Saltar apartados

Reglament de les comissions d'avaluació de la docència

Article 1. Definició

Les Comissions d'Avaluació de la Docència (CED) són l'òrgan bàsic de presa de decisions en el model proposat. En elles descansa la part principal de la tasca avaluadora, per la qual cosa el seu adequat funcionament és clau en tot el procés. Hauran de regir-se per criteris d'imparcialitat i transparència, a més d'acatar els principis de confidencialitat i respecte a la protecció de dades personals. L'incompliment d'açò últim podrà donar lloc a les sancions que procedisquen.

Article 2. Nombre de comissions d'avaluació

El nombre de comissions d’avaluació el determinarà anualment la Comissió de Seguiment del Programa, en funció de la càrrega de treball estimada i del nombre de docents que s’haja d’avaluar. Mentre no s'establisca el contrari, es constituiran dues comissions:

CAD 1: per a les facultats de Dret, Filosofia i Lletres, Educació i Ciències de la Salut.

CAD 2: per a l’Escola Politècnica Superior i les facultats de Ciències i de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Article 3. Nombre de membres de les comissions d'avaluació

Cada any la Comissió de Seguiment determinarà el nombre d'integrants de les comissions d'avaluació d'acord amb la plantilla de professorat avaluable de cada centre a 31 de desembre de l'any en què comence el curs acadèmic avaluat.

La designació com a membre de la CAD es farà mitjançant sorteig públic al llarg del segon quadrimestre del curs a avaluar, anunciat des del vicerectorat amb competències en Qualitat.

En cada comissió d’avaluació de la docència hi haurà:

- Un o una docent per cada conjunt de cent persones a avaluar per cada centre.

- Un o una estudiant per cada centre avaluat per aquesta comissió.

- Una persona de la Unitat Tècnica de Qualitat, amb veu, però sense vot, que donarà suport tècnic.

Nombre de membres (docents i estudiants) en cada Comissió d'Avaluació de la Docència

CED

CENTRES

Núm. DE DOCENTS EN EL CENTRE (*)

NOMBRE DE MEMBRES

DOCENTS

ESTUDIANTS

1

Fac. Dret

291

2

1

Fac. Fil i Lletres

351

3

1

Fac. Educació

297

2

1

Fac. CC Salut

164

1

1

2

Esc. Politècnica Sup.

472

4

1

Fac. CC Econòmiques

428

4

1

Fac. Ciències

310

3

1

TOTAL

2313

19

7

(*) El nombre de docents per cada centre és la xifra a 1 de gener de 2020

 

Article 4. Requisits per a formar part d'una Comissió d'Avaluació de la Docència

1. En el cas del personal docent, seran requisits per a formar part d'una CED, els següents:

a) Formar part d'algun dels col·lectius de professorat avaluable amb vinculació permanent (CU, LA TEUA, CEU, TEU) o amb contracte indefinit i dedicació a temps complet.

b) Tenir almenys 2 quinquennis de docència avaluats positivament.

c) No estar en alguna de les situacions d'exclusió o exempció contemplades en aquest manual.

d) No exercir càrrec de responsable en aquest procés (adreça de departament o de centre).

i) No haver sigut objecte d'expedient administratiu o disciplinari.

f) Durant els tres primers anys d'implantació del model, no haver tingut enquestes amb valoració mitjana menor de 5 en cap assignatura en els tres cursos anteriors al de la seua incorporació a la CED.

g) Quan el programa estiga en marxa, no haver obtingut avaluacions desfavorables en el curs anterior al de la seua incorporació a la CED.

 

2. En el cas de l'alumnat, seran requisits els següents:

a) Estar matriculat/a en estudis de grau o de màster oficial, amb matrícula completa.

b) En el cas d'estudiants de grau, haver superat almenys 120 crèdits d'aquests estudis.

c) No haver sigut objecte d'amonestació o sanció per realització fraudulenta de proves d'avaluació, i no haver sigut objecte d'expedient administratiu per aquesta o altres causes.

d) Haver demostrat aprofitament durant els estudis. S'entendrà per tal no tenir més de sis crèdits pendents de cursos anteriors i no haver estat en quarta convocatòria o superior en cap assignatura.

3. Els membres de les Comissions seran triats per sorteig públic, mitjançant una aplicació informàtica programada a aquest efecte, d'entre els quals complisquen les citades condicions. El lloc i hora del sorteig serà anunciat pel vicerectorat amb competències en qualitat, i publicat en la web del programa DOCENTIA-UA. Una vegada realitzat el sorteig, el llistat d'integrants de les Comissions serà publicat en aqueixa mateixa web i en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant. Se sortejarà almenys el doble de membres dels necessaris, per a poder establir una llista d'espera en cas de renúncies.

4. No obstant açò, en el cas del personal docent, la pertinença a la CED s'entendrà com a part de les obligacions contemplades en l'article 160.i dels Estatuts de la Universitat d'Alacant, per la qual cosa la renúncia a formar part de la Comissió només s'admetrà per causes degudament justificades, presentades a la Comissió de Seguiment, que les valorarà.

5. Els membres d'una Comissió d'Avaluació de la Docència hauran de signar el compromís de confidencialitat que s'arreplega en l'annex 6.

6. Tots els integrants de les CED seran renovats anualment, i el seu mandat ho serà per curs acadèmic.

Article 5. De la presidència de la Comissió

1. El membre del personal docent amb major rang acadèmic ostentarà la presidència. En cas de coincidència, es determinarà segons el criteri de major antiguitat en aquest rang.

2. Tots els integrants de la CED tindran accés als expedients complets del professorat avaluat, si ben només el president o presidenta tindrà capacitat per a editar les notes en l'aplicació informàtica, que en tot cas seran visibles per a la resta de la comissió.

3. La persona que ostente la presidència convocarà les reunions amb una antelació mínima de 48 hores. Per al règim de convocatòries i formació de quorum s'estarà al que es disposa en la legislació de procediment administratiu.

4. Es convocaran tantes reunions com siga necessari, a partir del moment en què es dispose de les dades procedents de les quatre fonts d'informació (indicadors, enquesta a l'alumnat, autoinforme i informe de responsables).

Article 6. Conseqüències de formar part d'una CED

1. En el cas del personal docent, la selecció com a membre de la CED comportarà les següents conseqüències:

a) Obtindrà la màxima puntuació en l'indicador 1.5 Pertenecencia a comissions relacionades amb l'evaluacion de la docència, per a l'any en el qual va ser triat/a.

b) No serà reelegible com a integrant d’una CAD durant els cinc anys següents.

c) Per a evitar conflicte d'interessos, les persones que formen part d'una CED s'abstindran en el procediment quan hagen de ser avaluades.

2. En el cas de l'alumnat, es contemplarà el reconeixement de tres crèdits per l'acompliment d'activitats de representació estudiantil.

3. En tots els casos, les Comissions d'Avaluació de la Docència podran tenir accés als expedients concrets de cada docent, amb la finalitat de poder emetre una valoració provisional, que necessàriament haurà d'estar raonada. Aquest expedient contindrà:

a) El contingut íntegre de l'autoinforme

b) El contingut íntegre dels informes de les persones amb responsabilitat acadèmica

c) Els resultats numèrics de les enquestes emplenades per l'alumnat

d) La informació procedent dels indicadors i de les bases de dades institucionals que s'hagen emprat en el procés.

Article 7. Remoció

L'absència injustificada a dues o més reunions podrà significar la remoció com a membre de la Comissió, a proposta de la majoria de la mateixa, que serà elevada a la Comissió de Seguiment del programa. La pèrdua de la condició de membre de la comissió implicarà la retirada de les conseqüències que aquesta comportava, sense perjudici de les possibles responsabilitats en què es poguera incórrer.

Article 8. Règim de funcionament i presa d'acords

1. L'avaluació del professorat haurà de realitzar-se, de preferència, en conjunt per la Comissió, evitant el repartiment d'avaluacions per adscripcions a centres, amb la finalitat de que els criteris emprats siguen homogenis.

2. Els acords es prendran per majoria dels seus membres. En cas d'empat, resoldrà el vot de qualitat de la persona que ostente la presidència.

3. La Comissió d'Avaluació emetrà una valoració provisional global, en forma d'acte resolutiu, que podrà ser recorreguda en alçada davant la Comissió de Resolució de Recursos en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà al de la notificació. En cas de no presentar-se recurs, la resolució provisional es convertirà en definitiva.

Article 9. Funcions de les Comissions d'Avaluació de la Docència

1. Emetre les resolucions individuals provisionals del professorat avaluat, conforme al model que s'arreplega en l'annex 9. Aquesta resolució contindrà la valoració global, en alguna de les següents categories: excel·lent, molt favorable, favorable, desfavorable. A aquestes quatre categories avaluades es podrà afegir la de sense avaluació, conforme al que es disposa en el model.

2. Analitzar i valorar les peticions d'exempció d'evaluacion presentades pel professorat, conforme a les causes previstes en el model d'avaluació: permisos de maternitat o paternitat, baixes metgesses, incapacitats laborals i altres anàlogues, sempre que afecten de forma significativa a la docència en tots dos quadrimestres, i impedisquen comptar amb informació suficient per a realitzar l'avaluació. La CED analitzarà la documentació justificativa aportada i, en cas de resoldre favorablement, la persona sol·licitant rebrà la condició d'exempt o exempta d'avaluació, i en el seu expedient constarà un resultat favorable per a l'any de referència.

3. Analitzar i valorar la informació aportada pel professorat per a acreditar els indicadors que ho requerisquen.

4. Qualsevol altra funció o competència que se li assigne en el model d'avaluació de l'activitat docent del professorat.

5. La Comissió prestarà especial atenció a

a) Aquells casos amb valoració prèvia EXCEL·LENT, per als quals hauran de confirmar que, segons estableix ANECA, la qualitat de l'acompliment docent, més enllà de ser destacable, ha de ser un referent per a la Universitat, per la metodologia utilitzada, les innovacions realitzades, etc.

b) Aquells casos amb valoració prèvia DESFAVORABLE, amb la finalitat de determinar si el professor o professora no compleix adequadament amb les seues obligacions docents o si s'ha produït una valoració molt negativa en diverses de les fonts d'informació emprades (enquestes d'estudiants, informes de responsables, indicadors). En cas de confirmar aquesta valoració, la CED establirà en la seua resolució la forma d'incorporació d'aqueixa persona al Pla de Millora de l'Activitat Docent.

c) Aquells casos en els quals l'acompliment en alguna de les dimensions siga anormalment baix, o ben haja resultats negatius en alguna de les fonts d'informació emprades.

 

 

 

 

Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3650

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464