Saltar apartados
 • UA
 • VCDL
 • Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'..moció cultural i lingüística per a l'any 2013

Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística per a l'any 2013

Informació de la convocatòria

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER A L'ANY 2013

VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística (VCEPL) amb l'objectiu de continuar promovent les activitats que tinguen com a finalitat complementar la formació acadèmica i cultural de la comunitat universitària, resol fer pública la convocatòria d'ajudes destinada a finançar l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística que estiguen previst realitzar-se durant l'any 2013.

L'actual marc de finançament de les universitats i del sistema universitari espanyol en el seu conjunt obliga a definir un nou model responsable en la gestió dels recursos públics que responga als objectius prioritaris d'educació, recerca, desenvolupament i innovació i transferència del coneixement. Aquesta convocatòria d'ajudes s'insereix en part en la tradicional convocatòria pública de les antigues ajudes d'extensió universitària; si bé es prioritzen ara els objectius que han de reunir les activitats proposades, que han d'estar destinades a la «promoció cultural i lingüística» en el seu sentit ampli, és a dir, que abracen la difusió de la cultura no solament en sentit estricte, sinó també de la cultura científica en particular o pròpia de l'activitat universitària.

En virtut de tot això, la subvenció d'aquest tipus d'ajudes en aquesta convocatòria es destina prioritàriament a finançar xarrades o conferències puntuals amb l'objectiu que acabem d'exposar, i no tant a la subvenció d'esdeveniments o jornades i el seu finançament íntegre. En suma, si bé es parteix en origen de les tradicionals convocatòries d'ajudes, i aquesta en concret s'obri com en altres ocasions als diferents col·lectius de la universitat, escau indicar que l'objectiu de la que es publica ara és prioritàriament la difusió de la multiculturalitat i el multilingüisme, que connecten, entre altres, amb els valors de la igualtat, la sostenibilitat, la integració o la cooperació internacional, i amb les finalitats que assenyalen els articles 2 i 131 i 132, especialment, de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, el qual imposen obligacions clares als seus òrgans de govern perquè fomenten determinats d'ells.

 

I. OBJECTIU I PRINCIPIS D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

L'objectiu de la Convocatòria d'ajudes de promoció cultural i lingüística per a l'any 2013 és fomentar la reflexió intel·lectual, difondre el coneixement i la cultura, fomentar la pluralitat lingüística i cultural de la societat de la Comunitat Valenciana.

Aquestes activitats han de celebrar-se en el campus de la UA o en les seus universitàries adscrites al mateix, amb l'ús dels mitjans o dels recursos propis de la Universitat d'Alacant (espais, empreses amb concessions administratives en la Universitat, impremta, etc.).

La concessió de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix per aquests principis de concurrència competitiva.

La quantitat pressupostada per a aquesta convocatòria és de 40.000 € i es troba consignada en el Capítol II del VCEPL.

 

II. PARTICIPANTS O BENEFICIARIS

Podran presentar sol·licituds d'ajuda per a la realització d'activitats de promoció cultural i lingüística qualsevol dels membres de la comunitat universitària sempre que, si escau, compten amb el suport o aval formalitzat d'un centre, institut universitari d'investigació o departament de la Universitat d'Alacant.

La Universitat d'Alacant, segons la legislació vigent, es reserva el dret de gravar i recollir en qualsevol suport tècnic, les conferències i les xarrades, com també altres esdeveniments possibles que impliquen la realització de l'activitat cultural per a la qual s'ha concedit una ajuda en el marc d'aquesta convocatòria.

No podran sol·licitar o beneficiar-se d'un ajut aquelles activitats que:

 1. Se solapen o siguen anàlogues a les ja organitzades i desenvolupades per la Universitat d'Alacant des d'altres àmbits.

 2. Es destinen a l'adquisició de material fungible i inventariable.

 3. Tinguen com a finalitat el finançament d'actuacions musicals, teatrals, esportives, expositives, etc., que ja tinguen altres mecanismes de gestió i finançament dins de la UA.

 4. Es destinen a la publicació d'activitats docents i investigadores.

 5. Es realitzen en una altre districte universitari o fora d'espais pertanyents a la UA.

 6. Es destinen a la realització de congressos, jornades o reunions científiques tancades o no obertes a la comunitat universitària.

 7. Ja s'hagen realitzat amb anterioritat al termini de presentació de sol·licituds.

 8. Que ja hagen obtingut finançament per part del VCEPL.

D'igual manera, quedaran excloses les sol·licituds d'ajuda presentades per membres de la comunitat universitària que no hagueren justificat correctament una activitat ja subvencionada segons les previsions de les antigues convocatòries atorgades pel Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística o per l'anterior Vicerectorat d'Extensió Universitària.

 

III.PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

Les sol·licituds admeses seran valorades, d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 4 d'aquesta convocatòria, amb una Comissió formada per:

President:

El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.

Vocals:

- La vicerectora d'Estudis, Formació i Qualitat o la persona en qui delegue.

- El vicerector de Relacions Internacionals o la persona en qui delegue.

- El director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretari.

- La directora del Secretariat de les Seus Universitàries.

- Un representant del PAS designat pel rector d'entre els seus membres en el Consell de Govern.

- La presidenta del Consell d'Estudiants o la persona en qui delegue.

La Comissió podrà requerir als sol·licitants totes les dades i acreditacions que considere necessàries per a la valoració de les propostes.

La Comissió emetrà una resolució provisional amb les ajudes concedides que seran publicades en la pàgina web del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística. Els sol·licitants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions. Una vegada transcorregut el termini, la Comissió estudiarà les al·legacions i emetrà la resolució definitiva.

L'import de les ajudes s'abonarà en dos terminis: un 70 % amb anterioritat a la realització de l'activitat i el 30 % una vegada justificada la realització d'aquesta, l'acompliment de les obligacions establertes amb aquesta convocatòria i la justificació de les despeses d'acord amb el pressupost presentat en el moment de la sol·licitud.

 

IV. CRITERIS DE VALORACIÓ

Atenent a l'objectiu de la convocatòria, per a la concessió de les ajudes es prioritzaran les activitats segons:

1. L'interès, els participants, la seua viabilitat i la relació cost-destinatari. En particular tindran preferència les propostes que promoguen la divulgació cultural i científica, i el foment de la pluralitat lingüística. El caràcter complementari a l'activitat investigadora i acadèmica, l'especialització de les propostes, el seu caràcter aplicat i interdisciplinari, etc.

2. La formació en principis, valors, actituds i comportaments que es corresponguen amb les condicions universitària i ciutadana, incloent-hi la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La interacció de l'alumnat amb el professorat, amb les institucions o els agents socials des de diferents enfocaments, i que propicien l'acostament de l'alumnat al coneixement de temes clau per a la seua formació universitària i acadèmica.

3. La col·laboració d'empreses o entitats externes a la UA en el cofinançament de l'activitat.

 

V. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1.El termini de presentació de les sol·licituds per a aquestes ajudes començarà l'endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el BOUA i conclourà el dia 22 de febrer de 2013.

2.Les sol·licituds d'ajudes es faran en línia i caldrà enviar a l'adreça s.promocio@ua.es el formulari degudament emplenat que està publicat en «Última hora» de la pàgina del VEU:

http://www.veu.ua.es/va/ajudespromocio i http://www.veu.ua.es/es/ayudaspromocion

Igualment, en el mateix termini, i dirigit al vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, es presentarà l'imprés de la sol·licitud obtingut en el formulari anterior, amb la documentació requerida, en el Registre General o registres auxiliars de la Universitat d'Alacant, o per qualsevol altre mitjà a què es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Les sol·licituds hauran d'adjuntar la documentació següent:

3.1. Annex I. Breu memòria descriptiva de l'activitat, en la qual haurà de constar:

A.Desenvolupament de l'activitat.

a) Objectius.

b) Relació de les persones que participaran o col·laboraran en el seu desenvolupament. S'hi adjuntarà, si escau, un breu currículum dels participants que no pertanguen a la UA per a valorar l'activitat proposada.

c) Destinataris als quals va dirigida.

d) Calendari previst per al seu desenvolupament, que s'haurà de fer abans del dia 30 de desembre de 2013.

B.Acord del Consell de Departament o òrgan competent.

C.Document acreditatiu de la condició d'associació registrada en la Universitat d'Alacant en el cas de sol·licituds presentades per estudiants o PAS.

3.2. Annex II. Memòria econòmica. S'hi reflectiran els ingressos i despeses previstes de l'activitat:

a) Inscripcions. S'hi hauran de reflectir els ingressos previstos per inscripcions.

b) Altres ingressos. S'hi hauran de reflectir els ingressos previstos procedents de

institucions públiques o privades, així com els possibles ingressos sol·licitats en altres convocatòries de la UA.

Tots els ingressos es faran en el compte general d'ingressos de la UA, i els ingressos extraordinaris sobre els previstos inicialment no podran modificar el pressupost de despeses, llevat de l'autorització expressa del vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística

c) Relació de les despeses previstes.

4. Per a cada projecte o activitat subvencionable només es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda, qualsevol que siga la persona sol·licitant. En cap cas una persona pot presentar més d'una sol·licitud.

5. En el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data de finalització del termini per a la presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web del VCEPL (http://web.ua.es/va/vr-cultura/) la llista de sol·licituds presentades. En aquesta publicació es faran constar les sol·licituds incompletes o les sol·licituds a les quals els falte algun requisit esmenable, com també les excloses per no complir amb l'establert en aquesta convocatòria. Els sol·licitants disposaran de deu dies per a subsanar les deficiències o al·legar contra la seua exclusió. Una vegada transcorregut aquest termini es publicarà en la mateixa pàgina web del VCEPL el llistat definitiu de sol·licituds admeses.

 

VI. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

 Són obligacions dels beneficiaris:

1. Complir l'objectiu descrit en la memòria i dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de les ajudes. En aquest sentit, les persones sol·licitants i les executores de l'activitat hauran de gestionar la publicitat, la reserva d'espais (aules, salons, etc.) i la petició de mitjans audiovisuals o de qualsevol altra instal·lació de la UA.

 2. Justificar davant del VCEPL el compliment dels requisits i condicions de les ajudes, així com la realització de l'activitat per a la qual es va concedir.

En aquest sentit, els sol·licitants adquireixen el compromís de dur a terme l'activitat d'acord amb els termes i condicions de la memòria presentada, de manera que una vegada adjudicada l'ajuda no podrà haver-hi modificacions substancials sobre el projecte inicial. Qualsevol altra mena de modificació haurà de ser expressament aprovada pel VCEPL.

 3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que faça, si escau, el VCEPL.

 En aquest sentit, en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització de l'activitat, es presentarà en el VCEPL un breu informe de justificació de despeses, juntament amb fotocòpies de les factures abonades en les quals haurà de constar el N.I.F. de la universitat i el nom de l'activitat, així com les còpies corresponents a les col·laboracions docents fetes a conferenciants i ponents.

 Una vegada justificades les despeses i, si escau, comprovat fefaentment el desenvolupament de l'activitat subvencionada, es transferirà el 30 % restant de l'ajuda. Amb tot, si la justificació de despeses no arriba a l'import de l'ajuda concedida, la persona interessada està obligada a reintegrar al VCEPL el romanent resultant.

 4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent-hi els documents electrònics, en la mesura que puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

 5. Adoptar les mesures de difusió o publicitat de l'activitat que exigisca la UA, fent constar en aquesta publicitat el logotip de la UA, que apareixerà com a «patrocinadora» i amb el lema: Universitat d'Alacant. Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística. A més del logotip, si escau, el nom del departament o associació corresponent. Figuraran com a «col·laboradores» les entitats que aporten finançament extern. La publicitat de l'activitat, en què conste el logotip corresponent, s'haurà d'enviar de manera obligatòria, juntament amb la documentació requerida, a l'efecte de liquidar l'import total de l'ajuda.

Aquest requisit s'aplicarà a les activitats que es facen a partir de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

6. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits si no es compleixen les obligacions anteriors.

 

VII. INVALIDESA DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió les indicades en l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i especialment de les regles que conté aquesta convocatòria, d'acord amb el que disposa l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3. Si l'acte de concessió incorre en algun dels supòsits esmentats en els apartats anteriors, l'òrgan concedent iniciarà davant de l'òrgan competent el procediment de revisió d'ofici o, si escau, el procediment de declaració de lesivitat i ulterior impugnació, d'acord amb el que estableixen els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació comportarà l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

5. No serà necessari instar la revisió d'ofici de l'acte de concessió de l'ajuda, i se'n farà el reingrés automàtic, quan concórrega alguna d'aquestes causes de reintegrament:

a.Obtenció de l'ajuda falsejant les condicions requerides per a obtenir-la o ocultant les que ho haurien impedit.

b.Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda. A aquests efectes es considera incompliment la realització de modificacions substancials sobre el projecte o activitat subvencionada inicialment.

c.Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i publicitat esmentades.

d.Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer de la destinació de les ajudes.

6. Contra aquesta convocatòria, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant del rector, d'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Tot això sens perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

 

Carles Cortés Orts

Vicerector de Cultura, Deportes i Política Lingüística

(Per delegació de signatura, segons Resolució rectoral de 9 de juny de 2012)

 

 

Alacant, 5 de febrer de 2013

 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464