Saltar apartados

Convocatòria permanent

Banner Cursos d'Estiu 2020

Informació

Els Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant (UA) “Rafael Altamira” tenen com a objectiu contribuir a divulgar el coneixement en els àmbits de la ciència, la tecnologia, les ciències socials i humanes i la cultura, sobretot en l’entorn territorial d’Alacant. Són una activitat docent complementària de l’ordinària de la UA, gràcies a la qual és possible tenir accés a continguts que complementen i amplien el currículum que es desenvolupa en les diferents titulacions universitàries. Per això, els cursos d’estiu estan oberts a professionals, especialistes, personal tècnic i, en general, a qualsevol persona interessada en l’oferta, que pot veure’ls com una ocasió per a formar-se i per a ampliar coneixements. Amb aquests cursos, la Universitat d’Alacant compleix les finalitats estatutàries lligades, entre d’altres, a la transferència del coneixement, i també a l’atenció i la participació en el desenvolupament social del territori.

La finalitat dels cursos d’estiu és oferir una perspectiva plural de la temàtica pròpia de cadascun, aportada per un nombre significatiu de ponents, i prioritzar-ne el reconegut prestigi.

En el seu esforç d’internacionalització, la UA preveu l’organització de cursos d’estiu impartits en llengües estrangeres sobre la base d’acords i convenis amb universitats internacionals. De la mateixa manera, en l'oferta final dels cursos de la UA s'incorporaran els cursos que procedisquen de convenis específics signats entre la UA i institucions i municipis que comporten una comissió de seguiment d'aquests.

La programació dels Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" s'hi compon, per una banda,  dels cursos seleccionats en aquesta convocatòria, i per l'altra, dels cursos procedents de convenis específics aprovats amb tal fi amb altres institucions.

Cada curs podrà tenir una persona al capdavant de la direcció, i és imprescindible que pertanya al col·lectiu del professorat de la Universitat d'Alacant, i que estiga en actiu durant tot el període de tramitació i posterior celebració del curs. No obstant això, els cursos fruit d'un conveni podran comptar amb una persona externa a la UA que actuarà com a codirectora del curs, sempre que així ho establisca el text d'aquest conveni. En una mateixa edició, només es podrà ser director/a d’un únic curs d’estiu.  

La impartició efectiva del curs estarà condicionada al fet que s’hi matricule el nombre mínim d’estudiants, a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat econòmica i d’infraestructura, sense que la selecció prèvia atribuïsca cap mena de dret o d’expectativa. Si faltant 15 dies per al començament del curs, aquest no té 50% del nombre d'alumnes previst per a la seua realització, se suspendrà automàticament".

Nou procés de selecció de propostes

A partir de la present edició dels Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant 'Rafael Altamira', i amb l'objectiu de proporcionar un millor servei a la nostra comunitat universitària en general, i al personal docent responsable de la impartició efectiva dels cursos en particular, hem considerat necessari flexibilitzar el procés de selecció de les propostes de cursos. Així, hem creat un nou formulari de propostes, que estarà obert permanentment, perquè directors i directores de cursos ens facen arribar les seues propostes en qualsevol moment de l'any. Dues vegades a l'any - octubre i febrer- la comissió de selecció dels cursos es reunirà per a avaluar i seleccionar les propostes rebudes a través del formulari. 

 • Criteris de selecció
  L
  a Comissió de selecció dels cursos valorarà les propostes presentades tenint en compte els criteris següents:
  • La innovació i originalitat de l'objecte del curs i del seu contingut, el qual no haurà de solaparse amb els continguts de les assignatures que s'imparteixen en els títols oficials de la UA.
  • La col·laboració d'empreses, institucions o entitats externes a la UA en el disseny, docència, promoció i especialment, en el finançament i patrocini del curs.
  • El caràcter interdisciplinari de les propostes.
  • El caràcter professionalitzant i de contribució a la formació contínua de les propostes.
  • L'impacte de l'activitat desenvolupada pel professorat en l'àrea de coneixement del curs proposat.
  • Una metodologia que fomente l'aspecte pràctic de l'aprenentatge i promoga la interacció entre estudiants i docents i reflectisca la varietat de perspectives.
  • L'ús del valencià, en tot o en part, com a llengua vehicular del curs
  • La impartició del curs, en tot o en part, en llengües diferents a les oficials en la Universitat d'Alacant.
  • La incorporació de la perspectiva de gènere, en tot o en part, en els continguts del curs.

Annex

0. DIRECCIÓ

Cada curs podrà tenir una persona al capdavant de la direcció. És imprescindible que el director o directora pertanya al col·lectiu del professorat de la Universitat d'Alacant, i que estiga en actiu durant tot el període de tramitació i posterior celebració del curs. No obstant això, els cursos fruit d'un conveni podran comptar amb una persona externa a la UA que actuarà com a codirectora del curs, sempre que així ho establisca el text d'aquest conveni.

En una mateixa edició, només es podrà ser director/a d’un únic curs d’estiu.

I. DATES

Les dates preferents per a la realització dels cursos seran al juliol, però per a adaptar-nos als diferents públics objectiu, seran també acceptables propostes de cursos que tinguen lloc en els mesos de juny i setembre. Els cursos conveniats amb universitats internacionals se celebraran preferentment al juny i/o juliol. 

II. MODALITATS

Els cursos es poden presentar en qualsevol d’aquestes tres modalitats:

Modalitat A: 15 hores presencials (1,5 crèdits ECTS)

Modalitat B: 20 hores presencials (2 crèdits ECTS)

Modalitat C: 30 hores presencials (3 crèdits ECTS)

III. NORMES D’ORDRE ACADÈMIC

- L’horari dels cursos podrà ser en torn de matí, de vesprada, o intensiu amb horari de matí i vesprada. Aquest horari s’assignarà tenint en compte el calendari acadèmic i la distribució de cursos per àrees.

- En la proposta s’indicarà l’espai universitari –Campus de Sant Vicent del Raspeig o espais propis de la Universitat d’Alacant– en el qual, preferentment, es vol impartir el curs.

- Els cursos presentats hauran de seguir la normativa reguladora sobre ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant: http://web.ua.es/va/continua/normativa.html .

La Comissió de Selecció podrà sol·licitar a la secretaria de ContinUA un informe sobre aquest tema. Posteriorment, per als cursos seleccionats se sol·licitarà el reconeixement de la CEFUA i del Consell de Govern amb el nombre de crèdits que corresponga i, si escau, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

- Per a la realització de cada curs serà necessària una matrícula mínima de 30 estudiants. Les propostes seleccionades definitivament que no arriben a aquest mínim en el moment d’impartir el curs podran ser cancel·lades, prèvia reunió amb la direcció del curs.

No obstant això, la Comissió de Selecció valorarà la impartició d’un curs encara que no arribe al mínim d’alumnat si l’interès del curs ho requereix i pot assumir-se el dèficit des del pressupost consignat per a aquesta convocatòria. En tot cas, com a criteri de valoració s’haurà de tenir en compte si el curs rep algun tipus de patrocini.

IV. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

Una vegada seleccionat un curs, la direcció d’aquest enviarà la següent documentació:

1. El programa definitiu del curs (professorat, amb indicació del càrrec/categoria, horaris i títols de les intervencions), ajustat al calendari del campus o espais propis de la Universitat d’Alacant, segons el lloc d’impartició del curs, i destacarà, si escau, el professorat extern de prestigi reconegut amb el qual comptarà. Una vegada aprovat pel Consell de Govern no podrà haver-hi canvis substancials ni en el programa ni pel que fa al professorat.

2. De cada docent les dades següents:

- Nom complet / NIF

- Dades de contacte (adreça postal completa, telèfon i correu electrònic)

- Professió, nivell o càrrec professional, com vol que aparega en la publicitat del curs

- Còpia del NIF o passaport en vigor, anvers i revers (personal aliè a la Universitat d’Alacant)

- Fitxa d’alta de tercers emplenada i signada (professorat aliè a la Universitat d’Alacant)

3. Aval de participació i/o impartició de docència signat pel Consell del Departament de tot el professorat de la Universitat d’Alacant implicat en el curs.

En cas d’incompliment del que preveu el punt anterior i, sobretot, si el programa definitiu difereix substancialment de la proposta inicial, la Comissió de Selecció podrà acordar la revocació del curs.

V. PRESSUPOST DEL CURS

1. Viatges, allotjament i manutenció

- La UA gestionarà la reserva i el pagament del nombre de nits que la Comissió de Selecció i la direcció del curs consideren ajustat i imprescindible per al bon desenvolupament del curs, d’acord amb el principi de bona administració.

- La reserva i la gestió del trasllat dels ponents es farà des de la organització dels Cursos d’Estiu de la UA “Rafael Altamira”, d’acord amb el principi de bona administració esmentat, que buscarà el cost més baix, especialment per al cas de mitjans de transport públic.

No s’acceptaran bitllets gestionats directament pel professorat o pels/per les ponents, llevat d’autorització prèvia i expressa del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües. Tampoc s’admetran canvis de bitllets una vegada emesos, llevat de causa major.

- Al professorat que es trasllade pels seus mitjans propis se li reemborsarà l’import del quilometratge corresponent, segons preveu la normativa vigent. En tot cas, es reemborsaran les despeses d’autopista i aparcament acreditades degudament.

- En cap cas no es cobriran les despeses de viatge d’acompanyants, ni tampoc les despeses extraordinàries del professorat del curs.

- Els dinars o els sopars es faran en els restaurants concertats amb la UA i amb un menú establit per endavant. La direcció del curs haurà de presentar un informe en el qual es reflectisca la data del dinar o sopar, el nom, els cognoms i el càrrec dels comensals del curs.

2. Retribucions del professorat i de la direcció del curs

- Les retribucions per la direcció del curs seran les següents:

a) Cursos de 15 hores: 250€ bruts

b) Cursos de 20 hores: 350€ bruts

c) Cursos de 30 hores o més: 450€ bruts

- La retribució al professorat de la Universitat d’Alacant serà de 90€ bruts per hora impartida.

- El professorat de fora de la Universitat d’Alacant haurà d’impartir un mínim de dues hores en cada curs.

En cas que s’incorpore professorat extern de prestigi reconegut s’indicarà el patrocini que cobrirà les despeses d’impartició que excedisquen la retribució anterior, amb el compromís de generar un conveni específic de mecenatge per a aquesta finalitat. En cas contrari, la UA no assumirà el cost afegit que això puga implicar.

- No es rebrà cap remuneració addicional per moderar taules redones, siga per la direcció del curs o pel professorat que hi participa.

- Com exigeix la normativa vigent, en totes les retribucions anteriors es practicarà la retenció corresponent a compte de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

VI. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DEL CURS

- Reunir-se amb la coordinació tècnica dels Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” una vegada aprovats els cursos per a fixar els detalls del programa i dels compromisos adquirits.

- Remetre la documentació requerida del professorat i els departaments que consta en el punt II en el termini establit.

- Informar el professorat sobre els aspectes d’organització següents: setmana del curs, data, hora i lloc de la intervenció, i també de la normativa aplicable a les condicions de viatge, allotjament i retribució.

- Col·laborar amb secretaria dels Cursos d’Estiu de la UA “Rafael Altamira” en la promoció del curs entre l’alumnat potencial.

- Sol·licitar al professorat que envie a la direcció del curs, amb prou antelació i en format electrònic, el programa didàctic o el resum de la conferència i que hi incloga la bibliografia recomanada, si escau. I que publique els materials en el Campus Virtual per a l’alumnat amb l’antelació suficient.

-  Facilitar les adreces de contacte per a la difusió publicitària del curs.

-  Assistir, tant a efectes acadèmics com organitzatius, el professorat convidat.

- Avaluar l’aprofitament del alumnat per a la concessió de crèdits per activitats culturals, esportives, representació estudiantils, solidàries i de cooperació, i complir el termini màxim que dispose l’organització dels Cursos d’Estiu de la UA “Rafael Altamira”.

-  Atendre els mitjans de comunicació quan siga requerit, i en qualsevol cas, assistir a les rodes de premsa (tant de presentació dels cursos com l’específica durant el desenvolupament).

- Durant la realització dels cursos haurà d’atendre personalment el bon desenvolupament de l’activitat, juntament amb la secretaria dels Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira”, difondrà tots els actes culturals programats i hi donarà suport amb l’assistència.

VII. CALENDARI

Per tal d'adaptar-nos al nou procés de selecció de propostes de cursos rebudes a través del formulari per a l'edició de Cursos d'Estiu UA Rafael Altamira·2020, s'ha modificat el calendari per a gestionar les dues seleccions de propostes dels mesos de febrer i octubre. 

Selecció de propostes d'octubre de 2019  

 • 30 de setembre de 2019. Data límit de presentació de propostes de cursos
 • 4 d'octubre de 2019. Reunió de baremació de propostes de cursos.
 • 7 d'octubre de 2019. Publicació de propostes de cursos admeses.
 • 31 d'octubre de 2019. Data límit de lliurament de tota la documentació.  

Selecció de propostes de febrer de 2020  

Actualització important:

Diversos membres del PDI interessats/des a presentar propostes de cursos ens han informat de la dificultat de fer-ho en en temps i forma per la coincidència de la data límit de presentació de propostes amb la data límit de presentació de sol·licituds de la convocatòria ANECA de trams de recerca de la CNEAI 2019.

En benefici de totes les parts implicades s'ha decidit ampliar el termini de presentació de propostes de cursos fins al 13 de febrer.

Per tant el nou calendari és:

 • 13 de febrer de 2020. Data límit de presentació de propostes de cursos
 • 17 de febrer de 2020. Reunió de baremació de propostes de cursos.
 • 18 de febrer de 2020. Publicació de propostes de cursos admeses.
 • 28 de febrer de 2020. Data límit de lliurament de tota la documentació. 

 

Per a més informació:

Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira”

A/e: cursosestiu@ua.es

Tel. 965 90 9827

Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant 'Rafael Altamira'


Cursos d'Estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira"
Edifici Germà Bernàcer - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9827

Fax: (+34) 96 590 3839

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464