Saltar apartados

Convocatòria d'Ajudes per a afavorir mobilitat de professorat extern en ensenyaments de màster 2017-2018

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ PER A AFAVORIR LA MOBILITAT DE PROFESSORAT EXTERN EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS OFICIALS DE MÀSTER PER Al CURS 2017-2018

BOUA (05/09/2017)

1. Objectiu.

La present convocatòria té com a objectiu facilitar la mobilitat de professorat extern que participe en el desenvolupament i impartició de Màsters oficials de la Universitat d'Alacant, inclosos els interuniversitaris.

Les ajudes podran destinar-se a la cobertura de despeses de desplaçament, allotjament i manutenció, així com a col·laboracions docents (conferències, seminaris, etc.). També podran destinar-se a altres despeses relacionades amb l'estada, sempre que estiguen degudament justificats i hagen sigut autoritzats prèviament pel Vicerectorat d'Estudis i Formació. En el cas de les col·laboracions docents, l'ajuda estarà subjecta a la corresponent retenció de l'IRPF, excepte quan el docent convidat residisca en un país amb el qual Espanya tinga subscrit un conveni per a evitar la doble imposició internacional, sent necessària llavors l'aportació de la pertinent certificació de residència fiscal per part de l'Administració tributària del seu país.

2. Marque legal i pressupostari.

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 50.000 € i es troba consignada en l'aplicació pressupostària 60931009 de crèdits del pressupost del Vicerectorat d'Estudis i Formació, centre de despesa 011800. En tot cas, la concessió de les ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que es disposa en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

3. Normes generals de procediment.

3.1. Instrucció.

El Vicerectorat d'Estudis i Formació serà el responsable d'establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i gestió de la convocatòria.

3.2. Requisits dels sol·licitants.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les coordinadores o coordinadors dels Màsters oficials de la Universitat d'Alacant, inclosos els interuniversitaris, amb la finalitat de possibilitar la participació de professorat extern a la Universitat d'Alacant i a les universitats i entitats participants en els mateixos, en l'activitat docent no reglada a desenvolupar en el Màster durant el curs acadèmic 2017-2018.

3.3.- Quantia.

Cada coordinador o coordinadora de màster podrà presentar sol·licitud amb petició de fins a 3 professors externs convidats, indicant l'ordre prelació.

L'import màxim de les ajudes per professora o professor extern convidat serà de 900 € per a residents a Espanya, de 1.500 € per a residents en països europeus i la conca mediterrània, i de 1.800 € per a residents en altres països. Les estades han de coincidir amb els períodes acadèmics de la Universitat d'Alacant.

Els criteris per a l'abonament de l'ajuda seran els següents:

- Ingrés del 60% de la dotació econòmica concedida per a cada convidat després de la resolució definitiva de la convocatòria.

- Ingrés del 40% restant una vegada justificada l'activitat en els termes indicats en l'apartat 3.10 de la present convocatòria.

3.4. Presentació de sol·licituds.

Termini: 20 dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

La sol·licitud es podrà realitzar a través de la instància prevista en l'Annex I de la present convocatòria, indicant la denominació del Màster oficial per al qual se sol·licita la subvenció.

Una vegada emplenada i signada, la sol·licitud es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en qualsevol dels seus registres auxiliars.

Solament s'admetrà una sol·licitud per cada Màster oficial.

Els requisits exigits hauran de complir-se en la data de finalització de termini de presentació de la sol·licitud.

Si la documentació aportada fora incompleta o presentara errors subsanables es requerirà (mitjançant publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació de la relació de les persones admeses o excloses i, en aquest cas, els motius d'exclusió) perquè, en el termini de 10 dies s'esmene la falta o acompanyen els documents preceptius. En absència d'esmena, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud, d'acord amb l'establit en l'article 68.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de la citada Llei.

3.5. Documentació a aportar.

Juntament amb la instància de sol·licitud, haurà d'acompanyar-se la següent documentació:

a) Curriculum vitae del professorat extern convidat.

b) Memòria descriptiva del programa de col·laboració i detall del pla de treball per al seu desenvolupament.

c) Informe estimatiu de les despeses a realitzar per al desenvolupament de les activitats proposades.

3.6. Valoració de les sol·licituds.

La valoració de les sol·licituds atendrà als següents criteris:

a) Activitat acadèmica, científica i professional del professor o professora visitant.

b) Rellevància de l'activitat docent (calculada posant en relació el nombre de crèdits de l'assignatura amb el nombre de crèdits que correspon a l'activitat docent a desenvolupar).

c) Nombre d'alumnat matriculat en el màster.

3.7. Comissió avaluadora.

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió, integrada pel Vicerector d'Estudis i Formació, la Directora del Secretariat d'Estudis de Grau, la Directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent, la Directora del Centre de Formació Contínua i la Secretària del Centre de Formació Contínua. La Comissió estarà presidida pel Vicerector d'Estudis i Formació, actuant com a Secretària de la Comissió la Directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

3.8. Incompatibilitats.

Aquesta subvenció és incompatible amb qualsevol altra ajuda d'anàloga naturalesa finançada amb fons públics o privats.

3.9. Resolució, notificació i publicació de les ajudes.

Vista la proposta formulada per la Comissió Avaluadora, la concessió de les ajudes s'acordarà per resolució del Vicerectorat d'Estudis i Formació. La resolució del procediment es notificarà a les persones interessades d'acord amb el previst en els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de comptar amb l'autorització del Vicerectorat d'Estudis i Formació; en cas contrari, l'ajuda podrà ser revocada total o parcialment.

3.10. Justificació.

La coordinadora o coordinador del Màster oficial haurà de presentar durant el mes de juliol de 2018, els següents documents justificatius de l'activitat realitzada pel professorat extern convidat:

a) Informe sobre les activitats efectuades d'acord amb el pla de treball previst, signat per la professora o professor convidat i pel propi coordinador.

b) Justificants de les despeses realitzades pel docent convidat.

Les quantitats de l'ajuda que no s'hagen justificat es reintegraran al Vicerectorat d'Estudis i Formació.

Una vegada realitzada la justificació de l'activitat es procedirà a la liquidació de l'ajuda.

3.11. Recursos.

Contra la resolució de concessió de les ajudes de la present convocatòria, cal interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el Rector de la Universitat d'Alacant, o recurs contenciós-administratiu davant la jurisdicció contenciós-administrativa en el termini de dos mesos des de la publicació de la citada resolució.

Disposició Final

Aquesta convocatòria assortirà efectes des de l'endemà a la seua publicació en el BOUA.

 

Resolució Provisional 30 d'octubre de 2017
Resolució Defintiva 15 de novembre de 2017

Vicerectorat d'Estudis i Formació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3743

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464