Saltar apartados

Convocatòria per a la proposta de cursos d'estiu 2013

Informació de la convocatòria

CONVOCATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE CURSOS D'ESTIU DE LA UA “RAFAEL ALTAMIRA”, JULIOL 2013.

PREÀMBUL

Els Cursos d'Estiu “Rafael Altamira” de la Universitat d'Alacant (UA) tenen com a objectiu contribuir a la divulgació del coneixement en els àmbits de la ciència, la tecnologia, les ciències socials i humanes i la cultura en l'espai territorial d'Alacant i les seues comarques. S'entenen com una activitat docent gràcies a la qual és possible tenir accés a continguts que complementen i amplien el currículum que es desenvolupa en les diferents titulacions universitàries. Els cursos d'estiu, però, estan oberts també a professionals, especialistes, tècnics i, en general, a qualsevol persona interessada que puga trobar en aquesta oferta una ocasió per a la formació i l'ampliació de coneixements. Amb aquests, la Universitat d'Alacant compleix amb les finalitats estatutàries lligades a la transferència del coneixement i també a l'atenció i la participació en el desenvolupament social del territori.
Amb la finalitat de complir amb aquests objectius, s'obri aquesta convocatòria per a la presentació de propostes de Cursos d'Estiu de la UA “Rafael Altamira” 2013 que s'impartiran en el campus de la UA o en les seues diferents seus universitàries segons les bases següents:

BASES

1. Direcció
Cada curs podrà tenir una o dues directores o directors dels quals un haurà de ser professorat amb vinculació permanent a la Universitat que preste serveis a temps complet.
Les propostes seran presentades pel professorat amb vinculació permanent a la UA, i hauran de comptar amb l'aval del seu departament. Cada docent podrà dirigir un sol curs d'estiu.

2. Dates, modalitats i lloc de realització
Les dates previstes per a la realització dels cursos són de l'1 de juliol al 27 de juliol de 2013 i preveuen 3 modalitats: modalitat A: 15 hores, modalitat B: 20 hores, i modalitat C: 30 hores. Els cursos s'impartiran en el campus de Sant Vicent del Raspeig o en qualsevol de les seus universitàries: Alacant, la Marina (Benissa), Biar, Cocentaina, la Nucia, Oriola i Villena. En la proposta s'indicarà l'espai universitari preferent de realització del curs (vegeu l’annex I).
Tant per a la distribució de les dates de realització com per a l'assignació definitiva del lloc de celebració dels cursos, es tindran en compte les necessitats d'infraestructura, el calendari d'exàmens de la UA relacionats amb les temàtiques afins, i també les necessitats de distribució dels cursos. Aquestes qüestions seran acordades amb cada director del marc organitzatiu.

3. Presentació de propostes
3.1. Presentació
Les propostes es presentaran, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUA, en el Registre de la Universitat o per qualsevol dels mitjans als quals es refereix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i es dirigiran al vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística. La data límit per a la presentació de les propostes és el dijous 31 de gener de 2013.

3.2. Continguts
Les propostes dels cursos tindran en compte els aspectes que recull l'annex I d'aquesta convocatòria. Inclouran una previsió de les despeses del curs, i s’especificaran les retribucions del professorat participant, els viatges i les nits d'hotel previstes, com es detalla en l'imprès de sol·licitud. El model de sol·licitud de propostes està disponible en la web:  http://web.ua.es/va/vr-cultura/

4. Comissió de selecció
Les propostes seran seleccionades per una comissió integrada pel vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, que actuarà com a president, la vicerectora d’Investigació, Desenvolupament i Innovació o la persona en qui delegue, la vicerectora d’Estudis, Formació i Qualitat o persona en qui delegue, la directora del Secretariat de Seus Universitàries, la coordinadora acadèmica dels Cursos d'Estiu de la UA i el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretari.

5. Criteris de selecció
La comissió seleccionadora valorarà especialment:

 • La innovació i l’originalitat en el desenvolupament dels continguts (0-2 punts).
 • Una metodologia que fomente l'aspecte pràctic de l'aprenentatge i promoga la interacció entre estudiants i docents (0-2 punts).
 • El caràcter interdisciplinari de les propostes (0-1’5 punts).
 • L'ús del valencià com a llengua vehicular (0-1’5 punts).
 • La realització en altres llengües diferents de les oficials (0-1’5 punts).
 • La col·laboració d'empreses, institucions o entitats externes a la UA en el disseny, la docència, la promoció i, especialment, en el finançament i el patrocini del curs (0-1 punt).
 • La incorporació de la perspectiva de gènere en els continguts del curs (0-0’5 punts).

En qualsevol cas, la selecció de les propostes i l’efectiva realització del curs estaran condicionades a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat econòmica i d'infraestructura.

6. Resolució
La resolució provisional de la convocatòria es farà pública l'11 de febrer de 2013 en la pàgina web del Vicerectorat (http://web.ua.es/va/vr-cultura/). Aquesta pàgina web serà el lloc de publicació a tots els efectes previstos en l'article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Contra aquesta resolució provisional caldrà interposar una reclamació davant de la Comissió de Selecció entre els dies 11 i 15 de febrer de 2013. La resolució definitiva es publicarà en el mateix lloc web el 20 de febrer de 2013.


Carles Cortés Orts,
Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant
Alacant, 4 de desembre de 2012

ANNEX I

I. NORMES D'ORDRE ACADÈMIC

A) Cada curs comptarà, almenys, amb una directora o director, que serà professorat amb vinculació permanent a la Universitat que preste serveis a temps complet.
B) L'horari de tots els cursos podrà ser en torn de matí, de vesprada o intensiu matí i vesprada, depenent del calendari acadèmic i de la distribució de cursos per àrees.
C) En la proposta s’indicarà l'espai universitari –seu o campus– en què, preferentment, es vol impartir el curs. En el cas d'haver d'assignar a un curs un espai diferent a l'indicat com a preferent en la sol·licitud, la Comissió de Selecció es posarà en contacte amb les directores i els directors afectats per a acordar la nova ubicació.
D) Els cursos presentats han de seguir la normativa reguladora dels crèdits de lliure elecció de la UA (http://web.ua.es/va/ceclec/). La Comissió de Selecció podrà sol·licitar a la Secretaria de Cursos Especials un informe referent a això. Posteriorment, per als cursos seleccionats se sol·licitarà el reconeixement de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC) amb el nombre de crèdits següent: modalitat 15 hores, 1 crèdit; modalitat 20 hores, 2 crèdits, i modalitat 30 hores, 3 crèdits. Igualment es podrà sol·licitar el certificat de reconeixement d'hores de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE).
E) Per a la realització de cada curs serà necessari un nombre mínim de 30 alumnes. Aquelles propostes seleccionades que no aconseguisquen aquest mínim podran ser cancel·lades després d’una reunió amb els directors. Aquesta cancel·lació podria ser revisada segons el patrocini del curs.
F) El nombre màxim d’inscrits per curs serà de 100 persones, tret que es tracte d’una excepció notificada prèviament. En el cas de cursos que necessiten d’aula d’informàtica, el nombre màxim de matrícules serà de 30.

II. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

1. Una vegada seleccionat un curs, la directora o el director d’aquest enviarà abans del 8 de març de 2013:

 • El programa definitiu del curs (professorat, horaris i títols) ajustat al calendari de la seu on es desenvoluparà el curs.
 • Previsió d'infraestructures, material tècnic i programari necessari de suport a docència.
 • L'informe favorable dels departaments que tenen adscrites àrees de coneixement del curs.
 • Informe favorable del consell del departament o departaments afectats en què s'aprove la participació del seu professorat (UA).
 • De cada professor aliè a la UA, les dades següents:
  • Nom complet.
  • Còpia del DNI o passaport (en vigor) anvers i revers.
  • Fitxa d'alta a tercers emplenada i signada.
  • Professió, nivell o càrrec professional (com es vol que aparega en la publicitat del curs).
  • Dades de contacte (adreça completa, telèfon i adreça electrònica).
  • Currículum professional abreujat (màxim un full A4).

2. La Comissió podrà decidir la revocació de l'aprovació del curs si s'incompleix aquest termini o si el programa definitiu difereix substancialment de la proposta inicial.

III- PRESSUPOST DEL CURS

1. Viatges, allotjament i manutenció:
Les despeses de desplaçament i allotjament del professorat extern a la Universitat d'Alacant no hauran d'excedir dels 600€, tret que aporten patrocini degudament documentat. Aquestes despeses quedaran reflectides en el pressupost presentat a la convocatòria.

La UA gestionarà la reserva i el pagament d'un nombre de nits que la Comissió de Selecció i la directora o el director consideren ajustat al bon desenvolupament del curs.

Les reserves de bitllets d'avió i tren es gestionaran des del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística i s'escollirà la via més directa i la tarifa més econòmica. No s'acceptaran bitllets gestionats directament pel professorat o els ponents, excepte prèvia i expressa autorització de l’esmentat Vicerectorat.

No s'admetran canvis de bitllet d'avió una vegada emesos, excepte causa major. Al professorat que es trasllade pels seus mitjans propis se li reemborsarà l'import del quilometratge corresponent, incloses les despeses d'autopista i aparcament si escau, sempre que ho hagen comunicat prèviament.

En cap cas es cobriran les despeses de viatge d'acompanyants, ni les despeses extraordinàries de caràcter personal.

Per als trasllats d’anada o tornada a l'aeroport o l’estació s'utilitzarà el servei de taxi concertat amb la UA.

Els menjars i els sopars es faran en els restaurants concertats amb la UA amb un menú establit per endavant.

2. Retribucions del professorat i per direcció del curs:
Les retribucions per la direcció del curs seran les següents.

 • Cursos de 15 hores: 250€ bruts
 • Cursos de 20 hores: 350€ bruts
 • Cursos de 30 hores: 500€ bruts

Si hi ha més d'un director o directora, es reparteix l'import entre tots dos.

La retribució al professorat, tant extern com de la Universitat d'Alacant, serà de 70€ bruts per hora impartida. Els professors de fora de la Universitat d'Alacant hauran d'impartir un mínim de dues hores.

En el cas que s'incorpore professorat extern d'una rellevància especial, en la memòria s'indicarà el patrocini que cobrirà les despeses d’aquest. En cas contrari, la UA no assumirà el cost afegit que açò puga implicar.

No es rebrà cap remuneració addicional per moderar taules redones per part de la directora o el director o els professors participants.

D'aquesta retribució, se’n farà la retenció a compte corresponent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

3. Pressupost del curs
A l’efecte del pressupost estimat del curs, les persones interessades han d’emplenar la plantilla Excel disponible en http://web.ua.es/va/vr-cultura/ que haurà d'adjuntar-se, una vegada impresa, juntament amb la resta de la documentació. En la simulació d’aquest full de càlcul, s'han incorporat com a tarifes mínimes de matriculació les següents: modalitat A (15 hores), 60 €; modalitat B (20 hores), 70 €, i modalitat C (30 hores), 90 €.

IV. FUNCIONS DE LA DIRECTORA O DIRECTOR

A) Assistir a la reunió acadèmica general convocada per la direcció dels Cursos d'Estiu “Rafael Altamira”, després de l'aprovació dels cursos, on se'ls informarà del programa i dels compromisos adquirits.
B) Remetre la documentació requerida dels docents i departaments que consta en el punt II.
C) Informar al professorat sobre els aspectes d'organització següents: setmana del curs, data, hora i lloc de la intervenció; com també de la normativa aplicable a les condicions de viatge, allotjament i retribució.
D) Col·laborar amb la direcció dels Cursos d'Estiu de la UA “Rafael Altamira” en la promoció del curs que dirigeix entre l’alumnat potencial.
E) Garantir que cada professora o professor envie, amb prou antelació i en format electrònic, el programa didàctic o resum de la conferència (1 full) que incloga la bibliografia recomanada. Garantir la disponibilitat dels materials per a lliurar a l'alumnat i per a publicar en el campus virtual amb suficient antelació.
F) Seleccionar una o un estudiant per a col·laborar (sense pagament de matrícula).
G) Facilitar adreces de contacte per a la difusió publicitària del curs.
H) Atendre, tant a efectes acadèmics com organitzatius, el professorat convidat.
I) Avaluar l'aprofitament dels estudiants per a la concessió de crèdits de lliure elecció.
J) Atendre els mitjans de comunicació quan siga requerit i, en qualsevol cas, assistir a la roda de premsa de presentació dels cursos i durant la setmana del curs.
K) Al llarg de la setmana haurà d'atendre personalment el bon desenvolupament de l’activitat, en coordinació amb els Cursos d'Estiu de la UA (Rafael Altamira), i difondrà tots els actes culturals programats i els recolzarà amb la seua assistència.


V. CALENDARI

31 de gener 2013: fi de termini de presentació de propostes de cursos.
11 de febrer 2013: resolució provisional de la convocatòria.
De l'11 al 15 de febrer 2013: reclamacions.
20 de febrer 2013: publicació de la resolució definitiva de cursos admesos.
8 de març 2013: límit de lliurament de la documentació i el programa definitiu amb la confirmació per escrit de cada ponent del curs de la seua participació.
Abril 2013: presentació oficial dels cursos i obertura del termini de matrícula.
28 de maig 2013: confirmació de les necessitats de viatges per part del professorat i enviament de material didàctic.


Per a més informació:
Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística
s.promocio@ua.es
Tel. 965 90 9821 

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464