Saltar apartados
 • UA
 • VCDL
 • Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'..moció cultural i lingüística per a l'any 2015

Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística per a l'any 2015

 Informació de la convocatòria

Telèfon de consultes: 965909821

Text de la convocatòria

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER A l'ANY 2015

 VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

 EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística (VCDPL), amb l'objectiu de promoure les activitats que tinguen com a finalitat complementar la formació cultural de la comunitat universitària, fa pública una convocatòria per a la concessió d'ajudes destinades a finançar l'organització d'activitats de promoció cultura que es prevegen dur a terme durant l'any 2015.

 Aquesta convocatòria pren com a base les anteriors de 2013 i 2014, però com a primera novetat prioritza definitivament les ajudes a activitats de promoció cultural i lingüística en el sentit ampli, és a dir, es preveuen ajudes solament per a l'organització de jornades que abasten únicament la difusió de la cultura, incloent-hi la cultura científica en particular o pròpia de la tasca universitària. Per això, mitjançant aquesta convocatòria solament podran obtenir finançament les jornades o actes amb un contingut cultural inequívoc i manifest, i en cap cas se subvencionarà l'organització d'esdeveniments o jornades lligades directament o indirectament a l'activitat docent de graus o postgraus o de recerca.

 Igual que en anys anteriors, aquesta convocatòria s'obri als diferents col·lectius de la Universitat d'Alacant amb l'excepció que s’expressa més endavant, que vulguen proposar l'organització d'activitats de difusió de la cultura que en  possibilite la connexió  amb els valors de la igualtat, la sostenibilitat, la integració o la cooperació internacional, i amb les finalitats que assenyalen els articles 2, i 131 i 132, especialment de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, que imposen obligacions clares de foment als òrgans de govern de la nostra Universitat.

 A diferència de l'any anterior, en què es preveien dos períodes de presentació de sol·licituds i dos procediments de selecció i resolució dins d'un mateix exercici pressupostari, com a segona novetat per a la convocatòria actual es torna a obrir un únic procediment de petició i adjudicació d'ajudes, ja que, en la mesura que cada partida de despesa té una vinculació pròpia per a cada capítol en funció dels peticionaris, es dificultaria excessivament la previsió parcial de la quantitat màxima a subvencionar en cada moment procedimental, cosa que aniria en perjudici dels mateixos interessats.

 Com a tercera gran novetat d'aquesta convocatòria de 2015, i en consideració a la consecució de l’assignació més eficient de recursos públics, no podran presentar propostes de jornades per al seu finançament el PDI que ho faça en la seua condició de responsable o part de l'equip directiu d'una facultat o escola o institut d'universitari d’investigació. Per això es redueix la quantitat dinerària a adjudicar prevista en aquesta convocatòria, tenint en compte la disminució proporcional de les ajudes per aquest concepte respecte de l'any anterior en què  sí que era possible subvencionar aquest tipus d'activitats.

 I.                 OBJECTIU I PRINCIPIS D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

 L'objectiu de la Convocatòria d'ajudes de promoció cultural i lingüística per a l'any 2015 és el foment de la cultura i de la pluralitat lingüística que s'articule mitjançant jornades o sessions de contingut inequívocament i manifestament cultural.

 La concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix pels principis següents:

 1. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no­discriminació.

 2. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.

 3. Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

 II.               PARTICIPANTS O BENEFICIARIS

 Podran presentar sol·licituds d'ajuda qualsevol dels membres de la comunitat universitària, (PDI, PAS i alumnat a través de el  Consell d'Estudiants i delegacions d'estudiants de centre o associacions registrades com a tals en la UA), sempre que, si escau, tinguen el suport o l’aval formalitzat d'un centre, institut universitari d’investigació o departament de la Universitat d'Alacant.

 En cap cas pot presentar una sol·licitud d'ajudes el PDI en la seua condició de responsable directe o com a part de l'equip directiu d'una facultat, escola o institut d'universitari d’investigació

 III.             CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PRIORITAT DE LES AJUDES

 a. Per a la concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es tindrà present l'adequació de la proposta amb l’objectiu de la convocatòria, l'interès de l'activitat, els participants previstos, la viabilitat i la relació cost-destinatari. En particular tindran preferència les propostes que promoguen la divulgació cultural i científica, i el foment de la pluralitat lingüística.

 b. Igualment seran prioritàries a l'efecte de la valoració les propostes que promoguen activitats culturals que impliquen la formació en principis, valors, actituds i comportaments que estiguen d’acord amb les condicions universitària i ciutadana, especialment pel que fa a la promoció de valors d'igualtat entre homes i dones, i de no-discriminació per qüestions d'orientació sexual, entre altres. I les que afavorisquen l'acostament de l'alumnat al coneixement cultural com a element  complementari per a la seua formació universitària i acadèmica.

 c. En l'adjudicació de les ajudes també es valorarà positivament la possible col·laboració d'empreses o entitats externes a la UA en l’organització de l'activitat o jornada.

 d. Totes les activitats subvencionades s'hauran de fer al campus de la UA, en alguna de les seus universitàries o en espais universitaris que estiguen en municipis amb els quals la UA té conveni de col·laboració, i amb l'ús dels mitjans o recursos propis de la Universitat d'Alacant (espais, empreses amb concessions administratives en la Universitat, impremta, etc.).

 e. No se subvencionaran i seran desestimades totes les propostes d'activitats culturals que s’encavalquen o siguen anàlogues a les que ja organitza i desenvolupa la Universitat d'Alacant des d'altres àmbits.

 f. D’acord amb la legislació vigent, la Universitat d'Alacant es reserva el dret d’enregistrar i recollir en qualsevol suport tècnic les conferències i xarrades, així com altres possibles esdeveniments que impliquen la realització de l'activitat cultural concedida.

 g. La Comissió d'Adjudicació podrà requerir als sol·licitants totes les dades i acreditacions que considere necessàries per a valorar les propostes.

 h.  Queden excloses d’aquesta convocatòria:

 •  Les sol·licituds per a l'adquisició de material fungible o inventariable.
 •  Les activitats que tinguen com a finalitat el finançament d'actuacions musicals, teatrals, esportives, expositives, etc., que ja tinguen altres mecanismes de gestió i finançament dins de la UA.
 • Les peticions d'ajudes per a viatges de membres de la comunitat universitària.
 • Les sol·licituds de ajudes per a pagar a personal propi de la Universitat d’Alacant.
 • Les sol·licituds de publicació d'activitats docents o investigadores.
 • Les activitats que es desenvolupen en l'àmbit d'un altre districte universitari o fora d'espais pertanyents a la UA.
 • Les activitats que tinguen com a finalitat directa o indirecta la realització de congressos, jornades, seminaris o reunions científiques de contingut docent o de recerca, amb independència que siguen tancades o obertes a la comunitat universitària.
 • Les activitats dutes a terme ja amb anterioritat a la data d'obertura de presentació de les sol·licituds, llevat del que es disposa més endavant.
 • Les sol·licituds d'ajudes referides a propostes de cursos que hagen obtingut ja finançament per part del VCDPL.

 9. Desestimació d'ajudes

 Quedaran excloses, en tot cas, les sol·licituds d'ajuda presentades per interessats que no hagueren justificat correctament una activitat ja subvencionada d’acord amb el que preveien les antigues convocatòries concedides per aquest vicerectorat o per l'anterior Vicerectorat d'Extensió Universitària.

 IV. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGANS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

 

1. Procediment

El procediment de concessió d'ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva i en convocatòria oberta. A l'efecte d'aquesta convocatòria tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les ajudes es faça mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de prioritat esmentats abans i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, les que hagen obtingut una valoració més alta en aplicació dels criteris assenyalats anteriorment.

La proposta de concessió d'ajudes serà formulada per l'òrgan instructor, format per una Comissió Permanent, a l'òrgan que les concedirà, que serà la Comissió d'Adjudicació.

 Contra la resolució final adjudicatòria es podrà presentar una reclamació en el termini de cinc dies hàbils davant de la Comissió Permanent, que elevarà una proposta de resolució a la Comissió d'Adjudicació.

 Una vegada que la Comissió d'Adjudicació haja aprovat definitivament la concessió de les ajudes es transferirà el 70 % de l'import total de la subvenció. Una vegada justificada la despesa en el sentit exposat en aquesta convocatòria es transferirà el 30 % restant. En cas de Associació es transferirà al compte que es sol·licitarà una vegada concedida l’ajuda. En cas de departament es transferirà a una aplicació del Cap.2 del departament  on estiga inscrit el PDI que sol·licita l’ajuda.

 

2. Òrgans de valoració

La composició dels òrgans col·legiats a què es refereix aquesta convocatòria és la següent.

A)  Comissió d'Adjudicació

President:

El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.

 Vocals:

-         La vicerectora d'Estudiants o persona en qui delegue.

-         El director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretari.

-         La directora del Secretariat de les Seus Universitàries.

-         Un representant del personal d'administració i serveis designat pel rector d'entre els membres del PAS en el Consell de Govern.

-         El president del Consell d'Estudiants o persona en qui delegue.

 

B) Comissió Permanent

En el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística queda constituïda una Comissió Permanent integrada pel vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, que en serà el president; el director del Secretariat de Promoció Cultura i Lingüística, que en serà el secretari, i la directora del Secretariat de les Seus Universitàries.

La Comissió Permanent serà l'encarregada de tramitar el procediment de concessió de les ajudes, i si escau, també, de proposar a la Comissió d'Adjudicació la resolució de les reclamacions presentades després de l'adjudicació definitiva de les ajudes.

Igualment serà la competent per a exercir la funció de fiscalització del correcte compliment de les ajudes adjudicades, i si fóra necessari, de proposar les mesures de correcció previstes en aquesta convocatòria.

 C) Partida de despesa

 La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 45.000 euros com a màxim, dels quals 35.000 es troben en el capítol II del VCDPL i 10.000 es troben en el capítol IV del VCDPL.

Capítol II – Per a finançar sol·licituds que presenten PDI i PAS mitjançant unitats de la Universitat.

Capítol IV – Per a finançar sol·licituds que presentes Estudiants o PAS mitjançant Associacions registrades en la Universitat.

 

V. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

S'obri un termini de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes de quinze dies hàbils a partir de la publicació en el BOUA de la present convocatòria.

1. Les sol·licituds d'ajudes es farà a través de la pàgina web del VCDPL en què es publicarà la convocatòria, omplint degudament el formulari disponible en http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/ajudes-promocio/ .

2. En el termini de tres dies hàbils comptadors des de la data de conclusió del termini per a la presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web del VCDPL la llista de sol·licituds presentades. En aquesta publicació es faran constar les sol·licituds incompletes o a les quals els falte algun requisit esmenable. En aquest cas es podrà completar la sol·licitud remetent al VCDPL, en el termini màxim de tres dies, el document o documents que faltaven de la sol·licitud inicial.

Totes les resolucions d'aquesta convocatòria es faran públiques en la pàgina web del vicerectorat (http://web.ua.es/va/vr-cultura/). Aquesta pàgina serà el lloc de publicació amb caràcter general previst en l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. La resolució definitiva es publicarà, així mateix, en el mateix lloc web.

3. Les sol·licituds hauran d'incloure, en tot cas, i dins del formulari esmentat, la documentació següent:

3.1. Annex I. Breu memòria descriptiva de l'activitat en la qual haurà de constar:

a) Desenvolupament de l'activitat.

b) Objectius.

c) Relació de les persones que hi participaran o col·laboraran. S'adjuntarà, si escau, un breu currículum dels participants no pertanyents a la UA per a la valoració de l'activitat proposada.

d) Destinataris a qui va adreçada.

e) Calendari previst per al seu desenvolupament, que haurà de realitzar-se abans del 19 de desembre de 2015.

No obstant això, també poden ser objecte de presentació perquè la Comissió les valore totes aquelles activitats que s'hagen realitzat l'any 2015 abans de la publicació d'aquesta convocatòria o abans de la data de la resolució definitiva de l'adjudicació de les ajudes, sempre que complisquen els requisits d'aquesta convocatòria.

A. Acord del Consell de Departament o òrgan competent en el cas del PDI.

B. Document acreditatiu de la condició d'associació registrada en la Universitat d'Alacant, en cas de sol·licituds presentades per estudiants o pel PAS. Una vegada adjudicada l’ajuda es sol·licitarà la documentació necessària per fer efectiva l’ajuda.

 3.2. Annex II. Memòria econòmica. S’hi reflectiran els ingressos i despeses previstes de l'activitat:

a) Ingressos. Es detallaran en la memòria econòmica tots els ingressos que,pels diferents conceptes, puga generar l'activitat:

b) Inscripcions. S'hi hauran de reflectir els ingressos previstos per inscripcions.

c) Altres ingressos. S'hi hauran de reflectir els ingressos previstos procedents d’institucions públiques o privades, així com els possibles ingressos sol·licitats en altres convocatòries de la UA.

Tots els ingressos es faran en el compte general d'ingressos de la UA i els ingressos extraordinaris sobre els inicialment previstos no podran modificar el pressupost de despeses, llevat d’autorització expressa del vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.

4. Nombre de sol·licituds

Per a cada projecte o activitat subvencionable dins d'aquesta convocatòria oberta, solament es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda, siga quina siga la persona peticionària. En cap cas una mateixa persona podrà presentar més d'una sol·licitud.

 VI. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

1. Complir l'objectiu descrit en la memòria i dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de les ajudes. En aquest sentit, les persones sol·licitants i les executores de l'activitat hauran de gestionar la publicitat, la reserva d'espais (aules, salons, etc.) i la petició de mitjans audiovisuals o de qualsevol altra instal·lació de la UA.

2. Justificar davant del VCDPL el compliment dels requisits i condicions de les ajudes, així com la realització de l'activitat per a la qual es va concedir.

En aquest sentit, els sol·licitants adquireixen el compromís de realitzar l'activitat d’acord amb els termes i condicions de la memòria presentada, de manera que una vegada adjudicada l'ajuda no serà possible fer modificacions substancials sobre el projecte inicial. Qualsevol altre tipus de modificació haurà de ser expressament aprovada pel VCDPL.

3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que efectue, si escau, el VCDPL.

En aquest sentit, en el termini de 10 dies hàbils des de la conclusió de l'activitat es presentarà en el VCDPL un breu informe de justificació de despeses, juntament amb fotocòpies de les factures abonades, en les quals haurà de constar el NIF de la Universitat i el nom de l'activitat, així com les còpies corresponents a les col·laboracions docents fetes a conferenciants i ponents.

Una vegada justificades les despeses i, si escau, comprovat fefaentment el desenvolupament de l'activitat subvencionada, es transferirà el 30 % restant de l'ajuda. Amb tot, si la justificació de despeses no arriba a l'import de l'ajuda concedida, l'interessat està obligat a reintegrar al VCDPL el romanent resultant.

4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Adoptar les mesures de difusió o publicitat de l'activitat que exigisca la UA, mitjançant la constància en aquesta publicitat del logotip de la UA, que apareixerà com a «patrocinadora» i amb el lema: Universitat d'Alacant. Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística. A més del logotip, si escau, i el nom del departament o associació corresponent, figuraran com a «col·laboradores» les entitats que aporten finançament extern. La publicitat de l'activitat, en què conste el logotip corresponent, s’haurà d'enviar de manera obligatòria, juntament amb la documentació requerida, a l'efecte de liquidar l'import total de l'ajuda.

Aquest requisit s'aplicarà a les activitats que es facen a partir de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

6. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits de no complir amb les obligacions anteriors.

 

VII. INVALIDESA DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió les indicades en l'article 62.1 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i, especialment, de les regles contingudes en aquesta convocatòria, de conformitat amb el que es disposa en l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Si l'acte de concessió incorreguera en algun dels supòsits esmentats en els apartats anteriors, l'òrgan que concedeix les ajudes iniciarà davant de l'òrgan competent el procediment de revisió d'ofici o, si escau, el procediment de declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

5. No serà necessari instar la revisió d'ofici de l'acte de concessió de l'ajuda, i caldrà fer-ne el reingrés automàtic quan concórrega alguna de les causes de reintegrament, com ara:

a. Obtenció de l'ajuda falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho hagueren impedit.

b. Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda. A aquests efectes es considera incompliment la realització de modificacions substancials sobre el projecte o activitat subvencionada inicialment.

c. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i publicitat esmentades.

d. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer de la destinació de les ajudes.

 

 

Carles Cortés Orts

 

Vicerector de Cultura, Deportes i Política Lingüística

 

 

Alacant, 19 de gener de 2015

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464