Saltar apartados

Línies Estratègiques

 

 

El Pla Estratègic UA 40 abasta el període comprès entre 2014 i 2019 (inclòs), i en la seua elaboració s'ha utilitzat l'experiència de la institució i les possibilitats que ofereixen les TIC per a simplificar els processos. S'ha denominat PE UA40 a causa que la nostra universitat celebra en 2019 el seu 40 aniversari des de la seua creació. D'aquest pla hem extractat les principals línies estratègiques i accions proposades que estan directament relacionades amb el Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

El Vicerectorat de Campus i Tecnologia té competències en diverses àrees o eixos: Infraestructures, Sostenibilitat, Salut Laboral i Tecnologia. Per açò, el conjunt d'accions que es plantegen estaran estructurades en aquestes Sub-àrees competencials.

Infraestructures

MED06-CAM7
Gestionar el model d'espais

Sub-àrea Competencial

Infraestructures

Text de l'Acció/Programa

Gestionar el model d'espais. La UA com a espai format per un conjunt important d'edificis i format també per un nombre elevat d'unitats/departaments/instituts/facultats necessita un model d'espai que establisca la densitat de persones per metres quadrats així com un repartiment equitatiu de les seues estades.

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Aplicar el model

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: No

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Si

Codi eix

MED06

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM7

MED07-CAM8
Modernitzar les instal·lacions del campus

Sub-àrea Competencial

Infraestructures

Text de l'Acció/Programa

Modernitzar les instal·lacions del campus

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Nombre d'actuacions en edificis

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: 10

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 15

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 35

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 75

Codi eix

MED07

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM8

MED08-CAM9
Urbanitzar el parc científic

Sub-àrea Competencial

Infraestructures

Text de l'Acció/Programa

Urbanitzar el parc científic

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Definir pla d'Urbanització

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Si

Text Indicador 2

Desenvolupament de la Urbanització

Tipus Indicador 2: Percentual

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2016: 0.5

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2019: 1

Codi eix

MED08

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM9

MED09-CAM10
Adequar els espais docents a les necessitats actuals de la UA

Sub-àrea Competencial

Infraestructures

Text de l'Acció/Programa

Adequar els espais docents a les necessitats actuals de la UA

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Nombre d'actuacions

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 10

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 40

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 100

Codi eix

MED09

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM10

 

 

Sostenibilitat

MED01-CAM3
Gestionar l'entorn natural

Sub-àrea Competencial

Sostenibilitat

Text de l'Acció/Programa

Gestionar l'entorn natural. Un dels actius més importants de la UA és el seu campus. Per açò, es fa necessària una gestió eficient del seu mitjà natural. Les subaccions a realitzar són:

-- Manteniment i millora dels espais naturals de la UA

-- Mantenir els coeficients d'edificabilitat del campus

-- Elaboració d'itineraris botànics en el campus

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Nombre d'itineraris

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 5

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 10

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 20

Text Indicador 2

Nombre de programes de manteniment i millora

Tipus Indicador 2: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 2 per a 2013: 2

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2016: 7

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2019: 10

Codi eix

MED01

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM3

MED02-CAM4
Gestionar les sostenibilitat del campus

Sub-àrea Competencial

Sostenibilitat

Text de l'Acció/Programa

Gestionar eficaç i eficientment la sostenibilitat del Campus

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Existència de punts incontrolats de residus

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: No

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: No

Text Indicador 2

Quilos de residus selectius

Tipus Indicador 2: Percentual

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2016: 0.1

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2019: 0.2

Text Indicador 3

Existència Pla d'Estalvi d'Aigua

Text Indicador 4

Nombre d'edificis amb autoconsumo elèctric

Text Indicador 5

Infraestructures amb manteniment correctiu

Codi eix

MED02

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM4

MED05-CAM5
Gestionar la contaminació atmosfèrica

Sub-àrea Competencial

Sostenibilitat

Text de l'Acció/Programa

Gestionar la contaminació atmosfèrica. L'entorn del campus com a entorn saludable ha de cuidar el seu aire. Les sub-accions són:

-- Manteniment preventiu de calderes

-- Control dels fluids frigorífics dels aire condicionats

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Definir programa de control ambiental

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: No

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: No

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Si

Codi eix

MED05

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM5

MED11-CAM2
Fomentar la mobilitat sostenible

Sub-àrea Competencial

Sostenibilitat

Text de l'Acció/Programa

Fomentar la mobilitat sostenible. Aquesta acció pretén impulsar com a mitjà de desplaçament al campus el transport públic, la bicicleta, o fins i tot en el cas de la utilització de cotxe particular que aquest siga compartit. Per a açò, es realitzaran sub-accions com:

-- Impulsar descomptes en els programes Alabici, BiciSanvi, TRAM i BUS

-- Impulsar zones de pàrquing preferencial per als vehicles amb un alt grau d'ocupació

-- Impulsar convenis amb la Institut Valencià de la joventut per a l'ús de la TIU com el Carnet Jove per als bons de transport

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Realització de convenis

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: No

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: No

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Si

Text Indicador 2

Nombre de places cotxe compartit

Tipus Indicador 2: Quantitatiu

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2016: 50

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2019: 100

Codi eix

MED11

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM2

 

Salut Laboral

MED04-CAM1
Gestionar l'accessibilitat en el campus

Sub-àrea Competencial

Salut Laboral

Text de l'Acció/Programa

Gestionar l'accessibilitat en el Campus. L'accessibilitat al campus ha de tenir-se en compte no solament per a les persones amb dificultats ben siga motrius, visuals o auditives sinó per a tota la comunitat universitària. La bona senyalització del campus i voltants, disposar de zones per als vianants i d'accés als edificis (escales, rampes, etc.) Adequació de les zones d'accés etc. facilitaran l'accessibilitat als espais universitaris.

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Nombre d'Aules Accessibles

Tipus Indicador 1: Percentual

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 0.15

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 0.5

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 0.75

Text Indicador 2

Nombre d'Edificis accessibles

Tipus Indicador 2: Percentual

Previsió de valor d'indicador 2 per a 2013: 0.15

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2016: 0.5

Objectiu de valor d'indicador 2 per a 2019: 0.75

Observacions d'indicador 2

La definició d'edifici accessible pot ser ambigua, però per a aquesta fi considerarem que si més del 50% de les estades del mateix són accessibles, l'edifici ho serà

Codi eix

MED04

Codi subeix

INF

Codi acció

CAM1

 

POL09-CAM6
Desenvolupar el projecte d'Universitat Saludable

Sub-àrea Competencial

Salut Laboral

Text de l'Acció/Programa

Desenvolupar el Projecte Universitat Saludable. La universitat saludable és un programa transversal que involucra a tots els vicerectorats, gerència i a totes les unitats del campus. Més que un programa és un concepte d'universitat que pretén inculcar hàbits saludables en el dia a dia. Sub-accions:

-- Rutes saludables

-- Horts universitaris

-- Espais cardioprotegidos

-- Dies Mundials

-- Mobilitat sostenible

-- Activitats esportives per a majors per majors

-- Creació de la xarxa valenciana d'universitats saludables

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Nombre d'accions

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 3

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 15

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 25

Codi eix

POL09

Codi subeix

PIN

Codi acció

CAM6

 

Qualitat

POL60-CAM11
Fomentar, difondre i potenciar la política de Prevenció de Riscos Laborals.

Sub-àrea Competencial

Qualitat

Text de l'Acció/Programa

Fomentar, difondre i potenciar la política de Prevenció de Riscos Laborals.

Text Indicador 1

falta indicador

Tipus Indicador 1: falta indicador

Codi eix

POL60

Codi subeix

CAL

Codi acció

CAM11

POL61-CAM12
Potenciar la integració de Prevenció de Riscos Laborals a través del pla de Prevenció.

Sub-àrea Competencial

Qualitat

Text de l'Acció/Programa

Potenciar la integració de Prevenció de Riscos Laborals a través del pla de Prevenció.

Text Indicador 1

falta indicador

Tipus Indicador 1:

Falta indicador

Codi eix

POL61

Codi subeix

CAL

Codi acció

CAM12

POL62-CAM13
Enfortir l'ús de les TIC en el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Sub-àrea Competencial

Qualitat

Text de l'Acció/Programa

Enfortir l'ús de les TIC en el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

Text Indicador 1

falta indicador

Tipus Indicador 1:

falta indicador

Codi eix

POL62

Codi subeix

CAL

Codi acció

CAM13

 

Universitat Oberta

Existeix la tecnologia adequada, existeix un marc jurídic, existeix voluntat i, sobretot, existeix una necessitat ineludible: és el moment de desenvolupar una verdadera política de Govern Obert (Open Government) per a la nostra Universitat.
Hem d'assegurar una universitat moderna, transparent i responsable que siga un exemple de democràcia participativa i per això els temes de govern han de ser oberts a tots. Aquesta obertura ha de considerar-se com a doctrina política que guie el desenvolupament i implantació efectiva a través d'un pla de gobernança (Governance) basada en un Bon Govern (Good Governance) i, per descomptat, posant-ne les Tecnologies de la Informació al servei per a fer efectiu el desitjable paradigma de les dades obertes (Open Data).


POL28-TI1
Elaborar i desenvolupar un projecte de reutilització de la informació de la UA (OpenData4U).

Sub-àrea Competencial

Universitat Oberta

Text de l'Acció/Programa

Elaborar i desenvolupar un projecte de reutilització de la informació de la UA (OpenData4U).

Previsió de l'any en què es comença: 2012

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: 1) Disposar d'un avantprojecte (OpenData4U).

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 2) Tenir localitzats els col·lectius nacionals implicats i haver començat a treballar amb ells.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 3) S'ha desenvolupat un conjunt de prototips interns; 4) es disposa d'un projecte complet; 5) es disposa d'un catàleg inicial publicat en el portal Web; 6) s'incrementa el nombre d'aplicacions infomediaries internes i externes; 7) existeix un accés al portal de tot tipus d'actors: clients per a accedir a informació i aplicacions, empreses infomediaries que desitgen publicar les seues aplicacions i professors i personal d'administració i serveis que desitgen posar en obert la seua informació; 8) la política d'obertura està alineada amb la dels grups nacionals.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 9) Es disposa d'un complet catàleg d'informació en obert; 10) es disposa d'un complet catàleg d'aplicacions infomediaries publicat en el portal Web OpenData4U de la UA; 11) es disposa d'un portal amb accés continuat de tot tipus d'actors implicats; 12) la UA està plenament inserida en els grups nacionals i internacionals per a la reutilització d'informació en les universitats.

Codi eix

POL28

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU1

POL29-TI2
Promoure la implantació d'un Govern TU en la UA.

Sub-àrea Competencial

Universitat Oberta

Text de l'Acció/Programa

Promoure la implantació d'un Govern TU en la UA.

Previsió de l'any en què es comença: 2012

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: 1) Es disposa d'un estudi inicial de viabilitat.

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 2) Es disposa d'un estudi de maduresa de la UA i s'ha implantat un prototip de cartera de projectes i s'ha redactat un pla d'implantació de Govern TU per a la UA.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 3) Els projectes TU estratègics de la UA passen per la cartera de projectes i són coneguts i aprovats pel seu Consell d'Adreça.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 4) Tots els projectes TU de la UA passen per la cartera de projectes i són coneguts i aprovats pel seu Consell d'Adreça.

Codi eix

POL29

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU2

POL04-TI3
Facilitar el desenvolupament d'una gestió àgil, sostenible, eficaç i eficient de tots els recursos de la UA a través de l'aplicació de les TU (Projecte SmartUniversity).

Sub-àrea Competencial

Universitat Oberta

Text de l'Acció/Programa

Facilitar el desenvolupament d'una gestió àgil, sostenible, eficaç i eficient de tots els recursos de la UA a través de l'aplicació de les TU (Projecte SmartUniversity).

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 1) Es disposa d'un petit conjunt d'aplicacions encaminades a optimitzar la gestió dels consums.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 2) S'ha implantat un prototip per a alguns serveis representatius.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 3) Es disposa d'un campus gestionat de forma intel·ligent sota un model de SmartUniversity.

Observacions d'indicador 1

Entenem que per a 2014 l'objectiu és elaborar un projecte (SmartUniversity) bàsic en el qual s'arrepleguen totes les accions, recursos i pressupostos per a aconseguir un model de SmartUniversity.

Codi eix

POL04

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU3

 

Serveis en Xarxa

En l'actualitat les TI són imprescindibles per al desenvolupament normal de qualsevol activitat humana. La UA no pot deixar de ser un referent en l'ús d'aquestes, per la qual cosa s'ha de fer un esforç per a mantenir adequadament el substrat tecnològic aconseguit, així com explorar noves formes d'oferir els nostres serveis a tota la comunitat obtenint el màxim profit que les TI poden proporcionar en els àmbits més diversos de la funció universitària.


POL05-TI4
Crear i desenvolupar el pla d'implantació de la e-Administració en la UA.

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Crear i desenvolupar el pla d'implantació de la e-Administració en la UA.

Previsió de l'any en què es comença: 2012

Text Indicador 1

Grau d'adaptació a la i-Administració mitjançant el compliment de fites.

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: 1) Es disposa d'un Pla bàsic d'implantació de serveis i recursos TU corresponent a la fase 1.

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 2) S'ha executat el pla bàsic corresponent a la fase 1 i es disposa del pla per a la fase 2.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 3) S'ha executat completament el pla de la fase 2.

Codi eix

POL05

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU4

POL32-TI5
Millorar les possibilitats d'accés a la informació i als serveis per part de la comunitat universitària mitjançant el desenvolupament d'Aplicacions Mòbils (Projecte UApps) i creació d'un núvol UA (Projecte UAcloud).

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Millorar les possibilitats d'accés a la informació i als serveis per part de la comunitat universitària mitjançant el desenvolupament d'Aplicacions Mòbils (Projecte UApps) i creació d'un núvol UA (Projecte UAcloud).

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 1) Es disposa d'un disseny de l'arquitectura del núvol UApps i de la convergència de la WEB mòbil. 2) Es posa en producció els primers prototips.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 3) S'han implantat i difós aplicacions d'ús generalitzat en la comunitat universitària. 4) Es disposa d'un protocol per a la realització d'aplicacions per part de infomediaris i de la seua incorporació al Núvol UApps.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 5) S'ha implantat de forma completa el Núvol UApps.

Codi eix

POL32

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU5

POL33-TI6
Millorar els serveis docents i d'investigació que ofereix el Campus Virtual de la UA mitjançant el desenvolupament d'una nova plataforma basada en un núvol privat. Se cercarà major modularitat i millorar l'experiència dels usuaris a través d'interfícies més centrades en ells. (Projecte UAcloud).

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Millorar els serveis docents i d'investigació que ofereix el Campus Virtual de la UA mitjançant el desenvolupament d'una nova plataforma basada en un núvol privat. Se cercarà major modularitat i millorar l'experiència dels usuaris a través d'interfícies més centrades en ells. (Projecte UAcloud).

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: No

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: Es disposa d'un disseny de la nova arquitectura del Campus Virtual de la UA modular i preparada per a la nova estratègia en el núvol. Es posa en producció els primers prototips.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: S'han implantat i difós aplicacions d'ús generalitzat en la comunitat universitària mentre que l'actual Campus Virtual solament alberga aplicacions residuals.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: S'ha implantat de forma completa l'estratègia d'aplicacions UA en el núvol.

Codi eix

POL33

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU6

FOR21-TI7
Implantar el Portal UAedf com a punt d'entrada unificat a l'oferta en línia de la UA.

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Implantar el Portal UAedf com a punt d'entrada unificat a l'oferta en línia de la UA.

Previsió de l'any en què es comença: 2012

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: 1) Es disposa d'un estudi inicial de viabilitat (Pla UAedf: Educació Digital del Futur)

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 2) S'ha posat en producció el Portal UAedf i una plataforma MOOC pròpia

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 3) El portal disposa d'una oferta mínima variada.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 4) El portal disposa d'una oferta àmplia de continguts digitals i cursos en línia.

Codi eix

FOR21

Codi subeix

EST

Codi acció

TU7

FOR03-TI8
Crear una plataforma TI per a desenvolupar una docència en línia.

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Crear una plataforma TI per a desenvolupar una docència en línia.

Previsió de l'any en què es comença: 2013

Text Indicador 1

Fites

Tipus Indicador 1: Quantitatiu

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: 1) S'ha posat en producció un prototip de plataforma.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: 2) S'ha posat en producció una plataforma integrada amb altres institucions.

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: 3) S'ofereixen cursos de diversa índole en línia.

Codi eix

FOR03

Codi subeix

EST

Codi acció

TU8

POL63-TI9
Crear i desenvolupar un pla de gestió i manteniment de les infraestructures TI.

Sub-àrea Competencial

Serveis en Xarxa

Text de l'Acció/Programa

Crear i desenvolupar un pla de gestió i manteniment de les infraestructures TI.

Previsió de l'any en què es comença: 2012

Text Indicador 1

Execució de programa d'inversions

Tipus Indicador 1: Percentual

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: Execució d'un mínim del 90% del pressupost per a l'any

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: Execució d'un mínim del 90% del pressupost per a l'any

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Execució d'un mínim del 90% del pressupost per a l'any

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Execució d'un mínim del 90% del pressupost per a l'any

Observacions d'indicador 1

Entenem que en cada any la previsió de valor és execució d'un mínim del 90% del pressupost per a l'any.

Codi eix

POL63

Codi subeix

TIC

Codi acció

TU9

 

Difusió TI

El ràpid avanç de les Tecnologies de la Informació genera risc d'exclusió d'una part dels usuaris potencials. Tan important resulta en l'actualitat disposar d'un conjunt de serveis TI dinàmics i adaptats a les nostres necessitats, juntament amb una infraestructura TI que els done suport, com aconseguir que els serveis siguen útils, utilitzats i entesos per tota la comunitat universitària. És fonamental disposar de les tecnologies adequades que donen suport a l'activitat docent, investigadora i de gestió universitària, i és imprescindible que la comunitat les conega, entenga i utilitze amb agilitat. Aquesta meta és sempre complicada d'aconseguir a causa de la gran heterogeneïtat existent tant en els actors implicats com en les àrees en les quals ha de desenvolupar-se; i encara es complica més si es té en compte que les TI es troben en contínua evolució.


POL59-TI10
Crear i desenvolupar un pla de difusió, divulgació i suport dels serveis TI.

Sub-àrea Competencial

Difusió TI

Text de l'Acció/Programa

Crear i desenvolupar un pla de difusió, divulgació i suport dels serveis TI.

Previsió de l'any en què es comença: 2014

Text Indicador 1

Nombre de consultes al servei d'atenció a l'usuari TI

Tipus Indicador 1: Incremental

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: S'incrementa en un 30% la utilització del servei d'atenció a l'usuari TI

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: S'incrementa en un 100% la utilització del servei d'atenció a l'usuari

Codi eix

POL59

Codi subeix

PIN

Codi acció

TU10

FOR25-TI12
Crear una oficina de suport TI a la docència en línia i producció de continguts digitals.

Sub-àrea Competencial

Difusió TI

Text de l'Acció/Programa

Crear una oficina de suport TI a la docència en línia i producció de continguts digitals.

Previsió de l'any en què es comença: 2016

Text Indicador 1

Existeix l'oficina de suport TI a la docència en línia.

Tipus Indicador 1: Binari (S/N)

Valor benvolgut de l'indicador 1 per a 2012: No

Previsió de valor d'indicador 1 per a 2013: No

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2016: Si

Objectiu de valor d'indicador 1 per a 2019: Si

Codi eix

FOR25

Codi subeix

EST

Codi acció

TU12

 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920/3930

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464