Saltar apartados
  • UA
  • VCDL
  • Convocatòria per a adjudicar la direcció i el..bres de teatre en la UA per al curs 2014/2015

Convocatòria per a adjudicar la direcció i el muntatge de dues obres de teatre en la UA per al curs 2014/2015

Informació de la convocatòria

Text de la convocatòria

CONVOCATÒRIA PER A ADJUDICAR L'ADREÇA I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER Al CURS 2014/2015

El Vicerectorat de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (d’ara endavant VCEPL) fa una convocatòria pública per a adjudicar la direcció i el muntatge de dues obres de  teatre en la Universitat d’Alacant per al curs 2014/2015. Aquesta convocatòria es regeix per les bases següents:

1. Podran participar-hi les professionals i els professionals que acrediten coneixements i experiència en la direcció i muntatge d’obres teatrals i que complisquen les bases d’aquesta convocatòria.

2. El VCEPL convoca dos projectes per a adjudicar:

a) El muntatge i la direcció d’una obra d’un autor contemporani. La direcció ha de garantir que l’obra puga ser representada en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. El projecte ha d’incloure un taller formatiu en pràctica teatral, que es durà a terme en paral·lel al muntatge de l’obra.

b) El muntatge i direcció de microescenes i monòlegs teatrals. En aquest cas s’assumeix com a requisit la redacció de textos originals tant de microescenes com de monòlegs, en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana per part dels participants. La direcció de les microescenes i els monòlegs teatrals que finalment se seleccione ha de garantir que aquests es puguen representar en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. El projecte ha d’incloure un taller formatiu adequat a aquesta proposta, que es durà a terme en paral·lel al muntatge de les microescenes i monòlegs.

3. Els aspirants que vulguen participar en aquesta convocatòria han d’enviar un projecte de l’activitat teatral que especifique a quin muntatge i direcció  concursen acompanyat del curriculum vitae. Cada participant només podrà presentar un projecte per a cadascuna d'aquestes modalitats. I, en tot cas, l’adjudicació definitiva per a cadascuna de les modalitats esmentades haurà de recaure en candidats distints.

Els interessats hauran d’emplenar el formulari disponible en l’adreça http://web.ua.es/va/vr-cultura/convocatòries/teatre/ i rebran un correu electrònic de confirmació amb un número de referència. Posteriorment hauran d’adjuntar, dins del termini de la convocatòria, la documentació sol·licitada (currículum, projecte...) a l’adreça de correu electrònic s.promocio@ua.es amb la indicació del nom del responsable, el nom del projecte i el número de referència de la sol·licitud. El pes total dels documents adjunts no ha de superar els 5MB.

La data màxima per a la recepció de les sol·licituds és el 4 de juliol de 2014.

4. Els projectes que resulten elegits han de complir les condicions d’actuació i representació següents, juntament amb les bases exposades:

a) Començar els assajos a partir d’octubre de 2014.

b) Tenir disponible el muntatge seleccionat per a la representació d'aquest al maig de 2015 a la Universitat d’Alacant. El muntatge corresponent a la modalitat b) de microescenes i monòlegs teatrals s’estrenarà en els espais del Museu de la Universitat d’Alacant (MUA).

c) Durant el curs 2015 /2016, cada obra i muntatge durà a terme el nombre de representacions que dispose el VCEPL tant en el campus de la Universitat d’Alacant com en els circuits de les seus universitàries o en aquelles poblacions amb què la Universitat d’Alacant té signats convenis de col·laboració i intercanvi culturals a través de la xarxa ALTAVEU.

d) En cas d'haver-hi peticions perquè l’obra s’haja de representar fora dels itineraris abans esmentats, el VCEPL ha de ser informat prèviament i donar-hi el vistiplau.

5. El VCEPL, per la seua banda, assumirà les obligacions següents amb les produccions seleccionades:

a) Farà la producció executiva de cada projecte i facilitarà les representacions durant el període corresponent al curs.

b) Abonarà la quantitat de 5.500 € (IVA inclòs) en concepte d’ajuda a la direcció i el muntatge de cadascuna de les modalitats teatrals seleccionades, prèvia presentació de factura.

c) Pagarà la quantitat de 100 € (IVA exclòs) a la directora o el director seleccionats de cada projecte de direcció i muntatge sempre que facen una representació durant el curs acadèmic 2015/ 2016; aquest import cobrirà els assajos i la representació, prèvia presentació de factura.

d) Posarà a disposició dels grups un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta. Aquest serà un autobús prou gran per a carregar  l’escenografia, el vestuari i altres estris per a la representació, que s’hauran d’adequar a la capacitat d’aquest vehicle; en cap cas, llevat que es porte escenari portàtil, es preveu la possibilitat d’afegir-hi una furgoneta per a la càrrega.

e) S’encarregarà de la difusió i promoció del projecte general i de les representacions que es facen al campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant o en alguna de les seues seus.

Totes les quantitats dineràries compromeses es carregaran al Capítol II del VCEPL corresponent al Servei de Cultura i queden subjectes a l’efectiva disponibilitat pressupostària i de despesa en aquest òrgan.

6. El VCEPL estudiarà i valorarà les sol·licituds rebudes a través d’una Comissió formada per cinc membres: el vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística, el director del Secretariat de Promoció Cultural i Lingüística, el director del Servei de Cultura i dos professionals de prestigi reconegut en la matèria designats lliurement pel rector de la Universitat d’Alacant.

7. La Comissió de Selecció basarà la valoració conjunta i la preselecció dels candidats  en els mèrits al·legats i acreditats, tenint en compte els criteris generals següents:

a) Interès cultural i artístic del projecte, amb una atenció especial que s’ajuste a la modalitat triada (fins a 20 punts).

b) Curriculum vitae i descripció de la trajectòria professional de la persona que propose el projecte (fins a 20 punts).

c) Viabilitat del projecte, amb això s'entendrà la possibilitat que puga ser dut a terme quant a mitjans tècnics i personals, incloent-hi els del director del muntatge, escènics, etc. (fins a 10 punts).

d) Adequació del projecte a l’àmbit universitari, es valorarà sobretot en el projecte la millor involucració dels alumnes en l’obra proposada i la connexió directa d'aquesta amb la diversificació de continguts docents. Especialment es valorarà també que les propostes presenten un cronograma detallat del treball que es durà a terme i del taller formatiu amb els alumnes esmentats (fins a 15 punts).

e) Originalitat de les propostes (fins a 15 punts).

Aquesta valoració suposarà el 80% de la puntuació màxima de la convocatòria.

8. Les tres millors candidatures valorades en cada modalitat seran preseleccionades per la Comissió i hauran de passar una entrevista personal que tindrà una ponderació del 20% sobre el total de la puntuació màxima de la convocatòria. L'entrevista versarà sobre la major aptitud o idoneïtat dels projectes presentats, per a determinar, basant-se en aquesta, les habilitats concretes del projecte preseleccionat, el perquè de l’elecció de l’obra, la versió que es durà a terme, entre altres aspectes. 

9. La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació de les bases.

10. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, se us informa que les dades personals sol·licitades en aquest procés de selecció seran tractades únicament per personal del VCEPL, amb la finalitat exclusiva de tramitar la sol·licitud de participació.

Carles Cortès Orts

Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística

Alacant, 11 de juny de 2014

Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües


Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües
Edifici de Rectorat - Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3482

Fax: (+34) 96 590 9716

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464