Saltar apartados

Altres Competències

 

COMPETÈNCIES GENERALS

  • Establir i desenvolupar el marc general d'avaluació de la qualitat en la Universitat d'Alacant, en tots els seus àmbits.
  • Dissenyar i posar en marxa accions que permeten millorar la qualitat de les titulacions, d'acord amb els estàndards europeus i d'ANECA i seguint els protocols marcats per l'AVAP per a la reacreditación dels títols.
  • Treballar, juntament amb Departaments i Centres, per a millorar els sistemes de qualitat en la docència i en els serveis de la UA, en coordinació amb altres vicerectorats.
  • Assegurar l'adequat emplenament de les guies docents.
  • Dissenyar i revisar el Manual del Sistema de Garantia Intern de la Qualitat, i vetlar pel seu adequat desenvolupament.
  • Establir protocols d'actuació per a la simplificació dels processos administratius.
  • Millorar i difondre, en col·laboració amb altres centres i òrgans competents, la informació subministrada als òrgans i institucions que la requerisquen, i vetlar pel compliment de les polítiques de transparència normativament establides.
  • Desenvolupar, en coordinació amb el Servei de Biblioteca de la Universitat, la política d'accés obert i les accions del Repositori Institucional de la Universitat d'Alacant.
  • Aprovar i coordinar les accions d'innovació educativa proposades i desenvolupades des de l'Institut de Ciències de l'Educació.
  • Mantenir, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica, el portal de Transparència d'acord amb les indicacions de la Comissió de Transparència.

SEGUIMENT I RENOVACIÓ D'ACREDITACIÓ DE TITULOS UNIVERSITARIS OFICIALS

La Llei orgànica 4/2007 de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001 , de 21 de desembre, d'Universitats, va venir a establir una nova estructura dels ensenyaments i títols universitaris espanyols d'acord amb els objectius establits per a la construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

El Reial decret 861/2010 , de 2 de juliol, pel qual es modifica el 1393/2007 , de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, estableix que una vegada iniciada la implantació dels ensenyaments corresponents als títols oficials inscrits en el RUCT, l'ANECA o els òrgans d'avaluació que la Llei de les comunitats autònomes determinen, duran a terme el seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d'estudis verificat pel Consell d'Universitats.

En aquest marc, l'AVAP com a entitat que exerceix les funcions d'avaluació de la qualitat universitària en l'àmbit de la Comunitat Valenciana,ha sigut l'encarregada de realitzar les funcions d'elaboració d'un protocol que inclou la definició d'un mínim de criteris i indicadors bàsics comuns per al procediment de seguiment de plans d'estudi (Resolució de 15 de desembre de 2010, del president de l'AVAP), així com el document de desenvolupament d'aquest.

 

Procediment per a la renovació de l'acreditació dels títols oficials universitaris

SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT - UNIVERSITAT D'ALACANT

El marc que planteja l'EEES i els nous canvis introduïts en la normativa espanyola, determinen que les universitats han de garantir en les seues actuacions el compliment dels objectius associats als ensenyaments que imparteixen, cercant a més la seua millora contínua. Per això, les universitats han de comptar amb polítiques i Sistemes de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) formalment establits i públicament disponibles.

Així ANECA, en col·laboració amb les agències autonòmiques, ha desenvolupat el Programa AUDIT, iniciativa que pretén orientar el disseny dels SGIC.

La Universitat d'Alacant disposa d'un Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIC), avaluat positivament per part de l'ANECA i d'aplicació en tots els centres, que s'ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i que contempla, entre altres, tots els aspectes tractats en el punt 9 de l'annex I del Reial decret 1393/2007 de 29 d'octubre.

ENQUESTES SOBRE LA DOCÈNCIA

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464