Saltar apartados

Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement

 

 

VicerectorLa Universitat d'Alacant (UA) i el seu Consell de Direcció ha depositat en mi la seua confiança per a coordinar les polítiques d'investigació i transferència de la nostra Universitat. Es tracta una gran responsabilitat a més d'un orgull per a mi tornar a liderar les polítiques d'I+D+i després de set anys i mig de parèntesi en els quals he estat al capdavant de diferents responsabilitats en la UA. Al costat de l'actual rector, Manuel Palomar, en la seua etapa com a responsable d'aquest vicerectorat, vaig tenir l'oportunitat de treballar en la posada en marxa de diferents projectes que avui dia són un exemple a seguir, com les polítiques per a impulsar empreses de base tecnològica (EBT), la creació d'unitats com l'Oficina de Gestió de Projectes Internacionals (OGPI), la unitat d'Innovació o la Fundació Parc Científic. Iniciatives que han servit perquè la Universitat d'Alacant es convertisca en un referent en investigació i transferència de coneixement.

En aquesta nova etapa vaig a impulsar noves actuacions que considere compten amb marge de millora i que no han sigut abordades fins avui en tota la seua amplitud. Espere que el temps que estiga al capdavant d'aquesta responsabilitat servisca per a establir les bases d'un nou impuls, necessari per a la investigació i la transferència de coneixement.

Les estructures d'investigació de la nostra universitat, com són els Instituts Universitaris d'Investigació, els grups d'investigació o les empreses de base tecnològica, mereixen unes polítiques d'I+D+i transparents i eficaces que alliberen de burocràcia administrativa al personal investigador, que posen al seu servei totes les estructures de gestió per a facilitar el dia a dia en la sol·licitud i gestió de projectes, creació d'EBTs, etc.

No puc més que sentir-me orgullós dels Serveis amb què compta la nostra Universitat a la disposició de la investigació. Estic convençut que el treball en equip ens permetrà millorar els seus resultats en benefici de la investigació, de la Universitat d'Alacant i de la societat.Rafael Muñoz Guillena

Vicerector d'Investigació i Transferència de Coneixement

 

Nota informativa

A causa de la situació excepcional derivada de les mesures adoptades per a lluitar contra la propagació del COVID 19, aquest Vicerectorat a partir del 16 de març realitzarà tota la seua activitat de forma no presencial, per la qual cosa es prega que qualsevol comunicació o sol·licitud es realitze a través del correu institucional: vr.investi@ua.es o mitjançant l'administració electrònica a través d'UACloud. 

Preguem disculpen les molèsties.

 

NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS

02/06/2020
Ajudes a Equips d'Investigació Científica SARS-CoV-2 i COVID-19

 

La present convocatòria d'ajudes a la investigació manté les perspectives disciplinares característiques del programa d'impuls del coneixement de la Fundació BBVA, desenvolupat en les dues últimes dècades, abastant des de la biomedicina a les humanitats. De manera excepcional, en correspondència amb l'actual context, aquesta convocatòria posa als projectes un objecte formal específic: les diferents facetes del SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19, prevalent la investigació de tipus bàsic, però sense obviar algunes àrees de coneixement aplicat.

Les àrees objecte d'aquesta convocatòria són la Biomedicina, el Big Data i Intel·ligència Artificial, l'Ecologia i Veterinària, l'Economia  i Ciències Socials i les Humanitats.

La distribució de les ajudes en cadascuna de les àrees d'aquesta convocatòria i la seua dotació serà la següent:

Biomedicina (“Biomed-COVID-19”): es concediran 4 ajudes de fins a 250.000 euros bruts cadascuna.

Big Data i Intel·ligència Artificial (“Data-IA-COVID-19”): es concediran 4 ajudes de fins a 150.000 euros bruts cadascuna.

Ecologia i Veterinària (“Eco-Vet-COVID-19”): es concediran 4 ajudes de fins a 100.000 euros bruts cadascuna.

Economia i Ciències Socials (“Socioecon-COVID-19”): es concediran 4 ajudes de fins a 100.000 euros bruts cadascuna.

Humanitats (“Human-COVID-19”): es concediran 4 ajudes de fins a 75.000 euros bruts cadascuna.

Per a qualsevol dubte o consulta, dirigisca's a: SARS-CoV-2@fbbva.es

 

Termini de presentació: 30 de juny 2020

01/04/2020
Convocatòria pròpia urgent de la UA enfront del COVID-19

Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat en el BOUA la convocatòria pròpia urgent de l'UA que ha contat amb l'ajuda del Banc Santander per a fer front al COVID-19 que té com a objecte el finançament de projectes d'investigació sobre el COVID19, d'acord amb els principis de necessitat social, emergència i eficàcia donat l'interès general, amb càrrec al FONS 2013 COVID - 19 per part de la UA amb una quantia de 90.000€.

Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 8 d'abril de 2020 a les 14:00h.

Bases de la convocatòria

Correcció d'errors de la convocatòria

Annex I Model memòria COVID-19

Resolució de concessió

01/04/2020
Disposició addicional tretzena del RD 11/2020 de 31 de març, mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

 

Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat les següent disposició addicional del RD 11/2020 de 31 de març mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

TEXT ÍNTEGRE DE LA DISPOSICIÓ:

Disposició addicional tretzena. Regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació i a la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut.

1. Les entitats que hagueren subscrit contractes de treball de duració determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d'ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, podran prorrogar la vigència dels mateixos en les condicions previstes en aquesta disposició addicional, exclusivament quan reste un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball.

2. La pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues vinculades a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, en els termes previstos en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per motius justificats, es podran prorrogar els contractes per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

A més, quan els contractes hagen sigut suspesos per a possibilitar que les persones contractades s'integren en el Sistema Nacional de Salut per a atendre les contingències derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, el temps de suspensió s'addicionarà a l'establit en el paràgraf anterior.

 

3. En tot cas, la duració total del contracte de treball i de la seua eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims previstos en la Llei 14/2011, d'1 de juny.

4. La pròrroga dels contractes laborals requerirà de la subscripció del corresponent acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona emprada, amb caràcter previ a la data prevista de finalització del contracte.

5. Els costos laborals i socials derivats d'aquesta pròrroga seran finançats amb càrrec als pressupostos de l'òrgan, organisme o entitat convocant, en les mateixes condicions econòmiques que la convocatòria corresponent. S'autoritza els titulars dels òrgans superiors i directius, presidents i directors dels organismes convocants la realització de les modificacions i variacions pressupostàries que resulten necessàries per a donar lloc a aquest finançament, incloses les que es duguen a terme amb càrrec a romanents de tresoreria, així com la reanualización dels expedients de despesa corresponents.

6. Els òrgans i entitats convocants podran dictar les resolucions que resulten precises per a adaptar les condicions previstes en les seues corresponents convocatòries d'ajudes contemplades en aquest reial decret llei, podent modificar mitjançant les mateixes les condicions i terminis de l'execució i justificació de les ajudes, així com quantes qüestions pogueren afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seues diferents modalitats i altres conceptes de despesa per motiu de la situació d'estat d'alarma i de l'aplicació del que es disposa en aquesta disposició.

Consultar BOE

20/03/2020
Convocatòria urgent de projectes d'investigació sobre el SARS-COV-2 i la malaltia COVID19

SOL·LICITUD URGENT D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT EXTRAORDINARI DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOBRE EL SARS-COV-2 I LA MALALTIA COVID19

Forma i termini de presentació:

1. Els interessats presentaran les propostes mitjançant correu electrònic a l'adreça: covid19@isciii.es utilitzant la plantilla que es podran descarregar des de la pàgina web de l'Institut de Salut Carles III (www.isciii.es).

2. En aquesta mateixa pàgina web i/o en la seu electrònica de l'ISCIII https://sede.isciii.gob.es es publicarà tota la informació que es produïsca al llarg de la tramitació d'aquesta convocatòria.

3. El termini per a la presentació de propostes començarà el 19 de març de 2020 i es mantindrà obert fins a l'extinció del fons destinat a COVID19 que serà objecte de comunicació en els mitjans assenyalats.

4. Enviar còpia de la proposta de sol·licitud presentada a vr.investi@ua.es i convopu@ua.es

Qualsevol dada que necessiten per a l'emplenament de les propostes o aclariment sobre la convocatòria, podran contactar amb el següent mail: convopu@ua.es

Tota la informació de la convocatòria ací

17/03/2020
Comunicació sobre els terminis administratius de la AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seues ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID -19

 

S'interrompen els terminis administratius dels actes i procediments derivats de les convocatòries gestionades per l'Agència Estatal d'Investigació

Reial decret 463/2020

04/03/2020
Premis d'investigació i estudis Antonio Dionis Soler 2020

La Fundació d'Estudis Financers (FEF) amb la finalitat d'estimular i reconèixer la labor d'investigació i estudi en l'àmbit dels Mercats Financers, l'Economia, les Finances i les Institucions i Entitats que presten Serveis Financers, convoca els "Premis d'Investigació i Estudis Antonio Dionis Soler 2020 de la Fundació d'Estuidos Financers"

El termini de presentació dels treballs va de l'1 d'abril al 27 de juliol de 2020

Bases dels premis

19/06/2019
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

L´objectiu d'aquesta convocatòria és regular per a l´any 2019 el procediment de concessió, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, dels diferents tipus d´ajudes que integren el programa propii de I+D+I del Vicerectorat d´Investigació y Transferència de Coneixement destinat al foment de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Universitat d´Alacant.

 

Aquest programa propi inclou sis línies d´actuació: 

 

1. Incorporació i formació de personal investigador i personal tècnic

2. Investigació competitiva

3. Internacionalització

4. Infraestructures cientificotecnològiques

5. Difusió de la investigació

6. Accions de col·laboració publicoprivada en matèria de transferència

05/06/2019
L'Agència Estatal d' Investigació publica un calendari d'obertura i resolució de convocatòries d'I+D+I

 

L'Agència Estatal d'Investigació (AEI) ha publicat per primera vegada un calendari amb les dates d'obertura i resolució de convocatòries per a 2019 i 2020, anys de vigència de l'actual Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

 

Planificació

22/05/2019
Presentació de la conferència del Professor Lluís Montoliu, Ètica i integritat en investigació científica

 

En el següent enllaç pot consultar la presentació de la conferència que va impartir el Professor Lluís Montoliu, doctor en Biologia i investigador científic del CSIC en el Centre Nacional de Biotecnologia,   "Ètica i integritat en investigació científica" el 10 de maig de 2019 en el Saló de Graus Alfredo Orts, de l'edifici d'Òptica.

Ètica i integritat en investigació científica

 

16/01/2019
PRESENTACIÓ DEL PROFESSOR SALUSTIANO MATO SOBRE EL NOU SEXENNI DE TRANSFERÈNCIA

 

En el següent enllaç, podrà consultar i descarregar la presentació impartida pel professor Salustiano Mato sobre el nou sexenni de transferència.

Presentació

Vídeo de la conferència

14/09/2017
ADHESIÓ DE LA UA A L'ACORD DE TRANSPARÈNCIA EN EXPERIMENTACIÓ ANIMAL

 

La Universitat d'Alacant s'ha adherit a l'acord de transparència en experimentació animal, promogut des de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l'Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) i llançat el 20 de setembre de 2016.

Declaració institucional

 

 

 

Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464