Saltar apartados

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ PER A AFAVORIR LA MOBILITAT DE PROFESSORAT EXTERN EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER PER Al CURS 2019-2020

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DEL VICERECTORAT D’ESTUDIS I FORMACIÓ PER A AFAVORIR LA MOBILITAT DE PROFESSORAT EXTERN EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER PER AL CURS 2019-2020

BOUA (06/09/2019)

1. Objectiu

Aquesta convocatòria té com a objectiu facilitar la mobilitat de professorat extern que participe en el desenvolupament i la impartició de màsters oficials de la Universitat d’Alacant, inclosos els interuniversitaris.

Les ajudes podran destinar-se a la cobertura de despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, i també a col·laboracions docents (conferències, seminaris, etc.). També podran destinar-se a altres despeses relacionades amb l’estada, sempre que estiguen degudament justificades i hagen sigut autoritzades prèviament pel Vicerectorat d’Estudis i Formació. En el cas de les col·laboracions docents, l’ajuda estarà subjecta a la retenció corresponent de l’IRPF, excepte quan el docent convidat residisca en un país amb el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional, i aleshores siga necessària l’aportació de la certificació de residència fiscal pertinent per part de l’Administració tributària del seu país.

Les activitats a realitzar pel professorat visitant hauran d'incloure's en el Pla d'Ordenació Docent (POD), encara que sense assignació de crèdits, reflectint que es tracta de conferències, seminaris, tallers o qualsevol altra activitat addicional respecte al que constitueix la docència reglada del Màster.

2. Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 50.000 € i es troba consignada en l’aplicació pressupostària 11202E0002 de crèdits del pressupost del Vicerectorat d’Estudis i Formació. En tot cas, la concessió de les ajudes queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució.

La subvenció assignada a cada ajuda s’ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

3. Normes generals de procediment

3.1 Instrucció

El Vicerectorat d’Estudis i Formació serà el responsable d’establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i la gestió de la convocatòria.

3.2 Requisits dels sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes les coordinadores o els coordinadors dels màsters oficials de la Universitat d’Alacant, inclosos els interuniversitaris, amb la finalitat de possibilitar la participació de professorat extern a la Universitat d’Alacant i a les universitats i entitats participants en aquests, en l’activitat docent no reglada a desenvolupar en el màster durant el curs acadèmic 2019-2020.

3.3 Quantia

Cada coordinador o coordinadora de màster podrà presentar sol·licitud amb petició de fins a 3 professors externs convidats, i caldrà indicar l’ordre prelació.

L’import màxim de les ajudes per professora o professor extern convidat serà de 900 € per a residents a Espanya, de 1.500 € para residents a països europeus i la conca mediterrània, i de 1.800 € para residents a d’altres països. Les estades han de coincidir amb els períodes acadèmics de la Universitat d’Alacant.

Els criteris per a l’abonament de l’ajuda seran els següents:

  • Ingrés del 60% de la dotació econòmica concedida per a cada convidat després de la resolució definitiva de la convocatòria.
  • Ingrés del 40% restant una vegada justificada l’activitat en els termes indicats en l’apartat 3.10 d’aquesta convocatòria.
3.4 Presentació de sol·licituds

Termini: 20 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA.

La sol·licitud es podrà fer a través de la instància prevista en l’Annex I d’aquesta convocatòria, i caldrà indicar la denominació del màster oficial per al qual se sol·licita la subvenció.

Una vegada emplenada i signada, la sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat d’Alacant o en qualsevol dels registres auxiliars.

Només s’admetrà una sol·licitud per cada màster oficial.

Els requisits exigits hauran de complir-se en la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud.

Si la documentació aportada fora incompleta o tinguera errors subsanables es requerirà (mitjançant publicació en la pàgina web del Vicerectorat d’Estudis i Formació de la relació de les persones admeses o excloses i, en aquest cas, els motius d’exclusió) perquè, en el termini de 10 dies s’esmene la falta o acompanyen els documents preceptius. En absència d’esmena, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud, d’acord amb l’establit en l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb els efectes previstos en l’article 21.1 d’aquesta Llei.

3.5 Documentació que cal aportar

Juntament amb la instància de sol·licitud, haurà d’acompanyar-se la documentació següent:

a) Curriculum vitae del professor extern convidat.

b) Memòria descriptiva del programa de col·laboració i detall del pla de treball per al desenvolupament d’aquest.

c) Informe estimatiu de les despeses que cal fer per al desenvolupament de les activitats proposades.

3.6 Valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds atendrà als criteris següents:

a) Activitat acadèmica, científica i professional del professor o professora visitant.

b) Rellevància de l’activitat docent (calculada posant en relació el nombre de crèdits de l’assignatura amb el nombre de crèdits que correspon a l’activitat docent que cal desenvolupar).

c) Nombre d’alumnat matriculat en el màster.

3.7 Comissió avaluadora

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió, integrada pel vicerector d’Estudis i Formació, la directora del Secretariat d’Estudis de Grau, la directora del Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent, la directora del Centre de Formació Contínua i la secretària del Centre de Formació Contínua. La Comissió estarà presidida pel vicerector d’Estudis i Formació, i actuarà com a secretària de la Comissió la directora del Secretariat d’Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

3.8 Incompatibilitats

Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra ajuda de naturalesa anàloga finançada amb fons públics o privats.

3.9 Resolució, notificació i publicació de les ajudes

Vista la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, la concessió de les ajudes serà tractada per resolució del Vicerectorat d’Estudis i Formació. La resolució del procediment serà notificada a les persones interessades d’acord amb el que preveuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la publicació en la pàgina web del Vicerectorat d’Estudis i Formació en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de tenir l’autorització del Vicerectorat d’Estudis i Formació; en cas contrari, l’ajuda podrà ser revocada totalment o parcial.

3.10 Justificació

La coordinadora o el coordinador del màster oficial haurà de presentar durant el mes de juliol del 2020, la documentació següent justificativa de l'activitat feta pel professorat extern convidat:

a) Informe sobre les activitats fetes d’acord amb el pla de treball previst, signat per la professora o el professor convidat i pel mateix coordinador.

b) Justificants de les despeses fetes pel docent convidat.

Les quantitats de l’ajuda que no s’hagen justificat es reintegraran al Vicerectorat d’Estudis i Formació.

Una vegada feta la justificació de l’activitat es liquidarà l’ajuda.

3.11 Recursos

Contra la resolució de concessió de les ajudes d’aquesta convocatòria, cal interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant del rector de la Universitat d’Alacant, o recurs contenciós administratiu davant de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de la publicació d’aquesta resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el BOUA.

 

Resolució Provisional  
Resolució Defintiva  

Vicerectorat d'Estudis i Formació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3743

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464