Saltar apartados
 • UA
 • VCDL
 • Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'..moció cultural i lingüística per a l'any 2014

Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística per a l'any 2014

 Informació de la convocatòria

Text de la convocatòria

CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER ORGANITZAR ACTIVITATS DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA PER A L'ANY 2014 

VICERECTORAT DE CULTURA, ESPORTS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística (VCEPL) amb l'objectiu de promoure les activitats que tinguen com a fi complementar la formació cultural de la comunitat universitària, fa pública una convocatòria per a concedir ajudes destinades a finançar l'organització d'activitats de promoció cultural i lingüística per a fer durant l'any 2014.

Aquesta convocatòria pren com a base la tradicional convocatòria pública de les antigues ajudes d'extensió universitària; si bé en l'actual es prioritzen els objectius que han de reunir les activitats proposades que han d'estar centrades en activitats de "promoció cultural i lingüística" en el seu sentit ampli, és a dir, en l'organització d'aquelles que abasten la difusió de la cultura, incloent-hi la cultura científica en particular o pròpia del quefer universitari. Per això, aquesta convocatòria s'encamina a finançar jornades de contingut cultural, i no a organitzar esdeveniments o jornades lligats a l'activitat formativa o d'investigació.

Igual que en anys anteriors, d'aquesta convocatòria s'obri als diferents col·lectius de la Universitat d'Alacant que vulguen proposar l'organització d'activitats de difusió de la cultura que en possibilite la connexió amb els valors de la igualtat, la sostenibilitat, la integració o la cooperació internacional, i amb les finalitats que assenyalen els articles 2, i 131 i 132, especialment de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, que imposen obligacions clares de foment als òrgans de govern de la nostra Universitat.

Com a novetat, la regulació per a l'any 2014 preveu, d'acord amb la normativa vigent, dos períodes per a presentar les sol·licituds i dos procediments de selecció i resolució dins d'un mateix exercici pressupostari. Així es possibiliten les mesures d'estabilitat pressupostària en funció del semestre en què es faran aquestes activitats de promoció cultural i lingüística.

 

I. OBJECTE I PRINCIPIS D'ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

L'objectiu de la Convocatòria d'Ajudes de Promoció Cultural i Lingüística per a l'any 2014 és el foment de la cultura i de la pluralitat lingüística que s'articule mitjançant jornades o sessions de contingut cultural.

L'atorgament de les ajudes d'aquesta convocatòria es regeix pels principis següents:

a. Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no- discriminació.

b. Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'administració atorgant.

c. Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

 

II. PARTICIPANTS O BENEFICIARIS

Podran presentar sol·licituds d'ajuda qualssevol dels membres de la comunitat universitària (PDI, PAS, alumnat o associacions registrades com a tals en la UA) sempre que, si escau, compten amb el suport o aval formalitzat d'un centre, institut universitari de recerca o departament de la Universitat d'Alacant.

 

III. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I PRIORITAT DE LES AJUDES

 1. Per a concedir les ajudes d'aquesta convocatòria es tindrà en compte l'adequació de la proposta a l'objectiu de la convocatòria, i l'interès de l'activitat, els participants previstos, la viabilitat i la relació cost-destinatari. En particular tindran preferència les propostes que promoguen la divulgació cultural i científica, i el foment de la pluralitat lingüística, com a fet complementari a l'activitat investigadora i acadèmica. Així mateix es valorarà prioritàriament el caràcter aplicat i interdisciplinari de les propostes presentades.
 2. Igualment seran prioritàries a l'efecte de la valoració, les propostes que promoguen activitats culturals que suposen la formació en principis, valors, actituds i comportaments d'acord amb les condicions universitària i ciutadana, especialment quant a la promoció de valors d'igualtat entre homes i dones. Les que propicien la interacció de l'alumnat amb el professorat, amb les institucions o els agents socials des de diferents enfocaments, i que propicien també l'apropament de l'alumnat al coneixement de temes clau per a la seua formació universitària i acadèmica.
 3. Es valorarà positivament també en l'adjudicació de l'ajuda, la possible col·laboració d'empreses o entitats externes a la UA en la celebració de l'activitat o jornada.
 4. Totes les activitats subvencionades s'hauran de celebrar en el campus de la UA o en les seus universitàries adscrites, amb l'ús dels mitjans o recursos propis de la Universitat d'Alacant (espais, empreses amb concessions administratives en la Universitat, impremta, etc.).
 5. No se subvencionaran, i seran desestimades, totes les propostes d'activitats que se solapen o siguen anàlogues a les que ja organitza i desenvolupa la Universitat d'Alacant des d'altres àmbits.
 6. La Universitat d'Alacant, segons la legislació vigent, es reserva el dret de gravar i recollir en qualsevol suport tècnic, les conferències i xarrades, així com altres possibles esdeveniments que impliquen la realització de l'activitat cultural concedida.
 7. La Comissió d'Adjudicació podrà requerir als sol·licitants les dades i acreditacions que considere necessàries per a valorar les propostes.
 8. Queden excloses d'aquesta convocatòria:
  • Les sol·licituds per a adquirir material fungible o inventariable.
  • Les activitats que tinguen com a finalitat el finançament d'actuacions musicals, teatrals, esportives, expositives, etc., que ja tinguen altres mecanismes de gestió i finançament dins de la UA.
  • Les peticions d'ajudes per a viatges de membres de la comunitat universitària.
  • Les sol·licituds de publicació d'activitats docents o investigadores.
  • Les activitats que es desenvolupen en l'àmbit d'un altre districte universitari o fora d'espais pertanyents a la UA.
  • Les activitats la finalitat de les quals siga la programació de congressos, jornades, seminaris o reunions científiques o de recerca, ja siguen tancades o obertes a la comunitat universitària. No obstant això, la Comissió valorarà la possible ajuda per a finançar alguna xarrada o conferència que s'impartisca dins d'aquesta jornada, sempre que l'assistència siga pública i tinga un inequívoc contingut cultural.
  • Les activitats celebrades ja amb anterioritat a la data d'obertura de presentació de les sol·licituds, tret del que es disposa posteriorment.
  • Les sol·licituds d'ajudes referides a propostes de cursos que hagen obtingut ja finançament per part del VCEPL.
 9. Desestimació d'ajudes:

  Quedaran excloses, en tot cas, les sol·licituds d'ajuda presentades per interessats que no hagueren justificat correctament una activitat ja subvencionada segons el que es preveu en les antigues convocatòries atorgades per aquest Vicerectorat o per l'anterior Vicerectorat d'Extensió Universitària.

  En qualsevol cas, s'inadmetran a tràmit les sol·licituds d'ajudes que hagen presentat els interessats durant el primer període d'aquesta convocatòria que s'hagen desestimat, si aquestes es tornen a presentar en els mateixos termes perquè es valoren dins del segon període de presentació de sol·licituds previst en aquesta convocatòria.

 

IV.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ I ÒRGANS DE VALORACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES

 

1. Procediment

El procediment ordinari de concessió d'ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva. A l'efecte d'aquesta convocatòria tindrà la consideració de concurrència competitiva el procediment mitjançant el qual la concessió de les ajudes es fa mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d'establir una prelació entre aquestes d'acord amb els criteris de prioritat referits abans i adjudicar, amb el límit fixat en la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagen obtingut major valoració en aplicació dels criteris esmentats anteriorment. La convocatòria actual suposa que durant l'any 2014 s'obrin dos procediments de presentació de sol·licituds al llarg del mateix exercici pressupostari, per a una mateixa línia d'ajudes, i en els terminis fixats en aquestes bases reguladores.

 

La proposta de concessió d'ajudes es formularà per l'òrgan instructor, format per una Comissió Permanent, formularà la proposta de concessió d'ajudes a l'òrgan que concedeix l'ajuda, que serà la Comissió d'Adjudicació.

 

Enfront de la resolució final adjudicatòria caldrà presentar una reclamació en el termini de 5 dies hàbils davant la Comissió Permanent que elevarà una proposta de resolució a la Comissió d'Adjudicació.

 

Una vegada la Comissió d'Adjudicació aprove definitivament l'atorgament de les ajudes es transferirà el 70% de l'import total de la subvenció. Una vegada justificada la despesa en el sentit exposat en aquesta convocatòria, es transferirà el 30% restant.

 

2. Òrgans de valoració 

La composició dels òrgans col·legiats als quals es refereix aquesta convocatòria és la següent:

 

A) Comissió d'Adjudicació 

President: 

El vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.

Vocals:

 • La vicerectora d'Estudiants o persona en qui delegue.
 • El director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretari.
 • La directora del Secretariat de les Seus Universitàries.
 • Un representant del Personal d'Administració i Serveis designat pel rector d'entre els membres del PAS en el Consell de Govern.
 • El president del Consell d'Estudiants o persona en qui delegue.

 

B) Comissió Permanent

En el Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística es constitueix una Comissió Permanent que integren el vicerector dei Cultura, Esports i Política Lingüística, que en serà el president; el director del Secretariat de Promoció Cultura i Lingüística, que en serà el secretari, i la directora del Secretariat de les Seus Universitàries.

La Comissió Permanent serà l'encarregada de tramitar el procediment de concessió de les ajudes i, si escau, també, de proposar a la Comissió d'Adjudicació la resolució de les reclamacions presentades després de l'adjudicació definitiva de les ajudes.

Igualment serà la competent per a exercir la funció de fiscalització del correcte compliment de les ajudes adjudicades i, si fóra necessari, de proposar les mesures de correcció previstes en aquesta convocatòria.

Així mateix, aquesta Comissió Permanent serà la competent per a valorar i, si escau, concedir les ajudes directes segons el que es preveu en aquesta convocatòria.3. Partida de despesa

 

La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 50.000 euros com a màxim i es troba en el Capítol II del VCEPL. D'aquesta quantitat, 40.000 euros com a màxim es destinaran a les ajudes atorgades per a activitats que hi haja previsió de fer dins del primer semestre de l'any 2014.

 

Els 10.000 euros restants es destinen a subvencionar activitats que es faran durant el segon semestre de l'any 2014. Això no obstant, si en les subvencions atorgades per a les activitats del primer semestres de 2014 no s'esgotara l'import màxim que s'ha d'atorgar, es traslladarà la quantitat no aplicada a la posterior resolució que recaiga per a les activitats que se celebraran en el segon semestre de l'any 2014.

 

V. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

1. S'obrin dos terminis de presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes. El primer des del dia 1 de febrer de 2014 fins al 21 de febrer de 2014. El segon, des del dia 2 de juny de 2014 fins al 20 de juny de 2014.

2. Les sol·licituds d'ajudes es faran en la pàgina web del VCEPL on es publique la convocatòria, omplint correctament el formulari disponible en http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/ajudes-promocio/

3. En el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data de finalització del termini per a presentar sol·licituds es publicarà en la pàgina web del VCEPL la llista de sol·licituds presentades. En aquesta publicació es faran constar aquelles sol·licituds incompletes o a les quals els falte algun requisit subsanable, ja que en aquest cas es podrà completar la sol·licitud remetent al VCEPL en el termini màxim de 10 dies, el document o documents que faltaren de la sol·licitud inicial, fet al qual es refereix l'Art. 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Totes les resolucions d'aquesta convocatòria es faran públiques en la pàgina web del Vicerectorat (http://web.ua.es/va/vr-cultura/). Aquesta pàgina serà el lloc de publicació amb caràcter general previst en l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La resolució definitiva es publicarà així mateix en la mateixa web.

4. Les sol·licituds hauran d'incloure, en tot cas, i dins del formulari esmentat, la següent documentació:

4.1. Annex I. Breu Memòria descriptiva de l'activitat en la qual haurà de constar:

A) Desenvolupament de l'activitat.

a) Objectius.

b) Relació de les persones que participaran o col·laboraran en el desenvolupament. S'hi adjuntarà, si escau, un breu currículum dels participants que no pertanyen a la UA per a valorar l'activitat proposada.

c) Destinataris a qui va dirigida.

d) Calendari previst per al desenvolupament que haurà de fer-se abans del 23 de desembre de 2014.

No obstant això, també poden ser objecte de presentació perquè la Comissió les valore, totes aquelles activitats que s'hagen fet abans de la publicació d'aquesta convocatòria o abans de la data de la resolució definitiva de l'adjudicació de les ajudes, sempre que complisquen els requisits d'aquesta convocatòria.

A. Acord del Consell de Departament o òrgan competent en el cas del PDI.

B. Document acreditatiu de la condició d'associació registrada en la Universitat d'Alacant, en cas de sol·licituds presentades per estudiants o pel PAS.

C. Indicació precisa en cas d'associació del número de compte corrent. En el cas de departaments o centres: Centre de Despesa i Aplicació Pressupostària (obligatori el cod. gema 2)

4.2. Annex II. Memòria econòmica. S'hi reflectiran els ingressos i despeses previstos de l'activitat:

A) Ingressos. Es detallaran en la memòria econòmica tots els ingressos que, pels diferents conceptes, puga generar l'activitat:

a) Inscripcions. S'hauran de reflectir els ingressos previstos per inscripcions.

b) Altres ingressos. S'hauran de reflectir els ingressos previstos procedents d'institucions públiques o privades així com els possibles ingressos sol·licitats en altres convocatòries de la UA.

Tots els ingressos es faran en el compte general d'ingressos de la UA i els ingressos extraordinaris sobre els inicialment previstos no podran modificar el pressupost de despeses, excepte en cas d'autorització expressa del vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística.

4.3. Nombre de sol·licituds

Per a cada projecte o activitat subvencionable solament es podrà presentar una sol·licitud d'ajuda, siga quina siga la persona peticionària. En cap cas una mateixa persona podrà presentar més d'una sol·licitud.

 

VI. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Són obligacions dels beneficiaris:

1. Complir l'objectiu descrit en la memòria i fer l'activitat que fonamenta la concessió de les ajudes. En aquest sentit, les persones sol·licitants i les executores de l'activitat hauran de gestionar la publicitat, la reserva d'espais (aules, sales, etc.) i la petició de mitjans audiovisuals o de qualsevol altra instal·lació de la UA.

2. Justificar davant el VCEPL el compliment dels requisits i condicions de les ajudes, així com la realització de l'activitat per a la qual es va concedir.

En aquest sentit, els sol·licitants adquireixen el compromís de fer l'activitat conforme als termes i condicions de la memòria presentada, per la qual cosa una vegada adjudicada l'ajuda no hi haurà modificacions substancials sobre el projecte inicial. Qualsevol altre tipus de modificació l'haurà d'aprovar expressament el VCEPL.

3. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que farà, si escau, el VCEPL.

En aquest sentit, en el termini de 10 dies hàbils des de la finalització de l'activitat, es presentarà en el VCEPL un breu informe de justificació de despeses, juntament amb fotocòpies de les factures abonades en les quals haurà de constar el NIF de la Universitat i el nom de l'activitat, així com les còpies corresponents a les col·laboracions docents fetes a conferenciants i ponents.

Justificades les despeses i, si escau, comprovat fefaentment el desenvolupament de l'activitat subvencionada, es transferirà el 30% restant de l'ajuda. Amb tot, si la justificació de despeses no arribara a aconseguir l'import de l'ajuda concedida, l'interessat està obligat a reintegrar al VCEPL el romanent resultant.

4. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que podran ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

5. Adoptar les mesures de difusió o publicitat de l'activitat que exigisca la UA, mitjançant la constància en aquesta publicitat del logotip de la UA que apareixerà com a "patrocinadora" i amb el lema: Universitat d'Alacant. Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística. A més d'indicar-hi el logotip, si escau, i el nom del departament o associació corresponent. Hi figuraran com a "col·laboradores" les entitats que hi aporten finançament extern. La publicitat de l'activitat, en la qual conste el logotip corresponent, haurà d'enviar-se de manera obligatòria, junt amb la documentació requerida a l'efecte de liquidar l'import total de l'ajuda.

Aquest requisit s'aplicarà a les activitats que es facen a partir de la resolució definitiva d'aquesta convocatòria.

6. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits de no complir les obligacions anteriors.

 

VII. INVALIDESA DE LA RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

1. Són causes de nul·litat de la resolució de concessió les indicades en l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. Són causes d'anul·labilitat de la resolució de concessió les altres infraccions de l'ordenament jurídic, i, especialment, de les regles que conté aquesta convocatòria, segons disposa l'article 63 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

3. Quan l'acte de concessió incorreguera en algun dels supòsits esmentats en els apartats anteriors, l'òrgan que concedeix l'ajuda iniciarà davant l'òrgan competent el procediment de revisió d'ofici o, si escau, el procediment de declaració de lesivitat i ulterior impugnació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 102 i 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

4. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o anul·lació portarà amb si l'obligació de retornar les quantitats percebudes.

5. No serà necessari instar la revisió d'ofici de l'acte de concessió de l'ajuda, i en farà el reingrés automàtic quan concórrega alguna de les causes de reintegrament, tals com:

a. Obtenció de l'ajuda falsejant les condicions requerides o ocultant-ne aquelles que ho hagueren impedit.

b. Incompliment total o parcial de l'objectiu de l'activitat que fonamenta la concessió de l'ajuda. A aquests efectes es considera incompliment les modificacions substancials sobre el projecte o activitat inicialment subvencionada.

c. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió i publicitat esmentades.

d. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer de la destinació de les ajudes.

 

 

 

Carles Cortés Orts

Vicerector de Cultura, Esports i Política LingüísticaAlacant, 30 de gener de 2014

 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464