Saltar apartados

concurs idees projecte de finançament col·lectiu

CONVOCATÒRIA DE CONCURS D’IDEES PER A DOTAR DE NOM I LOGOTIP AL PROJECTE DE FINANÇAMENT COL·LECTIU O CROWDFUNDING DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (BOUA 30/06/2017)

El projecte de finançament col·lectiu de la Universitat d’Alacant convoca un concurs d’idees per a participar en la proposta d’un nom per a l’eina web que permetrà la gestió en línia dels futurs projectes, i el disseny d’un logotip destinat a ser-ne la imatge representativa.

El finançament col·lectiu, és un sistema basat en la col·laboració de la comunitat, siga monetàriament o en espècie, en el finançament de projectes científics, socials i culturals. Aquest model de finançament s’associa amb processos de participació ja que és capaç d’implicar la comunitat en el mateix projecte que es llança i convertir les persones que el cofinancen en sòcies, partícips, decisores i no únicament en finançadores. És per això, que és un mètode únic per a implicar la comunitat en els processos propis de desenvolupament.

El projecte de finançament col·lectiu de la Universitat d’Alacant té com a objectiu el suport i l’impuls de la investigació, l’emprenedoria i l’acció social de la nostra Universitat per atraure finançament destinat a llançar projectes promoguts per la comunitat universitària. Addicionalment, aquesta iniciativa persegueix altres objectius que contribueixen a enfortir el posicionament i la funció social de la Universitat d’Alacant, com són:

(1) Projectar la Universitat d’Alacant com a motor i referent d’investigació innovadora a través de la difusió del talent científic d’aquesta a nivell nacional i internacional.

(2) Posicionar la Universitat d’Alacant com una institució socialment responsable, i visibilitzar a través dels projectes llançats en campanyes de projecte de finançament col·lectiu el seu compromís social i la contribució al desenvolupament de la comunitat mitjançant els seus actius propis.

(3) Enfortir la marca UA a través dels seus valors i l’excel·lència, transmesos a la societat a través dels projectes científics i socials d’aquesta.

 

Reproducir

 

1. NOM I LOGOTIP

El nom i el logotip han d’estar orientats a identificar el projecte de finançament col·lectiu de la Universitat d’Alacant i han d’adaptar-se a qualsevol suport de treball i difusió utilitzat, especialment en la seua Plataforma, l’eina web que permetrà la gestió en línia del procés de les campanyes que seran llançades per a difondre i finançar els projectes.

 

2. PARTICIPANTS

Podran participar estudiants, personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i col·lectiu Alumni de la Universitat d’Alacant, que podran ser requerits perquè acrediten la vinculació que tenen amb la Universitat d’Alacant.

 

3. REQUISITS I TÈCNICA 

1. Cada concursant podrà presentar un màxim de dos noms i dos logotips, i podrà emplenar fins a dos formularis.

2. Les propostes de noms i logotips es podran presentar de forma individual o conjunta. Si la proposta que es presenta ha sigut feta per diverses persones, una d’aquestes haurà de figurar com a autor o autora principal i la resta s’identificaran com coautors o coautores.

Si la proposta és conjunta, l’equip no podrà estar format per més de tres persones.

3. Totes les propostes hauran de ser originals i no haver sigut premiades en altres concursos o exposicions. El jurat desestimarà qualsevol obra formada per elements que no siguen originals i que puguen ser copiats de qualsevol base de dades gràfica.

4. Les propostes de logotips s’hauran de presentar en color i en blanc i negre, amb la major resolució possible i en format JPG, GIF, PNG, PDF, PSD o BMP, tenint en compte que podran ser reproduïts en diferents suports i materials.

Els logotips no podran excedir els 5 Mb per cada arxiu.

5. Les propostes de noms es presentaran en valencià i castellà.

  

4. FORMA DE PRESENTACIÓ

1. Cada concursant emplenarà les seues dades i presentarà les propostes a través del formulari següent, i podrà optar per presentar només nom, només logo o tots dos en cada proposta.

2. A través del formulari se sol·licitaran les dades següents: Nom i cognoms de l’autor o autora, NIF, pseudònim, telèfon, correu electrònic, fitxers que cal adjuntar i un text explicatiu de la proposta presentada.

3. En el nom dels fitxers que cal adjuntar ha de constar el pseudònim triat per qui concursa seguit per la paraula "nom" o "logo" (depenent de si es tracta de la proposta d’un nom o logotip) i de "bn" o "c" (en el cas que el logotip siga en blanc i negre o a color). Tot això separat per guions baixos de manera que quede estructurat de la manera següent:

 

Exemple per a la presentació d’un nom:

Pseudònim triat__”nom”

 

Exemple per a la presentació d’un logo:

Pseudònim triat_"logo_bn"

Pseudònim triat_"logo_c"

 

5. TERMINI DE LLIURAMENT 

1. El termini de presentació comença l’endemà de la publicació del concurs en el BOUA i finalitza el 29 de setembre del 2017 (23:59).

  

6. DESENVOLUPAMENT DEL CONCURS

1. El jurat estarà constituït per:

- La secretària general, que actuarà com a presidenta.

- La subsecretària general, que actuarà com a secretària.

- La vicerectora d’Investigació i Transferència de Coneixement.

- La vicerectora d’Estudiants i Ocupació.

- La vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

- Una representant o un representant del Gabinet d’Imatge o de la Unitat de Comunicació de la Universitat d’Alacant

 

2. El Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió e Igualtat, publicarà en la pàgina web https://web.ua.es/va/vr-social/ les propostes premiades. 

 

7. PREMIS

1. S’estableixen els premis següents:

a) Tres premis als millors noms per al Projecte de Finançament Col·lectiu de la Universitat d’Alacant, dotat cadascun d’ells amb 300 euros.

b) Tres premis als millors logotips per al Projecte de Finançament Col·lectiu de la Universitat d’Alacant, dotat cadascun d’aquests amb 300 euros.

3. El premi és únic, independentment del nombre de persones que participen en la realització de les propostes premiades.

4. Els premis poden quedar deserts si el jurat ho decideix així.

5. El lliurament del premi es farà en un acte públic a la Universitat d’Alacant que s’anunciarà amb suficient antelació.

 

8. DRETS DE REPRODUCCIÓ / PROPIETAT 

1. La propietat del nom i el logotip premiat serà cedida a la Universitat d’Alacant, que es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats i a través dels mitjans que considere oportuns.

2. La Universitat d’Alacant es reserva el dret de retocar la imatge del nom i logotip guanyador amb la finalitat d’optimitzar-lo per a la posterior impressió d’aquesta.

 

9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que s'hi aporten formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. La responsabilitat del fitxer recau sobre la Gerència de la Universitat d'Alacant. Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant l'esmentada Gerència mitjançant una sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les dades personals que s'hi aporten no seran cedides a cap altra unitat de la UA o empresa, administració o organisme. 

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases

  

11. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt pel jurat.

 

12. APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

La Universitat d’Alacant, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 60931001 del Centre de Despesa 011650, destinarà a aquesta convocatòria 1.800 €. L’execució d’aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d’Alacant.

 

 

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464