Saltar apartados

Preguntes freqüents

1. És obligatori sotmetre's a l'avaluació?

L'avaluació es farà tots els anys per a les següents nou figures de professorat: catedràtic/a d'Universitat, titular d'Universitat, catedràtic/a d'Escola Universitària, titular d'Escola Universitària, contractat/da doctor/a, ajudant doctor/a, professorat col·laborador, professorat associat i ajudants. A més, és necessari que s'impartisca almenys el 25% de crèdits d'alguna assignatura a un grup concret d'estudiants (no sumada tota la docència impartida en tots els grups, sinó a un grup en concret).

Qualsevol persona que complisca les condicions anteriors serà objecte d'avaluació en eixes assignatures en què impartisca la docència referida. No obstant això, voluntàriament pot quedar exclòs/exclosa del procés d'avaluació si decideix no presentar l’autoinforme. Açò el/la deixaria en situació de "sense avaluació", amb els efectes descrits en el model.

Hi ha, a més, causes d'exclusió i causes d'exempció (vegeu les preguntes següents).

2. Quines són les causes d’exclusió i què impliquen?

Es queda exclòs o exclosa del procés d'avaluació pels motius següents:

 • No haver emplenat l'autoinforme de l'activitat docent, o que no continga la informació necessària per a valorar l'activitat.
 • No tenir alumnat matriculat en cap assignatura en la qual es té docència assignada.
 • No tenir docència assignada pel departament sense estar en situació d'exempció.
 • No aconseguir el mínim de docència impartida en cap assignatura per tenir-la molt repartida en diferents grups i assignatures. No obstant això, en aquests casos es preveu que el departament emeta un informe raonat dirigit a la Comissió de Seguiment en el qual explique els motius d'aquesta assignació docent. La Comissió decidirà si és oportuna l'avaluació d'eixa persona i en quina assignatura o en quin grup.

L'exclusió del procés d'avaluació per qualsevol dels motius anteriors donarà lloc al resultat “sense avaluació” (vegeu la pregunta freqüent núm. 4).

No és causa d'exclusió la falta de dades procedents de les enquestes d'opinió de l'alumnat.

3. Quines són les causes d’exempció i què impliquen?

Estan exemptes del procés d'avaluació, i no podran veure's perjudicades per això, les persones que es troben en alguna d'aquestes situacions:

 1. Professorat que tinga reconeguda exempció plena de docència per motius de dedicació a la gestió universitària, per trobar-se en comissió de servei, en situació de serveis especials o per raons anàlogues, d’acord amb allò que estableix la Resolució de 3 de maig de 1990, del Consell d'Universitats; la de 8 de març de 1991, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, i l'Estatut de la Universitat d'Alacant (art. 161).
 2. Professorat en situació de sabàtic anual.
 3. Professorat que estiga o haja estat durant el curs avaluat en situació de permís de maternitat o paternitat, baixa per malaltia o incapacitat temporal que haja afectat la docència de forma significativa durant els dos quadrimestres i per eixe motiu manque informació suficient per a poder ser objecte d'avaluació. El professorat que es trobe en alguna d'aquestes situacions d'aquest epígraf haurà de sol·licitar en l'autoinforme quedar exempt del procés i adjuntar-hi les proves acreditatives necessàries perquè siguen considerades per la CAD que corresponga. En cas de ser estimada la petició, la valoració serà favorable, amb les conseqüències que pertoquen.
 4. Altres situacions anàlogues legalment recollides.

El professorat que es trobe en alguna de les situacions descrites rebrà una avaluació final favorable de la docència per cada any en el qual es trobe en aquesta situació. Excepte en els casos del supòsit c, no serà necessari comunicar-ho, ja que aquesta informació es troba en les bases de dades de la UA.

4. I si quede sense avaluació?

La no avaluació no impedeix dirigir cursos o impartir docència l'any següent en titulacions i ensenyaments propis, però sí impedeix que compte eixe any com a favorable de cara als tres necessaris en un conjunt de cinc per a sol·licitar el quinquenni docent. Per tant, quedar sense avaluació un any, o fins i tot dos en un conjunt de cinc, no impedeix sol·licitar el quinquenni, si els altres tres anys s'obté un favorable o superior. La situació sense avaluació impedeix la percepció del complement econòmic que establisca la Universitat d'Alacant.

5. Com s’avalua i quins són els resultats possibles?

L'avaluació es realitza a través de quatre fonts d'informació:

 • L'opinió de l'alumnat, expressada a través d'enquestes (que representa un 25%)
 • L'autoinforme que realitza el mateix professorat sobre la seua activitat (20%)
 • L'informe de les persones amb responsabilitat acadèmica, que seran els directors o les directores de departament i els degans o les deganes (o càrrec equivalent en l'EPS) dels centres en què la persona avaluada impartisca docència (20%).
 • Les activitats relacionades amb la docència mesurades a través d'un conjunt d'indicadors (35%)

Els resultats de l'avaluació són:

DESFAVORABLE (per davall de 65 punts)

FAVORABLE (>= 65 i <80 punts)

MOLT FAVORABLE (80 o més punts)

EXCEL·LENT: un 5% superior de tot el professorat que obtinga avaluació molt favorable.

6. Quines són les conseqüències de l’avaluació?

Si s'obté una avaluació desfavorable:

 • Obligació d'inscriure's i superar el Pla de Millora de l'Activitat Docent l'any següent.
 • Impossibilitat d'impartir o dirigir docència fora de l'assignada oficialment. Açò inclou títols propis, cursos de la Universitat Permanent, cursos de l'ICE, cursos d'estiu i cursos en seus i aules universitàries.
 • Amb tres avaluacions desfavorables en un conjunt de cinc anys no és possible sol·licitar el quinquenni de docència. Cal tenir-ne tres de favorables i un màxim de dos de desfavorables.
 • No percepció del complement econòmic que anualment s'establisca.

Si s'obté una avaluació favorable o superior:

 • Possibilitat d'impartir o dirigir cursos fora de la docència oficial.
 • Possibilitat de fer servir eixe any en el còmput total per a la sol·licitud del complement econòmic per mèrits docents (quinquenni de docència).
 • Percepció del complement econòmic que anualment s'establisca.
 • Altres conseqüències en funció de l'avaluació obtinguda.
 • El detall de les conseqüències de cada tipus d'avaluació està recollit en el model d'avaluació (graella 6).

7. Quins requisits he de complir necessàriament?

 • És necessari tenir emplenat l'horari de tutories en UACloud.
 • És necessari tenir emplenades les guies docents, en cas de ser responsable d'alguna.
 • És necessari haver tancat i signat les actes C2 i C3 del curs actual dins dels terminis establits per a fer-ho (només en el cas de tenir actes assignades en estudis de grau i de màster oficial). Açò no afecta els títols propis.
 • En el cas d'haver obtingut una avaluació desfavorable l'any anterior, és necessari haver realitzat el Pla de Millora de l'Activitat Docent (açò no afecta el curs actual, 2018-2019).

No atendre aquests requisits previs comportarà una avaluació desfavorable en el període avaluat.

A més, per a poder ser avaluat/da és necessari haver impartit el 25% de la docència d'una assignatura (de grau o màster oficial) a un grup concret d'estudiants. En cas de no aconseguir eixe percentatge, però sí el 20%, l'avaluació es faria sobre eixa docència. Si no s'aconseguira el 20% serà necessari un informe del departament, remès a la Comissió de Seguiment, en el qual s’explique de forma raonada l'encàrrec docent d'eixa persona. La Comissió decidirà sobre la procedència de l'avaluació i en quines activitats docents.

8. Què passa si no tinc dades d’opinió del meu alumnat perquè la participació en les enquestes ha sigut molt baixa?

Si hi ha dades d'opinió de l'alumnat en almenys una assignatura, eixa serà la dada que s'utilitze per a aquesta font d'informació. Si hi ha informació en diverses assignatures, s'obté la mitjana de totes.

Si no hi ha dades d'opinió de l'alumnat en CAP assignatura impartida per un professor o una professora, alternativament (i per aquest ordre) s'empren aquestes fonts d'informació:

 • L'opinió de l'alumnat en eixa mateixa assignatura de l'any anterior, si va ser impartida pel mateix docent.
 • Si no fóra possible, es recorre a l'opinió de l'alumnat en altres assignatures impartides pel mateix docent, l'any anterior.
 • Si açò no fóra possible, es recorre a l'opinió mitjana de l'alumnat en el conjunt d'assignatures impartides pel departament al qual pertanga el/la docent. En aquest cas, s'emprarà la dada corresponent a l'anualitat que és objecte d'avaluació.

Per tant, en cap cas un/a docent queda sense avaluació pel fet que l'alumnat no participe en les enquestes o no ho faça de forma representativa.

9. Per què s’incentiva l’alumnat a participar en les enquestes mitjançant un sorteig?

Les enquestes en línia, que permeten obtenir dades de tots els grups en totes les assignatures, tenen, tanmateix, el problema d'una menor participació. És rara l'enquesta en línia en la qual se supera el 20% de la participació de l'univers mostral. Per eixe motiu és una tècnica comunament admesa entre els especialistes l'ús d'incentius per a augmentar la participació.

Per exemple, vegeu:

GöRITZ (2006)(final de la pàgina 8)

DÍAZ DE RADA (2012)(final de la pàgina 9)

10. Quant als indicadors, he de complir-los tots?

En absolut. Es proposa un conjunt de més de 20 indicadors d'activitat docent (no de qualitat docent). La idea és que el professorat puga també veure reconeguda aquella tasca que va més enllà de la mera impartició de les classes. No cal complir-los tots, per descomptat.

Només es pot accedir a alguns indicadors mitjançant un nomenament, o mitjançant un procés de selecció o formació previ. Allò més important és que la màxima puntuació (35 punts) es pot obtenir sense necessitat de recórrer-hi, sinó emprant tan sols els anomenats indicadors universals, que són els que estan a l'abast de tot el professorat. Per tant, no és necessari tenir cap nomenament o pertànyer a cap comissió o grup en concret per a arribar a la màxima puntuació.

I no és necessari tenir els 35 punts per a obtenir un favorable o un molt favorable, atès que les altres fonts d'informació (enquesta d'alumnat, autoinforme i informe de responsables) ja sumen per si sols 65 punts, que donarien el favorable fins i tot amb 0 punts en els indicadors, una puntuació impossible perquè el mer compliment de les tasques relacionades amb l'encàrrec docent ja representa al voltant d'una desena de punts en els indicadors.

11. En què consisteix el Pla de Millora de l’Activitat Docent?

L'existència d'aquest pla està determinada per l’ANECA: "les universitats hauran de comptar amb un Pla de Millora de l'Activitat Docent del seu professorat d'acord amb els resultats de l'avaluació de l'activitat docent realitzada. Aquest pla haurà d'incloure el seguiment de les accions de millora que puguen ser proposades al professorat, als centres, als departaments, etc., de manera que permeta valorar l'impacte i el grau de consecució de les accions desenvolupades en centres, departaments, etc." (ANECA, 2015: 22)

Per al cas del model Docentia UA, s'ha pensat en un pla accessible i opcional per a tot el professorat, encara que és obligatori per a les persones que obtinguen qualificació desfavorable si volen ser avaluades l'any següent. Aquest pla permet conèixer estratègies docents a l'aula, formes de planificar continguts... En definitiva, serveix per a ajudar el professorat a millorar la seua activitat docent en general.

El pla ofereix un curs en línia per cada dimensió avaluada (planificació de l'ensenyament, desenvolupament i resultats). Aquest curs implica una dedicació aproximada de deu hores de treball. Com que és en línia, és accessible a tot el professorat i pot realitzar-se al llarg de diversos mesos, encara que és necessari inscriure-s’hi, per a la qual cosa hi ha un termini determinat.

Si algú no vol fer eixe curs en línia, és possible fer-ne altres de presencials o semipresencials, i podrà triar entre l'oferta formativa del Pla de Millora sempre que sumen almenys deu hores de dedicació,

Superar un curs en una dimensió concreta proporciona dos punts en l'indicador corresponent de Docentia UA. Superar un curs en cadascuna de les tres dimensions permet obtenir els sis punts, que és la puntuació màxima en aquest indicador.

La puntuació obtinguda es manté durant cinc cursos

12. Quant treball addicional, burocràtic comporta DOCENTIA com a professor/a?

S'ha dissenyat un sistema que redueix al mínim la tasca d'emplenament d'informes o presentació d'evidències. És cert que cada docent haurà de fer un autoinforme anual sobre la seua activitat per a cadascuna de les assignatures impartides, però es fa sobre una plantilla de fàcil emplenament que no ha d’implicar més de mitja hora de treball. Té, a més, diversos mesos de termini per a fer-ho, des de final del primer quadrimestre per a les assignatures d'aquest període i fins a final de curs per a les assignatures de tots dos períodes.

La informació de la major part dels indicadors (de tots, menys de dos) s'obté directament de les bases de dades de la UA, i el professorat no haurà d'aportar-hi informació addicional. En dos indicadors sí que pot adjuntar evidències, però només enllaços a pàgines en què s'acrediten uns certs mèrits. És a dir, en cap cas cal redactar extensos informes ni documentar prolixament l'activitat desenvolupada.

13. Per què es proposa una relació entre DOCENTIA i el quinquenni?

L'anomenat quinquenni és el nom del complement retibutiu per mèrits docents, regulat en el RD 1086/1989, de 28 d'agost, sobre retribucions del professorat universitari. En l’art 2.3 c s'estableix que "el professorat universitari podrà sotmetre l'activitat docent realitzada cada cinc anys en règim de dedicació a temps complet o període equivalent si ha prestat servei en règim de dedicació a temps parcial a una avaluació davant la universitat en la qual preste serveis, la qual valorarà els mèrits que concórreguen pel desenvolupament de l'activitat docent encomanada al lloc de treball, d'acord amb els criteris generals d'avaluació que s'establisquen per acord del Consell d'Universitats".

Per a la concessió d'eixe complement, per tant, és preceptiu un procés d'avaluació de mèrits docents. La incorporació al programa DOCENTIA, que és una avaluació de l'activitat docent, permet complir amb aquest precepte i impedeix mantenir un sistema de concessió de quinquennis paral·lel, que podria donar lloc, eventualment, a situacions difícils d'explicar davant la societat, com que una persona fóra avaluada desfavorablement en el model DOCENTIA i, tanmateix, percebera als cinc anys un complement econòmic pels seus mèrits docents.

No obstant açò, la relació de DOCENTIA UA amb el quinquenni és indirecta: una avaluació desfavorable anual no afecta els drets de petició d'eixe complement, ni tampoc dues anualitats desfavorables. Serien necessàries tres avaluacions anuals desfavorables en un conjunt de cinc anys perquè la sol·licitud del quinquenni haguera d'esperar un any més fins a obtenir un tercer favorable. Per descomptat, els quinquennis obtinguts pel sistema actualment en vigor no es veurien afectats en cap cas.

14. Quin és el calendari d’implantació?

El model aprovat entra en funcionament el curs 2018/2019 amb efectes plens. Tanmateix, pel que fa a la sol·licitud del quinquenni per mèrits docents, la primera valoració quinquennal per a la sol·licitud d'aquest complement d’acord amb el model Docentia es produiria a final de l'any natural en el qual es complisca el cinquè any d'implantació, per tant a final de 2023, i es valorarien els cursos acadèmics 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

15. Per què hi ha un nombre restringit d’excel·lents?

En el model proposat la categoria excel·lent es limita al 5% superior de persones que obtinguen 80 punts o més. Es fa per a assegurar que el model genera un resultat com més similar possible a una campana de Gauss, amb extrems reduïts, que és la distribució ideal d'un procés d'avaluació. Altres universitats, com la d'Extremadura, en comptes d'un percentatge limiten un nombre concret d'excel·lents seguint l'exemple de les matrícules d'honor que es poden concedir a l'alumnat.

L'experiència en la UA animarà a mantenir eixe criteri percentual o a substituir-lo en futures edicions per un tall numèric concret (98, 99, 100 punts). En tot cas, serà decisió de la mateixa Universitat fer-ho.

16. És possible introduir canvis en el model proposat?

És possible enviar propostes a l'adreça docentia@ua.es, que remet al Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa, responsable del model.

Qualsevol modificació ha de ser aprovada per la Comissió de Seguiment, que anualment revisa el model i el sotmet, si escau, a l'aprovació del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.

17. Per què no puc accedir a l’autoinforme de l’aplicació DOCENTIA?

Les causes més habituals són les següents:

 • Apareix el següent error: No té publicat l'horari d'atenció a l'alumnat a través de l’aplicació UACloud

Per a solucionar-lo, ha d'emplenar l'horari de tutories.

L'horari s'emplena accedint a l'aplicació Tutories d’UACloud.

Després ha d'accedir a Tutories alumnat> Configuració.

 • Apareix el següent error: És responsable de guia docent i, en algun cas, no l’ha emplenada i tancada dins els terminis establits a aquest efecte

Per a solucionar-lo, ha d'emplenar i tancar la guia docent o les guies docents de les quals és responsable a través de l'aplicació Guies docents

18. Com es calcula la puntuació de l'apartat d'enquestes docents a l'alumnat?

1. Per al càlcul s'empren les notes mitjanes de les respostes de l'alumnat a les preguntes de l'enquesta.

2. S'aplica una ponderació a la puntuació de cadascuna de les preguntes pel nombre de respostes, per a evitar considerar per igual notes obtingudes amb poques respostes que d'altres d'obtingudes amb moltes respostes. Aquest criteri de ponderació per nombre de respostes s'ha aplicat sempre en les enquestes de l'alumnat, tant ara com quan eren presencials. Per a fer aqueixa ponderació per nombre de respostes es pren la nota mitjana obtinguda en la pregunta 1 i es multiplica pel nombre de respostes d'aqueixa pregunta. Si hi ha més assignatures avaluades, es fa el mateix en cadascuna d'elles i se sumen. Després es divideix entre el nombre total de respostes.

En el cas d'una assignatura amb una nota de 10 en la primera pregunta (però amb 4 respostes) i una altra amb una nota de 4 i 100 respostes (en la mateixa pregunta d'una altra assignatura)

(10 x 4) + (4 x 100) = 440

Es divideix entre el nombre total de respostes: 440 / 104 = 4,23 (seria la nota de la pregunta 1)

Es fa el mateix amb la resta de preguntes (fins a la 6)

3. A continuació, cadascuna de les sis preguntes té una ponderació (10, 10, 10, 10, 20, 40). Es calcula aquesta ponderació (multiplicant per 0.1, 0.2 o bé 0.4, segons siga procedent)

4. Després, cal tenir en compte que cada pregunta va a una dimensió diferent, que també cal ponderar: les primeres 5 preguntes van a la dimensió desenvolupament, que suposa 15 punts dels 25 totals, mentre que l'última pregunta computa en la dimensió resultats, que aporta els 10 punts que falten.

5. Una vegada fet, se sumen aqueixos dos valors normalitzats: el de les 5 primeres preguntes, i el de la sisena pregunta, i aquest és el resultat final que apareix procedent de l'enquesta de l'alumnat (sobre 25 punts).

 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464