Saltar apartados

Gestió de l'inventari de la UA

Disposicions generals.

a) L'Inventari General de la Universitat d'Alacant consisteix en la relació detallada i individualitzada dels diferents components del patrimoni agrupats en funció de la seua afinitat sota un determinat compte comptable, que contindrà la seua descripció i valoració detallada.

b) L'inventari arreplegarà respecte de cada bé, dret o títol les dades que es consideren necessaris per a la seua gestió, i es faran constar les característiques físiques, tècniques, econòmiques i jurídiques dels mateixos; la informació serà actualitzada de manera permanent per a cobrir les necessitats dels usuaris. Tot acte, fet o negoci que supose una modificació en la situació jurídica o física dels béns, drets o títols haurà de reflectir-se en l'inventari.

c) S'incorporaran a l'inventari tots els béns, drets i títols que siguen constitutius i representatius del patrimoni de la Universitat, així com aquells que utilitze, independentment del títol jurídic pel qual es posseïsquen. Així, els següents:

  • Béns propis, adquirits per compra, donació.
  • Béns rebuts en cessió o en adscripció per part d'altres ens.
  • Béns lliurats en cessió o en adscripció a altres ens.
  • Béns que es vagen a utilitzar per la Universitat durant més d'un any, tot i que el títol jurídic pel qual es posseïsquen siga diferent a la propietat, així siguen llogats, cedits temporalment, etc.

d) Els ens amb personalitat jurídica i règim de dret privat dependents de la Universitat hauran de realitzar també el seu inventari dels béns que siguen titulars, amb la mateixa estructura i criteris seguits en l'Inventari General de Béns i Drets de la Universitat.

f) Corresponen a la Unitat de Patrimoni i Inventari (UPI), en coordinació amb els responsables de la gestió de despeses i els altres centres, i ens amb personalitat jurídica i règim de dret privat dependents de la UA i serveis de la UA que tinguen relació amb la matèria, les labors de gestió, manteniment i actualització de l'inventari.

Immobilitzat.

En l'inventari s'inclouran els béns i drets integrants del seu immobilitzat, ja siguen demanials (aquells de titularitat pública, afectats a l'ús general o a un servei públic) o patrimonials (aquells en els quals no incórrega la circumstància d'estar destinats a l'ús públic), entenent per immobilitzat, en sentit genèric, el conjunt d'elements patrimonials reflectits en l'actiu amb caràcter permanent i que no estan destinats a la venda.

L'immobilitzat es classifica en intangible i material.

L'immobilitzat intangible comprèn el conjunt de béns immaterials i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de la Universitat.

S'inclouran, com a pròpies de l'immobilitzat intangible, els comptes comptables que figuren en el Pla General de Comptabilitat Pública que siga aplicable.

L'immobilitzat material comprèn el conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles i immobles, que s'utilitzen de manera continuada per la Universitat en la producció de béns i serveis o per als seus propis propòsits administratius, i que no estan destinats a la venda.

Igualment, s'inclouran com a pròpies de l'immobilitzat material, els comptes comptables que figuren en el Pla General de Comptabilitat Pública que siga aplicable.

Valoració de l'immobilitzat

a) La valoració dels béns de l'inventari s'ajustarà als criteris establits en el Pla General de Comptabilitat Pública, i als criteris comptables que mantinga la UA a través de les instruccions emanades d'aquesta Gerència com les quals s'aproven com a norma d'acompanyament al pressupost de cada exercici.

b) L'amortització és l'expressió comptable de la depreciació que pateixen normalment els béns a causa d'ús i gaudi. Per a tots els béns, inclosos els rebuts en cessió o en adscripció, es deduiran les amortitzacions practicades, que s'establiran sistemàticament en funció de la seua vida útil, atenent a la pèrdua de valor que pateixen pel seu funcionament, ús i gaudi, sense perjudici de considerar també l'obsolescència que poguera afectar-los. El càlcul Universitat d'Alacant de l'amortització tindrà caràcter anual, i s'utilitzarà el mètode lineal al llarg del període que s'haja determinat per a cada element de l'immobilitzat.

Elements que amortitzen

Amortització acumulada

Amortització anual

Construccions:

50 anys

2%

Maquinària, instal·lacions i utillatge:

10 anys

10%

Elements de transport:

8 anys

12,5%

Mobiliari i estris:

10 anys

10 %

Equips per al procés de la informació:

5 anys

20 %

Equips per al procés de la informació de projectes de recerca:

3 anys

33,3 %

Un altre immobilitzat material:

5 anys

20 %

 

Unitat de Patrimoni i Inventari


Universitat d'Alacant
Biblioteca General
Unitat de Patrimoni i Inventari
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3827

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464