Saltar apartados

Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement - Notícies publicades en Abril, 2020

2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020
Gener / Febrer / Març / Abril / Maig / Juny / Juliol / Agost / Setembre
Notícies publicades en Abril, 2020
 • Dimecres, 1
 • Logo Santander

  Convocatòria pròpia urgent de la UA enfront del COVID-19

  Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat en el BOUA la convocatòria pròpia urgent de la UA que ha tingut l'ajuda del Banc Santander per a fer front al COVID-19 que té com a objecte el finançament de projectes d'investigació sobre el COVID19, d'acord amb els principis de necessitat social, emergència i eficàcia donat l'interès general, amb càrrec al FONS 2013 COVID - 19 per part de la UA amb una quantia de 90.000€.

  Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 8 d'abril de 2020 a les 14:00h.

  Bases de la convocatòria

  Correcció d'errors de la convocatòria

  Annex I Model memòria COVID-19

  Resolució de concessió

 • logo ua

  Disposició addicional tretzena de l'RD 11/2020 de 31 de març, mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

   

  Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat les següent disposició addicional de l'RD 11/2020 de 31 de març mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

  TEXT ÍNTEGRE DE LA DISPOSICIÓ:

  Disposició addicional tretzena. Regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació i a la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut.

  1. Les entitats que hagueren subscrit contractes de treball de duració determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d'ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, podran prorrogar-ne la vigència en les condicions previstes en aquesta disposició addicional, exclusivament quan reste un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball.

  2. La pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues vinculades a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, en els termes previstos en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per motius justificats, es podran prorrogar els contractes per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

  A més, quan els contractes hagen sigut suspesos per a possibilitar que les persones contractades s'integren en el Sistema Nacional de Salut per a atendre les contingències derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, el temps de suspensió s'addicionarà a l'establit en el paràgraf anterior.

   

  3. En tot cas, la duració total del contracte de treball i de la seua eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims previstos en la Llei 14/2011, d'1 de juny.

  4. La pròrroga dels contractes laborals requerirà la subscripció del corresponent acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona contractada, amb caràcter previ a la data prevista de finalització del contracte.

  5. Els costos laborals i socials derivats d'aquesta pròrroga seran finançats amb càrrec als pressupostos de l'òrgan, organisme o entitat convocant, en les mateixes condicions econòmiques que la convocatòria corresponent. S'autoritza els titulars dels òrgans superiors i directius, presidents i directors dels organismes convocants a la realització de les modificacions i variacions pressupostàries que resulten necessàries per a donar lloc a aquest finançament, incloses les que es duguen a terme amb càrrec a romanents de tresoreria, així com la reanualització dels expedients de despesa corresponents.

  6. Els òrgans i entitats convocants podran dictar les resolucions que resulten necessàries per a adaptar les condicions previstes en les seues corresponents convocatòries d'ajudes incloses en aquest reial decret llei, i podran modificar mitjançant aquelles les condicions i terminis de l'execució i justificació de les ajudes, així com les qüestions que pogueren afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seues diferents modalitats i altres conceptes de despesa per motiu de la situació d'estat d'alarma i de l'aplicació del que es disposa en aquesta disposició.

  Consultar BOE

 • Tornar al tauler principal

Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464