premis tfg i tfm càtedra cultura gitana

 

PREMIS TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA DE CULTURA GITANA

BOUA 08/09/2020

 

BASES

 

Aquesta convocatòria s'estructura en els apartats següents:

 

1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS

 

La Universitat d'Alacant és una institució pública d'educació superior compromesa amb l'avanç cap a una societat plenament inclusiva i lliure de discriminació. Una part essencial del seu compromís consisteix a establir i impulsar actuacions que fomenten la investigació sobre els contextos d'exclusió de les comunitats per a influir en polítiques més equitatives, com també promoure i potenciar l'accés a la universitat de les persones que es troben amb més barreres, i garantir així el principi d'igualtat en l'accés a l'educació.

 

La Càtedra de Cultura Gitana va nàixer mitjançant un acord de col·laboració entre la Universitat d'Alacant, a través de la Secretaria General i el Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, organisme finançador de la càtedra. Entre els objectius d'aquesta destaca impulsar la docència i la investigació sobre la cultura gitana.

 

La promoció i el suport d'estudis i treballs d'investigació fets en el context universitari sobre el poble gitano, des de qualsevol dimensió o perspectiva, siga cultural, social, política, històrica, entre d'altres, és una estratègia idònia per a visibilitzar la realitat de la comunitat gitana, i posar en valor tota la fortalesa i la idiosincràsia com a cultura que tenen, com també identificar aquells reptes socials que són imprescindibles d'aconseguir per a eliminar les desigualtats socials per qualsevol causa.

 

Amb aquesta finalitat, la Càtedra de Cultura Gitana de la Universitat d'Alacant publica aquesta convocatòria de premis, que té com a finalitat impulsar i premiar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) i Treballs de Fi de Màster (TFM) d'una elevada qualitat acadèmica que tracten estudis relacionats amb la comunitat i la cultura gitanes.

 

2. PARTICIPACIÓ

 

2.1. Podrà optar als premis qualsevol estudiant que haja desenvolupat i defensat el seu projecte en la Universitat d'Alacant durant el curs 2019/2020 i que estiga relacionat amb temàtiques del poble gitano.

 

2.2. Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la defensa, una nota mínima de 9 (nou).

 

2.3 Els TFG i els TFM es presentaran de manera telemàtica a través del tràmit d'Instància genèrica disponible en l'aplicació d'UACloud:

 

En el camp EXPOSA caldrà indicar:

 

  • PREMIS TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA DE CULTURA GITANA 2020.
  • Si es tracta d'un TFG o un TFM.

 

En el camp SOL·LICITA caldrà indicar "Dirigit al Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat".

 

En el camp DOCUMENTS ADJUNTS hauran de ser adjuntats dos documents de manera independent en format PDF:

 

a)    Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster sense que hi conste l'autoria ni la tutorització.

 

b)    Fitxa informativa de notes en què conste la nota de defensa del treball (descarregable en UACloud-Expedient acadèmic).

 

La grandària màxima de tot el conjunt de documents és de 15 Mb

 

3. TRIBUNAL I AVALUACIÓ

 

3.1 Es formarà un tribunal per a avaluar les candidatures als premis.

 

3.2 Les persones del tribunal seran:

 

El rector (o persona en qui delegue), que farà les funcions de president o presidenta.

 

La vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

 

La directora de la Càtedra de Cultura Gitana, que farà les funcions de secretària.

 

Dos docents de la UA de prestigi reconegut en la temàtica per a la qual es convoquen els premis, que faran de vocals.

 

3.3 Els premis seran resolts per part del jurat a partir de l'anàlisi i la discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures i es consideraran aspectes com la rellevància i l'originalitat del tema estudiat relacionat amb la història, la cultura i la realitat social del poble gitano, com també el plantejament i el disseny del treball, amb perspectiva de gènere, que pose en valor la cultura gitana i que tracte els reptes necessaris per a l'eliminació de les desigualtats socials.

 

 

 

4. PREMIS

 

4.1 Premi a un Treball de Fi de Grau i accèssit, dotats de 400 i 300 euros respectivament, i premi a un Treball de Fi de Màster i accèssit, dotats de 450 i 350 euros respectivament. Els premis estaran subjectes a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent.

 

4.2 Els premis podran ser declarats deserts si, segons el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix prou requisits per a merèixer-ne la concessió.

 

4.3 El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb suficient antelació.

 

4.4 Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la pàgina web de la càtedra i per altres mitjans que es consideren adequats.

 

 

5. MARC LEGAL I PRESSUPOST

 

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria (un total de 1.500 euros) es troba consignada en el capítol 4 del Departament d'Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència, centre de despesa 32.60.

 

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

 

 

6. DATES

 

6.1 Presentació de candidatures/sol·licituds a partir de la publicació d'aquests premis en el BOUA.

6.2 La data límit de presentació serà el 2 d'Octubre de 2020 (23.59)

6.3 Resolució: 13 d'Octubre de 2020

 

7.     PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractades per la Universitat d ‘Alacant com a responsable, i incorporades en l’activitat de tractament Subvencions, beques, ajudes i premis. La finalitat d’aquest tractament de dades personals serà la gestió i la resolució de la convocatòria. Finalitat basada en l'interés públic de la convocatòria i en la sol·licitud de participació.

 

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no seran cedides a tercers excepte obligació legal.

 

Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al tractament, com també a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan procedisquen, davant la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a travé de la seu electrònica: https://seuelectronica.ua.es/va/index.html

 

 

8.     RECURSOS

Contra aquesta convocatòrua i els actes administratius que se’n deriven podrà interposar-se recurs d’alçada previst en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l’òrgan que va dictar l’acte que s’impugna o davant el rector com a òrgancompetent. 

 

9.     ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

La participació en els Premis implica l'acceptació d'aquestes normes.

 

 

Alacant, 7 de setembre de 2020

 

La secretària general

 

Esther Algarra