Saltar apartados

Projectes Estratègics

 

UAlCloud
uacloud00uacloud01uacloud02uacloud02buacloud03uacloud04

Títol: UA|cloud

UACloud representa la nova estratègia per a la provisió de serveis tecnològics de la Universitat d'Alacant. El principi sobre el qual es recolza és el d'oferir aquests serveis des del “núvol”. Açò vol dir que les aplicacions informàtiques i els recursos tecnològics necessaris per a oferir aquests serveis, no depenen, ni radiquen en el dispositiu de l'usuari que, d'aquesta manera, podrà accedir des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc, a les aplicacions informàtiques que li facilitaran la realització de les seues tasques docents, administratives i investigadores.

Objectius: El principal objectiu del projecte és liderar la necessària transició del reeixit model de portal corporatiu “Campus Virtual-CV” als nous paradigmes de les tecnologies de la informació centrats en la provisió de serveis en el núvol, que permeten traure vertader profit de les complexes infraestructures tecnològiques existents en l'actualitat basades en grans arquitectures per a aplicacions distribuïdes.

Per a aconseguir l'objectiu principal de la proposta es proposen els següents sub-objectius:

 • Modularització dels principals mòduls del CV en aplicacions concretes que oferisquen els serveis necessaris i puguen ser accedides de forma individual.
 • Actualització d'aplicacions existents i creació de noves aplicacions.
 • Complementar alguns mòduls del CV amb aplicacions mòbils independents que a causa de la seua funcionalitat permeten obtenir millor partit, usant les noves característiques multimèdia dels dispositius. Aquesta línia és inicialment complementària, però es preveu crear una línia de treball independent denominada UAapps.
 • Crear un sistema d'accés i identificació únic i centralitzat per a totes les aplicacions.
 • Dotar de les infraestructures físiques necessàries per a donar suport al nou model, recolzant-nos tant en infraestructures pròpies com en l'externalización de les mateixes.
 • Incorporar serveis d'altres “núvols propietaris” com les de “Microsoft” i “Google”, amb les quals s'han signat els convenis de col·laboració.
 • Dissenyar una imatge corporativa per a UACloud que permeta identificar els serveis UA i facilite el treball als usuaris mitjançant interfícies estandarditzats.
 • Permetre que cada usuari puga configurar-se el seu UACloud prioritzant aquells mòduls que li resulten de més utilitat .
 • Facilitar un sistema homogeni de notificacions que puga generar cada mòdul per a cada usuari.
 • Analitzar tots els serveis amb objectius d'usabilidad. Acostar més a l'usuari i millorar la seua experiència amb les aplicacions.

Beneficis esperats:

 • Facilitar la prestació dels serveis TI oferits per la Universitat d'Alacant per al seu accés des de dispositius mòbils.
 • Proporcionar ubiqüitat en la prestació dels serveis TI: permetre l'accés als serveis des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
 • Independència de dispositiu: facilitar l'accés als serveis TI amb independència de les característiques tecnològiques del dispositiu.
 • Manteniment d'aplicacions: facilitar el manteniment de les aplicacions i independitzar de la gestió d'actualitzacions i versions d'aquestes.

Es preveu la presentació del portal UACloud a la fi de 2014 i hi haurà noves aplicacions en el núvol l'any 2015.

Smart University
hexagono

Títol: Smart University

Objectius: El projecte Smart University trasllada a la comunitat universitària el concepte de Smart City, mantenint el mateix objectiu principal de millorar la qualitat de vida de la seua comunitat aplicant de forma global, intensiva i sostenible les TU sota el principi de servei a la ciutadania. Per a una universitat d'aquesta envergadura, és fonamental aconseguir els mateixos nivells de qualitat de vida que els esperats per a una Smart City. El nostre entorn és prou complex, sensible i preparat com perquè siga més que representatiu d'una mitjana o fins i tot gran ciutat, però amb el gran avantatge de minimitzar enormement l'impacte dels factors que poden impedir en l'actualitat que aquest tipus de propostes siguen viables en les nostres urbs. L'entorn universitari és un entorn controlat, on les polítiques econòmiques, de sostenibilitat, construcció o desenvolupament es decideixen de forma local i no depenen de factors externs, encara que segueixen criteris similars a les polítiques i estratègies nacionals o internacionals. És per açò que resulta la "maqueta perfecta" d'una *Smart City i un escenari idoni perquè els resultats a curt termini s'aconseguisquen, a més de servir com a exemple guia i cas d'estudi per a abordar projectes viables en les nostres ciutats.

Beneficis Esperats: Proporcionar un model de comunitat més oberta, més sostenible, ambientalment més equilibrada, amb una mobilitat més eficient, amb més qualitat dels seus espais públics, amb menor consum energètic i més integrat en el seu entorn territorial.

Accions: En el nostre pla d'acció hem decidit abordar primer la labor de generar un llibre blanc en el qual tractar d'identificar, aprofundir i afermar la filosofia, la tecnologia i els serveis de *Smart *University, establint les bases per a poder generar un model eficient i sostenible de gestió de la universitat en tots els seus àmbits. L'acció de major interès és la de generar una proposta integral i integradora que no tracte de resoldre únicament els problemes més immediats, a curt termini i de forma aïllada, sinó que permeta definir un marc genèric d'acció, en el qual s'emparen les solucions TU actuals i futures, i que dote d'un enfocament unificador a les propostes esdevenidores.

Una vegada realitzat aquest primer esforç, en una segona fase començarà l'autèntica labor en el nostre projecte, cercant els alineaments estratègics necessaris amb polítiques de finançament externes que ens permeten desenvolupar les infraestructures i prototips que doten de funcionalitat bàsica al projecte. Aquesta segona acció es consolidarà, a més del finançament, amb la incorporació de socis, com per exemple empreses privades o organismes públics, que puguen participar en el projecte.

Participants:

 •     Vicerectorat de Tecnologies de la Informació
 •     Grup d'Investigació GrupoM: xarxes i middleware
 •     Departament de Tecnologia Informàtica i Computació
Portal Web
12

Títol: UA|web

Objectius: En una comunitat tan àmplia com la universitària, la necessitat que la informació fluïsca i siga accessible per tots els seus membres és tan important com que aquesta informació mantinga la seua validesa i integritat.

Aquests objectius s'aconsegueixen mantenint a Campus Virtual i a altres aplicacions corporatives com UXXI, HOMINIS, com a única font de dades institucionals.

 • Es proposa la utilització de la tecnologia dels Web Services.
 • Es pretén seguir mantenint centralitzats les dades corporatives, però oferint molta major flexibilitat a l'hora d'utilitzar aquestes dades per part de qui els necessite.

Beneficis esperats: Els Web Sevices permetran als responsables de les webs departamentals i/o dels centres, i fins i tot als professors amb pàgines personals, l'accedir a dades corporatives per a mostrar-los en les seues pàgines web amb el seu estil propi i el que és més important, sense haver de duplicar informació.

Accions:

 • Els Web Services ja han sigut inclosos en la versió 3.6 del Gestor de Continguts Vualà.
 • UA 2.0, nova web, orientada a la societat, amb un format més atractiu i adaptat als dispositius mòbils.
 • Nou disseny amb un concepte de Web corporativa, orientada a la captació i divulgació, amb un nou frontal.
 • Actualització de Vualà compatible amb els dispositius mòbils, amb nous objectes multimèdia, amb noves plantilles modernitzades i suport per a centres, departaments, serveis i unitats.
 • Com a futurs projectes estan els prototips Web dels centres, departaments, serveis i unitats, la seua presentació i convocatòria de nous prototips.
 • Es crearen webs de “º 2 nivell”, com per exemple, la Web de futurs estudiants.
eAdministración
eadmon

La Universitat d'Alacant va elaborar en 2010 un pla director per al procés d'adaptació a l'Administració electrònica amb els següents objectius:

 • Una anàlisi de la situació actual en relació als diferents àmbits de la llei: normatiu, organitzatiu, de gestió documental, tecnològic i de serveis al ciutadà.
 • Una definició del model d'i-Administració a adoptar.
 • Una definició de l'arquitectura tecnològica de suport a la i-Administració.
 • Un full de ruta de línies d'actuació per als anys 2010, 2011 i 2012 per a donar compliment a les exigències de la llei.
 • Les directrius a seguir en relació al pla d'Informació i Formació.

 

Per al període 2013-2016 s'han plantejat els següents objectius:

 

Donar compliment a les obligacions establides per la Llei 11/2007, així com per la Llei 2/2011 d'Economia Sostenible, que la modifica i va introduir un nou precepte que requereix l'aprovació, per part de cada administració pública, d'un pla d'actuacions que identifique les accions que s'emprendran per a donar compliment a la llei, i la data en què està previst que cada servei o tràmit estiga disponible per mitjans telemàtics.

Donar continuïtat als projectes que ja s'han executat, que han fet avançar enormement la gestió telemàtica amb els administrats, però que requereixen la implantació de l'administració sense papers amb un criteri corporatiu homogeni, per a explotar al màxim els avantatges d'aquest nou model de gestió.

Seguir ampliant sobre un nombre major de procediments el benefici en estalvi de costos i d'eficàcia que suposa la reducció de l'ús del paper i la seua substitució per documents i expedients electrònics amb validesa jurídica.

UA|edf

Títol: UA|edf

Objectius: Crear un portal d'Internet en el qual s'aglutine tota l'oferta educativa en línia, de la Universitat d'Alacant, la nova 'Educació Digital del Futur'.

Per a aconseguir l'objectiu es proposen unificar en el mateix portal, els següents recursos:

 • Els cursos massius oberts online ( MOOC ) .
 • Els OpenCourseWare ( OCW UA ), formació presencial reglada i no reglada.
 • Les píndoles docents audiovisuals (PUA).
 • Accés a assignatures 'en obert', mitjançant l'eina MOODLE.

Beneficis esperats: A mitjà termini, el principal avantatge, és anar oferint cada vegada més possibilitats per a l'autoformació i el reciclatge professional, així com per a la formació permanent al llarg de la vida.

Video promocional

 

 

UA|Mira Qué Fácil

Títol : Mira Qué Fácil

“Mira Qué Fácil” és un programa, de difusió, comunicació i divulgació de les eines, serveis i utilitats de la Tecnologia de la Informació (TI) de la Universitat d'Alacant. I està especialment dirigit al professorat.

Objectius :

 • Aconseguir la implicació del professorat en el coneixement i en l'ús de les tecnologies de la Informació, en el desenvolupament de les seues funcions docents, de recerca i gestió.
 • Millorar la cultura tecnològica de la UA.

Accions :

Per a la consecució d'aquest objectiu es proposen les següents accions:

 • Estudi  i anàlisi de les tasques quotidianes del professorat i del personal de gestió i serveis, que es poden realitzar mitjançant l'ús de les TI.
 • Estudi i anàlisi de les demandes ateses pel Centre de suport a l'Usuari del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant.
 • Realització de la selecció d'aquelles eines TI i serveis, que bé pel seu ús, la seua novetat o el seu impacte, es poden considerar de màxim interès per a la comunitat universitària, atenent als seus diferents perfils.
 • Desenvolupament sistemàtic, simpàtic, senzill i emmotllable al continu flux i variació que generen les tecnologies, del programa “Mira Qué Fácil”

Presentació :

 •  Primer trimestre de 2015.

 

Cartera Projectes TI
cpTraduciendo ...

Títol: Cartera de Projectes

Des de l'any 2012 la UA està immersa en un projecte de millora del Govern de les Tecnologies de la Informació; dins de les bones pràctiques recomanades en aquest projecte d'arrencada, es trobava l'engegada d'una Cartera de Projectes TI. Es pretén amb açò confeccionar una cartera que incloga tots els projectes TI que es van a dur a terme en la UA durant el pròxim any.

Aquest procés ens permetrà conèixer les necessitats globals de la Universitat quant a Tecnologies de la Informació i planificar les seues solucions amb la suficient antelació.

Objectius de la Cartera de Projectes TI:

 • Alinear l'estratègia de TI amb l'estratègia global de l'organització.
 • Determinar quins són els objectius estratègics més importants on invertir.
 • Establir la prioritat dels projectes TI a dur a terme.
 • Determinar el valor que proporcionen les TI a l'organització.

Passos per a confeccionar la Cartera de Projectes TI:

 • Establir els criteris per a avaluar els Projectes TI.
 • Presentació de propostes de projectes de TI.
 • Establir la disponibilitat de recursos humans TI.
 • Dotar a la Cartera de Projectes TI de finançament.
 • Elaboració d'una proposta de Cartera de Projectes TI.
 • Aprovació de la Cartera de Projectes TI.
 • Publicació de la Cartera de Projectes TI.
 • Reclamacions.

  Agents implicats:

En el procés de confecció de la Cartera de Projectes TI intervenen diferents agents:

 • Promotor.
 • Director de projecte.
 • Suport tècnic.
 • Oficina de la Cartera de Projectes.
 • Vicerector TI.
 • Equip de Govern.
OpenData4U
opendata01aopendata01bopendata02opendata03opendata04opendata05

Títol: OpenData4U

Objectius: El principal objectiu del projecte OpenData4U és crear una metodologia per a la implantació d'un model de reutilització d'informació (Open Data) en la Universitat d'Alacant que afavorisca el desenvolupament d'un mercat d'infomediarios.

Per a aconseguir l'objectiu principal de la proposta es proposen dos grans sub-objectius:

 • Fomentar la filosofia de la Reutilització de la Informació en la universitat d'Alacant.
 • Afavorir el model d'Infomediarios per a millorar la inserció laboral dels egressats universitaris i desenvolupar un teixit productiu sostenible.

Beneficis esperats: Els beneficis esperats de l'aplicació dels resultats del projecte aconsegueixen a un ampli ventall de col·lectius. Així doncs, el teixit social podrà disposar de la informació i els serveis que necessiten aportant transparència i facilitant l'acostament a un model de democràcia participativa; el teixit empresarial i productiu (els anomenats infomediarios) i els egressats universitaris tindran la possibilitat de desenvolupar aplicacions informàtiques interessants per a les ciutadania juntament amb l'explotació d'un nou mercat; finalment, la pròpia Universitat podrà aprofitar el valor afegit que els infomediarios incorporen a la informació i al coneixement a través d'un catàleg d'aplicacions programari centrades en els usuaris finals (tant estudiants, com a PAS i PDI).

Accions:

Alineació amb polítiques nacionals i internacionals

 • datos.gob.es: Federació de dades
 • CRUE-TIC: Llibre blanc CRUE-TIC
 • Projecte Europeu
 • Identificació i Catalogació de la informació
 • Portal datos.ua.es
 • Protocol per a l'ampliació del catàleg
 • Llibre blanc de dades obertes en la UA
 • Pla de difusió:
  • Concurs d'idees
  • Concurs d'Apps
  • Jornades de Dades Obertes de la UA

 

Participants:

 • Grup Wake: Web and Knowledge Group
 • Biblioteca UA
 • Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant (RUA)
 • Servei d'Informàtica
 • Sistema d'Informació Geogràfica de la UA
 • Unitat Tècnica de Qualitat

Vídeo promocional:

 

https://www.youtube.com/watch?v=yaqvos4xlo8&feature=youtu.be

 

Portal Transparencia
transparencia01atransparencia01btransparencia02transparencia03transparencia04

¿Qué contiene este portal?

El Portal de Transparencia de la Universidad de Alicante contiene información para ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública de esta universidad. Además, contiene mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

El marco jurídico de referencia es la "Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno" y la "Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana" .

¿Qué es la publicidad activa?

Es la publicación de forma periódica y actualizada de la información que poseen las administraciones públicas para garantizar la transparencia de su actividad. Esta información aparece agrupada en las categorías definidas en la legislación vigente.

En este Portal de Transparencia de la Universidad de Alicante se facilita el acceso de la ciudadanía a toda la información económica, jurídica, institucional y organizativa prevista en las leyes así como a la información académica adicional que consideramos de especial relevancia en este ámbito.

¿Qué es el derecho de acceso a la información?

Es el derecho a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución, artículo 105.b); entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

 

 

Vicerectorat de Campus i Tecnologia


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3920/3930

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464