Saltar apartados

Preguntes freqüents sobre patrimoni i inventari en la UA

QÜESTIONS GENERALS

Guia ràpida "Factura amb material inventariable"

Relació dels béns inventariables per compte comptable i, dins d'elles, per ordre alfabètic

En aquest enllaç es troben els béns inventariables per compte comptable i, dins d'aquestes, per ordre alfabètic.

¿Què fer en cas que l'element a introduir no estiga en la relació d'elements inventariables?

Si en intentar inventariar un element aquest no estiguera entre la relació d'elements inventariables s'haurà d'enviar un correu electrònic a upi@ua.es en el qual s'especifique clarament de quin element es tracta.

Des de la UPI es valorarà la conveniència o no de donar-ho d'alta com a nou element inventariable o bé indicarà quin és el codi en el qual cal introduir-ho.

Què posar en els camps MARCA, MODEL, NOMBRE DE SÈRIE quan no existeix informació suficient del a inventariar?

En aquest cas cal posar en els camps en els quals falta la informació (Normalment MARCA i/o MODEL) la següent llegenda: NO DISPOSA.

En cas que l'element siga un bé moble informàtic clònic, posar en el camp MARCA: CLÒNIC, però sí el nombre de sèrie.

Quan inventariar un lot o conjunts de béns?

Segons les normes d'execució del pressupost de 2017, i en referència a l'adquisició de lots o conjunts de béns, s'estableix que seran inventariables aquells béns que el total dels mateixos constituïsca un conjunt identificat i el seu valor siga igual o superior a 300 € més IVA.

Per tant, sí que s'han d'inventariar tots aquells béns que pertanguen al mateix lot o conjunt, encara que el seu valor individual siga inferior a 300 € IVA inclòs.

Què fer en cas que el total de la factura no coincidisca amb el que calcula l'aplicació d'UXXI?

Quan es produïsca un desquadrament entre el total de la factura amb elements a inventariar i el que l'aplicació UXXI calcula (Açò es produeix en l'arrodoniment dels cèntims):

  • El més adequat, sol·licitar al proveïdor que refaça la factura perquè coincidisca amb el cáculo del sistema.
  • Si l'anterior no poguera fer-se, inventariar tots els elements i en l'últim d'ells fer l'ajust dels cèntims. En cas de ser diverses línies i en cadascuna d'elles haver-hi diversos elements, cal tenir en compte que el reajustament s'ha de fer per a cada línia.
  • Si el problema persisteix, enviar un correu a la unitat de Patrimoni i Inventari (upi@ua.es) perquè ho valorem i puguem resoldre-ho.

BÉNS INFORMÀTICS

Quins béns informàtics s'han d'inventariar?

Segons la normativa d'inventari que contenen les bases d'execució del pressupost i en virtut del que disposa l'article 51 d'aquestes bases: Haurà de ser inventariat qualsevol altre material informàtic no fungible la vida útil del qual siga superior a un any, independentment del seu preu d'adquisició.

No obstant açò, aquesta disposició cal limitar-la als casos en què el valor d'adquisició siga igual o superior a 100 € (IVA inclòs).

Per tant, tot aquell material informàtic no fungible el valor del qual siga inferior a 100 € (IVA inclòs), NO SERÀ INVENTARIAT.

Quines llicències o aplicacions informàtiques s'han d'inventariar?

Les aplicacions informàtiques que s'adquirisquen en propietat (I les que s'adquirisquen sota llicència d'ús i explotació, siguen o no de renovació anual), seran inventariables si el seu valor és igual o superior a 4.000 € (Inclòs IVA).

En el cas de les llicències, en el camp MARCA, en l'apartat DADES DE L'ELEMENT de la pestanya GENERAL, cal introduir el següent: LLICÈNCIA INFORMÀTICA.

IMATGES

Quina imatge introduir en l'apartat DOCUMENTACIÓ de la pestanya DADES ASSOCIADES?

La imatge que ha d'acompanyar a tota factura d'un material moble inventariable pot ser tant una procurada pel mateix proveïdor, com una imatge obtinguda en Internet, com una realitzada amb una càmera pel personal del centre gestor de la unitat que gestione la factura.

En qualsevol cas ha de ser un reflex fidel del material que s'està inventariant.

Quan l'element a inventariar no té imatge per la seua pròpia naturalesa, ¿què fer?

En l'apartat DOCUMENTACIÓ de la pestanya DADES ASSOCIADES cal introduir el document corresponent (Per exemple, el contracte de llicències informàtiques superiors a 4.000 €) que acredite la naturalesa de l'element.

Com introduir una imatge o diverses imatges, o un document, en l'apartat DOCUMENTACIÓ de la pestanya DADES ASSOCIADES?

Quan estiguem en el mòdul de Gestió de Inventari anirem a l'apartat DOCUMENTACIÓ de la pestanya DADES ASSOCIADES i a partir d'ací procedir com s'explica ací

ALTRES QÜESTIONS

Com donar de baixa un ben inventariat?

Quan calga donar de baixa de l'inventari un ben ha de fer-se així.

Una vegada comunicada la baixa, si el material donat de baixa haguera de ser retirat de l'espai en el qual es trobe, la mateixa unitat que ha comunicat la baixa a la UPI haurà de fer el següent:

Com inventariar material procedent d'un contracte d'arrendament amb opció de compra?

Quan s'execute l'opció d'una compra de material procedent d'un expedient d'una contractació d'arrendament, per a inventariar aqueix material s'ha de realitzar una proposta de despesa per 0 Euros amb indicació de per què es fa així, i, posteriorment, es fa la fulla d'inventari corresponent.

Amortització de llibres i revistes

1.- Els llibres i revistes físiques s'amortitzen als cinc anys.

2.- Els llibres i revistes electròniques es consideren actiu intangible si en l'expedient de contractació s'estipula que la seua durada serà superior a dotze mesos. No hi ha període d'amortització posat que en el contracte s'estipula quan es finalitza l'ús.

Cessió d'un bé moble inventariat. Com procedir

Un bé moble inventariat haurà de sotmetre's al procediment de cessió en el cas que la responsabilitat d'ús i manteniment passen a ser d'una altra universitat o organisme públic o privat (La ubicació no és el determinant).

Com inventariar un element associat a dos o més factures

Quan un bé moble haja de ser inventariat però la totalitat del seu preu siga la suma de dues o més factures (Per exemple, la construcció d'un microsopio), en la primera factura s'inventariarà eixe bé i la o les següents s'introduiran com a millores del ben. L'única qüestió a tenir en compte és que quan s'introduïsca l'última, la data de confirmació es farà coincidir amb la data de la seua introducció.

 

Unitat de Patrimoni i Inventari


Universitat d'Alacant
Biblioteca General
Unitat de Patrimoni i Inventari
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3827

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464