indicaciones-e-informacion-de-intere s-sobre-la-modalidad-de-examen-en-la-convocatoria-c2

Davant la proximitat de les proves finals d'avaluació del primer semestre (convocatòria C2), des de la Comissió d'Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòries d'Avaluació, es considera oportú donar la següent informació a tota la comunitat universitària, especialment al professorat i a l'estudiantat:

 1. Conforme al calendari acadèmic aprovat (BOUA de 29 de juny de 2020), el període d'exàmens de la C2 s'estén:

  - Per a assignatures de grau: del 16 de gener al 2 de febrer de 2021.
  - Per a assignatures de màster, del 27 de gener al 6 de febrer.
  - Per al grau en Infermeria: del 7 al 20 de gener (cursos 2n, 3r i 4t) i del 20 de gener al 4 de febrer (primer curs).
 2. Es manté la decisió establida en els Criteris generals de la Universitat d'Alacant per a la planificació docent del curs 2020-2021, publicats en BOUA de 30 de juliol de 2020. Conforme a aquests criteris, “les proves finals de les convocatòries C1, C2, C3 i C4 està previst que puguen realitzar-se presencialment a les aules de la Universitat d'Alacant, sempre sota estricte compliment de les recomanacions de l'autoritat sanitària competent”. Aquesta decisió es va prendre en el si d'aquesta mateixa Comissió, integrada per cinc vicerectors i vicerectores, els degans de les Facultats, el director de l'EPS, el president del Consell d'Estudiants, la presidenta de la Junta de PDI, la presidenta del Comitè d'Empresa i la delegada de protecció de dades.
 3. No obstant això, les guies docents de les assignatures preveuen dues formes d'avaluació: l'ordinària i l'adaptació de l'avaluació en un escenari afectat per la Covid-19. Tots dos estan aprovats pels consells de departament i les respectives juntes de centre.
 4. En el “Comunicat d'actuació per al començament del curs universitari 2020/21”, remès per correu electrònic el 9 de setembre, s'indicava que “donades les limitacions vigents d'aforament de les aules, i en previsió de la pròxima realització de proves d'avaluació parcial, el professorat coordinador juntament amb els departaments responsables de les assignatures podran adequar-les a qualsevol dels sistemes d'avaluació arreplegats en les guies docents aprovades per a aquest curs 2020-21, adaptats o no a la Covid-19. En tot cas, s'haurà d'informar l'alumnat amb suficient antelació del tipus de prova d'avaluació parcial que finalment es durà a terme”. Cal recordar que l'avaluació en la UA és contínua, que pot o no incloure un examen final. Per aquest motiu, la decisió presa sobre les proves parcials pot considerar-se també per a les proves finals del semestre, que formen part de l'avaluació contínua.
 5. Conforme a l'acord de 7 de gener de 2021, adoptat per la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, amb les rectores i rectors de les universitats públiques valencianes, se seguiran els protocols i plans de contingència previstos en cada universitat, garantint el compliment de les mesures higièniques i sanitàries oportunes.
 6. Per tant, els exàmens en la C2 podran dur-se a terme de manera presencial, i a tal fi hi ha reservades aules i dates per a la seua realització, com consta en cada guia docent. Aquestes aules ja preveuen l'aforament Covid-19, i en conseqüència l'examen presencial es realitzarà amb les màximes garanties i ateses les indicacions de les autoritats sanitàries, d'igual manera que ha succeït en el desenvolupament de la presencialitat a l'aula en el desenvolupament de la docència dual.
 7. El coordinador o coordinadora de l'assignatura podrà optar per emprar el sistema d'avaluació que estiga arreplegat en l'Adaptació de l'avaluació a la Covid-19 per al curs 2020-21, prevista en la guia docent, sempre que n’advertisca l'estudiantat amb suficient antelació, mitjançant un avís en Campus Virtual.
 8. El coordinador o coordinadora d'assignatura, siga el que siga el tipus de prova d'avaluació triat, haurà d'emplenar aquest formulari amb data límit el dia 13 de gener de 2021 (https://cvnet.cpd.ua.es/uacuestionarios/acceso/preguntas.aspx?idcuestionario=94309), perquè el Servei d'Informàtica detecte possibles coincidències que puguen comprometre l'estabilitat dels servidors de la UA. El formulari ha d'emplenar-se també si es preveu avaluació presencial en previsió que les circumstàncies sanitàries obligaren a fer que la totalitat de les proves haguera de ser online. Només s'emplenarà un formulari per assignatura.
 9. Si en el formulari se sol·licita examen online, la data i l'hora de la prova hauran de respectar el que hi ha arreplegat en la guia docent, llevat que per motius tècnics puga ser necessari modificar l'hora de començament de l'examen, la qual cosa es comunicarà al professorat des del Servei d'Informàtica. En cas que se sol·liciten aules virtuals per a exàmens online, les peticions que arriben després del 13 de gener estaran condicionades a la disponibilitat tècnica per part del Servei d'Informàtica.
 10. Si s'opta per mantenir la manera d'avaluació presencial es recomana que la prova siga de menor duració a la prevista en l'horari, per a facilitar l'entrada i eixida de l'aula. Durant la prova, es mantindrà l'aforament Covid-19 i les distàncies de seguretat. En els exàmens vespertins, l'hora de fi de l'examen haurà de permetre que l’alumnat puga eixir del campus amb suficient antelació prèviament al toc de queda establit per les autoritats competents.
 11. Tant si l'examen és online com presencial:
  1. La modalitat haurà de ser la mateixa per a tot l'alumnat de la mateixa assignatura, amb independència del grup (excepte si en la guia es preveuen criteris diferents).
  2. Si el dia de l'examen (siga online o presencial) una alumna o alumne no pot realitzar-lo per haver donat positiu per Covid o per qualsevol altre motiu justificat, podrà reclamar una convocatòria d'incidències, regulada en l'art. 10.2 del reglament per a l'avaluació dels aprenentatges (BOUA de 9 de desembre de 2015), on s'indica que “les modificacions individuals de les dates d'una prova d'avaluació hauran d'acordar-se entre l'alumnat interessat i el departament responsable de l'assignatura quan hi concórrega causa justa que impedisca a l'alumnat acudir a la prova d'avaluació en la data oficialment prevista. En qualsevol cas, en cada assignatura s'establirà una única data alternativa per a tot l'alumnat al qual li siga acceptada la convocatòria d'incidències”. L'examen d'incidències serà del mateix tipus (online o presencial) que aquell que reemplaça.
 12. Només en cas que així vinguera determinat per les autoritats sanitàries, les proves en la C2 es realitzarien completament online.

 

 Alacant, 8 de gener de 2021.

 

Francisco José Torres Alfosea
President de la Comissió d'Adaptació Curricular, Avaluació Contínua Alternativa i Convocatòries d'Avaluació