Saltar apartados

Breu currículum

 POSADA EN MARXA DEL CURRÍCULUM ABREUJAT DEL PROFESSORAT

El currículum abreujat és una iniciativa que es va plantejar de forma conjunta pels Secretariats de Qualitat i d'Investigació, dels vicerectorats respectius, a principis de 2016. El resultat final és conseqüència del treball de tots dos amb el Servei d'Informàtica (Vicerectorat de Campus i Tecnologia), que ha desenvolupat tota l'aplicació, i del Servei de Llengües (Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües), que col·labora en la revisió de les traduccions.

Exposició de Motius

Els motius que impulsen la posada en marxa d'aquesta versió abreujada del currículum són essencialment dos: d'una banda, es tracta d'una acció de millora arreplegada en dotze informes externs de reacreditació elaborats per l'AVAP per a dotze titulacions. Atès que havia d'engegar%u2010se aquesta acció de cara als pròxims informes de seguiment extern, es va considerar convenient oferir-la per al professorat de totes les titulacions, avançant-nos així a sol·licituds similars que pogueren produir-se en el futur per a altres estudis. De fet, la presència d'aquest CV resumit es reflecteix com una bona pràctica en els informes de seguiment i de reacreditació als quals se sotmeten les titulacions oficials.

D'altra banda, la visualització pública del currículum vitae millora la difusió de la producció científica de la Universitat, i ajuda a la configuració i consolidació de grups d’investigació interuniversitaris i/o interdisciplinaris. També permet l'alumnat conèixer les línies de treball del professorat, de cara a la presentació de propostes de TFG, TFM i tesis doctorals. Aquesta major visibilitat es veu reforçada per la inclusió de cinc enllaços als principals portals de difusió de la investigació (ORCID, ResearcherID, Researchgate, Google Scholar i Academia.edu), en els quals és recomanable que el professorat dispose d'un perfil obert i actualitzat. Açò últim té un efecte beneficiós afegit, no prioritari, en la millora de la posició de la Universitat i de les seues titulacions en els rànquings universitaris més reconeguts (ARWU, QS i THE).

Accés i configuració

La informació que apareix en el currículum abreujat procedeix de les bases de dades de la UA, i sobretot del CV complet del professorat. No requereix, per tant, una actualització especial, ja que a mesura que s'actualitza el currículum vitae, s'actualitza l'abreujat. Cada vegada que s'afegeix una aportació en el CV complet, aquesta s'incorpora al CV abreujat si compleix els requisits, atès que es trien atenent als criteris de qualitat emprats per la UA per al càlcul del coeficient del “POI investigador”

És important remarcar que el CV abreujat no permet la introducció de mèrits (per exemple, publicacions) sinó que obté les dades de l'altre currículum, encara que sí que contempla dos espais de redacció lliure.

També cal indicar que tota la informació és personalizable, i hi ha la possibilitat d'ocultar aquells elements que es desitge. Es recomana, no obstant això, que totes les opcions estiguen visibles, per a facilitar les cerques, i molt especialment en el cas de docents que impartisquen en titulacions que estiguen sent objecte d'un procés de seguiment o de reacreditació.

Per a configurar el CV abreujat ha de seguir-se la ruta UACloud > CV Altres Serveis > Investigació > Currículum > El meu Currículum > Breu Currículum > Editar

Determinats elements poden configurar-se, per a cada perfil de Campus Virtual, des d'UACloud > CV Altres Serveis > Informació > Directori PAS-PDI.

Una vegada configurat, l'opció "veure" genera tres enllaços, per a veure el CV breu en castellà, valencià i anglès.

A principis d'abril s'activaran els enllaços per a accedir al CV abreujat des del cercador de persones (antic X-500) i des de les guies docents de les assignatures. Es recomana a més que es faça un enllaç a aquests currículums abreujats des de les webs dels departaments i dels instituts d’investigació.

A curt termini, s'incorporarà a aquest CV abreujat una utilitat que permeta generar un fitxer pdf, per a imprimir o enviar, així com les patents i estades en altres centres de recerca.

En el Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa atendrem les consultes relacionades amb aquest assumpte, en l'adreça vr.qualinnova@ua.es, o en l'extensió 3650. El Centre d'Assistència a l'Usuari atendrà els problemes amb l'aplicació informàtica en l'extensió 9393.

SUGGERIMENTS PER A l'EMPLENAMENT DEL CV ABREUJAT

El currículum abreujat consta de cinc apartats:

INFORMACIÓ GENERAL

Situada a l'esquerra, s'hi troben les dades de contacte, la situació professional actual i la formació acadèmica, recollides de la informació que el professorat aporta en emplenar el CV complet. Es recomana activar l'opció de “mostrar foto”, i tenir oberts els cinc perfils de portals d’investigació (ORCID, ResearcherD, Researchgate, Google Scholar i Academia.edu). Per defecte, es mostra la ubicació del despatx en el departament, amb enllaç al SIGUA.

BIOGRAFIA

Pensada per a donar cabuda a aquells mèrits que no apareixen específicament en la resta d'apartats i que es vulga remarcar, sobretot pel que fa a la trajectòria acadèmica o investigadora. Es disposa de 3500 caràcters (incloent-hi espais i marques de pàragraf). En el cas del professorat associat, pot ser molt adequat per a afegir-hi els llocs on es treballa o s'ha treballat. De la mateixa manera, es recomana per a mostrar línies d’investigació, per a ser localitzat per especialistes que treballen en la mateixa temàtica, o paraules clau que puguen ser arreplegades en cerques indexades. Si es redacta en castellà, és possible obtenir una traducció automàtica (generada per Apertium) al valencià, que convé revisar especialment en aquells termes que puguen ser específics del llenguatge científic. És molt recomanable fer també una traducció a l'anglès. L'aplicació permet sol·licitar al Servei de Llengües la revisió dels textos.

EXPERIÈNCIA DOCENT

Mostra la docència impartida en els últims deu anys. De manera automàtica, cada any es carregarà en el sistema la docència assignada segons conste en Universitas XXI, i de fet ja s'ha realitzat una càrrega inicial d'aquesta informació per a tot el professorat. Encara que s'han fet moltes comprovacions per a assegurar la fiabilitat del sistema, és possible entrar en UACloud\CV_Altres Serveis\Investigació\Currículum\Docència per a realitzar els ajustos que es consideren necessaris.

INVESTIGACIÓ

Igual que en l'apartat de biografia, ací també es contempla un espai de redacció lliure (màxim 3500 caràcters, incloent espais i marques de pàragraf). Pot emprar-se aquest espai per a indicar la pertinença a associacions científiques i reals acadèmies, estades d’investigació, pertinença a comitès editorials de revistes científiques, premis i distincions rebuts, etc.

Pel que fa a tesis doctorals dirigides o codirigides, s'arrepleguen les cinc últimes; en cas d'haver-n'hi més, prevalen les que hagen obtingut la màxima qualificació i les que atorguen doctorat europeu. Cal indicar que s'arrepleguen les que consten en les bases de dades de l'OA. Poden incloure's tesis dirigides o codirigides fins i tot si s'han defensat en altres universitats; encara que per a açò haurà d'introduir-se la informació en CV_Altres Serveis\Investigació\docència\tesis dirigides.

El resum d’investigació pot desactivar-se, així com el nombre de sexennis, en l'aplicació de gestió del breu currículum (en CV_Altres Serveis\Investigació\El meu currículum\Breu currículum\Editar).

En l'apartat d’investigació s'arrepleguen les cinc últimes aportacions (comunicacions, llibres, articles, capítols de llibres i projectes d’investigació). En cas d'haver-n'hi més de cinc, se seleccionen aquelles que tenen més pes en la modulació del complement autonòmic (l'anomenat POI). Les aportacions han sigut triades atenent als criteris de qualitat emprats per la UA per al càlcul del coeficient POI investigador.

També s'arrepleguen cinc projectes d’investigació. En cas d'haver-n'hi més, se seleccionen mitjançant tres paràmetres: el caràcter públic o privat (prevalen els primers), l'entitat finançadora (per aquest ordre: projectes europeus, nacionals i autonòmics) i el tipus de participació (es prevalen els projectes que s'han coordinat enfront d'aquells en els quals s'ha col·laborat). Només com a últim factor, en cas de ser necessari, es considera la quantitat finançada.

GESTIÓ

S'arreplega la llista històrica de càrrecs de gestió exercits, segons consta en les bases de dades de la Universitat d'Alacant i que són els que contribueixen al càlcul del POI. No apareixen els càrrecs exercits en altres universitats on s'haja prestat servei anteriorment (encara que poden fer-se constar en la part de biografia), ni els càrrecs de gestió exercits en la UA que no tinguen reconeixement.

 

 

 

 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464