Saltar apartados

CONVOCATÒRIA D'AJUDES

 

CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ PER AL SUPORT A PROGRAMES FORMATIUS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT EN L'ÀMBIT DE L'ECONOMIA DIGITAL. CURS 2017-2018

BOUA (28/03/2018)

 

1.    Context i objecte

El Consell de Ministres va aprovar el 15 de febrer del 2013 l'Agenda Digital per a Espanya, que marca el full de ruta per al compliment dels objectius de l'Agenda Digital per a Europa el 2015 i el 2020, i incorpora objectius específics per al desenvolupament de l'economia i la societat digital a Espanya.

L'Agenda Digital per a Espanya conté 106 línies d'actuació estructurades al voltant de sis objectius, entre els quals destaquen els relacionats amb el desenvolupament de l'economia digital per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de l'empresa espanyola, com també promoure la inclusió i l’alfabetització digital i la formació de nous professionals TIC.

Dins del marc de l'Agenda Digital per a Espanya, el Pla d'impuls de l'economia digital i els continguts digitals persegueix el desenvolupament de l'economia digital mitjançant mesures que fomenten l'emprenedoria i l'habilitat i competències en aquest sector. En particular, la mesura Programa d'impuls a l'excel·lència professional té com a objectiu destacar l'excel·lència del talent i de l'emprenedoria de l'economia digital.

L'entitat pública empresarial Red.es, adscrita al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, té com a funció impulsar el foment i desenvolupament de la societat de la informació a Espanya. Aquestes ajudes estan cofinançades amb el Fons Social Europeu (FSE) del període de programació 2014-2020, en concret amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació, Formació i Educació (POEFE). La Universitat d'Alacant ha sigut beneficiària de les ajudes per al suport a programes formatius en l'àmbit de l'economia Digital C-002-17-ED”, convocades per l’esmentada entitat en relació amb tres dels seus programes formatius de postgrau en aquest àmbit:

 • Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web (https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D045&lengua=V&caca=2017-18)
 • Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils (https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=D092&lengua=V&caca=2017-18)
 • Màster en Patrimoni Virtual (https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9207&lengua=V&caca=2017-18)

Aquesta convocatòria pretén facilitar el finançament dels costos de l'activitat formativa en els esmentats màsters de la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2017-2018 amb la finalitat de crear un entorn favorable que permeta augmentar la demanda dels programes formatius en economia digital i que servisca per a cobrir, per tant, el desequilibri que hi ha entre la demanda de professionals d'aquestes característiques i l'oferta actual.  Amb aquestes ajudes es persegueix, d'una banda, facilitar als i a les professionals en actiu formació específica per a millorar la seua progressió professional que els permeta adaptar-se a la transformació digital de les empreses i, d'altra banda, millorar l'ocupació de les persones que es troben en situació de desocupació de cara a emprendre negocis de base tecnològica.

Les ajudes a la formació que s’han de concedir en el marc d’aquesta convocatòria estaran destinades exclusivament al finançament dels costos de l'activitat formativa (matrícula i docència) d'estudiants i no serà possible finançar cap altre concepte, com per exemple, preinscripció (en cas que no forme part del cost total de l'activitat formativa), allotjament, transports, material, etc.

2. Marc legal i pressupostari

La dotació máxima per a aquesta convocatòria és de 8.600 €, quantia cofinançada per la Universitat d'Alacant i l'entitat pública empresarial Red.es i que es troba consignada en l'aplicació pressupostària corresponent de capítol 4 del pressupost del Vicerectorat d'Estudis i Formació de la Universitat d'Alacant.  En tot cas, la concessió de les ajudes queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució.

Les ajudes assignades des d'aquesta convocatòria s'ajustaran als principis i normes derivades de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta convocatòria estableix.

3.    Normes generals de procediment

3.1  Instrucció

El Vicerectorat d'Estudis i Formació serà el responsable d'establir els procediments adequats i donarà les instruccions necessàries per a la tramitació i la gestió de la convocatòria.

3.1.1 Requisits de les persones sol·licitants

Podran sol·licitar aquestes ajudes a la formació estudiants que complisquen els requisits següents:

 1. Ser espanyol o espanyola, o tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea.
  Aquesta circumstància es justificarà mitjançant còpia del DNI, passaport, NIE o document de valor probatori equivalent.
 2. Ser professional en actiu, bé per compte propi o per compte d'altri; o, alternativament, estar aturat/da en el moment de començar l'activitat formativa.
  Les persones que siguen professionals en actiu hauran de justificar aquesta circumstància mitjançant l'informe de vida laboral que indique que amb data de començament del programa formatiu es trobaven en actiu. Les persones que es troben aturades hauran de justificar aquesta circumstància amb el document d'inscripció en el Servei Públic d'Ocupació que indique que, amb data de començament del programa formatiu, es trobaven en cerca activa d'ocupació.
 3. Complir amb els requisits establits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La persona  sol·licitant acreditarà el compliment d'aquest requisit mitjançant una declaració responsable que acompanyarà a la sol·licitud.

3.2  Quantia

Es concedirà un màxim de dues ajudes parcials per màster per a finançar els costos de l'activitat formativa distribuïdes de la manera següent:

 • Màster Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions i Serveis Web: 2 ajudes parcials per un import total de 1.250  € cadascuna.
 • Màster Universitari en Desenvolupament de Programari per a Dispositius Mòbils: 2 ajudes parcials per un import total de 1.250  € cadascuna.
 • Màster en Patrimoni Virtual: 2 ajudes parcials per un import total de 1.800  € cadascuna.

3.3 Presentació de sol·licituds

Termini: 15 dies hàbils a partir de la  publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

La sol·licitud es podrà realitzar a través de la instància prevista en l'annex I d’aquesta convocatòria i caldrà indicar la denominació del màster per al qual se sol·licita l'ajuda .

Annex I: https://web.ua.es/es/vr-estudis/documentos/red-es/solicitud-normalizada-red-es.docx

Una vegada emplenada i signada, la sol·licitud serà presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en qualsevol dels registres auxiliars dirigida al Vicerectorat d'Estudis i Formació

Els requisits exigits hauran de complir-se en la data del termini de presentació de la sol·licitud, excepte el de trobar-se en situació de desocupació, que haurà de complir-se des de l'inici de l'activitat formativa.

A la sol·licitud s'adjuntarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits indicats l'apartat 3.2.

Si la documentació aportada fóra incompleta o presentara errors subsanables, es requerirà (mitjançant publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació de la relació de les persones admeses o excloses i, en aquest cas, els motius d'exclusió) perquè, en el termini de 10 dies hàbils, s'esmene la falta o aporten els documents preceptius. En absència d'esmena, s'entendrà que es desisteix de la sol·licitud, d'acord amb allò que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i amb els efectes previstos en l'article 21.1 de l’esmentada llei.

3.4 Valoració de les sol·licituds

La valoració de les sol·licituds es realitzarà, una vegada comprovat el compliment dels requisits assenyalats en l'apartat 3.2 d’aquesta convocatòria, tenint en compte els mèrits aportats per les persones sol·licitants en els apartats següents:

 1. Nota mitjana de l'expedient.
  • Matrícula d'Honor: 1 punt
  • Excel·lent: 0.75 punts
  • Notable: 0.50 punts
  • Aprovat: 0.25 punts
 2. Experiència professional (fins a 4 punts).
 3. Altres mèrits relacionats amb l'objectiu de la convocatòria (fins a 2 punts).

3.5  Comissió avaluadora

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió integrada pel vicerector d'Estudis i Formació, la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent, la directora del Centre de Formació Contínua i els coordinadors dels màsters esmentats. La comissió estarà presidida pel vicerector d'Estudis i Formació i actuarà com a secretària de la comissió la directora del Secretariat d'Estudis de Postgrau i de Formació Especialitzada i Permanent.

3.6  Incompatibilitats

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra de naturalesa anàloga finançada amb fons públics o privats.

3.7  Resolució, notificació i publicació de les ajudes

Una vegada analitzada la proposta formulada per la comissió avaluadora, la concessió de les ajudes serà acordada per resolució del Vicerectorat d'Estudis i Formació. La resolució del procediment serà notificada a les persones interessades d'acord amb allò que preveu l’article 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques mitjançant la publicació en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació.

La resolució de concessió de les ajudes serà publicada en la pàgina web del Vicerectorat d'Estudis i Formació en un període màxim de 2 mesos des de la data final del termini de presentació de sol·licituds.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió de les ajudes haurà de tenir l'autorització del Vicerectorat d'Estudis i Formació; en cas contrari, l'ajuda podrà ser revocada totalment o parcialment.

3.8  Justificació

En acabar el programa formatiu, els/les coordinadors/es dels màsters esmentats hauran de presentar els següents documents justificatius, d'acord amb allò que requereixen els annexos II i III de la resolució de l'entitat pública empresarial Red.es per la qual es convoquen les ajudes per al suport a programes formatius en l'àmbit de l'economia digital C-002/17-ED:

 1. Documentació que justifique l’acabament del programa formatiu dins del termini i en la forma escaient per part de l’alumnat destinatari. S'adjuntaran els parts d'assistència de cada sessió signats per l'alumnat  i el professorat. Addicionalment, s'aportarà certificat de notes o certificat que acredite l’acabament del programa formatiu.
 2. Declaració responsable de l'alumnat destinatari en la qual manifeste que coneix i està d'acord amb les condicions establides pel Fons Social Europeu, i que no ha rebut altres ajudes públiques per a la realització del programa formatiu.

3.9  Recursos

Contra la resolució de concessió de les ajudes d’aquesta convocatòria cal interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el rector de la Universitat d'Alacant, o recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos des de la publicació de l’esmentada resolució.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta convocatòria tindrà efectes des de l'endemà de la publicació en el BOUA.

 

Alacant, 27 de març de 2018.

 

El vicerector d’Estudis i Formació

 

 Resolució provisional d'admesos  11 de maig de 2018

Vicerectorat d'Estudis i Formació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3743

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464