Protocol Curs 21-22

PROTOCOL D'ACTUACIÓ PER AL CURS UNIVERSITARI 2021/22

a l'espera de l'enviament de documentació en valencià per part de Conselleria

El present protocol s'elabora en un context de nivell de risc baix a la Comunitat Valenciana, amb tendència lleugerament en ascens i increment progressiu del percentatge de població vacunada, i té entre els seus objectius afavorir la màxima presencialitat de l'estudiantat mitjançant l'aplicació de les mesures organitzatives, de prevenció i d'actuació davant un cas sospitós o positiu de COVID-19.

El protocol haurà d'adaptar-se a les especificitats pròpies de les instal·lacions i de l'organització de cada universitat. En tot cas, estarà subjecte a les modificacions de la normativa estatal i autonòmica en aquest àmbit.

El document tècnic del Ministeri de Sanitat sobre Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de COVID-19, de data 02/06/2021 (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/actuaciones_respuesta_covid_2021.06.02.pdf), planteja aplicar les recomanacions contingudes en el document tècnic del Ministeri de Sanitat referit a les Mesures de Prevenció, Higiene i Promoció de la Salut enfront de COVID-19 per a centres universitaris en el curs 2020-2021, de data 11/03/2021 (http://www.mscbs.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/covid19_medidas_centros_universitarios_11-03-21.pdf), excepte en nivells de risc extrem, en què es recomana educació a distància en la mesura que siga possible.

El present protocol pren com a referència els documents esmentats i el protocol d'actuació per al començament del curs universitari 2020/21, de data 08/09/2020, desenvolupat conjuntament per les cinc universitats públiques valencianes, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/783305/protocolo_inicio_curso_universitario_2020_2021_cas.pdf/aa743fba-1425-5297-5395-913c3ffb541c?t=1599830780905), i és aplicable en nivells de risc baix i mitjà. Ha de sotmetre's a revisió i actualització en situacions de risc alt i extrem, adaptant les mesures concretes a l'escenari existent en cada moment, ajustant-se a la baixa o fent-se més exigents, segons la valoració de l'evolució epidemiològica de la pandèmia.

El protocol planteja les mesures a prendre per a aplicar, en el marc de l'activitat universitària, els quatre principis bàsics de prevenció enfront de la COVID-19:

 • Limitació de contactes

 • Mesures de prevenció personal

 • Neteja i ventilació

 • Gestió de casos

Les mesures de limitació de contactes tenen l'objectiu de reduir el risc de transmissió del virus entre els membres de la comunitat universitària.

 • S'han d'evitar aglomeracions en els diferents espais del centre universitari, en els accessos als edificis, aules i corredors, no s'ha de permetre la permanència prolongada en zones de pas o espais comuns. Per a això s'arbitraran mesures organitzatives, com l'entrada al recinte per portes o espais diferenciats, l'ús d'horaris escalonats, la senyalització en els corredors, o les que es consideren necessàries.

 • Els centres universitaris promouran que les reunions de coordinació i altres activitats no docents es realitzen de manera telemàtica sempre que siga possible.

 • A les sales per a ús del personal del centre, a més de l'ús de màscara, es mantindrà la distància interpersonal d'almenys 1,5 metres.

 • Higiene de mans de manera freqüent, amb aigua i sabó o en defecte d'això amb gel hidroalcohòlic. Es recomana fer-ho almenys a l'entrada i l'eixida del centre universitari, en cas de realitzar un ús compartit de materials o objectes amb finalitats docents, abans i després de cada canvi d'aula o espai, d'anar al bany, dels menjars o de manipular la màscara.

 • Higiene respiratòria i ús de la màscara d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent.

 • Disponibilitat dels elements de prevenció i protecció necessaris

  • Els accessos a les aules podran disposar de dispensadors amb preparats de base alcohòlica per a facilitar la higiene de mans.

  • En cada edifici es disposarà d'almenys un punt de subministrament de guants per a casos específics.

  • Es disposarà dels EPI per a l'ús exclusiu del personal de la universitat que determine l'SPRL per a cada grup professional, incloent-hi específicament el perfil de risc de COVID-19.

  • Els lavabos disposaran d'aigua, sabó i paper per a l'assecat de mans.

El compliment d'aquestes mesures en els centres universitaris ha d'afavorir-se amb estratègies d'informació i educació per a la salut.

 • Cada centre disposarà d'un protocol de neteja, desinfecció i ventilació, que responga a les característiques del centre i a la intensitat d'ús.

 • S'adoptaran les mesures de ventilació adequades a les característiques i intensitat d'ús de les diferents dependències dels centres universitaris amb l'objectiu d'obtenir una qualitat de l'aire interior similar a la categoria IDA 2 del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques d'Edificis RITE(12,5 litres/segon per persona present). Es recomanen les següents pautes referent a ventilació (Guia de ventilació d'espais interiors, 01/05/2021. CSIC-IDAEA i Mesura.):

  1. Mantenir les portes obertes durant els períodes d'ús del local. També durant els períodes de “ventilació total”. S'han de tancar per a calfar o refredar el local abans de l'entrada d'usuaris segons les necessitats.

  2. Substituir aire interior per aire exterior de manera natural creuada o forçada segons possibilitats.

  3. Registrar l'evolució del CO₂ amb analitzadors amb registre continu o mitjançat lectures almenys cada 5 minuts en evolució d'un dia.

  4. Mantenir condicions fixes (finestres, ocupació, etc), fins a aconseguir una concentració mai superior a 900 ppm.

  5. Ajustar els cabals de ventilació natural creuada o forçada per a no superar el valor objectiu de CO₂ de 900 ppm.

  6. Es reduirà en la mesura que siga possible la recirculació d'aire interior.

  7. Les empreses prestadores del servei aplicaran les indicacions del document tècnic del Govern d'Espanya sobre Recomanacions d'operació i manteniment dels sistemes de climatització i ventilació d'edificis i locals per a la prevenció de la propagació del  SARS-CoV-2.

   (https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf)

  8. Els serveis de manteniment advertiran de les possibles limitacions d'ús d'espais docents i les obligacions mínimes de ventilació natural quan la ventilació mecànica siga insuficient o inexistent.

  9. S'instal·laran netejadors o purificadors d'aire com a última opció i si no hi ha possibilitats de ventilació natural i/o forçada central o individual, o bé no són suficients. Cal l'assessorament de  fabricants especialistes.

 • Si s'utilitzaran materials o espais amb diferents alumnes/as de manera consecutiva es desinfectaran les superfícies i materials utilitzats i  ventilar la sala almenys 5 minuts després de cada sessió o en funció dels paràmetres citats que garantisquen una ventilació adequada.

 • Quan es realitzen activitats acadèmiques en les quals s'utilitze material que serà compartit entre l'estudiantat d'un mateix grup o amb diferents grups, com per exemple les pràctiques de laboratori o altres tipus de pràctiques, s'inclourà la neteja i desinfecció del material utilitzat abans del desenvolupament de la pràctica, com a part del protocol d'ús del material, fent a l'estudiantat partícip i agent actiu en la millora de la salut de la comunitat universitària.

 • Es promourà la realització d'activitats docents que suposen exercici físic en espais exteriors. En el cas que es realitzen en interiors, és d'especial importància l'ús adequat de la màscara, augmentar la distància i intensificar la ventilació.

 • Actuació en cas d'aparició de símptomes en una persona de la comunitat universitària

  • Si una persona presenta símptomes lleus compatibles amb la COVID-19 durant la seua estada en les instal·lacions universitàries, haurà de comunicar-ho al professor o professora si es troba en una aula o al servei de Prevenció, després de la qual cosa podrà abandonar el recinte universitari i contactar de manera immediata amb el seu centre de salut per a veure indicacions a seguir.

  • En aquells casos que hi haja dificultat respiratòria o dolor toràcic o sensació de gravetat, seran els responsables de la gestió de la crisi sanitària en el centre i la universitat els qui es posen en contacte immediatament amb el 112.

  • En cas necessari, com l'ocurrència de diversos símptomes que puguen evidenciar la consideració de cas sospitós, serà traslladada a una sala o espai habilitat prèviament on es procedirà al seu aïllament voluntari i en el qual romandrà proveïda de màscara fins que reba l'assistència i recomanacions dels serveis sanitaris. Aquesta sala comptarà amb ventilació adequada i amb una paperera de pedal amb bossa on rebutjar la màscara i els mocadors d'un sol ús. El centre comptarà amb màscares quirúrgiques per a utilitzar en el cas que algú inicie símptomes i per a la persona que l'acompanye. Així mateix, s'haurà de disposar d'estoc d'equips de protecció individual necessaris (màscara FFP2 sense vàlvula). És recomanable disposar de, almenys, un espai d'aïllament per cada campus, depenent de les característiques de cada universitat.

  • A les aules i espais on haja pogut romandre un cas confirmat de la comunitat universitària es procedirà a realitzar neteja, desinfecció i ventilació.

  • Qualsevol persona que siga un cas sospitós haurà de romandre aïllat/ada en el seu domicili fins a disposar dels resultats de les proves diagnòstiques, segons es refereix en l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. 

   https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov/documentos/covid19_estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

   Si el cas es confirma, no ha d'acudir al centre i  ha de romandre en aïllament fins transcorreguts 3 dies de la fi del quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. No podrà reincorporar-se a l'activitat acadèmica normal fins que siga indicat per les autoritats sanitàries.

  • Des del moment en què es confirme el diagnòstic de COVID-19, es realitzarà un estudi de contactes del cas confirmat amb la col·laboració dels responsables de cada centre i universitat i les autoritats sanitàries, per a determinar amb quins altres membres de la comunitat universitària ha estat recentment en contacte estret -a menys de dos metres de distància sense l'ús correcte de mesures de protecció durant més de 15 minuts de manera acumulada en 24 hores, des de les 48 hores abans de l'inici de símptomes del cas confirmat i fins al moment en el qual el cas és aïllat. Una vegada detectades aquestes persones, se'ls comunicarà que hauran de passar a estar en quarantena a la seua habitació en els seus llocs de residència i, per tant, hauran de deixar d'assistir a les activitats acadèmiques presencials, es realitzen aquestes en la universitat o fora d'aquesta, fins que no hagen superat la duració de la quarantena. La resta d'estudiants matriculats en cada assignatura continuarà amb l'activitat docent habitual, que continuarà plenament activa.

  • El centre posarà els mitjans necessaris perquè l'estudiant afectat o afectada, que haja de realitzar l'aïllament, i els contactes estrets, que facen la quarantena, reben la docència de les diferents assignatures en les quals estiga matriculat. Així mateix, es preveurà de cara a la realització d'exàmens aquesta eventualitat, cercant alternatives que permeten completar l'avaluació a les o els estudiants afectats.

  • Totes les facultats, escoles i instituts d'investigació hauran de disposar de material de protecció per a ser utilitzat en el cas de detectar un cas sospitós en un o una estudiant, o en el professorat i el personal d'administració i serveis, durant l'aïllament en el centre universitari.

  • En cas que la persona afectada siga un professor o professora, se seguiran els protocols de riscos laborals de la universitat. El professor o professora ha de contactar per telèfon amb el seu centre de salut o amb el telèfon 900 300 555 o demanar cita a través de la web san.gva.es o de l'App Gva Coronavirus, o amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals. En cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria o dolor toràcic es dirà al 112. En tot cas, aquest professor o professora haurà de ser substituït per a mantenir així, si és possible, la continuïtat de les labors acadèmiques.

  • Els centres i les universitats hauran d'extremar les mesures preventives i l'aplicació d'aquest protocol en la implementació de les pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat. S'establirà un canal de comunicació bidireccional per a informar sobre possibles casos de persones sospitoses o confirmades de COVID-19, entre el centre o la universitat i l'empresa, administració, institució, organisme o entitat en la qual ha desenvolupat o desenvolupa l'activitat de la pràctica.

  • En el cas de la constatació d'un nombre elevat de membres de la comunitat universitària afectats, qualsevol decisió que tinga afectació general d'un centre o una universitat haurà de ser presa conjuntament pels responsables de la universitat i les autoritats responsables de la política sanitària i de la política universitària.

 • Persona referent i equip COVID-19 del centre

  • Els serveis de prevenció universitaris disposaran d'almenys una persona referent per als aspectes relacionats amb la COVID-19.

  • Addicionalment, es recomana  disposar  d'una    persona  referent  o un equip per als aspectes relacionats amb la COVID-19 en cada facultat, escola o altres estructures universitàries,  amb  representació de l'estudiantat, que garantisquen el  seguiment i  en el seu cas  adaptació de les mesures preventives implantades.

Tal com assenyala el document citat del Ministeri de Sanitat sobre mesures de prevenció en l'àmbit universitari, l'alumnat universitari correspon majoritàriament a població d'edat jove, amb major percentatge de casos asimptomàtics o amb pocs símptomes, amb major mobilitat i major nombre d'interaccions socials.

Es traslladaran a l'estudiantat les següents directrius i recomanacions generals, que podran ser adaptades i ampliades en funció de les singulars característiques de cada edifici i de les seues instal·lacions.

 • Es promourà que l'estudiantat amb residència temporal a la Comunitat Valenciana per motiu d'estudis obtinga l'alta en el SIP.

 • Abans d'acudir a la Universitat, l'estudiantat haurà d'informar-se de l'organització, la ubicació i els horaris de les seues classes presencials.

 • No podran accedir als recintes universitaris les persones amb símptomes compatibles amb la COVID-19; aquelles a les quals s'haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d'aïllament requerit; o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la COVID-19 o qualsevol altra raó que indiquen les autoritats sanitàries.

 • L'estudiantat haurà d'accedir als recintes universitaris proveït de màscara pròpia. L'ús de la màscara serà obligatori en tot moment segons la normativa en vigor, inclosos aules i laboratoris.

Es disposarà de la informació de l'estudiantat que té permesa l'assistència als diferents espais docents i horaris a fi de possibilitar el seguiment dels contactes estrets davant un cas possible de contagi.

 

 • Les entrades i eixides hauran de ser ordenades, utilitzant les portes respectives degudament senyalitzades i mantenint la distància interpersonal recomanada. Per a evitar aglomeracions es recomana escalonar les entrades i eixides tant als edificis com a les aules i laboratoris.

 • L'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais haurà de realitzar-se a fi de possibilitar el manteniment de la distància interpersonal recomanada.

 • No es permetrà la permanència en corredors, zones de pas i altres zones d'ús comú en els quals així estiga indicat, a fi de facilitar que, tant l'estudiantat com el professorat, puga accedir a les aules i laboratoris mantenint la distància interpersonal recomanada.

 • L'estudiantat haurà d'acudir directament a l'aula i ocupar el seu seient uns minuts abans de l'hora en què s'inicie la classe. En els períodes de descans entre classes, haurà de romandre en espais oberts o aquells a l'interior dels edificis específicament habilitats a tal fi. Una vegada finalitzades les classes, la permanència en recintes tancats de les instal·lacions universitàries es limitarà al que siga estrictament necessari.

 

 • La docència a les aules s'organitzarà amb el criteri de presencialitat màxima de l'estudiantat sempre que les condicions epidemiològiques ho permeten. S'establirà la disposició de l'alumnat que conduïsca a la major distància interpersonal possible, d'acord amb la capacitat i tipus de mobiliari de cada aula.

 • En laboratoris, són recomanables mesures addicionals com evitar intercanvi d'objectes, realitzar neteja constant de material i espais, evitar contacte directe, assegurar ventilació adequada i procurar climatització sense recirculació de l'aire.

 • S'evitarà, sempre que siga possible, que una mateixa aula es compartisca per més d'un grup en una mateixa jornada o torn (matins i vesprades), a fi d'evitar el contacte entre grups i minimitzar els desplaçaments de l'estudiantat. L'organització en grups estables possibilita el rastreig de contactes en cas de contagi. Si es comparteix l'ús d'una aula, amb un grup durant el matí i un altre grup durant la vesprada, entre tots dos grups es disposarà del temps necessari per a neteja, desinfecció i ventilació de les aules. Per a això, pot ser necessari escalonar l'horari de les diferents aules.

 • En aquest mateix sentit, es recomana que l'estudiantat ocupe el mateix seient durant una mateixa jornada.