2019_2020_programa estudis propis de la Universitat d'Alacant per a ocupació dirigida a joves amb discapacitat intel·lectual

ORGANITZA I DIRIGEIX : COL·LABORA: FINANÇA:  

LOGO ua

LOGO UPAPSA

Fundacion Onze

Fons Social Europeu

Reproducir

TÍTOL EXPERT/ESPECIALISTA EN "COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT"

Aprovat per Consell de Govern 24/01/2020 (epígraf 5.4)

TÍTOL

CRÈDITS

OBJECTIUS

EXPERT/A EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

20

Perfeccionament i especialització professional

ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

30

Aplicació de les matèries de qualsevol branca del saber en activitats professionals

JOVES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL INSCRITS EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL.

Requisits que haurà de complir l'alumnat sol·licitant almenys 10 dies abans  del començament del curs:

1. Tenir una discapacitat intel·lectual amb un grau igual o superior al 33% reconeguda oficialment per l'Organisme competent de la Comunitat Valenciana.

2. Tenir una edat compresa entre els 18 i els 30 anys.

3. Estar inscrits o inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a l'inici del curs. Per a estar inscrit es requereix el compliment dels següents requisits:

3.1. Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.

3.2. Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

3.3. En el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa de desocupació d'aquest col·lectiu siga igual o superior al 20 per cent, segons l'Enquesta de Població Activa corresponent a l'últim trimestre de l'any.

3.4. No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

3.5. No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 Instruccions per a sol·licitar el certificat en la data correcta

El PEP en "Competències laborals en entorns d'ocupació amb suport" està cofinançat pel Fons Social Europeu, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, i per la Fundació ONCE, Organisme Intermedi de l'esmentat Programa Operatiu.

Les ajudes destinades cobreixen els costos del desenvolupament del curs i l'alumnat queda exempt del pagament de taxes.

El nombre d'estudiants amb diversitat intel·lectual que es podran beneficiar d'aquestes ajudes serà com a màxim de 15.

1. Oferir formació per a facilitar la inserció laboral a través de la modalitat d'ocupació amb suport.

2. Oferir formació personalitzada amb la finalitat de promoure la participació de l'alumnat com a membres de ple dret en la seua comunitat.

3. Contribuir al desenvolupament personal i autònom de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual.

* Pràctiques en l'àmbit de l'empresa **Optativa (cursar solament una assignatura)

TÍTOL D'EXPERT EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Inici de classes: 15 de octubre 2020

Fi de classes: 09 de febrer 2021

(del 25 de gener al 9 de febrer es realizará el PRÁCTICUM I en empreses)

TÍTOL D'ESPECIALISTA EN COMPETÈNCIES LABORALS EN ENTORNS D'OCUPACIÓ AMB SUPORT

Inici de classes: 01 de març 2021

Fi de classes: 03 de juny 2021

(del 9 de març al 26 de maig es realitzarà el PRÀCTICUM II en empreses)

La formació de tots dos títols s'impartirà de dilluns a dijous en horari de 9:30 a 14:00

Aula de formació per determinar

 HORARI

del 19 de juny fins al 25 de setembre

Admeses les sol·licituds, es realitzarà el procés de selecció a través d'una entrevista personal.

A les candidates i candidats se'ls notificarà telefònicament el dia i hora de l'entrevista.

 

En aquesta entrevista participarà:

  • personal docent de la UA que assumeixen les funcions de direcció i coordinació,
  • personal tècnic d'UPAPSA
  • i el personal de suport especialitzat del PEP.

 

L'objectiu de l'entrevista personal amb les i els sol·licitants és:

  • Valorar els aspectes motivacionals per a la realització del curs.
  • Identificar les capacitats per a l'aprofitament del curs.
  • Analitzar l'entorn familiar i social per a determinar necessitats específiques de l'alumnat.

 

El curs comptarà amb una persona en qualitat de personal de suport que assumirà, entre altres funcions:

  • L'acció tutorial amb l'alumnat.
  • La gestió documental.
  • La intervenció individualitzada de modificació de conductes.
  • Les entrevistes amb les famílies.

 

El PEP té entre els seus docents amb el personal tècnic d'UPAPSA.

Departament de Comunicació i Psicologia Social

Mª Carmen Carretón Ballester (Direcció i Coordinació Académica)

Normativa sobre ensenyaments propis de la UA , aprovada el 14 d'abril de 20014 i publicada en el Butlletí Oficial de la UA el 15 d'abril de 2014.

IMPORTANT: hauràs de portar a l'entrevista el CERTIFICAT DE DISCAPACITAT i el registre en el SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

Instruccions per a descarregar el Certificat de Garantia Juvenil a data 01 octubre 2020:

ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD

   

Xarrada online, organitzada des de la Càtedra d'Inclusió social Aigües d'Alacant de la Universitat d'Alacant, que aborda des d'un punt de vista multidisciplinàri les oportunitats d'inserció laboral de joves amb discapacitat intel·lectual.