Saltar apartados

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ PER COMPLIMENT D'OBJECTIUS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER PER Al CURS 2017-2018

BOUA (28/11/2017)

1. Objectiu

Aquesta convocatòria pretén facilitar el finançament de despeses de promoció i difusió, activitats formatives complementàries i fòrums amb empreses, així com sufragar despeses de coordinació per part de màsters oficials de la Universitat d'Alacant, incloent-hi els interuniversitaris, que tinguen una mitjana d'almenys 15 estudiants de nou ingrés en els tres últims cursos acadèmics.

També podran destinar-se a altres despeses relacionades amb l'estada dels professionals o docents del màster, sempre que estiguen justificades degudament i hagen sigut autoritzades prèviament pel Vicerectorat d'Estudis i Formació. En el cas de les col·laboracions docents, l'ajuda estarà subjecta a la retenció corresponent de l'IRPF, excepte quan el docent convidat residisca en un país amb el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional; en aquest cas, és necessària l'aportació de la certificació pertinent de residència fiscal per part de l'administració tributària del seu país.

2. Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 50.000 € i es troba consignada en l'aplicació pressupostària corresponent de capítol 2 del Pressupost del Vicerectorat d'Estudis i Formació, centre de despesa 011800. En tot cas, la concessió de les ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució.

Les ajudes assignades des d'aquesta convocatòria s'ajustaran als principis i normes derivades de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

3. Normes generals de procediment

3.1. Instrucció

El Vicerectorat d'Estudis i Formació serà el responsable d'establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i gestió de la convocatòria.

3.2. Requisits dels sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes els degans i deganes de Facultats y el Director o Directora de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant, respecte dels màsters oficials de la Universitat d'Alacant que estan adscrits a aquests centres, vigents durant el curs 2017-2018, incloent-hi els interuniversitaris, que tinguen una mitjana de 15 estudiants de nou ingrés o més en els tres últims cursos acadèmics.

3.3. Quantia

Cada responsable de centre podrà presentar una sol·licitud amb petició del finançament corresponent.

L'ajuda econòmica s'assignarà tenint en compte bàsicament el nombre d'estudiants de nou ingrés matriculats en el màster en els tres últims cursos acadèmics (2015-16, 2016-17 i 2017-18). Si el màster no s'ha oferit en algun d'aquests cursos, la mitjana es calcularà considerant els anys en els quals s'haja oferit.

3.4. Presentació de sol·licituds

Termini: 15 dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

La sol·licitud es podrà realitzar a través de la instància prevista en l'annex I d’aquesta convocatòria, indicant la denominació del màster oficial per al qual se sol·licita la subvenció.

Una vegada emplenada i signada, la sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en qualsevol dels registres auxiliars.

Els requisits exigits hauran de complir-se en la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud.

Si la documentació aportada és incompleta o presenta errors esmenables es requerirà (mitjançant publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació de la relació de les persones admeses o excloses i, en aquest cas, dels motius d'exclusió) que, en el termini de 10 dies, s'esmene la falta o s’aporten els documents preceptius. En absència d'esmena, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'establit en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 d’aquesta llei.

3.5. Valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds es realitzarà tenint en compte el nombre d'estudiants de nou ingrés matriculats en el màster en els tres últims cursos acadèmics i la seua adequació a la normativa de màsters.

3.6. Comissió Avaluadora

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió, integrada pel vicerector d'Estudis i Formació, la directora del Secretariat d'Estudis de Grau, la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent, la directora del Centre de Formació Contínua i la secretària del Centre de Formació Contínua. La Comissió estarà presidida pel vicerector d'Estudis i Formació, actuant com a secretària de la Comissió la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

3.7. Incompatibilitats

Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra ajuda de naturalesa anàloga finançada amb fons públics o privats.

3.8. Resolució, notificació i publicació de les ajudes

Vista la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, la concessió de les ajudes s'acordarà per resolució del Vicerectorat d'Estudis i Formació. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el previst en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant la publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació.

La resolució de concessió de les ajudes es publicarà en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació, en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de tenir l'autorització del Vicerectorat d'Estudis i Formació; en cas contrari, l'ajuda podrà ser revocada totalment o parcialment.

3.9. Justificació

Qui subscriga la sol·licitud haurà de presentar, durant el mes de juliol de 2018, els documents justificatius següents de les activitats realitzades:

a) Informe sobre les activitats realitzades.

b) Justificants de les despeses realitzades com a conseqüència del desenvolupament de les activitats citades.

Les despeses relatives a la coordinació del màster hauran de ser autoritzades prèviament per part del Vicerectorat d'Estudis i Formació.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat d'Estudis i Formació. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre en la qual es va lliurar el pagament haurà de revertir a la mateixa aplicació d'origen (centre de despesa 011800), després de presentar la memòria econòmica justificativa en finalitzar l'activitat.

3.10. Recursos

Contra la resolució de concessió de les ajudes d’aquesta convocatòria, hi ha la possibilitat d’interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'1 mes davant el rector de la Universitat d'Alacant que haja dictat la resolució, o recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de 2 mesos des de la publicació de la resolució citada.

 

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria tindrà efecte des de l'endemà de la seua publicació en el BOUA.

 

 

Vicerectorat d'Estudis i Formació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3743

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464