Guies Docents

La Guia Docent es constitueix en una eina bàsica del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) per a aconseguir l'objectiu de "promoure la cooperació europea en garantia de qualitat mitjançant el desenvolupament de metodologies i criteris comparables" (declaració de Bolonya).

La informació arreplegada en la Guia Docent proporciona, a més, la transparència i comparabilitat de títols que l'EEES requereix, i facilita, així mateix, la mobilitat dels estudiants, ja que aporta informació per a la presa de decisions dels alumnes que desitgen cursar un període de temps en una altra universitat.

L'elaboració i publicació de les Guies Docents, segons els criteris establits per la Universitat d'Alacant, constitueixen una peça bàsica en la configuració d'una docència de qualitat, i un compromís de la nostra Universitat, tal com s'arreplega en el Procediment PC08 del Sistema de Garantia Interna de la Universitat d'Alacant "Desenvolupament de l'Ensenyament i Avaluació de l'Aprenentatge": "El Centre publica la seua programació docent (grups...) i les guies docents segons els criteris establits per l'O.A .".Els diferents departaments de cada centre de la UA supervisen la proposta de guia docent i el centre l'aprova.