Saltar apartados

Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement

 

La Universitat d'Alacant ha experimentat en els últims anys un notable avanç en la seua projecció nacional i internacional gràcies al substancial increment en els resultats obtinguts pels nostres Grups d'Investigació. El meu compromís com a Vicerector d'Investigació és el de continuar avançant en aquesta línia, fomentant la investigació en tots els camps científics i tecnològics. Per a això és fonamental facilitar i estimular l'activitat investigadora del personal docent i investigador en entorns saludables i paritaris, apostar per la retenció i captació de jove talent investigador i fomentar la cooperació científica i la internacionalització dels nostres grups d'investigació.

Per a aconseguir aquest enorme repte, em valc de la meua experiència professional i de la qual he adquirit durant els últims anys al capdavant del Secretariat d'Investigació. També compte amb la de les Directores de Secretariat i de l'Escola de Doctorat que m'acompanyen en aquest projecte, així com d'un equip humà de reconeguda experiència i prestigi: tots els tècnics i gestors dels diferents Serveis i Unitats que formen part essencial d'aquest vicerectorat.

Anime a tota la Comunitat Universitària a compartir amb nosaltres aquest objectiu i em pose a la vostra disposició perquè, entre tots, aconseguim que la Universitat d'Alacant es convertisca en un referent d'excel·lència internacional en matèria d'investigació.

 

Juan Mora Pastor

Vicerector d'Investigació

  

 

NOTÍCIES I ESDEVENIMENTS

19/02/2021
Webinario Convocatòria de Projectes d'I+D+i en Línies Estratègiques 2021

l'Agència Estatal d'Investigació organitza un webinario per a la presentació de la nova convocatòria d'ajudes per a Projectes d'I+D+i en Línies Estratègiques 2021 que es publicarà pròximament.

Es descriuran els aspectes generals de la convocatòria.

Dijous pròxim 25 de febrer a les 12.00 h

Les persones interessades podran participar a través del següent enllaç de Zoom:

 

https://us02web.zoom.us/j/81975980804?pwd=mmzlculhqmnns21bcup2q29nv09oqt09

 

Posteriorment la presentació i l'enregistrament del webinario estaran disponibles en la pàgina Web de l'Agència.

18/02/2021
XVI Premis a la Conservació de la Biodiversitat

Els Premis Fundació BBVA a la Conservació de la Biodiversitat pretenen reconèixer i incentivar la labor de les organitzacions conservacionistes, les institucions i els organismes que desenvolupen polítiques o funcions de conservació mediambiental, així com la de professionals de la comunicació que contribueixen amb el seu treball a protegir el patrimoni natural.

Per a més informació i consultes: premios@fbbva.es

10/02/2021
Convocatòria Beques FULBRIGHT

Destinades a joves titulats superiors que estiguen interessats a realitzar programes de Màster's o Ph.D. en universitats estatunidenques. Patrocinadors: Govern d'Espanya, Govern dels EUA, Junta d'Andalusia, University of Maryland, College of William and Mary, Nova York Film Academy, Associació J. W. Fulbright, Cosentino, Fundació Ramón Areces, Grifols, Iberdrola i Mapfre.

21/01/2021
Premis FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO

Els Premis Fundació BBVA FRONTERAS DEL CONOCIMIENTO reconeixen contribucions fonamentals en un ampli ventall de camps del coneixement científic, la tecnologia, les humanitats i la creació artística especificats en el punt 2 d'aquestes bases.

 

Més informació...

01/07/2020
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

L´objectiu d'aquesta convocatòria és regular per a l´any 2020 el procediment de concessió, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva, dels diferents tipus d´ajudes que integren el programa propii de I+D+I del Vicerectorat d´Investigació y Transferència de Coneixement destinat al foment de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Universitat d´Alacant.

 

Aquest programa propi inclou sis línies d´actuació: 

 

1. Incorporació i formació de personal investigador i personal tècnic

2. Investigació competitiva

3. Internacionalització

4. Infraestructures cientificotecnològiques

5. Difusió de la investigació

6. Accions de col·laboració publicoprivada en matèria de transferència

04/06/2020
Bases de la convocatòria urgent del Consell Social de la UA per al foment de la I+D+i a fi de la reactivació del sector turístic post-COVID-19

 

L'objecte de la present convocatòria és regular per a l'any 2020 en procediment de concessió, en règim de publicitat, objectivitat i concurrència competitiva la convocatòria urgent del Consell Social de la Universitat d'Alacant, gestionada pel Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement, d'ajudes a projectes d'innovació social que, liderats per personal docent i investigador de la UA, s'orienten a proporcionar respostes immediates que permeten la reactivació del sector turístic.

Les propostes hauran de contemplar projectes d'investigació i innovació social que presenten el desenvolupament i implementació immediata de, entre altres, aplicacions tecnològiques, productes, serveis, models i bones pràctiques des de qualsevol àmbit de coneixement i multidisciplinarietat. Quan la implementació dels projectes incidisca en les persones, hauran de contemplar el possible impacte de gènere, així com la inclusió de la diversitat funcional. Així mateix, hauran de considerar el possible impacte mediambiental. Per a tots dos casos, s'hauran d'anticipar mesures correctores.

El finançament de les ajudes que es concedisquen en virtut de la present convocatòria es finançarà amb aportacions del Consell Social, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat (UA Social Lab), l'Institut Universitari d'Investigacions Turístiques, Gasterra, la Càtedra d'Estudis Turístics Pedro Zaragoza Orts, la Càtedra Vectalia de Mobilitat i la Càtedra de Responsabilitat Social, totes dues de la UA i mecenatge empresarial.

La quantia màxima destinada a finançar les ajudes d'aquest subprograma serà de 100.000 euros d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Veure resolució integra ací

03/06/2020
Resolució de la UA sobre aplicació de ll'RDL 11/2020 pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit Social i Econòmic per a fer front al COVID-19 referent a les accions finançades pel programa propi per al foment de la I+D+i

 

Resolució de 3 de juny de 2020 de la Universitat d'Alacant sobre l'aplicació del Reial decret llei 11/2020 de 31 de març pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit Social i Econòmic per a fer front al COVID-19 referent a les accions finançades pel programa propi per al foment de la I+D+i.

 

 Consultar la resolució ací 

 

01/04/2020
Convocatòria pròpia urgent de la UA enfront del COVID-19

Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat en el BOUA la convocatòria pròpia urgent de la UA que ha tingut l'ajuda del Banc Santander per a fer front al COVID-19 que té com a objecte el finançament de projectes d'investigació sobre el COVID19, d'acord amb els principis de necessitat social, emergència i eficàcia donat l'interès general, amb càrrec al FONS 2013 COVID - 19 per part de la UA amb una quantia de 90.000€.

Termini de presentació de sol·licituds obert fins al 8 d'abril de 2020 a les 14:00h.

Bases de la convocatòria

Correcció d'errors de la convocatòria

Annex I Model memòria COVID-19

Resolució de concessió

01/04/2020
Disposició addicional tretzena de l'RD 11/2020 de 31 de març, mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

 

Amb data d'avui, 1 d'abril de 2020 s'ha publicat les següent disposició addicional de l'RD 11/2020 de 31 de març mitjançant la qual es prorroguen els contractes temporals de personal investigador amb càrrec a finançament d'ajudes procedents de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació

TEXT ÍNTEGRE DE LA DISPOSICIÓ:

Disposició addicional tretzena. Regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la investigació i a la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut.

1. Les entitats que hagueren subscrit contractes de treball de duració determinada amb càrrec al finançament procedent de convocatòries d'ajudes de recursos humans realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011, de 12 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, podran prorrogar-ne la vigència en les condicions previstes en aquesta disposició addicional, exclusivament quan reste un any o menys per a la finalització dels corresponents contractes de treball.

2. La pròrroga dels contractes podrà ser acordada pel temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues vinculades a l'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, en els termes previstos en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Per motius justificats, es podran prorrogar els contractes per fins a tres mesos addicionals al temps de duració de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues.

A més, quan els contractes hagen sigut suspesos per a possibilitar que les persones contractades s'integren en el Sistema Nacional de Salut per a atendre les contingències derivades de la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus COVID-19, el temps de suspensió s'addicionarà a l'establit en el paràgraf anterior.

 

3. En tot cas, la duració total del contracte de treball i de la seua eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims previstos en la Llei 14/2011, d'1 de juny.

4. La pròrroga dels contractes laborals requerirà la subscripció del corresponent acord subscrit entre l'entitat contractant i la persona contractada, amb caràcter previ a la data prevista de finalització del contracte.

5. Els costos laborals i socials derivats d'aquesta pròrroga seran finançats amb càrrec als pressupostos de l'òrgan, organisme o entitat convocant, en les mateixes condicions econòmiques que la convocatòria corresponent. S'autoritza els titulars dels òrgans superiors i directius, presidents i directors dels organismes convocants a la realització de les modificacions i variacions pressupostàries que resulten necessàries per a donar lloc a aquest finançament, incloses les que es duguen a terme amb càrrec a romanents de tresoreria, així com la reanualització dels expedients de despesa corresponents.

6. Els òrgans i entitats convocants podran dictar les resolucions que resulten necessàries per a adaptar les condicions previstes en les seues corresponents convocatòries d'ajudes incloses en aquest reial decret llei, i podran modificar mitjançant aquelles les condicions i terminis de l'execució i justificació de les ajudes, així com les qüestions que pogueren afectar l'adequat desenvolupament dels contractes en les seues diferents modalitats i altres conceptes de despesa per motiu de la situació d'estat d'alarma i de l'aplicació del que es disposa en aquesta disposició.

Consultar BOE

20/03/2020
Convocatòria urgent de projectes d'investigació sobre el SARS-COV-2 i la malaltia COVID19

SOL·LICITUD URGENT D'EXPRESSIONS D'INTERÈS PER AL FINANÇAMENT EXTRAORDINARI DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ SOBRE EL SARS-COV-2 I LA MALALTIA COVID19

Forma i termini de presentació:

1. Els interessats presentaran les propostes mitjançant correu electrònic a l'adreça: covid19@isciii.es utilitzant la plantilla que es podran descarregar des de la pàgina web de l'Institut de Salut Carles III (www.isciii.es).

2. En aquesta mateixa pàgina web i/o en la seu electrònica de l'ISCIII https://sede.isciii.gob.es es publicarà tota la informació que es produïsca al llarg de la tramitació d'aquesta convocatòria.

3. El termini per a la presentació de propostes començarà el 19 de març de 2020 i es mantindrà obert fins a l'extinció del fons destinat a COVID19 que serà objecte de comunicació en els mitjans assenyalats.

4. Enviar còpia de la proposta de sol·licitud presentada a vr.investi@ua.es i convopu@ua.es

Qualsevol dada que necessiten per a l'emplenament de les propostes o aclariment sobre la convocatòria, podran contactar amb el següent mail: convopu@ua.es

Tota la informació de la convocatòria ací

17/03/2020
Comunicació sobre els terminis administratius de la AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seues ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID -19

 

S'interrompen els terminis administratius dels actes i procediments derivats de les convocatòries gestionades per l'Agència Estatal d'Investigació

Reial decret 463/2020

 

Vicerectorat d'Investigació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464