Comissió d'Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits

Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits

La Comissió d'Universitat es compon dels següents membres:

  • President: El/la Vicerector/a amb competències en estudis i títols oficials

  • El/la Vicerector/a amb competències en alumnat

  • Presidents/as de les Comissions de Centre o, en defecte d'això i per delegació d'aquests, el vocal que designe el President de la respectiva Comissió

  • Director/a del Centre de Formació Contínua

  • Director/a del Servei de Gestió Acadèmica

  • President/a del Consell d'Estudiants o, en defecte d'això i per delegació d'aquest, un altre representant d'estudiants del Consell

  • Un representant del Servei Jurídic de la Universitat, amb veu però sense vot

Actuarà de Secretari el que el President designe.

La Comissió d'Universitat serà convocada pel President en quantes ocasions es considere oportú per a resoldre assumptes de la seua competència.

Les competències de la Comissió d'Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits són:

  • Coordinar els criteris d'actuació de les Comissions de Centre per al reconeixement de crèdits.

  • Resoldre els recursos plantejats davant les Comissions de Centre.

Pronunciar-se sobre aquelles situacions per a les quals siga particularment consultada per les Comissions de Centre.

Traspàs de les competències de la Comissió de Convalidació de Districte i de les Comissions de Centre de Convalidació i Avaluació d'Expedients

Fins que s'extingisquen els plans d'estudi corresponents als ensenyaments universitaris oficials anteriors a la nova ordenació, les competències de la Comissió de Convalidació de Districte, i les de les Comissions de Centre de Convalidació i Avaluació d'Expedients, contemplades en la normativa interna de la Universitat d'Alacant sobre Convalidació/Adaptació, seran exercides per la Comissió d'Universitat de Reconeixement i Transferència de Crèdits i per les Comissions de Centre de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients, respectivament.