Saltar apartados

premis treball final grau màster voluntariat

 

 

I. TÍTOL

CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR ELS TREBALLS FI DE GRAU I TREBALLS FI DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT EL VOLUNTARIAT EN LES DIMENSIONS TEÒRICA I PRÀCTICA (BOUA 18-09-2017)

 

II. CATEGORIA

Convocatòries i concursos.

 

III. ÒRGAN 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat en el desenvolupament del Pla de Voluntariat AMB TU+UA, com estratègia de responsabilitat social de la Universitat d'Alacant.

 

IV. FINALITAT

La Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat, destaca les característiques singulars que té la universitat com a institució d'educació superior per a projectar el voluntariat. En la universitat, el voluntariat és un compromís social i un projecte que enriqueix l'agenda universitària. Lluny de ser considerada una activitat marginal en l'horari d'estudi de l'estudiant, el voluntariat té entitat per a sensibilitzar i complementar la formació del nostre alumnat, com també per a promoure la implicació del professorat en accions que fomenten la participació en l'àmbit social i comunitari, cultural o mediambiental.

Les fortaleses de la universitat estan relacionades amb la seua naturalesa com a gran centre de I+D i els seus actius són la formació i la investigació. A través del voluntariat, l'alumnat té la possibilitat de participar en projectes propis de la universitat o desenvolupats per entitats socials que contribuïsquen a l'aprenentatge servei, que constitueix una relació de reciprocitat amb les persones i amb l'entorn en què el voluntariat rep una formació única per a l’aprenentatge professional i personal i, alhora, aporta el seu coneixement i les habilitats per a contribuir a resoldre problemes, promoure el desenvolupament social o fomentar la cultura i la sensibilització de la comunitat.  

Els projectes de voluntariat poden generar informació clau que permeta aprofundir en diferents realitats o identificar nínxols en què la generació de coneixement estiga per desenvolupar i siga necessària per a avaluar l'efectivitat i l’impacte real dels projectes en els quals la persona voluntària està participant. En aquest sentit, el paper del professorat és estratègic per a orientar i assessorar el treball de l'alumnat ja que integra l'abordatge temàtic del voluntariat amb l'adquisició de les competències que ha d'adquirir en el seu marc acadèmic corresponent. 

En aquest context, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat publica aquesta convocatòria de premis la finalitat dels quals és impulsar i premiar la realització de treballs fi de grau (TFG) i treballs fi de màster (TFM) d'elevada qualitat acadèmica que aborden l'estudi i l’anàlisi del voluntariat en els diferents àmbits, perspectives teòriques i dimensions.

 

V. REQUISITS DE L'ALUMNAT SOL·LICITANT

Estudiants de grau o màster de la Universitat d'Alacant.

  

VI. REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS

1. Els TFG i els TFM s'hauran d'haver defensat al llarg dels cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

2. Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la defensa, una nota mínima de 8 (huit).

 

VII. PERÍODE, FORMAT I LLOC DE SOL·LICITUD

1. El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la resolució en el BOUA i finalitza el 16 d’octubre del 2017 (23:59).

2. Els TFG i els TFM s'hauran de lliurar impresos i enquadernats amb cuquet, sense cap identificació de l'autoria. 

3. Els TFG i els TFM es presentaran en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en els registres auxiliars o qualsevol dels mitjans a què es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

4. Una vegada registrats els TFG i els TFM es lliuraran en un sobre tancat (SOBRE A) i amb l'única referència del títol del treball al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Igualtat i Inclusió. En un segon sobre (SOBRE B), que estarà tancat, lacrat i identificat amb l'única referència del títol del treball, s'inclourà la informació següent:

a) Dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic vàlids a l'efecte de rebre les notificacions oportunes.

b) Certificació acadèmica justificativa de la defensa del treball. 

  

VIII. JURAT DEL PREMI

1. Estarà constituït per:

  • La vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, que el presidirà.
  • La directora del Secretariat de Responsabilitat Social, que actuarà com a secretària.
  • Dos docents de la UA de prestigi reconegut en la temàtica per a la qual es convoquen els premis, que actuaran com a vocals.

2. El jurat haurà de fer públic la decisió del premi abans del 30 d’octubre de 2017.

 

IX. MODALITATS I CARÀCTER DELS PREMIS

1. S'estableixen els premis següents: 

a) Tres premis als treballs fi de grau i dos premis als treballs fi de màster que desenvolupen temàtiques vinculades amb el voluntariat com a fenomen social o a la implementació d'accions voluntàries en diferents àrees. Cadascun d'aquests premis tindrà una dotació de 300 euros i estaran subjectes a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent en el cas dels premis. 

2. Els premis podran ser declarats deserts si, d’acord amb el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix els requisits suficients per a merèixer-ne la concessió.

3. El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb antelació suficient.

4. El Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat podrà publicar els treballs guanyadors, bé en suport paper o electrònic, en el termini d'un any des de la concessió del premi. Una vegada passat aquest termini, l'autora o l'autor podrà disposar del seu treball per a publicar-lo.

 

X. NOTIFICACIONS A LES O ALS ASPIRANTS

 

Les successives resolucions, així com la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que es deriven de la present convocatòria, es publicaran en l'adreça de la pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant.

En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació referent a aquesta convocatòria.

 

https://web.ua.es/va/vr-social/

  

XI. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

1. La Universitat d'Alacant, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48000001

del centre de despesa 011650, destinarà a aquesta convocatòria 1.500€. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

 

XII. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol circumstància no prevista en les bases següents serà resolta pel jurat.

  

Alacant, 18 de setembre de 2017

 

---------------

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR ELS TREBALLS FI DE GRAU I TREBALLS FI DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT EL VOLUNTARIAT EN LES DIMENSIONS TEÒRICA I PRÀCTICA (14-11-2017)

 

Alacant, 14 de novembre de 2017

 

 

 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464