Saltar apartados
  • UA
  • VCDL
  • CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL..VERSITAT D%u2019ALACANT PER AL CURS 2013/2014

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE D%u2019UNA OBRA DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT PERMANENT DE LA UNIVERSITAT D%u2019ALACANT PER AL CURS 2013/2014

INFORMACIÓ GENERAL

 

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE D’UNA OBRA DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT PERMANENT DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT PER AL CURS 2013/2014

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (d’ara endavant VCEPL) fa una convocatòria pública per a adjudicar la direcció i el muntatge d’una obra de teatre en la Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant per al curs 2013/2014. Aquesta convocatòria es regeix per les bases següents:

 

1. Podran participar-hi les professionals i els professionals que acrediten coneixements i experiència en la direcció i el muntatge d’obres teatrals i que complisquen les bases d’aquesta convocatòria.

 

2. El VCEPL convoca un projecte per a adjudicar el muntatge i la direcció d’una obra teatral dirigida a l’alumnat de la Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant. La direcció ha de garantir que l’obra es puga representar en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

 

3. Les persones interessades hauran d’emplenar el formulari disponible en la direcció http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatories/teatre i rebran un correu electrònic de confirmació amb un número de referència. Posteriorment hauran d’adjuntar, dins del termini de la convocatòria, la documentació sol·licitada (currículum, projecte...) a la direcció de correu electrònic s.promocio@ua.es amb la indicació del nom del responsable, el nom del projecte i el número de referència de la sol·licitud. El pes total dels documents adjunts no ha de superar els 5MB.

La data màxima per a la recepció de les sol·licituds és  l’11 de novembre de 2013.

 

4. El projecte que resulte escollit ha de complir les condicions d’actuació i representació següents, juntament amb les bases exposades:

a) començar els assajos a partir del gener de 2014;


b) tenir disponible el muntatge seleccionat per a representar-lo el juny de 2014 a la Universitat d’Alacant;


c) durant el curs 2014 /2015, l’obra durà a terme el nombre de representacions que dispose el VCEPL tant en el campus de la Universitat d’Alacant com en els circuits de les seus universitàries o en les poblacions amb les quals la Universitat d’Alacant té signats convenis de col·laboració i intercanvi cultural a través de la xarxa ALTAVEU;


d) en el cas que hi haja peticions perquè l’obra s’haja de representar fora dels itineraris abans esmentats, el VCEPL ha de ser informat prèviament i donar-hi el vistiplau.

 

5. El VCEPL, per la seua banda, assumirà les obligacions següents amb la producció seleccionada:

a) farà la producció executiva del projecte i facilitarà les representacions durant el període corresponent al curs;


b) abonarà la quantitat de 3.000 € (IVA inclòs) en concepte d’ajuda a la direcció i al muntatge, una vegada presentada la factura;


c) abonarà la quantitat de 100 € (IVA exclòs) a la directora o al director seleccionats cada vegada que faça una representació durant el curs acadèmic 2014/2015; aquest import cobrirà els assajos i la representació i es farà efectiu una vegada presentada la factura;


d) posarà a la disposició dels grups un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta. Aquest serà un autobús prou gran per a carregar l’escenografia, el vestuari i altres estris per a la representació, que s’hauran d’adequar a la capacitat d’aquest vehicle; en cap cas, llevat que es porte escenari portàtil, es preveu la possibilitat d’afegir una furgoneta per a la càrrega;


e) s’encarregarà de la difusió i la promoció del projecte general i de les representacions que es facen en el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant o en alguna de les seus.

Totes les quantitats dineràries compromeses es carregaran al capítol II del VCEPL corresponent al Servei de Cultura i queden subjectes a l’efectiva disponibilitat pressupostària i de despesa en aquest òrgan.

 

6. El VCEPL estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes a través d’una comissió composta per cinc membres: el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, el director del Servei de Cultura, la directora de la Universitat Permanent i un professional de prestigi reconegut en la matèria designat lliurement pel rector de la Universitat d’Alacant.

La Comissió de Selecció basarà la valoració conjunta i la preselecció dels candidats en els mèrits al·legats i acreditats, tenint en compte els criteris generals següents:

a)      Interès cultural i artístic del projecte (fins a 20 punts).

b)      Currículum i descripció de la trajectòria professional de la persona que propose el projecte (fins 20 punts).

c)      Viabilitat del projecte (fins a 10 punts).

d)     Adequació del projecte a l’àmbit universitari i, en concret, a l’alumnat de la Universitat Permanent de la Universitat d’Alacant (fins a 15 punts).

e)      Originalitat de les propostes (fins a 15 punts).

Aquesta valoració constituirà el 80 % de la puntuació màxima de la convocatòria.

 

7. Si escau, les tres millors candidatures valorades seran preseleccionades per la comissió i hauran de passar una entrevista personal que tindrà una ponderació del 20 % sobre el total de la puntuació màxima de la convocatòria.

 

8. La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de les bases.

 

9. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i el seu reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, us informem que les dades personals sol·licitades en aquest procés de selecció seran tractades únicament per personal del VCEPL amb la finalitat exclusiva de trametre la sol·licitud de participació.

 

10. Els actes de comunicació a les persones interessades, derivades d’aquesta convocatòria, es publicaran segons l’article 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la web http://web.ua.es/va/vr-cultura/vicerectorat-de-cultura-esports-i-politica-linguistica.html

 


Carles Cortés Orts

Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464