Saltar apartados

objectius protocol

PROTOCOL D'ATENCIÓ A la IDENTITAT I A l'EXPRESSIÓ DE GÈNERE DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT: OBJECTIUS, PRINCIPIS I ÀMBITS D'ACTUACIÓ

El Consell de Govern va aprovar el 19 de desembre de 2017 el %u201CProtocol d'Atenció a la Identitat i a l'Expressió de Gènere de la Universitat d'Alacant%u201D amb el qual la UA persegueix garantir de forma integral els drets del col·lectiu trans universitari.

Per açò, regula el procediment a seguir en el canvi de nom d'ús comú, garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés i permanència en els estudis en establir mecanismes d'adaptació curricular per a l'alumnat que es trobe en teràpia farmacològica, hormonal i/o psicològica, articula mecanismes d'accés i ús dels espais comuns com els vestuaris i condícies, i inclou una sèrie de mesures docents, investigadores i formatives dirigides a sensibilitzar enfront de la realitat trans.

Objectius

- Desenvolupar actuacions que, amb la finalitat de protegir l'exercici dels drets d'identitat i expressió de gènere, permeten atendre adequadament a les persones trans i afavorir la plena integració de les persones no conformes amb el sexe assignat en nàixer, impedint qualsevol forma d'exclusió i assegurant el respecte a les mateixes en l'àmbit universitari.

- Desenvolupar l'article 25.2 de la Llei 8/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana , relatiu a la implementació en les universitats d'un protocol educatiu d'atenció a l'alumnat trans que incloga mesurades de seguiment i coordinació amb els centres d'accés.

- Establir el procediment per a la realització del canvi de nom legal pel nom triat en els documents i recursos que utilitzen les persones trans amb efectes i àmbit intern de la Universitat d'Alacant.

- Establir el procediment per a la realització del canvi de nom d'ús legal de les persones que hagen modificat prèviament l'assignació del sexe i nom propi en el Registre Civil, i que ostenten, correctament actualitzat, el seu nou Document Nacional d'Identitat.

- Establir mecanismes de seguiment i coordinació del conjunt de les actuacions arreplegades en aquest Protocol .

ÀMBIT SUBJECTIU

1. El present Protocol serà aplicable:

a) Al personal docent i investigador, funcionari i laboral.

b) Al personal d'Administració i serveis, funcionari i laboral.

c) Al personal investigador contractat segons alguna de les modalitats arreplegades en la Llei de la Ciència (Llei 14/2011) i les recollides en la normativa de la Universitat d'Alacant reguladora de les convocatòries per a la selecció de personal investigador contractat en règim laboral temporal (BOUA 6 de juny 2013).

d) Al personal investigador adscrit a la UA i que perceben ajudes econòmiques d'organismes aliens a la Universitat d'Alacant.

i) A estudiants.

2. Quan les actuacions remeten a situacions d'assetjament per orientació sexual, per desenvolupament sexual diferent o identitat o expressió de gènere divergent (veure art. 16), i sempre que tals situacions es donen en les seues relacions amb membres de la comunitat universitària, aquest Protocol serà aplicable:

a) A les persones que presten els seus serveis en la Universitat, siga el que siga el caràcter o la naturalesa jurídica de la seua relació amb la mateixa. S'aplicarà també a les persones que, sota la dependència jurídica d'un tercer, presten els seus serveis en la UA, com és el cas del personal afecte a contractes o subcontractes i/o lloc a disposició per les ETTs.

b) A persones treballadores autònomes contractades per la Universitat d'Alacant, o bé per altres entitats, sempre que presten els seus serveis en l'àmbit propi de la Universitat.

3. Addicionalment, quan les actuacions remeten a l'accés i ús de les instal·lacions, el present Protocol serà aplicable a les seues usuàries i usuaris.

Principis generals

La Universitat d'Alacant:

1. Reconeix i garanteix la llibertat, dignitat i igualtat de les persones trans pel que respectarà, en totes les seues actuacions, el dret a l'autodeterminació de la identitat i expressió de gènere i garantirà el seu dret a ser tractades d'acord a la identitat de gènere i sexe sentit.

2. Vetlarà per que existisca un clima de seguretat, de manera que l'activitat universitària es desenvolupe en espais lliures d'assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu i, també, per identitat o expressió de gènere divergent, per un desenvolupament sexual diferent o per orientació sexual.

3. Realitzarà les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d'actituds i pràctiques basades en prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l'orientació sexual.

4. Adoptarà les mesures administratives que siguen necessàries a fi d'assegurar que les persones objecte d'aquest Protocol siguen tractades d'acord amb la seua identitat i expressió de gènere.

5. Rebutja l'assetjament per desenvolupament sexual diferent, identitat o expressió de gènere divergent o per orientació sexual.

Principis d'actuació

 • Respecte a la llibertat individual i als drets d'identitat de gènere i orientació sexual lliurement expressats pels membres de la comunitat universitària així com el respecte a la dignitat, intimitat i pròpia imatge de les persones.
 • Tracte d'acord amb la identitat de gènere i orientació sexual lliurement determinada pels membres de la comunitat universitària. En aquest sentit, es respectarà el nom d'ús comú o triat en el conjunt d'activitats universitàries, així com la imatge física i indumentària triada segons la identitat de gènere sentida.
 • Respecte a la dignitat, lliure desenvolupament de la personalitat i no discriminació.
 • Seguretat i protecció, dirigit a garantir espais respectuosos i lliures de situacions d'assetjament i de violència.
 • Informació, formació i sensibilització a la comunitat universitària.
 • Celeritat i agilitat en els tràmits administratius als quals remet aquest Protocol.
 • Accés i l'ús de les instal·lacions universitàries d'acord amb la identitat de gènere sentida, incloent lavabos, vestuaris i dutxes individuals.
 • Deure confidencialitat del personal de la UA que tinga accés a la informació o a dades relatives als procediments regulats en aquest Protocol.
 • Tractament reservat de tota la documentació que afecte a l'àmbit objectiu d'aplicació del Protocol.
 • Respecte a la titularitat jurídica dels drets i obligacions que corresponguen a la persona. En aquest sentit, i sempre que siga necessari, apareixerà el nombre del document nacional d'identitat.

per a sol·licitar canvi de nom

Veure

ÀMBIT OBJECTIU

A l'efecte del present Protocol s'entendrà per:

assetjament per orientació sexual o identitat de gènere

 • Qualsevol comportament realitzat en funció de l'orientació sexual de la persona o la identitat de gènere amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn intimidatorio, degradant o ofensiu.

identitat de gènere

 • La identitat psicològica i social sobre el gènere sentit de cada persona; és a dir, és la vivència personal i profunda de ser home o dona. En la majoria de les persones, la identitat de gènere es correspon amb el sexe biològic de la persona (els seus genitals i sistemes hormonals), però en algunes persones, la identitat de gènere és dissonant amb el sexe biològic.

expressió de gènere

 • Manifestació de cada persona de la seua identitat de gènere.

persona trans

 • Persones que s'identifiquen o expressen amb una identitat de gènere diferent del sexe que li va ser assignat en nàixer, incloent les persones transexuales i transgénero.

transexuales

 • Persones, homes o dones, la identitat de les quals de gènere no correspon amb el seu sexe biològic. Així, les dones trans són persones que se senten i viuen com a dones, havent nascut amb un sexe anatòmicament masculí i els homes trans són persones que se senten i viuen com a homes, havent nascut amb un sexe anatòmicament femení. En les i els transexuales es dóna un fort rebuig pels genitals discordantes amb la seua identitat de gènere, per la qual cosa aspiren a realitzar-se cirurgies que readecúen els seus genitals a la seua identitat de gènere (cirurgia de reconstrucció Genital, CRG). Igualment desitgen adequar els trets sexuals secundaris (pits, borrissol facial, to de veu, etc.) a la seua identitat de gènere.

transgéneros

 • Persones, homes o dones, la identitat de les quals de gènere no concorda amb el seu sexe biològic. A diferència de les persones transexuales, no senten rebuig als seus genitals com per a aspirar a una cirurgia reconstructiva, bastant-los viure i actuar d'acord a la seua identitat de gènere. Moltes vegades aspiren a modificar els seus trets sexuals secundaris en major o menor mesura.

intersexuales

 • Persones els cossos de les quals tenen anatòmicament òrgans masculins i femenins, simultàniament, en diferents graus. Tenen una identitat de gènere que pot ser masculina o femenina, que concordarà parcialment amb la seua anatomia corporal. Legalment, no obstant açò, tindran un sexe assignat en la seua inscripció de naixement, que probablement correspondrà pel cap alt evident anatòmicament, que pugues o no coincidir amb la identitat de gènere.

persones cisexuales

 • Persones en les quals la seua identitat de gènere coincideix amb el seu gènere.

HOMOFÒBIA/TRANSFOBIA

 • És l'assetjament que es realitza a través d'actes d'agressió físics,psicològics i socials per part d'estudiants, docents i/o personal d'administració i serveis cap a alumnat o companys i companyes homosexuals,lesbianes,bisexuales i transexuales.

Assabenta't de tot, i si tens qualsevol pregunta no dubtes a posar-te en contacte amb EL VICERECTORAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL, INCLUSIÓ I IGUALTAT

Campus de Sant Vicent del Raspeig, Ap. 99 · I-03080 · Alacant · Tel. (+34) 965 90 9917 vr.social@ua.es

Identitat de Gènere


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464