Cessió de béns mobles de la Universitat d'Alacant

Cessió de béns mobles de la Universitat d'Alacant

Un ben moble inventariat haurà de somerterse al procediment de cessió més a baix descrit en el cas que la responsabilitat d'ús i manteniment passen a ser d'una altra universitat o organisme públic o privat (La ubicació no és el determinant).

En aquest cas, una vegada autoritzada la cessió, la Unitat de Patrimoni i Inventari procedirà a canviar la situació jurídica del bé en l'inventari de la Universitat d'Alacant.

Procediment de cessió de béns mobles de la Universitat d'Alacant

Cessió de béns mobles inventariats adquirits amb càrrec a un centre de despesa. (DOC)

Cessió de béns mobles inventariats adquirits amb càrrec a projectes de recerca, subvencions o contractes. (DOC)