Convocatòria per als cursos d'estiu de la Universitat d'Alacant "Rafael Altamira" 2014

Informació de la convocatòria

Text de la convocatòria

 

BOUA- Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant
Títol: CONVOCATÒRIA PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DE CURSOS D’ESTIU DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT “RAFAEL ALTAMIRA”, JULIOL 2014.
Categoria: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS
Òrgan: Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística
Data de publicació en BOUA: 20 de desembre de 2013

 

PREÀMBUL

Els Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant (UA) “Rafael Altamira” tenen com a objectiu contribuir a la divulgació del coneixement en els àmbits de la ciència, la tecnologia, les ciències socials i humanes i la cultura, sobretot en l’entorn territorial d’Alacant. Són una activitat docent, però complementària a l’ordinària de la UA, gràcies a la qual és possible tenir accés a continguts que complementen i amplien el currículum que es desenvolupa en les diferents titulacions universitàries. Per això, els Cursos d’Estiu estan oberts també a professionals, especialistes, tècnics i, en general, a qualsevol persona interessada en l’oferta, que pot veure’ls com una ocasió per a formar-se, fins i tot professionalment, i per a ampliar coneixements. Amb aquests, la Universitat d’Alacant compleix amb les finalitats estatutàries lligades, entre d’altres, a la transferència del coneixement, i també a l’atenció i la participació en el desenvolupament social del territori.

A fi de complir aquests objectius s’aprova aquesta convocatòria per a la presentació de propostes de Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” 2014, que hauran d’impartir-se en el campus de la UA i en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, segons les bases següents:


BASES


1. Presentació de propostes i direcció del curs

1.1. Presentació de propostes

Les propostes per a la selecció i la impartició de Cursos d’Estiu seran presentades per professorat amb vinculació permanent a la UA, i estaran avalades per l’òrgan competent del departament.

1.2. Direcció del curs

Cada curs podrà tenir una o dues persones al capdavant de la direcció, i serà imprescindible que una d’aquestes pertanga al col·lectiu del professorat amb vinculació permanent a la Universitat d’Alacant, en actiu i que preste serveis a temps complet.

La direcció o codirecció d’un curs serà incompatible amb la direcció o codirecció d’un altre curs.


2. Dates, modalitats i lloc de realització del curs

2.1. Dates

Les dates previstes per a la realització dels cursos seran de l’1 al 25 de juliol de 2014.

2.2. Modalitats dels cursos

Els cursos es poden presentar en qualsevol d’aquestes tres modalitats:

modalitat A: 15 hores presencials (1 crèdit LRU-1 ECTS)
modalitat B: 20 hores presencials (2 crèdits LRU-1.5 ECTS)
modalitat C: 30 hores presencials (3 crèdits LRU- 2 ECTS)

 

2.3. Lloc de realització del curs

Els cursos s’impartiran en el campus de Sant Vicent del Raspeig o en la Seu Universitària Ciutat d’Alacant.

La proposta i, si escau, la impartició de Cursos d’Estiu fora del campus o de la Seu Universitària Ciutat d’Alacant, allí on la UA tinga presència formalitzada mitjançant conveni, es regiran d’acord amb el que preveuen aquests convenis. En tot cas, la present convocatòria s’aplicarà amb caràcter supletori.

Tant per a la determinació de les dates de realització, com per a l’assignació definitiva del lloc de celebració dels cursos, es tindran en compte les necessitats d’infraestructures, el calendari d’exàmens de la UA, especialment d’aquells relacionats amb les temàtiques afins al curs, i les necessitats de distribució dels cursos per àrees.

 

3. Mitjà i lloc de presentació

El model de sol·licitud de propostes del curs (formulari word i formulari excel) estarà disponible en la web:
http://web.ua.es/es/vr-cultura/convocatorias/cursos-de-verano http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/cursos-d-estiu


Les propostes es presentaran telemàticament, a través de la pàgina web de la convocatòria, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta en el BOUA.

La data límit per a la presentació de les propostes serà el 31 de gener de 2014.


4. Comissió de selecció

Les propostes seran seleccionades per una comissió integrada per:

 • el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, que actuarà com a president
 • la vicerectora d’Investigació, Desenvolupament i Innovació o persona en qui delegue
 • la vicerectora d’Estudis, Formació i Qualitat o persona en qui delegue
 • la directora del Secretariat de Seus Universitàries
 • la coordinadora acadèmica dels Cursos d’Estiu de la UA
 • el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, que actuarà com a secretari.


5. Criteris de selecció

La comissió de selecció valorarà les propostes presentades sobre un total de 10 punts, i prendrà com a criteris els següents:

 • La innovació i l’originalitat del objectiu del curs i del contingut d’aquest, el qual no haurà de solapar-se amb els continguts de les assignatures que s’imparteixen en els graus de la UA (fins a 2 punts).
 • La col·laboració d’empreses, institucions o entitats externes a la UA en el disseny, la docència, la promoció i especialment, en el finançament i el patrocini del curs. El patrocini, com a criteri de selecció valorable, haurà de quedar acreditat fefaentment per qualsevol mitjà admès en dret. (fins a 2 punts). En un altre cas, no serà objecte de valoració.
 • Una metodologia que fomente l’aspecte pràctic de l’aprenentatge i promoga la interacció entre estudiants i docents (fins a 1 punt).
 • El caràcter interdisciplinari de les propostes (fins a 1’5 punts).
 • Impacte de l’activitat dels ponents proposats per al curs en l’àrea de coneixement del proponent del curs.(fins a 1 punt)
 • La impartició del curs, en tot o en part, en llengües diferents de les oficials en la Universitat d’Alacant (fins a 0.5 punt).
 • L’ús del valencià, en tot o en part, com a llengua vehicular del curs (fins a 1 punt).
 • La incorporació de la perspectiva de gènere, en tot o en part, en els continguts del curs (fins a 1 punt).

En qualsevol cas, l’efectiva impartició del curs estarà condicionada al fet que es matricule el nombre mínim d’alumnes, a les disponibilitats pressupostàries, la viabilitat econòmica i d’infraestructura. Sense que la selecció prèvia atribuïsca cap tipus de dret o d’expectativa.


6. Marc pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 70.000 € i està consignada en el Capítol 2 de crèdits del pressupost del Secretariat de Seus Universitàries. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

Els recursos i ingressos addicionals provinents de les matrícules complementaran la quantitat inicialment pressupostada.


7. Resolució

La resolució provisional de la convocatòria es farà pública el 14 de febrer de 2014 en la pàgina web del Vicerectorat (http://web.ua.va/va/vr-cultura/).

Aquesta pàgina web serà el lloc de publicació a tots els efectes previstos en l’art. 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Contra aquesta resolució provisional caldrà interposar una reclamació davant de la comissió de selecció entre els dies 17 i 21 de febrer de 2014.


La resolució definitiva es publicarà en el mateix lloc web el 3 de març de 2014.

 

Carles Cortés Orts,
Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant,

Alacant, 20 de desembre de 2013
ANNEX


I. NORMES D’ORDRE ACADÈMIC

A) L’horari dels cursos podrà ser en torn de matí o de vesprada o intensiu amb horari de matí i vesprada. Aquest horari s’assignarà tenint en compte el calendari acadèmic i la distribució de cursos per àrees.

B) En la proposta s’indicarà l’espai universitari –Seu Universitària Ciutat d’Alacant o Campus de Sant Vicent del Raspeig – en el qual, preferentment, es desitja impartir el curs.

C) Els cursos presentats hauran de seguir la normativa reguladora dels crèdits de lliure elecció de la UA (http://web.ua.es/va/ceclec/). La comissió de selecció podrà sol·licitar a la Secretaria de Cursos Especials un informe sobre aquest tema. Posteriorment, per als cursos seleccionats, se sol·licitarà el reconeixement de la Comissió de Crèdits de Lliure Elecció i Cursos Especials (CECLEC) amb el nombre de crèdits que corresponga o de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE).

D) Per a la realització de cada curs serà necessari un nombre mínim de 30 alumnes. Aquelles propostes seleccionades definitivament que no aconseguisquen aquest mínim en el moment d’impartir el curs, podran ser cancel·lades prèvia reunió amb els directors.

No obstant això, la Comissió de Selecció valorarà la impartició d’un curs tot i que aquest no arribe al mínim d’alumnes, si l’interès del curs ho requereix i suposa un cost raonable. En tot cas, com a criteri de valoració s’haurà de tenir en compte si el curs rep algun tipus de patrocini.

 

II. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ

1. Una vegada seleccionat un curs, la directora o el director d'aquest enviarà abans del 14 de març de 2014:

El programa definitiu del curs (professorat, horaris i títols de les intervencions) ajustat al calendari del Campus o Seu Ciutat d’Alacant, segons el lloc d’impartició del curs, i destacarà, si escau, el professorat extern de reconegut prestigi amb qui es vol comptar.

 • De cada professor aliè a la UA les dades següents:
  • Nom complet.
  • Còpia del DNI o passaport en vigor, anvers i revers.
  • Fitxa d’alta a tercers emplenada i signada.
  • Professió, nivell o càrrec professional, com es vol que aparega en la publicitat del curs.
  • Dades de contacte (adreça postal completa, telèfon i correu electrònic).
  • Currículum professional abreujat (màxim un full A4).

2. En cas d’incompliment del que preveu el punt anterior i, sobretot, si el programa definitiu difereix substancialment de la proposta inicial, la comissió de valoració podrà acordar la revocació del curs.


III. PRESSUPOST DEL CURS

1. Viatges, allotjament i manutenció

A) La UA gestionarà la reserva i el pagament del nombre de nits que la comissió de selecció i la direcció del curs consideren ajustat i imprescindible per al bon desenvolupament del curse, d’acord amb el principi de bona administració.

B) La reserva i la gestió del trasllat dels ponents es farà des del Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística i es farà d’acord amb el principi de bona administració esmentat, que cercarà el cost més baix, especialment per al cas de mitjans de transport públic.

No s’acceptaran bitllets gestionats directament pel professorat o els ponents, excepte autorització prèvia i expressa de l’esmentat Vicerectorat. Tampoc s’admetrà canvis de bitllets una vegada emesos, excepte causa major.

C) Al professorat que es trasllade pels seus mitjans propis, se li reemborsarà l’import del quilometratge corresponent, segons el que preveu la normativa vigent. En tot cas, es reemborsaran les despeses d’autopista i aparcament, degudament acreditades.

D) En cap cas es cobriran les despeses de viatge d’acompanyants, ni tampoc les despeses extraordinàries del professorat del curs.

E) Per als trasllats des de la Universitat d’Alacant a l’aeroport o des de l’aeroport o estació de ferrocarril o d’autobús s’utilitzarà el servei de taxi concertat amb la UA.

F) Els dinars o els sopars es faran en els restaurants concertats amb la UA i amb un menú establit per endavant. La direcció del curs haurà de presentar un informe en què quede reflectit la data del dinar o sopar, el nom, els cognoms i el càrrec dels comensals del seu curs.


2. Retribucions del professorat i de la direcció del curs

A) Les retribucions per la direcció del curs seran les següents:

a) Cursos de 15 hores: 250€ bruts
b) Cursos de 20 hores: 350€ bruts
c) Cursos de 30 hores: 500€ bruts

Si hi haguera codirecció, l’import exposat anteriorment es repartirà per la meitat entre els interessats.

B) La retribució al professorat, tant extern com de la Universitat d’Alacant, serà de 90€ bruts per hora impartida.

C) Els professors de fora de la Universitat d’Alacant hauran d’impartir un mínim de dues hores en cada curs.

En cas que s’incorpore professorat extern de reconegut prestigi s’indicarà el patrocini que cobrirà les despeses d’impartició que excedisquen la retribució anterior. En cas contrari, la UA no assumirà el cost afegit que això puga implicar.

D) No es rebrà cap remuneració addicional per moderar taules redones, ja siga per a la direcció del curs o per als professors participants.

E) Com exigeix la normativa vigent, en totes les retribucions anteriors es practicarà la retenció corresponent a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)


IV. FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ DEL CURS

A) Reunir-se amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira” després de l’aprovació dels cursos per a fixar detalls del programa i dels compromisos adquirits.

B) Remetre la documentació requerida dels docents i els departaments que consta en el punt II en el termini establit.

C) Informar al professorat sobre els aspectes d’organització següents: setmana del curs, data, hora i lloc de la intervenció; i també de la normativa aplicable a les condicions de viatge, allotjament i retribució.

D) Col·laborar amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’Estiu de la UA “Rafael Altamira” en la promoció del curs entre el potencial alumnat.

E) Sol·licitar al professorat que envie amb prou antelació i en format electrònic, el programa didàctic o el resum de la conferència i que hi incloga la bibliografia recomanada, si escau. I que publique els materials en el campus virtual per a l’alumnat amb suficient antelació.

F) Seleccionar un estudiant col·laborador.

G) Facilitar les adreces de contacte per a la difusió publicitària del curs.

H) Atendre, tant a efectes acadèmics com a organitzatius, el professorat convidat.

I) Avaluar l’aprofitament dels estudiants per a la concessió de crèdits de lliure elecció, i complir el termini màxim que dispose la coordinadora acadèmica dels Cursos d’Estiu de la UA “Rafael Altamira”.

J) Atendre als mitjans de comunicació quan siga requerit i en qualsevol cas, assistir a les rodes de premsa (tant de presentació dels cursos, com l’específica durant el desenvolupament d’aquest).

K) Durant la celebració dels cursos haurà d’atendre personalment el bon desenvolupament de l’activitat, juntament amb la coordinadora acadèmica dels Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira”, difondrà tots els actes culturals programats i els recolzarà amb la seua assistència.

V. Suport logístic durant el curs

Cada curs comptarà amb una alumna o alumne col·laborador, que oferirà suport logístic a la direcció del curs durant el desenvolupament d’aquest. Aquest o aquesta estudiant tindrà la matrícula gratuïta.

VI. CALENDARI

 • Fins al 31 de gener de 2014: termini de presentació de propostes de cursos
 • 14 de febrer de 2014: resolució provisional de la convocatòria
 • Del 17 al 21 de febrer de 2014: presentació de reclamacions
 • 3 de març de 2014: resolució de les reclamacions i publicació de la resolució definitiva de cursos admesos
 • Fins al 14 de març 2014: límit de lliurament de la documentació i programa definitiu
 • Maig de 2014: presentació oficial dels cursos i obertura del termini de matrícula
 • 23 de maig de 2014: termini màxim per a la confirmació de les necessitats de viatges per part del professorat

Per a més informació:
Cursos d’Estiu de la Universitat d’Alacant “Rafael Altamira”
cursosestiu@ua.es
Tel. 965 90 9827