Saltar apartados

Gestions relacionades amb els béns mobles

Guies per a gestionar una factura amb material inventariable (PPTX)

Alta de béns mobles i immobilitzat intangible

S'entén per béns mobles aquells que poden traslladar-se fàcilment d'un lloc a un altre, mantenint la seua integritat i la de l'immoble en el qual es troben dipositats. I per immobilitzat intangible els actius no físics i amortitzables que consisteixen en un ben o dret de la propietat industrial o comercial.

Canvis introduïts en la forma de tramitar les factures amb material inventariable (PDF). Circular del Servei de Gestió Econòmica i Contablidad de data 28 de març de 2017.

En l'alta en inventari dels béns mobles s'han de contemplar de manera diferenciada les següents variants:

 • Adquisició per compra.
 • Adquisició per donació.
 • Adquisició per cessió.
 • Adquisició per arrendament.

En el cas d'adquisició per compra la gestió es realitzarà pels diferents centres de despesa. En els casos de donació, cessió i arrendament, des de la unitat que es determine es comunicarà a la Unitat de Patrimoni i Inventari i es facilitarà la documentació justificativa de l'expedient.

Tot bé, amb independència de la manera pel qual haja sigut adquirit, haurà d'inventariar-se, o no, atenent als següents criteris:

Segons el valor del ben

En principi, i amb caràcter general, s'incorporaran o causaran alta en l'inventari tots els béns materials i immaterials la despesa dels quals corresponga a la Universitat d'Alacant i el seu valor, preu o cost d'adquisició unitari, siga igual o superior a 300 €, IVA inclòs.

Béns informàtics

Es consideren béns inventariables, entre uns altres, els següents:

 • Equips informàtics de sobretaula constituïts, pel conjunt de CPU, monitor, teclat, ratolí i altaveus, si escau.
 • Ordinadors portàtils.
 • Impressores.
 • Escáneres.
 • Ploters.

Qualsevol altre material informàtic no fungible la vida útil del qual siga superior a un any, independentment del seu preu d'adquisició. Referent a açò, aquest paràmetre cal limitar-ho als casos en què el valor d'adquisició siga igual o superior a 100 €, IVA inclòs.

Les aplicacions informàtiques que s'adquirisquen en propietat, i les que s'adquirisquen sota llicència d'ús i explotació que no siguen de renovació anual, i el valor de la qual siga igual o superior 4.000 €, IVA inclòs. No seran inventariables les despeses derivades del manteniment, vigilància o control de les aplicacions informàtiques.

Adquisició de lots o conjunts de béns

Seran inventariables aquells béns que, àdhuc no sent el seu valor igual o superior a 300 €, IVA inclòs, el total dels mateixos constituïsca un conjunt identificat.

Despeses addicionals

En ocasions l'adquisició d'un ben inventariable comporta la realització d'altres despeses inherents a la mateixa o que són necessaris per a la seua posada en funcionament. L'import d'aquestes factures s'imputarà al ben adquirit com a increment del preu d'adquisició. (Poden ser despeses addicionals, entre uns altres, els de duanes, transport, assegurances, explanación i enderrocaments de terrenys, instal·lacions, suports i pedestals per a obres d'art, etc.)

Modificacions béns mobles

S'entén per modificacions les variacions o canvis que pateixen els béns donats d'alta en inventari al llarg de la seua vida útil.

En els béns mobles procedeix distingir els següents tipus de modificació:

 • Millores. Es consideraran millores aquells béns materials que suposen un increment de valor d'un ben ja inventariat (no s'inclou la reparació del mateix) i que impliquen un augment de la capacitat productiva o un allargament de la vida útil de dita bé, sempre que aquesta millora tinga un valor igual o superior a 300 €, IVA inclòs.
 • Canvis d'ubicació.
  • Per traspàs. Suposa la modificació de la ubicació d'un ben ja inventariat, quan implique canvi d'adscripció d'una unitat orgànica a una altra dins de la universitat.
  • Per trasllat. Suposa la modificació de la ubicació d'un ben ja inventariat, quan no implique canvi d'adscripció d'una unitat orgànica a una altra dins de la Universitat, sinó exclusivament la seua ubicació física.
  • Per distribució geogràfica. Suposa la modificació de la ubicació d'un ben ja inventariat, en supòsits tals com: fusió de dues o més locals en un, creació d'un nou local, canvi de denominació o finalitat d'un local, adscripció d'un local a una altra unitat orgànica, etc.

Baixa de béns mobles

Suposa el cessament, definitiu o temporal, d'un bé en l'inventari, en desaparèixer el seu possible ús per la universitat.

Pot ser:

 • Definitiva: Si és irreversible i el ben no tornarà a formar part del patrimoni de la universitat.
 • Temporal: Si és transitòria i el ben pot tornar a formar part del patrimoni de la universitat.

Causes per les quals es produeix la baixa:

 • Per resultar inservible.
 • Per haver quedat obsolet o per estar deteriorat (desús).
 • Per sinistre de força major.
 • Per robatori o furt.
 • Per pèrdua.
 • Per donació.
 • Per alienació.
 • Temporalment, per cessió o adscripció a una altra Institució

Unitat de Patrimoni i Inventari


Universitat d'Alacant
Biblioteca General
Unitat de Patrimoni i Inventari
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3827

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464