries de l'ús i cultiu ecològic d'alguna de les parcel·les contribuiran a la recollida d'aliments que en el marc del projecte "Incubadora de Valors" realitza mensualment la Universitat Permanent (UPUA). Els aliments que es vénen arreplegant al campus, pràcticament íntegrament, es canalitzen a través del Centre d'Atenció a l'Estudiant a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera, es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també al fet que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

9.2. La cessió dels aliments cultivats de manera ecològica al projecte "Incubadora de Valors" es podrà realitzar en qualsevol de les campanyes de recollida d'aliments que es realitzen mensualment. El lliurament dels aliments es realitzarà en el punt de recollida que, per als aliments peribles, establisca la UPUA i del qual proporcionaran informació les secretaries tant de la UPUA com del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Per a la condició òptima dels aliments peribles es disposarà d'un refrigerador.

9.3. La part de la producció d'aliments que es destinarà al projecte "Incubadora de Valors" la determinarà les persones beneficiàries de l'ús i cultiu de les parcel·les en funció dels cicles de la producció agrícola. L'objectiu s'haurà complit si, com a mínim, es contribueix a una campanya mensual de recollida d'aliments per curs acadèmic. La secretaria de la UPUA realitzarà el seguiment del retorn social de la producció ecològica d'aliments. En el cas que, per qualsevol circumstància, no es puga realitzar el lliurament social d'aliments ecològics procedents del "Hort Saludable Miguel Hernández", la persona titular de l'adjudicació de la parcel·la haurà de notificar per escrit les causes que motiven l'incompliment d'aquesta norma d'ús de les parcel·les a Universitat Saludable.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que s'aporten formaran part del Fitxer de la Universitat d'Alacant. El responsable del fitxer és la Gerència de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades es podran exercitar davant la citada Gerència mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art.16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s'aporten no seran cedits a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

 

 

 

 

CONVOCATÒRIA HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ 2019 (BOUA 22/02/2019)

ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE LES PARCEL·LES (04/04/2019)

RESULTAT DEL SORTEIG PARCEL·LES (29/03/2019)

LLISTAT DEFINITIU DE SOL·LICITUDS ADMESES (25/03/2019)

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ADMESES (14-03-2019)

 

 

1. Context de la convocatòria

L'hort saludable Miguel Hernández és una iniciativa de la Universitat d'Alacant promoguda per Universitat Saludable i que es fonamenta en els principis de la denominada agricultura ecològica, orgànica o biològica, basada en la utilització òptima dels recursos naturals al llarg de tot el procés de cultiu agrícola. La Universitat d'Alacant posa a la disposició de la comunitat universitària un total de 20 parcel·les de les 30 que n'hi ha, per al cultiu ecològic amb la finalitat de difondre entre els seus membres no solament els beneficis que aporten aquests productes per a la salut i el medi ambient, sinó també per al context social més immediat.

Els aliments conreats de forma ecològica tenen un efecte positiu sobre la salut, atès que d'aquesta forma no es veuen afectats per productes químics, es consumeixen acabats de collir i preserven les vitamines i els minerals que contenen. Addicionalment, experiències prèvies mostren que l'adquisició d'hàbits saludables en nutrició es facilita amb la comprensió i el control dels processos de cultiu de vegetals, ja siguen comestibles o ornamentals.

Per altra banda, el cultiu d'aliments ecològics redueix tant la petjada ecològica com l'impacte mediambiental, ja que no es recorre a productes químics, sinó que es cuida i es nodreix la terra amb recursos totalment naturals sense eliminar la vida subterrània. Aquesta forma de cultiu, unida a la pràctica de tècniques senzilles de conreu, contribueix a preservar l'entorn mediambiental.

Des del punt de vista social s'ha constatat que els horts ecològics es converteixen en espais de socialització on les persones implicades en l'activitat comparteixen experiències i coneixements sobre l'ecologia, la salut i el medi ambient que després difonen entre la seua xarxa social.

 

L'hort saludable Miguel Hernández s'emmarca, al seu torn, en la política de responsabilitat social de la Universitat d'Alacant, des de la qual es preveu l'impacte positiu que qualsevol acció duta a terme per aquesta institució puga ocasionar no solament sobre la comunitat universitària, sinó també en l'entorn social. En aquest sentit, aquesta convocatòria intenta promoure, addicionalment, l'ús social de l'hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció a través del lliurament d'una part al projecte de recollida d'aliments que mensualment realitza la Universitat Permanent i que, a través del Centre d'Atenció a Estudiants, destina a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera, es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també a facilitar que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

 

2. Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té com a objecte cedir l'ús de 20 parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández a membres de la comunitat universitària per a cultivar mitjançant tècniques ecològiques, produir aliments frescos i saludables i generar un benefici social al voltant d'aquest espai.

 

Amb la finalitat de desenvolupar aquest objectiu, aquesta convocatòria regula els termes en els quals les i els integrants de la comunitat universitària poden sol·licitar i usar una de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández per al cultiu ecològic.

 

3. Participants

1. La convocatòria està dirigida als tres col·lectius universitaris: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Les persones adjudicatàries de les parcel·les ho seran per un període màxim de 2 anys amb dues temporades de cultiu per any: cultiu d'estiu i cultiu d'hivern.

2. La convocatòria no exclou les persones que formen part de la comunitat universitària i hagen sigut adjudicatàries d'alguna de les parcel·les en anteriors convocatòries.

 

4. Espai utilitzable

1. L'hort saludable Miguel Hernández està situat a la plaça Miguel Hernández del campus de la Universitat d'Alacant i està dividit en 30 parcel·les, de les quals 20 parcel·les ixen a concurs (veure). Cada parcel·la consta de dues zones de cultiu d'aproximadament 1×1,5 m cadascuna.

2. Se sortejaran les 20 parcel·les i s'adjudicarà a cada persona una única parcel·la amb la finalitat que es puga realitzar la rotació dels cultius entre les dues zones que componen la parcel·la.

3. Les parcel·les seran lliurades amb el terreny, la parcel·lació preparada, el sistema de reg i en condicions òptimes per a poder ser conreades des del moment de la cessió.

4. La data de lliurament de les parcel·les pot variar en funció de les condicions meteorològiques o pel calendari de treball i producció de les persones beneficiàries. En tot cas, es notificarà a través de l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud.

 

5. Procediment de sol·licitud

La sol·licitud per a l'ús de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández s'efectuarà mitjançant el procediment següent:

1. Cal emplenar, de forma individual, una sol·licitud a través del següent formulari en línia.

2. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 13 de març del 2019. Les sol·licituds que excedisquen aquest termini no seran admeses.

3. El llistat provisional de sol·licituds admeses es publicarà el dia 14 de març de 2019 en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

4. Les persones sol·licitants podran realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions per mitjà d'una instància en l'oficina principal del Registre General de la Universitat (en l'edifici de Rectorat i Serveis Generals del campus de Sant Vicent o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la Seu d'Alacant). La instància ha d'anar adreçada al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i el termini per a la presentació serà des del dia 15 de març fins al dia 22 de març.

5. Així mateix, per a realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions es podran utilitzar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE: 2/10/15), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas, la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la.

6. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions es publicarà el llistat definitiu de persones sol·licitants admeses al sorteig, en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

 

6. Procediment d'adjudicació

 

L'adjudicació de les 20 parcel·les que formen part de l'hort saludable Miguel Hernández, i que ixen a concurs en aquesta convocatòria (veure), s'efectuarà de la manera següent:

1. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà per sorteig públic entre les persones que figuren en el llistat definitiu de sol·licitants.

2. El sorteig serà públic i es durà a terme en el dia, l'hora i el lloc que es notifique amb una antelació mínima de 72 hores a través de la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

3. L'adjudicació de parcel·les es realitzarà de manera que es faça coincidir el nombre ordinal del sorteig amb el nombre de la parcel·la. Se seleccionarà en primer lloc la identificació d'un sol·licitant i després la identificació de la parcel·la, fins adjudicar les 20 parcel·les que ixen a concurs.

4. Una vegada realitzat el sorteig, es publicarà, en la pàgina web d'Universitat Saludable, el llistat provisional de les persones adjudicatàries, en el qual apareixeran per ordre d'extracció dels noms. Així mateix, se'ls notificarà la resolució i el termini per a realitzar d'al·legacions a través de l'adreça de correu electrònic que hagen facilitat en les dades de contacte del formulari de sol·licitud.

5. Després del sorteig d'adjudicació provisional de les parcel·les, es farà el sorteig de la lletra que fixarà l'inici de la llista d'espera seguint l'ordre alfabètic dels cognoms. La llista d'espera tindrà validesa fins al sorteig següent.

6. Per a presentar al·legacions al llistat provisional de persones adjudicatàries es procedirà segons el que disposen els punts 5 i 6 del procediment de sol·licitud (apartat 5).

7. Una vegada finalitzat el termini d'al·legacions, es publicarà la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les de l'hort saludable Miguel Hernández en la pàgina web d'Universitat Saludable https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

8. Durant els dos primers mesos, a comptar des de la publicació de la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les, es podran dur a terme permutes entre les persones adjudicatàries i les seues parcel·les. Aquest canvi s'haurà de comunicar per correu electrònic a ecocampus@ua.es.

Fora d'aquest període no es podran realitzar intercanvis de parcel·les.

 

7. Formalització de l'adjudicació de les parcel·les

1. Per a formalitzar l'adjudicació de la parcel·la, les persones que resulten futures usuàries de les parcel·les hauran d'abonar la quantitat de 60,50 € (50 euros + 21% IVA), com a aportació única, en el número de compte de BANKIA ES54 2038 9619 3060 0015 4914, indicando en el ingreso HORT SALUDABLE + nom i cognoms.

Aquesta quantitat s'abona en concepte de condicionament de la parcel·la, sistema de reg i consum d'aigua per a tot el període de cessió.

2. L'ingrés de l'abonament s'haurà de notificar a través de l'adreça de correu electrònic ecocampus@ua.es

3. Després de comprovar que aquest ingrés s'ha realitzat de forma correcta, es procedirà a contactar amb les persones beneficiàries per a formalitzar l'adjudicació amb la signatura del Compromís responsable de bon ús de les parcel·les, publicat en la web de Universitat Saludable.

https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html.

4. La Universitat d'Alacant es reserva el dret a la revocació unilateral de les adjudicacions efectuades per raons d'incompliment de les normes d'ús o d'interès públic, sense que això supose cap indemnització per a la persona usuària ni comporte la devolució de l'aportació econòmica realitzada.

 

8. Normes d'ús

Les normes d'obligat compliment per les persones usuàries de les parcel·les que formen part de l'hort saludable Miguel Hernández són les següents:

1. Els aliments s'hauran de conrear seguint els principis de l'agricultura ecològica: utilitzant recursos renovables, evitant l'ús de productes químics no permesos en l'agricultura ecològica i recorrent a tècniques que contribuïsquen a mantenir l'ecosistema.

2. Les espècies vegetals que se seleccionen per al cultiu hauran de ser resistents a les malalties, adaptades a les condicions climatològiques i al dèficit hídric local.

3. S'haurà de fer un ús responsable de l'aigua.

4. Les parcel·les s'hauran de mantenir en bon estat i netes durant tot el període de gaudiment. Si durant un mes s'observa l'abandó en les parcel·les, es procedirà a l'exclusió immediata i definitiva de la persona a càrrec de la parcel·la.

5. L'agricultura permanent (permacultura) està permesa, llevat que no complisca el manteniment del bon estat i neteja de les parcel·les referit en l'apartat anterior.

6. En general, les persones usuàries de les parcel·les hauran de respectar l'ús que en realitzen el conjunt d'usuàries i usuaris i, en aquest sentit, no podran realitzar pràctiques d'agricultura ecològica que envaïsquen les parcel·les adjacents.

7. Una vegada realitzada l'adjudicació i superat el període de permuta habilitat, les parcel·les no es podran intercanviar, atès que aquesta funció recau exclusivament en Universitat Saludable.

8. En el cas que la persona beneficiària de l'adjudicació d'una parcel·la no desitge o no puga continuar amb el seu ús, haurà de notificar-ho a l'Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es). En cap cas suposarà la devolució de la quantitat abonada per a l'ús de la parcel·la adjudicada.

D'acord amb la convocatòria, es procedirà a la reassignació segons l'ordre establit en la llista de persones sol·licitants que van quedar en espera.

9. L'adjudicació serà individual, si bé la parcel·la la podran utilitzar més persones sempre que la persona adjudicatària ho notifique a l'Oficina Ecocampus. La persona interessada haurà de facilitar les dades d'identificació i contacte per a l'autorització d'accés i treball en les parcel·les.

10. Les persones adjudicatàries d'alguna de les parcel·les no podran modificar el seu traçat original, ni unir-les a parcel·les adjacents o tancar-les amb qualsevol tipus de tanca.

 

11. Per al correcte condicionament del terreny amb vista a la següent convocatòria, les persones usuàries rebran un correu electrònic en el qual se'ls avisarà que han d'efectuar la neteja de la parcel·la adjudicada. Sempre es donaran opcions considerant la situació de guaret i producció en què es troben les parcel·les.

12. En finalitzar el termini d'adjudicació de les parcel·les, les persones que van resultar adjudicatàries de les parcel·les hauran de retornar la clau de l'espai que es facilita per a poder guardar les eines.

13. Les irregularitats i els dèficits s'hauran de notificar a l'Oficina d'Ecocampus.

 

9. Ús social de l'hort saludable Miguel Hernández

Des de la consideració que qualsevol acció comporta un impacte positiu tant sobre la comunitat universitària com en el nostre entorn social, aquesta convocatòria intenta, addicionalment, promoure l'ús social de l'hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció. A aquest efecte:

1. Les persones beneficiàries de l'ús i cultiu ecològic d'alguna de les parcel·les contribuiran a la recollida d'aliments que en el marc del projecte Incubadora de valors realitza mensualment la Universitat Permanent (UPUA). Pràcticament la totalitat dels aliments que s'arrepleguen en el campus es canalitzen a través del Centre d'Atenció a l'Estudiant a famílies d'estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D'aquesta manera es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també al fet que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

2. La cessió dels aliments conreats de forma ecològica al projecte Incubadora de valors es podrà realitzar en qualsevol de les campanyes de recollida d'aliments que es realitzen mensualment. El lliurament dels aliments es realitzarà en el punt de recollida que, per als aliments peribles, establisca la UPUA i del qual proporcionaran informació les secretaries tant de la UPUA com del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Per a la condició òptima dels aliments peribles s'hi disposarà un refrigerador.

3. La part de la producció d'aliments que es destinarà al projecte Incubadora de valors la determinaran les persones beneficiàries de l'ús i cultiu de les parcel·les en funció dels cicles de la producció agrícola. L'objectiu s'haurà complit si, com a mínim, es contribueix a una campanya mensual de recollida d'aliments per curs acadèmic. La secretaria de la UPUA realitzarà el seguiment del retorn social de la producció ecològica d'aliments. En el cas que, per qualsevol circumstància, no es puga realitzar el lliurament social d'aliments ecològics procedents de l'hort saludable Miguel Hernández, la persona titular de l'adjudicació de la parcel·la haurà de notificar per escrit les causes que motiven l'incompliment d'aquesta norma d'ús de les parcel·les a Universitat Saludable.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que s'hi aporten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. La responsabilitat del fitxer recau sobre la Gerència de la Universitat d'Alacant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant l'esmentada Gerència mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s'hi aporten no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.

 

CONVOCATÒRIA HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ 2017

- Actualització de la llista d'adjudicació de parcel·les (19-07-2017)

- Actualització de la llista d'espera (19-07-2017)

 

Aquelles persones que vulguen presentar la seua renúncia a la parcel·la, hauran de realitzar-la a través del seu correu institucional i dirigir-ho a ecocampus@ua.es. El termini per a efectuar la renúncia serà el dia 10 d'abril a les 12:00 h. 

 

Bases de la Convocatòria (el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de març de 2017).

Llistat provisional de sol·licituds admeses (09/03/2017)

Llistat definitiu de sol·licituds admeses (24/03/2017).

El sorteig públic d’adjudicació de parcel·les es durà a terme el dimarts 4 d'abril a les 11h. a la Sala Multimèdia de l'edifici de Rectorat. 

 

Documents:

Formulari electrònic de sol·licitud.

- Document de compromís responsable del bon ús de les parcel·les.

 

Recollida de dades de persones físiques per al fitxer de Tercers. 

Aquest formulari s'utilitza per a recaptar les dades personals i bancaris (si escau) de les persones físiques nacionals i estrangeres, tant per a noves altes com per a modificacions. 

  • Formulari Espanyol-Anglès  en format PDF: 
  • Formulari Espanyol-Valencià en format PDF: 

IMPRESCINDIBLE -Còpia de la documentació d'identificació personal o tributària utilitzada (aquesta última només en els casos de tributació/residència Fiscal en l'estranger)

 

 

 

TEXTO DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SOL·LICITUD I ÚS DE PARCEL·LES DE L’HORT SALUDABLE MIGUEL HERNÁNDEZ DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

(BOUA 20/02/2017

1. Context de la convocatòria

L’hort saludable Miguel Hernández és una iniciativa de la Universitat d’Alacant promoguda per Universitat Saludable i que es fonamenta en els principis de la denominada agricultura ecològica, orgànica o biològica, basada en la utilització òptima dels recursos naturals al llarg de tot el procés de cultiu agrícola. La Universitat d’Alacant posa a la disposició de la comunitat universitària un total de 60 parcel·les per al cultiu ecològic amb la finalitat de difondre entre els seus membres no solament els beneficis que aporten aquests productes per a la salut i el medi ambient, sinó també per al context social més immediat.

Els aliments conreats de forma ecològica tenen un efecte positiu sobre la salut, atès que d’aquesta forma no es veuen afectats per productes químics, es consumeixen acabats de collir i preserven les vitamines i els minerals que contenen. Addicionalment, experiències prèvies mostren que l’adquisició d’hàbits saludables en nutrició es facilita amb la comprensió i el control dels processos de cultiu de vegetals, ja siguen comestibles o ornamentals.

Per altra banda, el cultiu d’aliments ecològics redueix tant la petjada ecològica com l’impacte mediambiental, ja que no es recorre a productes químics, sinó que es cuida i es nodreix la terra amb recursos totalment naturals sense eliminar la vida subterrània. Aquesta forma de cultiu, unida a la pràctica de tècniques senzilles de conreu, contribueix a preservar l’entorn mediambiental.

Des del punt de vista social s’ha constatat que els horts ecològics es converteixen en espais de socialització on les persones implicades en l’activitat comparteixen experiències i coneixements sobre l’ecologia, la salut i el medi ambient que després difonen entre la seua xarxa social.

L’hort saludable Miguel Hernández s’emmarca, al seu torn, en la política de responsabilitat social de la Universitat d’Alacant, des de la qual es preveu l’impacte positiu que qualsevol acció duta a terme per aquesta institució puga ocasionar no solament sobre la comunitat universitària, sinó també en l’entorn social. En aquest sentit, aquesta convocatòria intenta promoure, addicionalment, l’ús social de l’hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció a través del lliurament d’una part al projecte de recollida d’aliments que mensualment realitza la Universitat Permanent i que, a través del Centre d’Atenció a Estudiants, destina a famílies d’estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D’aquesta manera, es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també a facilitar que els productes siguen frescos, ecològics i saludables.

 

2. Objecte de la convocatòria 

Aquesta convocatòria té com a objecte cedir l’ús de 60 parcel·les de l’hort saludable Miguel Hernández a membres de la comunitat universitària per a cultivar mitjançant tècniques ecològiques, produir aliments frescos i saludables i generar un benefici social al voltant d’aquest espai.

Amb la finalitat de desenvolupar aquest objectiu, aquesta convocatòria regula els termes en els quals les i els integrants de la comunitat universitària poden sol·licitar i usar una de les parcel·les de l’hort saludable Miguel Hernández per al cultiu ecològic.

 

3. Participants

3.1. La convocatòria està dirigida als tres col·lectius universitaris: estudiants, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis. Les persones adjudicatàries de les parcel·les ho seran per un període màxim de 2 anys amb dues temporades de cultiu per any: cultiu d’estiu i cultiu d’hivern.

3.2. La convocatòria no exclou les persones que formen part de la comunitat universitària i hagen sigut adjudicatàries d’alguna de les parcel·les en anteriors convocatòries.

 

4. Espai utilitzable

4.1. L’hort saludable Miguel Hernández està situat a la plaça Miguel Hernández del campus de la Universitat d’Alacant i està dividit en 60 parcel·les d’aproximadament 1×1,5 m cadascuna.

4.2. Cada persona adjudicatària disposarà de 2 parcel·les amb la finalitat que es puga realitzar la rotació dels cultius, de manera que les persones beneficiàries d’aquesta convocatòria seran un total de 30.

4.3. Les parcel·les seran lliurades amb el terreny, la parcel·lació preparada, el sistema de reg i en condicions òptimes per a poder ser conreades des del moment de la cessió.

4.4. La data de lliurament de les parcel·les pot variar en funció de les condicions meteorològiques o pel calendari de treball i producció de les persones beneficiàries. En tot cas, es notificarà a través de l’adreça electrònica indicada en la sol·licitud.

 

5. Procediment de sol·licitud

La sol·licitud per a l’ús de les parcel·les de l’hort saludable Miguel Hernández s’efectuarà mitjançant el procediment següent:

5.1. Cal emplenar, de forma individual, una sol·licitud a través d’aquest formulari electrònic.

5.2. La sol·licitud s’haurà d’acompanyar amb d’una còpia del DNI o passaport, que s’haurà d’adjuntar al formulari de sol·licitud.

5.3. El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 8 de març del 2017. Les sol·licituds que excedisquen aquest termini no seran admeses.

5.4. El llistat provisional de sol·licituds admeses es publicarà el dia 9 de març de 2017 en la pàgina web d’Universitat Saludable (https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html).

5.5. Les persones sol·licitants podran realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions per mitjà d’una instància en l’oficina principal del Registre General de la Universitat (en l’edifici de Rectorat i Serveis Generals del campus de Sant Vicent o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre i en la Seu d’Alacant). La instància ha d’anar adreçada al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat i el termini per a la presentació serà des del dia 10 de març fins al dia 23 de març.

5.6. Així mateix, per a realitzar-hi al·legacions o notificar-hi correccions es podran utilitzar les vies establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE: 2/10/15), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas, la sol·licitud que es presente haurà d’anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de certificar-la.

5.7. Una vegada finalitzat el termini d’al·legacions es publicarà el llistat definitiu de persones sol·licitants admeses al sorteig, en la pàgina web d’Universitat Saludable (https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html).

 

6. Procediment d’adjudicació

L’adjudicació de les 60 parcel·les que formen part de l’hort saludable Miguel Hernández a 30 persones s’efectuarà de la manera següent:

6.1. L’adjudicació de parcel·les es realitzarà per sorteig públic entre les persones que figuren en el llistat definitiu de sol·licitants. Si hi haguera persones que en la convocatòria anterior ja gaudien d’alguna parcel·la, se’ls assignarà la mateixa, excepte renúncia expressa recollida en el formulari de la sol·licitud.

6.2. El sorteig serà públic i es durà a terme en el dia, l’hora i el lloc que es notifique amb una antelació mínima de 72 hores a través de la pàgina web d’Universitat Saludable (https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html). 

6.3. L’adjudicació de parcel·les es realitzarà de manera que es faça coincidir el nombre ordinal del sorteig amb el nombre de la parcel·la.

6.4. Una vegada realitzat el sorteig, es publicarà, en la pàgina web d’Universitat Saludable, el llistat provisional de les persones adjudicatàries, en el qual apareixeran per ordre d’extracció dels noms. Així mateix, se’ls notificarà la resolució i el termini per a realitzar d’al·legacions a través de l’adreça de correu electrònic que hagen facilitat en les dades de contacte del formulari de sol·licitud.

6.5. Després del sorteig d’adjudicació provisional de les parcel·les, es farà el sorteig de la lletra que fixarà l’inici de la llista d’espera seguint l’ordre alfabètic dels cognoms. La llista d’espera tindrà validesa fins al sorteig següent.

6.6. Per a presentar al·legacions al llistat provisional de persones adjudicatàries es procedirà segons el que disposen els punts 5 i 6 del procediment de sol·licitud (apartat 5).

6.7. Una vegada finalitzat el termini d’al·legacions, es publicarà la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les de l’hort saludable Miguel Hernández en la pàgina web d’Universitat Saludable (https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html).

6.8. Durant els dos primers mesos, a comptar des de la publicació de la llista oficial de persones adjudicatàries de les parcel·les, es podran dur a terme permutes entre les persones adjudicatàries i les seues parcel·les. Aquest canvi s’haurà de comunicar per correu electrònic a ecocampus@ua.es. Fora d’aquest període no es podran realitzar intercanvis de parcel·les.

 

7. Formalització de l’adjudicació de les parcel·les

7.1. Per a formalitzar l’adjudicació de la parcel·la, les persones que resulten futures usuàries de les parcel·les hauran d’abonar la quantitat de 60,50 € (50 euros + 21% IVA), com a aportació única, en el número de compte ES04 0487 0455 58 2080000038 de Banco Mare Nostrum S.A. Aquesta quantitat s’abona en concepte de condicionament de la parcel·la, sistema de reg i aigua.

7.2. L’ingrés de l’abonament s’haurà de notificar a través de l’adreça de correu electrònic ecocampus@ua.es i s’hi haurà d’adjuntar la fitxa de dades de tercers per a persones físiques degudament emplenada i signada. Aquesta fitxa de dades es pot trobar en la pàgina (https://web.ua.es/va/universidad-saludable/inici.html).

7.3. Després de comprovar que aquest ingrés s’ha realitzat de forma correcta, es procedirà a contactar amb les persones beneficiàries per a formalitzar l’adjudicació amb la signatura del document Compromís responsable de bon ús de les parcel·les, publicat en la pàgina web d’Universitat Saludable. Una vegada signat, se’ls lliurarà la factura corresponent per l’abonament realitzat.

7.4. La Universitat d’Alacant es reserva el dret a la revocació unilateral de les adjudicacions efectuades per raons d’incompliment de les normes d’ús o d’interès públic, sense que això supose cap indemnització per a la persona usuària ni comporte la devolució de l’aportació econòmica realitzada.

 

8. Normes d’ús

Les normes d’obligat compliment per les persones usuàries de les parcel·les que formen part de l’hort saludable Miguel Hernández són les següents:

8.1. Els aliments s’hauran de conrear seguint els principis de l’agricultura ecològica: utilitzant recursos renovables, evitant l’ús de productes químics no permesos en l’agricultura ecològica i recorrent a tècniques que contribuïsquen a mantenir l’ecosistema.

8.2. Les espècies vegetals que se seleccionen per al cultiu hauran de ser resistents a les malalties, adaptades a les condicions climatològiques i al dèficit hídric local.

8.3. S’haurà de fer un ús responsable de l’aigua.

8.4. Les parcel·les s’hauran de mantenir en bon estat i netes durant tot el període de gaudiment. Si durant un mes s’observa l’abandó en les parcel·les, es procedirà a l’exclusió immediata i definitiva de la persona a càrrec de la parcel·la.

8.5. L’agricultura permanent (permacultura) està permesa, llevat que no complisca el manteniment del bon estat i neteja de les parcel·les referit en l’apartat anterior.

8.6. En general, les persones usuàries de les parcel·les hauran de respectar l’ús que en realitzen el conjunt d’usuàries i usuaris i, en aquest sentit, no podran realitzar pràctiques d’agricultura ecològica que envaïsquen les parcel·les adjacents.

8.7. Una vegada realitzada l’adjudicació i superat el període de permuta habilitat, les parcel·les no es podran intercanviar, atès que aquesta funció recau exclusivament en Universitat Saludable.

8.8. En el cas que la persona beneficiària de l’adjudicació d’una parcel·la no desitge o no puga continuar amb el seu ús, haurà de notificar-ho a l’Oficina Ecocampus (ecocampus@ua.es). D’acord amb la convocatòria, es procedirà a la reassignació segons l’ordre establit en la llista de persones sol·licitants que van quedar en espera.

8.9. L’adjudicació serà individual, si bé la parcel·la la podran utilitzar més persones sempre que la persona adjudicatària ho notifique a l’Oficina Ecocampus. La persona interessada haurà de facilitar les dades d’identificació i contacte per a l’autorització d’accés i treball en les parcel·les.

8.10. Les persones adjudicatàries d’alguna de les parcel·les no podran modificar el seu traçat original, ni unir-les a parcel·les adjacents o tancar-les amb qualsevol tipus de tanca.

8.11. Per al correcte condicionament del terreny amb vista a la següent convocatòria, les persones usuàries rebran un correu electrònic en el qual se’ls avisarà que han d’efectuar la neteja de la parcel·la adjudicada. Sempre es donaran opcions considerant la situació de guaret i producció en què es troben les parcel·les. 

8.12. En finalitzar el termini d’adjudicació de les parcel·les, les persones que van resultar adjudicatàries de les parcel·les hauran de retornar la clau de l’espai que es facilita per a poder guardar les eines.

8.13. Les irregularitats i els dèficits s’hauran de notificar a l’Oficina d’Ecocampus.

 

9. Ús social de l’hort saludable Miguel Hernández

Des de la consideració que qualsevol acció comporta un impacte positiu tant sobre la comunitat universitària com en el nostre entorn social, aquesta convocatòria intenta, addicionalment, promoure l’ús social de l’hort saludable Miguel Hernández, ja que preveu el retorn social de la producció. A aquest efecte:

9.1. Les persones beneficiàries de l’ús i cultiu ecològic d’alguna de les parcel·les contribuiran a la recollida d’aliments que en el marc del projecte Incubadora de valors realitza mensualment la Universitat Permanent (UPUA). Pràcticament la totalitat dels aliments que s’arrepleguen en el campus es canalitzen a través del Centre d’Atenció a l’Estudiant a famílies d’estudiants de la UA amb menys recursos econòmics. D’aquesta manera es contribueix a cobrir necessitats alimentàries, però també al fet que els productes siguen frescos, ecològics i saludables. 

9.2. La cessió dels aliments conreats de forma ecològica al projecte Incubadora de valors es podrà realitzar en qualsevol de les campanyes de recollida d’aliments que es realitzen mensualment. El lliurament dels aliments es realitzarà en el punt de recollida que, per als aliments peribles, establisca la UPUA i del qual proporcionaran informació les secretaries tant de la UPUA com del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat. Per a la condició òptima dels aliments peribles s’hi disposarà un refrigerador.

9.3. La part de la producció d’aliments que es destinarà al projecte Incubadora de valors la determinaran les persones beneficiàries de l’ús i cultiu de les parcel·les en funció dels cicles de la producció agrícola. L’objectiu s’haurà complit si, com a mínim, es contribueix a una campanya mensual de recollida d’aliments per curs acadèmic. La secretaria de la UPUA realitzarà el seguiment del retorn social de la producció ecològica d’aliments. En el cas que, per qualsevol circumstància, no es puga realitzar el lliurament social d’aliments ecològics procedents de l’hort saludable Miguel Hernández, la persona titular de l’adjudicació de la parcel·la haurà de notificar per escrit les causes que motiven l’incompliment d’aquesta norma d’ús de les parcel·les a Universitat Saludable.

 

10. Protecció de dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal que s’hi aporten formaran part del fitxer de la Universitat d’Alacant. La responsabilitat del fitxer recau sobre la Gerència de la Universitat d’Alacant. Els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant l’esmentada Gerència mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d’identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d’Alacant, o a través dels mitjans que estableix l’art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s’hi aporten no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme.