Saltar apartados

premis treballs final grau màster diversitat

RESOLUCIÓ

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE LA CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR TREBALLS DE FI  DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR 2016-2017

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE LA CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR 2016-2017

 

TREBALLS DE FI DE GRAU

El jurat ha resolt premiar els següents treballs:

- LGTBCast. Aplicació Mòbil

- Gestor de Continguts LGTBCast

- Terminologia àrab entorn del gènere i la sexualitat: el cas de Tunísia

 

TREBALLS DE FI DE MÀSTER

El jurat ha declarat deserta la convocatòria de premis.

 

 

I. TÍTOL

CONVOCATÒRIA PER A IMPULSAR TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR 2016-2017 (BOUA 18-09-2017)

 

II. CATEGORIA

Convocatòries i concursos.

 

III. ÒRGAN

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat en desenvolupament del Conveni d'Inclusió subscrit amb la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

 

IV. FINALITAT

La Llei 8/2017 de la Generalitat integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana dedica l’article 25 a l'activitat a desenvolupar per la Universitat per a la seua implementació. Aquesta, haurà de promoure accions informatives, divulgatives, formatives i de foment a la investigació en matèria d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat sexual i familiar en qualsevol de les manifestacions d’aquesta. A aquest efecte, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives ha subscrit amb la Universitat d'Alacant un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'aquests objectius.

En aquest marc, el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Igualtat i Inclusió, publica aquesta convocatòria de premis que té com a finalitat impulsar i premiar la realització de treballs de fi de Grau (TFG) i treballs de fi de Màster (TFM) que d'elevada qualitat acadèmica tracten les matèries d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat sexual i familiar en qualsevol de les seues manifestacions i perspectives teòriques i metodològiques.

 

V. REQUISITS DE L'ALUMNAT SOL·LICITANT 

Estudiants de grau o màster de la Universitat d'Alacant. 

 

VI. REQUISITS DELS TREBALLS PRESENTATS

1. Els TFG i els TFM s'hauran d'haver defensat al llarg dels cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

2. Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la seua defensa, una nota mínima de 8 (huit).

 

VII. PERÍODE, FORMAT I LLOC DE SOL·LICITUD

1. El termini de presentació comença l’endemà de la publicació de la resolució en el BOUA i finalitza el 16 d’octubre del 2017 (23:59).

2. Els TFG i els TFM s’hauran de lliurar impresos i enquadernats amb cuquet, sense cap identificació de l'autoria. 

3. Els TFG i els TFM es presentaran en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en els registres auxiliars o qualsevol dels mitjans que es refereix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. Una vegada registrats els TFG i els TFM es lliuraran, en un sobre tancat (SOBRE A) i amb l'única referència del títol del treball, al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Igualtat i Inclusió. En un segon sobre (SOBRE B), que estarà tancat, lacrat i identificat amb l'única referència del títol del treball, s'inclourà la informació següent:

a) Dades personals, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic vàlids a l'efecte de rebre les notificacions oportunes.

b) Certificació acadèmica justificativa de la defensa del treball.

  

VIII. JURAT DEL PREMI 

1. Estarà constituït per:

  • La Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, que el presidirà. 
  • Una persona de la Unitat d'Atenció a la Diversitat, que actuarà com a secretari o secretària. 
  • Dos docents de la UA de prestigi reconegut en la temàtica per a la qual es convoquen els premis, que actuaran com a vocals.

2. El jurat haurà de fer pública la decisió del premi abans del 30 d’octubre de 2017.

 

IX. MODALITATS I CARÀCTER DELS PREMIS

1. S'estableixen els premis següents:

a) Tres premis als treballs de fi de grau i dos premis als treballs de fi de màster que desenvolupen temàtiques vinculades a la identitat de gènere, expressió de gènere i diversitat sexual. Cadascun d'aquests tindrà una dotació de 300 euros i estaran subjectes a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent en el cas de premis.

b) Tres premis als treballs de fi de grau i dos premis als treballs de fi de màster que desenvolupen temàtiques vinculades a la diversitat familiar. Cadascun d'aquests tindrà una dotació de 300 euros i estaran subjectes a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent en el cas de premis.

2. Els premis podrà ser declarats deserts si, d’acord amb el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix els requisits suficients per a merèixer-ne la concessió.

3. El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb antelació suficient.

4. El Vicerectorat de Responsabilitat Social, Igualtat i Inclusió podrà publicar els treballs guanyadors, bé en suport paper o electrònic, en el termini d'un any des de la concessió del premi. Passat aquest termini, l'autora o l'autor podrà disposar del seu treball per a la publicació d’aquest.

 

X. NOTIFICACIONS A LES O ALS ASPIRANTS

Les successives resolucions, així com la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que es deriven de la present convocatòria, es publicaran en l'adreça de la pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant.

En aquesta mateixa adreça es troba la resta d'informació referent a aquesta convocatòria.

https://web.ua.es/va/vr-social/

 

XI. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La Universitat d'Alacant, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 48000001 del Centre de Despesa 011650, destinarà a aquesta convocatòria 3.000€. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

 

XII. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol circumstància no prevista en les bases següents serà resolta pel jurat. 

Alacant, 18 de Setembre de 2017

 

---------------

Més informació

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

https://web.ua.es/va/vr-social/

 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464