Saltar apartados

Convocatòria per a la presentació de propostes de cursos d'estiu de la Universitat d'Alacant Rafael Altamira · 2017

Informació de la convocatòria

La programació dels Cursos d'estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" s'hi compon, per una banda,  dels cursos seleccionats en aquesta convocatòria, i per l'altra, dels cursos procedents de convenis específics aprovats amb tal fi amb altres institucions.

Enviar per correu electrònic a cursosestiu@ua.es

Text de la convocatòria

Títol: CONVOCATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE CURSOS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT RAFAEL ALTAMIRA, JULIOL 2017

PREÀMBUL

Els Cursos d’estiu de la Universitat d’Alacant (UA) “Rafael Altamira” tenen com a objectiu contribuir a divulgar el coneixement en els àmbits de la ciència, la tecnologia, les ciències socials i humanes i la cultura, sobretot en l’entorn territorial d’Alacant. Són una activitat docent, però complementària de l’ordinària de la UA, gràcies a la qual és possible tenir accés a continguts que complementen i amplien el currículum que es desenvolupa en les diferents titulacions universitàries. Per això, els cursos d’estiu estan oberts també a professionals, especialistes, tècnics i, en general, a qualsevol persona interessada en l’oferta, que pot veure’ls com una ocasió per a formar-se, fins i tot professionalment, i per a ampliar coneixements. Amb aquests cursos, la Universitat d’Alacant compleix les finalitats estatutàries lligades, entre d’altres, a la transferència del coneixement, i també a l’atenció i la participació en el desenvolupament social del territori.

La vocació dels cursos d’estiu és oferir una perspectiva plural de la temàtica pròpia de cadascun, aportada per un nombre significatiu de ponents, i prioritzar-ne el reconegut prestigi.

En el seu esforç d’internacionalització, la UA preveu l’organització de cursos d’estiu impartits en llengües estrangeres sobre la base d’acords i convenis amb universitats internacionals. De la mateixa manera, en l'oferta final dels cursos d'estiu de la UA s'incorporaran els cursos que procedisquen de convenis específics signats entre institucions i municipis que comporten una comissió de seguiment d'aquests.

Per a complir aquests objectius s’aprova aquesta convocatòria per a la presentació de propostes de Cursos d’estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” 2017, que hauran d’impartir-se en el campus de la UA i en els espais propis de la Universitat d’Alacant, segons les bases següents. D’acord amb el límit pressupostari i organitzatiu, se  seleccionaran un màxim de 12 cursos:

BASES

1. Presentació de propostes i direcció del curs

1.1 Presentació de propostes

Les propostes per a la selecció i la impartició de cursos d’estiu seran presentades per professorat amb vinculació permanent a la UA.

Direcció del curs

Cada curs podrà tenir una persona al capdavant de la direcció, i és  imprescindible que pertanya al col·lectiu del professorat amb vinculació permanent a la Universitat d'Alacant, en actiu i que preste serveis a temps complet. No obstant això, els cursos fruit d'un conveni podran comptar amb un codirector extern a la UA sempre que així ho establisca el text d'aquest conveni.

Només es podrà dirigir un curs per persona.

2. Dates, modalitats i lloc de realització del curs

2.1 Dates

Les dates previstes per a la realització dels cursos seran del 3 al 28 de juliol del 2017.

Els cursos amb conveni amb universitats internacionals es faran al juny o al juliol.

2.2 Modalitats dels cursos

Els cursos es poden presentar en qualsevol d’aquestes tres modalitats:

Modalitat A: 15 hores presencials (1,5 crèdits ECTS/LRU)

Modalitat B: 20 hores presencials (2 crèdits ECTS/LRU)

Modalitat C: 30 hores presencials (3 crèdits ECTS7LRU)

2.3 Lloc de realització del curs

Els cursos s’impartiran en el Campus de Sant Vicent del Raspeig, la Seu Ciutat d’Alacant o en altres espais propis de la Universitat d’Alacant.

La proposta i, si escau, la impartició de cursos d’estiu fora del campus o en els espais propis de la Universitat d’Alacant, en llocs en què la UA tinga presència formalitzada mitjançant un conveni, es regiran d’acord amb allò que preveuen aquests convenis. En tot cas, aquesta convocatòria s’aplicarà amb caràcter supletori.

Els cursos impartits íntegrament en llengües estrangeres provinents de convenis i acords amb universitats internacionals es regiran i es faran d’acord amb allò que preveuen aquests convenis.

Tant per a la determinació de les dates de realització com per a l’assignació definitiva del lloc de celebració dels cursos es tindran en compte les necessitats d’infraestructura, el calendari d’exàmens de la UA, especialment en el cas dels que estiguen relacionats amb les temàtiques afins al curs, i les necessitats de distribució dels cursos per àrees.

3. Mitjà i lloc de presentació

El model de sol·licitud de propostes del curs (formulari Word) i el full de càlcul de pressupost (formulari Excel) estarà disponible en la pàgina web:

web.ua.es/verano/2017

web.ua.es/estiu/2017

Les propostes es presentaran telemàticament a través de la pàgina web dels cursos d’estiu a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA.

La data límit per a presentar les propostes serà el 16 de gener del 2017.

4. Comissió de selecció

Les propostes seran seleccionades per una comissió que integraran:

-El vicerector de Cultura, Esport i Llengües, que actuarà com a president.

-El vicerector d’Estudis, Formació i Qualitat o persona en qui delegue.

-La directora del Secretariat de Seus Universitàries.

-La coordinadora acadèmica dels Cursos d’estiu de la UA “Rafael Altamira”

-La directora del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretària.

5. Criteris de selecció

La comissió de selecció valorarà les propostes presentades sobre un total de 12 punts fins a seleccionar els 12 cursos previstos com a màxim. Els criteris aplicables seran els següents:

-La innovació i l’originalitat de l’objectiu del curs i del contingut, el qual no haurà d’encavalcar-se amb els continguts de les assignatures que s’imparteixen en els títols oficials de la UA (fins a 2 punts).

-La col·laboració d’empreses, institucions o entitats externes a la UA en el disseny, la docència, la promoció i, especialment, en el finançament i el patrocini del curs. El patrocini, com a criteri de selecció valorable, haurà de quedar acreditat fefaentment per qualsevol mitjà admès en dret (fins a 2 punts); si no és així, no serà objecte de valoració.

-El caràcter interdisciplinari de les propostes (fins a 1 punt).

-El caràcter professionalitzant de les propostes (fins a 1 punt).

-L’impacte de l’activitat desenvolupada pels ponents en l’àrea de coneixement del curs proposat. És imprescindible presentar el currículum resumit de tots els ponents (fins a 1 punt).

-Una metodologia que fomente l’aspecte pràctic de l’aprenentatge i promoga la interacció entre estudiants i docents i reflectisca la varietat de perspectives. En tot cas, el percentatge de docència d’un ponent en el programa del curs serà d’un màxim del 25% del total de les hores (fins a 1 punt).

-L’ús del valencià en tot o en part del curs com a llengua vehicular (fins a 2 punts).

-La incorporació de la perspectiva de gènere, en tot o en part, en els continguts del curs (fins a 1 punt).

- La impartició del curs, en tot o en part, en llengües diferents de les oficials de la Universitat d’Alacant (fins a 1 punt).

En qualsevol cas, la impartició efectiva del curs estarà condicionada al fet que s’hi matricule el nombre mínim d’estudiants, a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat econòmica i d’infraestructura, sense que la selecció prèvia atribuïsca cap mena de dret o d’expectativa.

6. Marc pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 25.000€ per a 12 cursos i està consignada en el capítol 2 del pressupost del Secretariat de Seus Universitàries. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d’Alacant.

Els recursos i els ingressos addicionals provinents de les matrícules complementaran la quantitat pressupostada inicialment.

7. Resolució

La resolució provisional de la convocatòria es farà pública el 2 de febrer del 2017 en la pàgina web del vicerectorat (http://web.ua.es/va/vr-cultura/).

Aquesta pàgina web serà el lloc de publicació a tots els efectes previstos en l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra aquesta resolució provisional es podrà interposar una reclamació davant la comissió de selecció entre els dies 3 i 14 de febrer del 2017, inclusivament.

La resolució definitiva es publicarà en el mateix lloc web el 20 de febrer del 2017.

Carles Cortés Orts

Vicerector de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d’Alacant

Alacant, X de desembre de 2016

 


ANNEX

I. NORMES D’ORDRE ACADÈMIC

A) L’horari dels cursos podrà ser en torn de matí o de vesprada, o intensiu amb horari de matí i vesprada. Aquest horari s’assignarà tenint en compte el calendari acadèmic i la distribució de cursos per àrees.

B) En la proposta s’indicarà l’espai universitari –Campus de Sant Vicent del Raspeig o espais propis de la Universitat d’Alacant– en el qual, preferentment, es vol impartir el curs.

C) Els cursos presentats hauran de seguir la normativa reguladora sobre ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant.

http://web.ua.es/va/continua/normativa.html

La comissió de selecció podrà sol·licitar a la secretaria de ContinUA un informe sobre aquest tema. Posteriorment, per als cursos seleccionats se sol·licitarà el reconeixement de la CEFUA i el Consell de Govern amb el nombre de crèdits que corresponga i, si escau, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

D) Per a la realització de cada curs serà necessària una matrícula mínima de 30 estudiants. Les propostes seleccionades definitivament que no arriben a aquest mínim en el moment d’impartir el curs podran ser cancel·lades una vegada escoltats/des els/les directors/es.

No obstant això, la comissió de selecció valorarà la impartició d’un curs encara que no arribe al mínim d’alumnat si l’interès del curs ho requereix i té un cost raonable. En tot cas, com a criteri de valoració s’haurà de tenir en compte si el curs rep algun tipus de patrocini.

II. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

1. Una vegada seleccionat un curs, el/la director/a enviarà abans de l’1 de març del 2017:

El programa definitiu del curs (professorat, amb indicació del càrrec/categoria, horaris i títols de les intervencions), ajustat al calendari del Campus o espais propis de la Universitat d’Alacant, segons el lloc d’impartició del curs, i destacarà, si escau, el professorat extern de prestigi reconegut amb el qual comptarà. Una vegada aprovat pel Consell de Govern no podrà haver-hi canvis substancials ni en el programa ni pel que fa als ponents.

De cada professor/a, les dades següents:

Nom complet / NIF

Còpia del NIF o passaport en vigor, anvers i revers (personal aliè a la Universitat d’Alacant)

Fitxa d’alta a tercers emplenada i signada (professorat aliè a la Universitat d’Alacant)

Professió, nivell o càrrec professional, com vol que aparega en la publicitat del curs

Dades de contacte (adreça postal completa, telèfon i correu electrònic)

Aval de docència signat pel Consell del Departament (només professorat de la Universitat d’Alacant)

2. En cas d’incompliment del que preveu el punt anterior i, sobretot, si el programa definitiu difereix substancialment de la proposta inicial, la comissió de valoració podrà acordar la revocació del curs.

III. PRESSUPOST DEL CURS

1. Viatges, allotjament i manutenció

A) La UA gestionarà la reserva i el pagament del nombre de nits que la comissió de selecció i la direcció del curs consideren ajustat i imprescindible per al bon desenvolupament del curs, d’acord amb el principi de bona administració.

B) La reserva i la gestió del trasllat dels ponents es farà des del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües, d’acord amb el principi de bona administració esmentat, que buscarà el cost més baix, especialment per al cas de mitjans de transport públic.

No s’acceptaran bitllets gestionats directament pel professorat o pels ponents, llevat d’autorització prèvia i expressa del vicerectorat esmentat. Tampoc s’admetran canvis de bitllets una vegada emesos, llevat de causa major.

C) Al professorat que es trasllade pels seus mitjans propis se li reemborsarà l’import del quilometratge corresponent, segons preveu la normativa vigent. En tot cas, es reemborsaran les despeses d’autopista i aparcament acreditades degudament.

D) En cap cas no es cobriran les despeses de viatge d’acompanyants, ni tampoc les despeses extraordinàries del professorat del curs.

E) Els dinars o els sopars es faran en els restaurants concertats amb la UA i amb un menú establit per endavant. La direcció del curs haurà de presentar un informe en què quede reflectida la data del dinar o sopar, el nom, els cognoms i el càrrec dels comensals del curs.

2. Retribucions del professorat i de la direcció del curs

A) Les retribucions per la direcció del curs seran les següents:

a) Cursos de 15 hores: 250 € bruts

b) Cursos de 20 hores: 350 € bruts

c) Cursos de 30 hores o més: 500 € bruts

B) La retribució al professorat de la Universitat d’Alacant serà de 90 € bruts per hora impartida.

C) El professorat de fora de la Universitat d’Alacant haurà d’impartir un mínim de dues hores en cada curs.

En cas que s’incorpore professorat extern de prestigi reconegut s’indicarà el patrocini que cobrirà les despeses d’impartició que excedisquen la retribució anterior, amb el compromís de generar un conveni específic de mecenatge per a aquesta finalitat. En cas contrari, la UA no assumirà el cost afegit que això puga implicar.

D) No es rebrà cap remuneració addicional per moderar taules redones, siga per la direcció del curs o pel professorat que hi participa.

E) Com exigeix la normativa vigent, en totes les retribucions anteriors es practicarà la retenció corresponent a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

IV. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DEL CURS

A) Reunir-se amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” una vegada aprovats els cursos per a fixar els detalls del programa i dels compromisos adquirits.

B) Remetre la documentació requerida dels/de les docents i els departaments que consta en el punt II en el termini establit.

C) Informar el professorat sobre els aspectes d’organització següents: setmana del curs, data, hora i lloc de la intervenció, i també de la normativa aplicable a les condicions de viatge, allotjament i retribució.

D) Col·laborar amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’estiu de la UA “Rafael Altamira” en la promoció del curs entre l’alumnat potencial.

E) Sol·licitar al professorat que envie, amb prou antelació i en format electrònic, el programa didàctic o el resum de la conferència i que hi incloga la bibliografia recomanada, si escau. I que publique els materials en el Campus Virtual per a l’alumnat amb l’antelació suficient.

F) Seleccionar un/a estudiant col·laborador/a.

G) Facilitar les adreces de contacte per a la difusió publicitària del curs.

H) Atendre, tant a efectes acadèmics com organitzatius, el professorat convidat.

I) Avaluar l’aprofitament del alumnat per a la concessió de crèdits per activitats culturals, esportives, representació estudiantils, solidàries i cooperació, i complir el termini màxim que dispose la coordinadora acadèmica dels Cursos d’estiu de la UA “Rafael Altamira.”

J) Atendre els mitjans de comunicació quan siga requerit, i en qualsevol cas, assistir a les rodes de premsa (tant de presentació dels cursos com l’específica durant el desenvolupament).

K) Durant la celebració dels cursos haurà d’atendre personalment el bon desenvolupament de l’activitat, juntament amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’estiu de la Universitat d’Alacant "Rafael Altamira", difondrà tots els actes culturals programats i hi donarà suport amb l’assistència.

V. SUPORT LOGÍSTIC DURANT EL CURS

Cada curs tindrà un/a alumne/a col·laborador/a que oferirà suport logístic a la direcció del curs durant el desenvolupament. Aquest/a estudiant tindrà la matrícula gratuïta.

VI. CALENDARI

Fins al 16 de gener del 2017: termini de presentació de propostes de cursos.

2 de febrer del 2017: resolució provisional de la convocatòria.

Del 3 al 14 de febrer del 2017: presentació de reclamacions.

20 de febrer del 2017: resolució de les reclamacions i publicació de la resolució definitiva de cursos admesos.

Fins a l’1 de març del 2017: límit de lliurament de la documentació i programa definitiu.

Maig de 2017: presentació oficial dels cursos i obertura del termini de matrícula

Per a més informació:

Cursos d’estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira”

A/e: cursosestiu@ua.es

Tel. 965 90 9827

 

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant 'Rafael Altamira'


Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira"
Edifici Germà Bernàcer - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9827

Fax: (+34) 96 590 3839

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464