Saltar apartados
  • UA
  • VCDL
  • CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I CO..'ALACANT PER Als CURSOS 2013/2014 i 2014/2015

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL GRUP CORAL EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER Als CURSOS 2013/2014 i 2014/2015

Informació de la convocatòria

Text de la convocatòria

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I LA COORDINACIÓ DEL GRUP CORAL EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER ALS CURSOS 2013/2014 i 2014/2015

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant VCEPL) publica aquesta convocatòria per a adjudicar la direcció i la coordinació del Grup Coral en la Universitat d'Alacant per als cursos 2013/2014 i 2014/2015 amb l'objectiu de fomentar la participació de la comunitat universitària en l'activitat coral, la formació musical dels membres d’aquesta i la difusió de la música coral dins i fora de la universitat.

Aquesta convocatòria es regeix per les bases següents:

1. Podran participar les professionals i els professionals que acrediten coneixements i experiència en la direcció i la coordinació de grups de cant coral i que complisquen les bases d'aquesta convocatòria. La titulació mínima requerida en tot cas per a la presentació d'ofertes en aquesta convocatòria ha de ser el Títol de Grau Mitjà d'Estudis Oficials de Música.

2. Els aspirants que vulguen participar en aquesta convocatòria han d'enviar un projecte de l'activitat de direcció que cal desenvolupar acompanyat del currículum vitae, segons el que preveuen aquestes bases.

3. Els projectes que siguen triats han de complir les condicions d'actuació següents:

a) començar els assajos a partir de novembre de 2013;

b) tenir disponible 3 cicles d'audicions en Nadal, primavera i estiu en cadascun dels cursos en els quals té vigència aquesta convocatòria.

c) durant els cursos 2013/2014 i 2014/2015 dur a terme el nombre de representacions que dispose el VCEPL, tant en el campus de la Universitat d'Alacant com en les seus universitàries o en aquelles poblacions amb les quals la Universitat d'Alacant té signats convenis de col·laboració i intercanvi culturals a través de la xarxa ALTAVEU;

d) cas que hi haja peticions perquè l'audició s'haja de representar fora dels itineraris establits pel VCEPL, aquest ha de ser informat prèviament i donar-hi el vistiplau.

4. El VCEPL, per la seua banda, assumirà les obligacions següents amb el grup coral de la Universitat d'Alacant:

a) farà la producció executiva de cada concert i facilitarà les representacions durant el període corresponent als cursos acadèmics 2013/2014 i 2014/2015.

b) abonarà la quantitat de 4.500 € (IVA inclòs) cada curs acadèmic en concepte d'ajuda a la direcció i coordinació de les activitats previstes, prèvia presentació de factura;

c) posarà a la disposició del grup coral un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta;

d) s'encarregarà de la difusió i la promoció del projecte general i de les representacions que es facen.

Totes les quantitats dineràries compromeses es carregaran al Capítol II del Servei de Cultura i queden subjectes a l'efectiva disponibilitat pressupostària i de despesa de l'òrgan competent per a la seua autorització.
5. El VCEPL estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes a través d'una Comissió composta de cinc membres: el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, el director del Servei de Cultura i dos professionals de prestigi reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d'Alacant entre el professorat de la Universitat d'Alacant.
La Comissió de Selecció basarà la valoració conjunta i la preselecció dels candidats en els mèrits al·legats i acreditats, tenint en compte els criteris generals següents:

1. Concurs de mèrits

1.1 Formació acadèmica (fins a 4,5 punts)

1.1.a Estudis musicals de grau superior màx. 1,75 punts

1.1.b Cursos complementaris màx. 1,75 punts

- Cursos de direcció coral: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts
- Cursos de cant i tècnica vocal: 0,10 per cada curs fins a un màxim de 0,5 punts

1.2 Experiència professional (fins a 3,5 punts)

1.2.a. Direcció musical de formacions corals. Per cada any d'experiència com a titular en la direcció musical d'una formació coral 0,5 punts fins a un màxim de 2,5. (La direcció de més d'una formació en un mateix any computarà com a una de sola).

1.2.b. Concerts complets amb la direcció de formacions corals. Per cada concert complet dirigit 0,10 punts fins a un màxim de 0,5 punts.

1.3 Presentació d'un projecte per al desenvolupament artístic musical del Cor de la Universitat d'Alacant per a la valoració d’aquest per la Comissió, fins a 0,5 punts.

Es valorarà ací el projecte per al desenvolupament artístic i musical del cor en el qual es detallaran les idees sobre la metodologia i la forma de treball en els assajos, les intencions en qüestions de repertori i idees per a actuacions i totes les fórmules artístiques que el candidat propose per al creixement artístic i musical del cor de la Universitat d'Alacant.

Perquè puguen tenir-se en compte els mèrits hauran d'acreditar-se documentalment les dades necessàries requerides, com la certificació de l'òrgan competent sobre cursos, concerts, durada, etc. perquè possibiliten l'aplicació dels criteris. Els documents sol·licitats s'aportaran amb la presentació dels originals o bé mitjançant còpies autèntiques o compulsades. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger s'haurà d'estar en possessió de la credencial que n’acredite l’homologació.

6. Les tres millors candidatures preseleccionades per la Comissió i amb una major valoració hauran de passar una entrevista personal que tindrà una ponderació del 20% sobre el total de la puntuació màxima del concurs, és a dir, fins a un màxim de 2 punts.

7. El currículum i altra documentació per a participar en la selecció, mitjançant instància dirigida al Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant fins a les 14 hores del 13 de setembre de 2013.

8. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, se us informa que les dades personals sol·licitades en aquest procés de selecció seran tractades únicament per personal del VCEPL, amb la finalitat exclusiva de trametre la sol·licitud de participació.

Carles Cortés Orts
Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística

 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464