Normatives d'interès

Normativa d'Interès

 

Ací ha d'anar el text que serà el contingut de la pestanya. És el contingut que es mostrarà en seleccionar el seu encapçalat, ocultant el de la resta de pestanyes del mateix conjunt. Tingues en compte que en l'editor es mostren totes una sota l'altra, però en veure la pàgina publicada o en visualitzar la Vista prèvia es mostraran en el format correcte.
Per a afegir noves pestanyes al conjunt, pots duplicar alguna d'elles o pots arrossegar de nou el component dins d'un grup ja existent. Si s'afig fora d'un grup existent, es crearà un nou conjunt.
Una vegada afegides, les pestanyes individuals es poden reordenar, fins i tot entre diferents conjunts.

Aquest paràgraf és un text predefinit de prova per a previsualizar l'aspecte de l'element. Per a eliminar-ho o canviar-ho, es pot seleccionar ràpidament fent triple clic sobre ell ;)

 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 27/02/2014).BOUA (06/03/2014) - Versió PDF
  • Normativa sobre els Treballs de Fi de Màster de la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 27/02/2014).BOUA (06/03/2014) - Versió PDF
 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau/Treballs Fi de Màster de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 30/01/2014).
  BOUA (31/01/2014) - Versió PDF
 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 17/12/2013).
  BOUA (20/12/2013) - (Versió PDF)
  • Modificació del Reglament pel qual es regulen els Treballs Fi de Grau per als estudis impartits en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant. (BOUA 27/03/2015)

 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau/Treballs de Fi de Màster de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 26/09/2013).
  BOUA (30/09/2013) - (Versió PDF)
 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau/Treballs de Fi de Màster de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 26/09/2013). BOUA (30/09/2013) - (Versió PDF)
  • Rectificació de denominació documente del reglament (BOUA 01/10/2013).
  • Modificació del Reglament pel qual es regulen els Treballs Fi de Grau i Fi de Màster per als estudis impartits per l'Escola Politècnica Superior. (BOUA 28/03/2014)
  • Modificació del Reglament pel qual es regulen els Treballs Fi de Grau i Fi de Màster per als estudis impartits per l'Escola Politècnica Superior. (BOUA 30/06/2014).
  • Modificació del Reglament pel qual es regulen els Treballs Fi de Grau i Fi de Màster per als estudis impartits per l'Escola Politècnica Superior. (BOUA 10/12/2014)
  • Modificació del Reglament pel qual es regulen els Treballs Fi de Grau i Fi de Màster per als estudis impartits per l'Escola Politècnica Superior. (BOUA 21/03/2016).
  • Text consolidat TFG/TFM Escola Politècnica Superior (versió íntegra actualitzada a març de 2016).

 • Normativa sobre els Treballs Fi de Grau (TFG) i Treballs Fi de Màster (TFM) en la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant. (C. de Govern de 26/02/2018) - BOUA  (27/02/2018)
  • Normativa sobre elaboració i avaluació dels Treballs de Fi de Màster de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant. (C. de Govern de 14/04/2014). BOUA (15/04/2014) - Versió PDF - DEROGADA
  • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 30/07/2013).   BOUA (31/07/2013) (Versió PDF) - 
   DEROGADA
 • Normativa sobre els Treballs de Fi de Grau/Treballs de Fi de Màster de la Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant (C. de Govern de 26/09/2013).
  BOUA (02/10/2013) - (Versió PDF)
 • Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau.
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, text consolidat que inclou modificació 17/6/2015.
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic univsersitario oficial  per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació  superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
 • Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (BRESSOLES), i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat ; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés a les e nseñanzasuniversitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 13 de juliol de 2013).
 • Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment per a la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Constitució Espanyola de 1978