Saltar apartados

Fonts d'informació Docentia

1. Enquestes a l'alumnat

2. Autoinforme del professorat

L'autoavaluació ha de permetre al professorat considerar el compliment dels objectius previstos, analitzar l'adequació d'aquests objectius, valorar si els criteris d'avaluació estan sent els adequats en vista dels resultats obtinguts, etc.

Característiques de l'autoinforme

En el model d'avaluació proposat per a la Universitat d'Alacant aquest informe d'autoavaluació o autoinforme tindrà les següents característiques:

  • S'hi accedera a través de l'aplicació informàtica específica de DOCENTIA en la plataforma UACloud-Campus Virtual de la Universitat d'Alacant, mitjançant identificació. Només la persona avaluada podrà accedir-hi per a emplenar i editar el seu autoinforme.
  • L'autoinforme serà únic, i es lliurarà a final de curs, sobre l'activitat docent de tots dos quadrimestres.
  • Amb la finalitat que l'elaboració de l'autoinforme no interferisca en les tasques docents i investigadores del professorat, l'aplicació informàtica per a emplenar-lo s'obrirà en el moment en què es prenguen les dades d'assignació de docència per a la campanya d'enquestes del primer quadrimestre (en general a principis de desembre) i romandrà oberta fins a finals de curs. D'aqueixa manera el professorat podrà emplenar l'autoinforme, si així ho desitja, de les assignatures del primer quadrimestre en aqueix període, o bé avaluar tota la seua activitat docent al final del curs.
  • L'autoavaluació es farà sobre aquelles assignatures del curs en les quals el professor o professora haja impartit almenys el 25 % de la docència total a un grup, en crèdits ECTS, sumades les classes de teoria i pràctica.
  • En el cas que la persona avaluada no arribara a donar el 25 % de docència a cap grup en cap dels dos quadrimestres, per a evitar que quede sense avaluació aquest percentatge podrà ser reduït segons s'indica en l'apartat 2.1 (lletres c i d).
  • El professorat s'autoavaluará atenent a les tres dimensions que indica ANECA (planificació, desenvolupament i resultats de l'ensenyament). A l'efecte d'aquest model, aquesta última dimensió es denominarà Adquisició de competències en l'autoinforme del professorat.
  • El professorat indicarà de manera particularizada si s'han registrat incidències en cadascuna de les seues assignatures, i de quin tipus, encara que la nota final de la seua autoavaluació serà global.
  • El professorat coneixerà la informació procedent de les altres fonts (opinions de l'alumnat, informes de responsables i resultat dels indicadors docents) abans que concloga el període d'emplenament de l'autoinforme (per tant abans del 31 de juliol).

3. Informe de les persones amb responsabilitat acadèmica

A l'efecte d'aquest model, i segons s'ha indicat en l'apartat Agents implicats en el procés d'avaluació (vid. supra: Dimensió Estratègica de l'avaluació docent), s'entén per responsables acadèmics els directors o directores de departament, així com els màxims responsables dels centres de la Universitat d'Alacant (degans o deganes de facultats i director o directora de l'Escola Politècnica Superior).

L'objectiu d'aquests informes és obtenir l'opinió del dits responsables sobre l'acompliment docent del professorat adscrit a aquests centres i unitats, i constituir una font d'informació addicional, que puga ser contrastada amb les altres, per a contribuir a un procés global d'avaluació.

En línies generals, aquest informe de les persones amb responsabilitat acadèmica ha de servir per a detectar incidències ocorregudes durant l'acompliment docent, o per a confirmar l'absència d'aquestes. Un informe negatiu dels responsables, per si solament, no determinarà una avaluació desfavorable.

4. Indicadors d'activitat docent (evidències docents)

Són les dades disponibles en les bases que estan en poder de la Universitat d'Alacant i que tenen relació amb l'activitat docent: compliment de l'encàrrec docent, participació en tasques de tutorització del Programa d'Acció Tutorial, en programes de mobilitat, participació en tribunals de TFG/TFM o direcció d'aquests, etc. En total, es tracta de 22 indicadors, distribuïts en les tres dimensions analitzades, amb els quals es vol reconèixer el treball vinculat a l'ensenyament, més enllà del mer compliment de l'encàrrec docent.

L'aplicació informàtica realitzarà els càlculs d'aquests indicadors, segons la baremació establida, i determinarà la puntuació final. En la taula 4 es resumeix la puntuació de cadascun dels indicadors, mentre que en l'annex 4 s'arrepleguen les fitxes detallades de cadascun d'ells, amb la puntuació màxima i els criteris per a la seua obtenció.

La persona avaluada coneixerà aquesta informació a través de la plataforma amb antelació suficient al final del termini per a emplenar el seu autoinforme. La fitxa tècnica completa de cada indicador i la seua puntuació es desenvolupa en l'apartat C.3. Informe d'avaluació.

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464