Saltar apartados

Condicions d'ús

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Aquestes condicions generals regulen l'ús del lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça URL www.ua.es.

L'existència d'aquestes condicions generals d'ús no exclou la presència d'altres disposicions o condicions d'accés a les diverses seccions que componen el lloc de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

1. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

Els usuaris hauran de llegir les presents Condicions Generals d'Ús d'aquesta pàgina web.

L'ús del lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT implica el coneixement i plena acceptació dels advertiments legals i condicions vigents en cada moment que l'usuari hi accedisca i que a continuació s'especifiquen.

Així mateix, la utilització de determinats serveis a la disposició dels usuaris d'aquest lloc oficial pot estar sotmesa a condicions especials, advertiments o instruccions que també hauran de ser consultats i acceptats sense reserves.

2. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del previst en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el lloc web www.ua.es ha sigut creat, és mantingut i és propietat de la UNIVERSITAT D'ALACANT, creada per la Llei 29/79, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre de 1979) i l'adreça del qual, a la qual podran dirigir-se els usuaris, és:

UNIVERSITAT D'ALACANT

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Campus de Sant Vicent del Raspeig

E - 03690 Alacant

Telf.: +34 965 90 34 00

Fax: +34 965 90 34 64

adreça electrònica: comision.web@ua.es

3. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

3.1 Gratuïtat de l'accés

La utilització del lloc oficial de la UNIVERSITAT D'ALACANT posseeix caràcter gratuït. No obstant això, la contractació d'alguns dels serveis que ofereix aquest lloc web pot estar, actualment o en el futur, condicionada al pagament d'un preu, en aquest cas s'indicarà convenientment.

3.2 Registre de l'usuari

Amb caràcter general, l'accés i utilització d'aquest lloc web no exigeix la prèvia inscripció o registre dels usuaris.

No obstant això, i amb caràcter excepcional, l'accés a determinats serveis està supeditat al registre de l'usuari en les bases de dades de la UNIVERSITAT D'ALACANT. En aquests casos, les dades de caràcter personal facilitades a la UNIVERSITAT D'ALACANT, a conseqüència de la utilització del lloc web, seran objecte de tractament per part de la Universitat en les condicions i els termes especificats en la clàusula 7 d'aquestes Condicions Generals d'Ús.

L'usuari es compromet a usar les seues claus d'accés (nom d'usuari i contrasenya) d'acord amb les següents restriccions:

    • La contrasenya triada per l'usuari no podrà lesionar els drets a l'honor i a la pròpia imatge de tercers, així com tampoc infringir de cap manera els drets de propietat industrial i intel·lectual de tercers.

    • Les claus d'accés són per a ús exclusiu de l'usuari titular de les mateixes i la custòdia, la confidencialitat i la correcta utilització són de responsabilitat exclusiva de l'usuari titular.

      La UNIVERSITAT D'ALACANT no serà responsable per cap perjudici en què l'usuari o tercers puguen incórrer com a conseqüència que altres persones utilitzen la seua contrasenya, tant amb el seu coneixement com sense ell.

  • La UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a no divulgar la contrasenya utilitzada per l'usuari a qualsevol altra persona, excepte en el cas que, en estricte compliment dels pertinents requeriments judicials o, si escau, l'autoritat legalment autoritzada, li siga exigida.
3.3 Restriccions d'accés i ús

La utilització del lloc oficial d'UNIVERSITAT D'ALACANT haurà d'obeir al contingut d'aquestes Condicions Generals, i a qualssevol disposicions legals aplicables.

La UNIVERSITAT D'ALACANT es reserva el dret unilateral de denegar l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

4. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1 Propietat Industrial

Les denominacions "Universitat d'Alacant", "Universitat d'Alacant", així com altres signes distintius (gràfics o denominatius) que apareixen en aquest lloc web, són propietat exclusiva de la UNIVERSITAT D'ALACANT, qui els té degudament registrats. Aquesta titularitat li atorga, de conformitat amb l'Art. 34 de la Llei 17/2001, de 17 de desembre, de Marques, així com amb altres legislacions nacionals que pogueren ser aplicables, el dret exclusiu d'utilitzar els signes mencionats abans distintius en el tràfic econòmic. Per tant, queda prohibida la seua utilització per part de tercers que manquen d'autorització.

L'eventual presència en aquest lloc de signes distintius de titularitat aliena a la ressenyada en el paràgraf precedent s'efectua sense finalitat comercial i amb l'autorització dels propietaris legítims, sempre amb el degut respecte als drets d'exclusiva.

4.2 Noms de domini

En el mateix sentit que el referit en l'apartat precedent, el nom de domini "www.ua.es" i tots aquells que servisquen per a accedir de forma directa al present lloc oficial són de titularitat exclusiva de la UNIVERSITAT D'ALACANT. La indeguda utilització d'aquests en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i serà perseguit pels mitjans previstos en la Llei.

4.3 Drets d'Autor

4.3.1 Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, sons, vídeos, animacions, enregistraments, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial, així com el propi lloc en el seu conjunt com a obra artística multimèdia estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

4.3.2 Queden exceptuats d'aquesta protecció aquells arxius o programes d'ordinador que no siguen titulars de la UNIVERSITAT D'ALACANT i d'accés gratuït (freeware) que l'usuari pot descarregar-se des de diverses pàgines d'aquest lloc amb la finalitat de possibilitar l'accés a les mateixes. Es tracta, en tot cas, d'aplicacions que tenen el caràcter de domini públic per expressa voluntat dels seus autors.

4.3.3 L'usuari queda expressament autoritzat per la UNIVERSITAT D'ALACANT a visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, de qualsevol altra forma, en el seu disc dur o un altre suport físic, les creacions intel·lectuals protegides i qualsevol altre contingut o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, sempre que això s'efectue amb finalitats personals i privades de l'usuari, sense finalitat comercial o de distribució i sense modificar, alterar o descompilar els drets i continguts mencionats abans. Aquesta facultat d'ús personal s'entén reconeguda sempre que es respecten intactes els advertiments als drets d'autor i de propietat industrial fetes ací i no suposa la concessió de llicència alguna a l'usuari.

4.3.4 Així mateix, els museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius, de titularitat pública o integrades en institucions de caràcter cultural o científic, queden exempts de requerir l'autorització de la UNIVERSITAT D'ALACANT per la reproducció del material contingut i, en general, de qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc oficial o actiu emparat o no per un dret d'exclusiva, quan aquella es realitze sense finalitat lucrativa i exclusivament per a finalitats d'investigació.

4.3.5 Qualsevol altra utilització requerirà l'autorització expressa i per escrit de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

4.4 Reserva d'accions

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i evitar qualsevol actuació que poguera perjudicar-los.

D'acord amb el fins ara ressenyat, la utilització no autoritzada dels drets de propietat industrial i intel·lectual titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT i relacionats o continguts en aquest lloc web, així com qualsevol vulneració de la pacífica possessió i titularitat dels drets i continguts mencionats abans serà perseguida amb els mitjans que la legislació, tant espanyola com a internacional, preveuen.

En aquest sentit, LA UNIVERSITAT D'ALACANT deixa feta expressa reserva de l'exercici de quantes accions, tant civils com a penals, emparen els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. ENLLAÇOS

En el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT l'usuari podrà trobar diversos enllaços que li conduiran a pàgines web independents d'aquesta. La seua única finalitat és la de facilitar l'accés a altres fonts d'informació en Internet relacionades amb la cultura i l'educació i la inserció en aquest lloc web està inspirada en el respecte dels drets de propietat intel·lectual que, si escau, puguen correspondre als seus autors.

Així mateix, l'establiment d'enllaços al lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT haurà de respectar els drets de propietat intel•lectual o industrial titularitat de la UNIVERSITAT D'ALACANT ressenyats en aquestes Condicions Generals.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1 Pels continguts:

6.1.1 Informacions: les informacions, tant pròpies com de tercers, que apareixen en el lloc web "www.ua.es" es proporcionen "com estan", sense garanties de cap tipus quant a la exactitud i actualització. En conseqüència, la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable dels possibles perjudicis que la utilització de les mateixes pogueren causar.

Així mateix, la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable de la licitud del contingut subministrat pels proveïdors, usuaris i altres tercers a través de qualsevol manera d'utilització d'aquest lloc web.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a evitar l'existència en el seu lloc web de continguts il·lícits i, en cas que prenga coneixement efectiu d'aquests continguts, eliminar-los o impedir l'accés als mateixos.

6.1.2 Errors: en relació amb l'esmentat en el paràgraf anterior, els documents publicats podrien contenir inconsistències tècniques o errors tipogràfics involuntaris, dels quals la UNIVERSITAT D'ALACANT no es fa responsable, però es compromet a esmenar-los, com més prompte millor, des del moment en què tinga coneixement dels mateixos.

6.1.3 Hiperenllaços: els enllaços, amb o sense contingut publicitari, que hi ha en aquest lloc web permeten a l'usuari deixar el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT. Els llocs enllaçats no estan relacionats, llevat que s'indique el contrari, amb la UNIVERSITAT D'ALACANT, qui no es fa responsable dels continguts als quals s'accedisca en virtut dels esmentats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en els mateixos, ni de l'ús que es faça dels enllaços, ni de la disponibilitat tècnica que tinguen.

En qualsevol cas, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a fer el possible per evitar l'existència en el seu lloc web d'enllaços a llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites i, en general, susceptibles d'atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

Així mateix, en cas que prenga coneixement de l'existència dels enllaços abans mencionats a llocs de contingut il·legal, la UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a actuar amb diligència per a suprimir-los immediatament.

6.1.4 Fòrums de debat i tertúlies: la UNIVERSITAT D'ALACANT no és responsable de les opinions que es pogueren expressar en els diferents fòrums permanents i en les tertúlies ocasionals que es desenvolupen en el si d'aquest lloc. En qualsevol cas, és el propòsit de la UNIVERSITAT D'ALACANT procurar la correcta utilització d'aquests mecanismes, amb el màxim respecte a la dignitat de les persones i a la llibertat d'expressió emparada per la Constitució espanyola.

6.1.5 Modificació de continguts: la informació, la presentació i els serveis que ofereix aquest lloc poden ser sotmesos a canvis periòdics o puntuals, susceptibles de ser efectuats lliurement per la UNIVERSITAT D'ALACANT sense que estiga obligada a comunicar-ho als usuaris.

6.2 Pel funcionament del lloc:

6.2.1 Privadesa: la UNIVERSITAT D'ALACANT no garanteix privadesa absoluta en la utilització d'aquest lloc, ja que no ha de descartar-se la possibilitat que tercers no autoritzats puguen tenir coneixement de la mateixa i de les circumstàncies en què es realitza.

6.2.2 Virus: la UNIVERSITAT D'ALACANT no accepta cap responsabilitat pels possibles danys causats per virus informàtics, l'absència dels quals no queda garantida.

6.2.3 Disfuncions tècniques: la UNIVERSITAT D'ALACANT queda eximida de qualsevol responsabilitat derivada del mal funcionament del lloc o de qualsevol dels serveis que s'origine a causa d'una circumstància accidental, força major, treballs necessaris de manteniment o qualsevol altra causa no imputable a la mateixa.

6.2.4 Cookies: La UNIVERSITAT D'ALACANT posa en coneixement dels usuaris que podria tenir instal·lats cookies en els sistemes. Les cookies són petits arxius d'informacions que es generen a través de les instruccions que els servidors web envien als programes navegadors, i que es guarden en un directori específic de l'ordinador de l'usuari. Les cookies per si mateixes no poden identificar de manera personal l'usuari, encara que sí poden contenir l'adreça IP de l'usuari mateix.

No obstant la majoria dels navegadors accepten la utilització de cookies de forma automàtica, l'usuari té la possibilitat d'impedir l'accés al seu ordinador, mitjançant l'elecció de l'opció corresponent del navegador.

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1 La UNIVERSITAT D'ALACANT posa en coneixement dels usuaris d'aquest lloc que podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que es faciliten a la Universitat com a conseqüència de la utilització del present lloc web i en estricte compliment amb el preceptuat en la legislació en matèria de protecció de dades.

7.2 Els usuaris garanteixen la veracitat i autenticitat de les informacions i dades que comuniquen en virtut de la utilització d'aquest lloc web. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el mantenir actualitzats les informacions i dades de forma tal que corresponguen a la realitat a cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produïsca com a conseqüència de les informacions i dades manifestades així com els perjudicis que tal informació poguera causar serà responsabilitat dels usuaris.

7.3 En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que les dades de caràcter personal seran recopilades i arxivades en un fitxer de dades el responsable de les quals és la Gerència de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

7.4 Els usuaris podran exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recopilades i arxivades. L'exercici d'aquests drets haurà d'efectuar-se mitjançant comunicació escrita dirigida al Servei Jurídic de la Universitat d'Alacant, en el formulari que a aquest efecte s'arreplega en l'adreça següent: https://si.ua.es/va/normativa/proteccio-de-fitxers-de-dades-de-caracter-personal.html. L'exercici d'aquests drets no afectara de cap manera l'accés a la pàgina web ni, si escau, la condició d'abonat de l'usuari.

7.5 Les dades registrades podran ser utilitzades amb la finalitat d'efectuar estadístiques, la remissió d'informació científica, la gestió d'incidències o la realització d'estudis de mercat, a més de per a les funcions que expressament s'hagen recaptat les dades.

7.6 Si escau, les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris podran ser comunicats a un tercer només per al compliment de les finalitats assenyalades anteriorment, ajustant-se a l'establit en els articles 11 i 21 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, recaptant-se, en tot cas, el consentiment dels interessats quan aquest siga necessari.

7.7 En facilitar les dades de caràcter personal a la UNIVERSITAT D'ALACANT, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament dels mateixos per part de la UNIVERSITAT D'ALACANT.

7.8 La UNIVERSITAT D'ALACANT es compromet a complir amb l'obligació de guardar secret respecte de les dades de caràcter personal que són objecte de tractament i declara la seua intenció de posar en pràctica les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estàn exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

8. TERMINACIÓ

Si bé, en principi, la durada d'aquest lloc és indeterminada, la UNIVERSITAT D'ALACANT es reserva el dret a suspendre o donar per acabada la prestació d'alguns o tots els seus serveis, sense que aquesta decisió haja de ser comunicada amb antelació als usuaris d'aquest lloc web.

9 LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals d'Ús es regeixen per les lleis espanyoles.

Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de la UNIVERSITAT D'ALACANT se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, i les part s'hauran de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat d'Alacant, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i foren diferents dels ressenyats.

Web Institucional


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464