Convocatòria del programa de conferències d'extensió universitària

Información general

Convocatòria del programa ordinari de conferències d’extensió universitària per al curs acadèmic 2013-2014-2015-2016-2017

I. EXPOSICIÓ DE MOTIUS I OBJECTE

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística convoca un nou programa ordinari de conferències d’extensió universitària per al curs acadèmic 2013-2014 a fi de contribuir a la divulgació del coneixement que es genera a la Universitat i donar resposta a les demandes dels municipis de la província i d’altres entitats i institucions sense ànim de lucre que canalitzen les seues propostes a través dels ajuntaments competents, o directament en el cas que tinguen un conveni signat i en vigor amb la Universitat d’Alacant.

II. FORMA DE PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

La forma de participació en el programa de conferències d’extensió universitària del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística és la següent:

A) Les persones que formen part del col·lectiu del personal docent i investigador de la Universitat d’Alacant (PDI) podran oferir a títol individual conferències que tinguen com a objectiu la divulgació del coneixement i de les línies de recerca desenvolupades al si de la Universitat d’Alacant.

B) Les conferències proposades estan limitades a un màxim de tres títols i seran incorporades al catàleg del programa de conferències per a posar-les a la disposició dels ajuntaments o entitats que les sol·liciten en el sentit previst en l’exposició de motius.

C) S’hi poden proposar conferències fins al 15 de maig del 2013. En el mateix termini, el PDI que ja haja oferit conferències en les convocatòries anteriors pot demanar mantenir l’oferta o substituir-la per una de nova, totalment o parcialment, sense que en cap cas puga oferir més de tres conferències.


D) Per a propiciar una millor rotació del professorat i de l’oferta de conferències, s’estableix un nombre limitat de conferències que pot impartir cada PDI en un any natural. Per això, cada conferenciant no podrà impartir més de tres conferències cada curs acadèmic.

Les peticions fetes pels ajuntaments o altres entitats, quan s’haja superat aquest màxim, seran desestimades de pla.

E) La durada mínima de les conferències serà d’una hora i mitja, incloent-hi el possible debat entre el públic assistent.

F) Les col·laboracions seran retribuïdes amb 230€ bruts i inclouen en tots els casos la remuneració de la conferència, el desplaçament i les dietes. El capítol de despeses serà el II del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística.

G) La participació i oferta de conferències en aquesta convocatòria ordinària és compatible amb l’oferta i participació en qualsevol altra convocatòria extraordinària que puga oferir la Universitat d’Alacant.

III. PUBLICITAT DE L’OFERTA I REMISSIÓ DE PROPOSTES D’IMPARTICIÓ DE CONFERÈNCIES

A) A fi de coordinar l’oferta de les diferents conferències, les persones interessades a participar-hi hauran d’enviar la seua proposta a través del formulari disponible en l’adreça següent:
http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-extensio/

B) D’acord amb el que s’ha indicat més amunt, les persones interessades a participar en aquest programa disposen fins al 15 de maig del 2013 per a comunicar les conferències oferides a través del mitjà anterior. Si no comuniquen res en aquest termini, les conferències vigents fins ara es donaran de baixa d’ofici, quan es procedisca a actualitzar l’oferta actual.

C) Les conferències proposades es publicaran a partir del 15 de juny del 2013 en la Revista Cultural del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística accessible des de l’adreça següent:
http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-extensio/

A través d’aquest enllaç es gestionaran els continguts, títols i professorat que les imparteix, com també la gestió de les peticions dels ajuntaments interessats.

D) Fins que no s’actualitze la nova oferta de conferències segons el que preveu aquesta convocatòria, continuarà vigent l’existent.

 

Més informació en:

Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística
Universitat d’Alacant

Tel.: 965 90 9821
A/e: s.promocio@ua.es.
Web: http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/conferencies-extensio/

 

Carles Cortés Orts

 


Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística
(Per delegació de signatura, segons Resolució rectoral de 9 de juny de 2012)


Alacant, 27 de març de 2013