Normatives d'interès

Normativa d'Interès

 

 

 

 • Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant.  (C. Govern de 14/04/2014).
  BOUA (15/04/2014) - (Versió PDF)
  Text consolidat (versió íntegra actualitzada, inclou modificacions de juny de 2017 i juny de 2018)

 

 • Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments universitaris oficials de Grau.
 • Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'Ordenació dels Ensenyaments Universitaris Oficials, text consolidat que inclou modificació 17/6/2015.
 • Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic univsersitario oficial  per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació  superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
 • Reial decret 96/2014, de 14 de febrer, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (BRESSOLES), i 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Reial decret 534/2013, de 12 de juliol, pel qual es modifiquen els Reials decrets 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials; 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat ; i 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés a les e nseñanzasuniversitàries oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles (BOE de 13 de juliol de 2013).
 • Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'estableix el procediment per a la implantació d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • Constitució Espanyola de 1978