Saltar apartados

Unitat de Patrimoni i Inventari

El patrimoni de les Administracions Públiques es defineix com el conjunt de béns i drets de variada naturalesa que poden estar subjectes a un doble règim de caràcter jurídic públic, els béns i drets demanials, i de caràcter jurídic privat, els béns i drets patrimonials, doble règim que té caràcter obert i variable pel joc de l' Administració en l'afectació i desafectació de la seua qualificació jurídica.

El patrimoni de la Universitat d'Alacant (UA) està constituït pel conjunt dels seus béns, drets, títols i obligacions, així resa l'article 202.2 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, Decret 25/2012, de 3 de febrer.

Al costat del capital humà amb què explica la UA, el conjunt de béns i drets que constitueix el seu patrimoni donen forma a la principal eina per a portar a bon terme el mandat que la societat i les lleis ens encomanen com a servei publique de l'educació superior.

Una major o menor eficiència en utilització i gestió dels esmentats béns i un millor o pitjor exercici dels drets i títols que assisteixen a la UA possibilitarà que la prestació del servei públic, tinga major o menor grau de qualitat.

Però, a més, el patrimoni de la UA és un dels principals senyals d'identitat de la institució i el testimoniatge viu d'importants capítols de la història de la nostra província i de la Comunitat Valenciana, representant un llegat de la nostra societat el defensa de la qual i conservació ens ocupa i preocupa.

La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, que actualitza la normativa vigent va establir i va regular, de conformitat amb el que es disposa en l'article 132 de la Constitució Espanyola, les noves bases de l'administració, defensa i conservació del Patrimoni de l'Estat, estenent l'àmbit d'aplicació d'aquesta norma a les entitats de dret públic en funció del previst en el seu article 2.2 en relació amb la seua disposició final segona. El Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, va desenvolupar l'aplicació reglamentària de la llei.

L'article 201.5 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant indica que la Gerència elaborarà l'inventari, a l'efecte del qual podrà recaptar de centres, departaments, instituts i serveis totes les dades necessàries. Labor s'encomana a la Unitat de Patrimoni i Inventari (UPI), per la qual cosa li correspon, en coordinació amb els responsables de la gestió de despeses i els altres centres i serveis de la UA que tinguen relació amb la matèria, les labors de gestió, manteniment i actualització de l'inventari.

Inventari general de la Universitat d'Alacant

L'Inventari general de la UA consisteix en la relació detallada i individualitzada dels diferents components del patrimoni, agrupats, en funció de la seua afinitat, sota un determinat compte comptable, que contindrà la seua descripció i valoració detallada.

L'inventari arreplegarà respecte de cada bé, dret o títol les dades que es consideren necessaris per a la seua gestió, i es faran constar les característiques físiques, tècniques, econòmiques i jurídiques d'aquests; la informació serà actualitzada de manera permanent per a cobrir les necessitats dels usuaris. Tot acte, fet o negoci que supose una modificació en la situació jurídica o física dels béns, drets o títols haurà de reflectir-se en l'inventari.

S'incorporaran a l'inventari tots els béns, drets i títols que siguen constitutius i representatius del patrimoni de la universitat, així com aquells que utilitze, independentment del títol jurídic pel qual es posseïsquen. És a dir:

  • Béns propis.
  • Béns rebuts en cessió o en adscripció per part d'altres ens.
  • Béns lliurats en cessió o en adscripció a altres ens.
  • Béns que seran utilizats per la Universitat durant més d'un any, tot i que el títol jurídic pel qual es posseïsquen siga diferent de la propietat.

Els ens amb personalitat jurídica i règim de dret privat dependents de la universitat hauran de realitzar també el seu inventari dels béns que siguen titulars, amb la mateixa estructura i criteris seguits en l'Inventari general de béns i drets de la UA.

No es podran realitzar actes de gestió sobre béns, títols i drets del patrimoni de la UA si aquests no es troben degudament inscrits en l'inventari.

Immobilitzat

En l'inventari s'inclouran els béns i drets integrants del seu immobilitzat, ja siguen demanials (aquells de titularitat pública, afectats a l'ús general o a un servei públic) o patrimonials (els afectes a les Administracions en els quals no incórrega la circumstància d'estar destinats a l'ús públic), entenent per immobilitzat, en sentit genèric, el conjunt d'elements patrimonials reflectits en l'actiu amb caràcter permanent i que no estan destinats a la venda.

L'immobilitzat es classifica en intangible i material.

L'immobilitzat intangible comprèn el conjunt de béns immaterials i drets, susceptibles de valoració econòmica, que compleixen, a més, les característiques de permanència en el temps i utilització en la producció de béns i serveis públics o constitueixen una font de recursos de la universitat.

S'inclouran, com a pròpies de l'immobilitzat intangible, els comptes comptables que figuren en el Pla General de Comptabilitat Pública que siga aplicable.

L'immobilitzat material comprèn el conjunt d'elements patrimonials tangibles, mobles i immobles, que s'utilitzen de manera continuada per la Universitat en la producció de béns i serveis, o per als seus propis propòsits administratius i que no estan destinats a la venda.

Igualment, s'inclouran com a pròpies de l'immobilitzat material, els comptes comptables que figuren en el Pla General de Comptabilitat Pública que siga aplicable.

Unitat de Patrimoni i Inventari


Universitat d'Alacant
Biblioteca General
Unitat de Patrimoni i Inventari
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3827

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464