Saltar apartados

convocatòria projecte finançament col·lectiu

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A PROMOURE PROJECTES DE FINANÇAMENT COL·LECTIU (CROWDFUNDING) (2018)

 

PREÀMBUL

 

La Universitat d'Alacant publica la seua primera convocatòria per a promoure projectes de finançament cole·lectiu, un sistema de promoció d'iniciatives innovadores que tenen la capacitat d'implicar els col·lectius de la universitat, i la mateixa comunitat, en els seus processos de desenvolupament i que va més enllà de l'aportació monetària de les persones, ja que les converteix en sòcies, partícips i fins i tot decisores de propostes innovadores.

La iniciativa té la capacitat de projectar la Universitat d'Alacant com a motor i referent científic i social a través de la difusió del seu talent a escala nacional i internacional, la posiciona com a institució responsable socialment i visibilitza a través dels projectes impulsats en les campanyes de projectes de finançament col·lectiu el seu compromís social i la seua contribució al desenvolupament de la comunitat mitjançant els seus propis actius. Una iniciativa que, a més, permet a la Universitat d'Alacant transmetre els seus valors i l'excel·lència a la societat a través dels projectes que promoga.

La convocatòria busca impulsar el finançament i la difusió de projectes de recerca, emprenedoria, innovació social, cultural, i de cooperació al desenvolupament, com a béns comuns i consecucions socials, augmentar la comunicació i transparència en els processos de creació i innovació, així com promoure la participació de la comunitat en el món científic i en les accions de responsabilitat social.

Per a desenvolupar les campanyes de finançament, la mateixa difusió dels projectes seleccionats, la gestió en línia, i també per a garantir un assessorament especialitzat en finançament col·lectiu, la Universitat d'Alacant ha creat UACrowd, una eina web a la qual s'accedeix a través de l'adreça https://www.crowdants.com/uacrowd.

 

 Acta de Resolució de Projectes seleccionats (15-02-2019)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA (BOUA 06-nov-2018

 

PRIMERA. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta convocatòria és ajudar a finançar tres projectes en els àmbits de la recerca, l'emprenedoria, la innovació social, cultural i de cooperació al desenvolupament promoguts per la comunitat universitària a través d'una campanya planificada de finançament col·lectiu mitjançant la Plataforma UACrowd.

Les sol·licituds seran presentades per les persones promotores o líders dels projectes i se sotmetran a les condicions i al procés que s'especifica en les bases d'aquesta convocatòria.

SEGONA. PARTICIPANTS

Hi podran participar els següents membres de la comunitat universitària:

a)    Estudiants de grau i postgrau (màster i doctorat)

b)    Personal docent i investigador

c)     Personal d'administració i serveis

d)     Col·lectiu Alumni

 

Per a accedir a la convocatòria no és requisit imprescindible que tot l'equip del projecte forme part de la comunitat universitària, sempre que la persona promotora complisca aquesta condició.

 

TERCERA. TIPOLOGIA DELS PROJECTES

Es podran presentar a aquesta convocatòria projectes que recullen iniciatives lligades a:

a)    La recerca

b)    L'emprenedoria 

c)     La innovació social

d)    La innovació cultural

e)    La cooperació al desenvolupament

 

Cadascuna de les tipologies dels projectes es podran plantejar des de qualsevol de les àrees d'interès tant per a la comunitat universitària com per a la població en general. Les propostes de projectes hauran de tenir la capacitat de generar impacte en el desenvolupament social local, nacional o internacional.

 

 

El Consell de Direcció, davant de situacions sobrevingudes que requerisquen una intervenció immediata i humanitària, podrà promoure projectes a través de la plataforma UACrowd al llarg de 2018.

 

 

QUARTA. FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per a participar en la convocatòria, la persona promotora del projecte haurà d'omplir el formulari en línia amb els següents apartats:

a)    Dades personals (nom, cognoms, DNI, telèfon, correu electrònic, col·lectiu UA).

b)    Memòria del projecte:

 1. Descripció de la proposta i justificació de la seua rellevància.
 2. Objectius.
 3. Informació de metodologia-plantejament-procediment (si escau).
 4. Descripció i experiència de l'equip en el tema objecte del projecte.
 5. Pressupost detallat del projecte, que en cap cas podrà ser superior a 25.000 euros.
 6. Resum i descripció, si escau, del material inventariable sol·licitat i justificació de la seua necessitat en relació amb el projecte.
 7. Currículum de la persona promotora i de cadascun de les i els membres de l'equip.

 

 

El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUA i acaba el 01/02/2019 (23.59 hores).

 

Si una vegada rebudes les sol·licituds s'aprecia l'absència de documentació o errors d'una altra naturalesa, es notificarà aquesta circumstància a la persona promotora perquè esmene les deficiències en el termini de deu dies hàbils comptadors des de la data de notificació.

 

 

CINQUENA. COMISSIÓ D'AVALUACIÓ

 

Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada per les i els vicerectors, o persones en qui deleguen, afins a la naturalesa dels projectes presentats. La comissió d'avaluació podrà disposar de l'assessorament de ºpersones expertes en els àmbits dels projectes presentats.

 

Una vegada fixada la composició de la comissió segons la naturalesa dels projectes presentats, la presidència l'exercirà el vicerector o la vicerectora amb major ordre de prelació i la secretària serà exercida per el de menor.

 

SISENA. CRITERIS D'AVALUACIÓ

 

La comissió avaluarà les sol·licituds de projectes presentades d'acord amb els criteris següents:

 

1)    Adequació del projecte als objectius de la convocatòria (fins a 20 punts)

2)    Viabilitat i qualitat de la proposta (fins a 20 punts)

3)    Capacitat i compromís de l'equip promotor (fins a 20 punts)

4)    Interès del projecte per a la comunitat universitària en termes de millora dels processos d'aprenentatge, contribució amb solucions innovadores a reptes socials, tractament d'àmbits de recerca prioritaris, aportació de respostes a necessitats o problemes, impuls de prototips amb impacte social (fins a 20 punts).

5)    Interès social general (educatiu, de sensibilització) i impacte soci econòmic esperat (fins a 20 punts).

 

SETENA. RESOLUCIÓ

 

Una vegada vista la proposta formulada per la comissió constituïda per a avaluar els projectes, la resolució es notificarà a les persones sol·licitants en el termini màxim de deu dies hàbils des de la data límit fixada per a esmenar les sol·licituds, segons preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així mateix, la composició de la comissió d'avaluació i la resolució seran publicades en la pàgina web del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat.

Qualsevol modificació en les condicions que van motivar la concessió dels projectes haurà de tenir l'autorització del vicerectorat que exercisca la presidència de la comissió; en cas contrari, aquesta concessió podrà ser revocada totalment o parcialment.

 

VUITENA. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Les obligacions de les persones promotores dels projectes seleccionats són les següents:

 1. Garantir la veracitat i exactitud de les dades aportades.
 2. Utilitzar la marca UA de forma subjecta a les indicacions específiques que sobre aquest tema establisca l'acord que se subscriga per a cada projecte seleccionat mitjançant acord de col·laboració subscrit.
 3. Desenvolupar el projecte d'acord amb les condicions en les quals es present en la campanya de finançament.
 4. Assistir a una sessió de formació específica per a la inauguració de la campanya.
 5. Aportar una declaració en la qual exposen que no s'ha vulnerat cap dret de propietat intel·lectual o industrial de tercers. En el cas que hi haja cotitularitat sobre el projecte i que s'hagen utilitzat obres o coneixements protegits amb drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, la UA es reservarà el dret de sol·licitar prova del consentiment de les i els titulars i de les i els tercers per la utilització de les obres o coneixements citats en els termes que s'exposen en les bases de la convocatòria.

 

NOVENA. LLANÇAMENT DEL PROJECTE EN LA PLATAFORMA UACrowd

 

Els projectes seleccionats llançaran les seues campanyes de microfinançament al llarg del 2019 a través de la plataforma UACrowd. La selecció dels projectes es publicarà juntament amb el calendari de la posada en marxa de les seues campanyes a través de la plataforma UACrowd.

 

Amb anterioritat a la inauguració de les campanyes dels projectes seleccionats a través de la plataforma UACrowd, les persones promotores dels projectes seleccionats signaran amb la Universitat d'Alacant un acord que determinarà les condicions en les quals es desenvoluparà aquesta campanya de microfinançament.

Les i els promotors dels projectes seleccionats assistiran a un taller de formació que impartirà  una entitat especialitzada amb la finalitat d'adquirir les habilitats i coneixements necessaris per a planificar i desenvolupar la campanya.

Després de la formació, els equips promotors dissenyaran les etapes de campanya sota l'assessorament d'aquesta entitat, d'acord amb les indicacions rebudes, i generaran els materials necessaris per la campanya.

El Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat assumeix les tasques de coordinació d'aquesta convocatòria, de manera que qualsevol consulta o qüestió s'haurà de dirigir a aquest vicerectorat. Així mateix, li correspondrà, amb el suport de l'entitat assessora, la validació final de la campanya i del material preparat per al seu llançament, així com fer-ne el seguiment.

 

DESENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Les persones participants accepten en la seua integritat aquestes bases, així com la resolució de la comissió, que serà inapel·lable.

ONZENA. OBSERVACIONS FINALS

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per la comissió creada en aquesta convocatòria.

La plataforma UACrowd recull en Qüestions freqüents informació relativa al llançament del projecte. S'hi pot accedir en https://www.crowdants.com/uacrowd/faq.

 

ANNEX 1

 

Solicitud. Dades necessàries de la persona promotora 
(1. Promotor en https://www.crowdants.com/uacrowd/guia-crear-proyecto)

 

 

ANNEX 2

 

Memòria. Informació necessària sobre el projecte presentat

(2. Projecte en https://www.crowdants.com/uacrowd/guia-crear-proyecto)

 

Alacant, 5 de Novembre de 2018

 

La Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat

Mª José Rodríguez Jaume

Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat


Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat
Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 9917

Fax: (+34) 965 90 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464