Saltar apartados

Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment és l'encarregada de l'aplicació del programa, així com de realitzar-hi les modificacions o adaptacions que calga.

Composición de la Comisión de Seguimiento de Docentia

 • El vicerector o vicerectora amb competències en Qualitat, que n'exercirà la presidència per delegació del rector o rectora
  • Francisco José Torres Alfosea
 • El vicerector o vicerectora amb competències en Professorat
  • Luis Alfonso Martínez Giner
 • El director o directora del Secretariat de Qualitat, que n'ocuparà la secretaria
  • Juan José Tarí Guilló
 • El director o directora del Secretariat de Professorat
  • Fernando Ballester Laguna
 • El president o presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Docència nº 1
  • Beatriz Aracil Varón
 • El president o presidenta de la Comissió d'Avaluació de la Docència nº 2
  • Inmaculada Pascual Villalobos
 • El director o directora de l'Institut de Ciències de l'Educació
  • Rosana Satorre Cuerda
 • El director o directora de la Unitat Tècnica de Qualitat
  • Manuel Alcocer Alcaraz 
 • El president o presidenta de la Junta de Personal Docent i Investigador
  • Adoración Carratalá Giménez
 • El president o presidenta del Comitè d'Empresa
  • María del Mar Galindo Merino
 • Dos estudiants, membres del Consell d'Estudiants i per designació d'aquest
  • Ginés Sola García
  • Álvaro Asencio Gallego
    

   Reglament de la Comissió de Seguiment de Docentia

   La persona que n'ocupe la presidència convocarà les reunions amb almenys una setmana d'antelació. La presència en les reunions serà indelegable. Per a constituir-se, bastarà amb la presència de la meitat més un dels integrants. Es convocaran tantes reunions com siga necessari durant el curs acadèmic, i almenys una d'anual per a la valoració global del model, i una altra per a l'avaluació dels casos desfavorables.

   La pertinença a la Comissió de Seguiment no comportarà cap compensació als seus membres, sense perjudici de la puntuació que corresponga per l'indicador 1.5 (Pertinença a comissions relacionades amb l'avaluació de la docència), al personal docent que la integre i que estiga sotmès a avaluació. Per part seua, la persona representant de l'alumnat podrà sol·licitar el reconeixement de dos crèdits per l'acompliment d'activitats de representació estudiantil.

   La Comissió de Seguiment analitzarà anualment les necessitats de modificació del model i proposarà al Consell de Govern, oïda la Part Social, les modificacions que s'estimen oportunes, per a la seua aprovació i publicació en el BOUA.

   Les decisions es prendran per majoria. En cas d'empat, resoldrà el vot de qualitat de la persona que n'exercisca la presidència.

   Tots els integrants de la Comision de Seguiment signaran un compromís de confidencialitat i hauran de guardar secret de les deliberacions preses en el si d'aquesta.

   Funcions de la Comissió de Seguiment

   1. Definir els llindars mínims anuals per a ser objecte d'avaluació.

   2. Decidir les dates clau del procés: presa de dades d'assignació docent en cada quadrimestre, inici i fi de les campanyes d'enquestes, elaboració d'autoinformes, elaboració d'informes de responsables… i en suma qualsevol decisió que afecte el calendari d'aplicació del model.

   3. Confirmar o modificar el nombre de Comissions d'Avaluació de la Docència, així com l'adscripció dels centres a cadascuna.

   4. Valorar les causes de renúncia presentades per les persones que hagen sigut triades com a integrants d'una Comissió d'Avaluació de la Docència, i determinar-ne la procedència.

   5. Confirmar o modificar el pes sobre la puntuació final de les fonts d'informació emprades en el model: indicadors, enquesta de l'alumnat, autoinforme i informe de responsables.

   6. Confirmar o modificar les preguntes de l'enquesta a l'alumnat, així com la seua ponderació.

   7. Decidir sobre els casos “sense avaluació”, a partir de les sol·licituds dels Departaments.

   8. Valorar si les persones que van obtenir una avaluació desfavorable el curs anterior han complit amb les determinacions de la resolució individual de la seua avaluació, amb la finalitat de poder ser sotmeses a avaluació al curs següent. Per a això disposaran dels informes remesos des de l'ICE i de la Comissió d'Avaluació corresponent.

   9. Decidir sobre les sol·licituds presentades pels departaments per a avaluar a aquelles persones que, per causa raonada, no aconseguisquen el mínim de docència establit en aquest model. La Comissió decidirà si aqueixa persona pot ser avaluada, i en quines assignatures, si bé en cas d'estimar la petició, amb caràcter general seria en la que tinguera més encàrrec docent.

   10. Aprovar el Pla de Millora de l'Activitat Docent, elaborat per l'Institut de Ciències de l'Educació i remès pel vicerectorat amb competències en Innovació Educativa.

   11. Aprovar l'Informe de Resultats emès pel vicerectorat amb competències en Qualitat (vegeu l'annex 10).

   12. Revisar anualment el model d'avaluació de l'activitat docent del professorat i proposar les millores i canvis necessaris per al curs següent, per a l'aprovació pel Consell de Govern de la Universitat, oïda la part social.

    

   Acords de la Comissió de Seguiment de Docentia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464