Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Llengües

Convocatòria d'Ajudes del Vicerectorat d'Estudis i Formació per Compliment d'Objectius en Ensenyaments Universitaris Oficials de Màster per al Curs 2016-2017

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ PER AL COMPLIMENT D'OBJECTIUS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER PER AL CURS 2016-2017

 BOUA (28/11/2016)

1. Objectiu

Aquesta convocatòria pretén facilitar el finançament de despeses de promoció i difusió, activitats formatives complementàries i fòrums amb empreses, així com sufragar despeses de coordinació per part de màsters oficials de la Universitat d'Alacant, incloent-hi els interuniversitaris, que tinguen una mitjana d'almenys 15 alumnes de nou ingrés en els tres últims cursos acadèmics.

També podran destinar-se a altres despeses relacionades amb l'estada dels professionals o docents del màster, sempre que estiguen justificades degudament i hagen sigut autoritzades prèviament pel Vicerectorat d'Estudis i Formació. En el cas de les col·laboracions docents, l'ajuda estarà subjecta a la retenció corresponent de l'IRPF, excepte quan el docent convidat residisca en un país amb el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional; en aquest cas, és necessària l'aportació de la certificació pertinent de residència fiscal per part de l'administració tributària del seu país.

 

2. Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 50.000 € i es troba consignada en l'aplicació pressupostària 60931010 de crèdits del Pressupost del Vicerectorat d'Estudis i Formació, centre de despesa 011800. En tot cas, la concessió de les ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

 

3. Normes generals de procediment

3.1. Instrucció

El Vicerectorat d'Estudis i Formació serà el responsable d'establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i gestió de la convocatòria.

3.2. Requisits dels sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes els degans o directors dels centres de la Universitat d'Alacant, respecte dels màsters oficials de la Universitat d'Alacant, vigents durant el curs 2016-2017, incloent-hi els interuniversitaris, que tinguen una mitjana de 15 alumnes de nou ingrés o més en els tres últims cursos acadèmics.

3.3. Quantia

Cada degà o director podrà presentar una sol·licitud amb petició del finançament corresponent.

L'ajuda econòmica s'assignarà tenint en compte bàsicament el nombre d'estudiants de nou ingrés matriculats en el màster en els tres últims cursos acadèmics (2014-15, 2015-16 i 2016-17). Si el màster no s'ha oferit en algun d'aquests cursos, la mitjana es calcularà considerant els anys en els quals s'haja oferit.

El traspàs de la quantia acordada es realitzarà a l'aplicació pressupostària que cada màster tinga assignada en el centre corresponent i que serà comunicada, juntament amb el codi de centre de despesa, al Vicerectorat d'Estudis i Formació una vegada reconeguda en ferm la concessió de l'ajuda.

3.4. Presentació de sol·licituds

Termini: 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

La sol·licitud es podrà realitzar a través de la instància prevista en l'annex I d’aquesta convocatòria, indicant la denominació del màster oficial per al qual se sol·licita la subvenció.

Una vegada emplenada i signada, la sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en qualsevol dels registres auxiliars.

Els requisits exigits hauran de complir-se en la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud.

Si la documentació aportada és incompleta o presenta errors esmenables es requerirà (mitjançant publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació de la relació de les persones admeses o excloses i, en aquest cas, ddels motius d'exclusió) que, en el termini de 10 dies, s'esmene la falta o s’aporten els documents preceptius. En absència d'esmena, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 d’aquesta llei.

3.5. Valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte el nombre d'estudiants de nou ingrés matriculats en el màster en els tres últims cursos acadèmics i la seua adequació a la normativa de màsters.

3.6. Comissió Avaluadora

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió, integrada pel vicerector d'Estudis i Formació, la directora del Secretariat d'Estudis de Grau, la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent, la directora del Centre de Formació Contínua i la secretària del Centre de Formació Contínua. La Comissió estarà presidida pel vicerector d'Estudis i Formació, actuant com a secretària de la Comissió la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

3.7. Incompatibilitats

Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra ajuda de naturalesa anàloga finançada amb fons públics o privats.

3.8. Resolució, notificació i publicació de les ajudes

Vista la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, la concessió de les ajudes s'acordarà per resolució del Vicerectorat d'Estudis i Formació. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que es preveu en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant la publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació.

La resolució de concessió de les ajudes es publicarà en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació, en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de tenir l'autorització del Vicerectorat d'Estudis i Formació; en cas contrari, l'ajuda podrà ser revocada totalment o parcialment.

3.9. Justificació

Qui subscriga la sol·licitud haurà de presentar, durant el mes de juliol de 2017, els documents justificatius següents de les activitats realitzades:

a) Informe sobre les activitats realitzades.

b) Justificants de les despeses realitzades com a conseqüència del desenvolupament de les activitats citades.

Les despeses relatives a la coordinació del màster hauran de ser autoritzades prèviament per part del Vicerectorat d'Estudis i Formació.

Les quantitats de l'ajuda que no s'hagen justificat es reintegraran al Vicerectorat d'Estudis i Formació.

3.10. Recursos

Contra la resolució de concessió de les ajudes d’aquesta convocatòria, hi ha la possibilitat d’interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes davant l'òrgan de la Universitat d'Alacant que haja dictat la resolució, o recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de 2 mesos des de la publicació de la resolució citada.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria tindrà efecte des de l'endemà de la seua publicació en el BOUA.